A templomi képek megáldásának rendje - a szentháromságot, vízkeresztet, pünkösdöt, Úrszínváltozást ábrázoló képek megáldása

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

66. zsoltár

Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket: derítse föl ránk az ő orcáját, és könyörüljön rajtunk: hogy megismerjük a földön utadat, minden nép között a te szabadításodat. Adjanak hálát neked, Isten, a népek; adjon hálát minden nép. Örüljenek és vigadjanak a nemzetek; mert te ítéled a népeket igazságban, és a nemzeteket a földön kormányozod. Adjanak hálát neked, Isten, a népek; adjon hálát minden nép. A föld megadja gyümölcsét. Áldjon meg minket Isten, a mi Istenünk, áldjon meg minket Isten; és félje őt a föld minden határa.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked, Isten! (Háromszor)

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Szent Háromságban dicsőítendő Úr Istenünk, kit emberi gyarló elme föl nem érhet, sem emberi ajak ki nem fejezhet, mert a halandók közül soha senki sem láthatott téged színről-színre, ugyanazért mi téged, kezdetnélküli Atyaistenünk, egyszülött Fiaddal és a veled egyuralkodású és egytermészetű Szentlelkeddel aszerint hiszünk és vallunk, miként az a szentírásból és az isteni ihlettségű apostolok hirdetései után tudomásunkra jutott. És pedig: az ószövetségi iratokban dicséretes szolgádnak, Ábrahámnak, három angyal képében való megjelenésedet előadva találjuk. A kegyelem szövetségében pedig: az Atya a szózatban, a Fiú testileg a Jordánban, s a Szentlélek galamb képében jelent meg nekünk. Majd ismét: a Fiú testtel fölment a mennyekbe, az Atya jobbjára ült és leküldé apostolaira a vigasztaló Szentlelket. A Tábor hegyén pedig három tanítványnak: az Atya a szózatban, a Szentlélek a fényes felhőben és a Fiú a vakító fényárban mutatta magát; miért is mi az ezekről való örök megemlékezés végett téged, mindenkor magasztalandó egy Igaz Isten, nem csak szájjal vallunk, hanem képet is írunk rólad, nem ugyan, hogy azt istenítsük, de hogy testi szemünket arra függesztvén a lelkivel téged szemléljünk és a képet tisztelvén, téged mint alkotónkat, megváltónkat és megszentelőnket imádjunk és dicsőítsünk és a te megszámlálhatatlan jótéteményeidről megemlékezzünk; mert a képmás tisztelete annak eredetijére száll vissza. Midőn tehát mi e kegyeletes szándékkal ezt a képet elédbe terjesztjük, egyszersmind esedezünk hozzád és kedvedben járunk és kérünk téged: tekints kegyesen reá, küldd le mennyei áldásodat és háromszorszent nevedben áldd † meg és szenteld † meg azt, hogy mindnyájan, kik e képet őszintén tisztelni fogják, az előtt tenéked alázatosan hódolnak és élő hittel imádkozni fognak, nálad kegyelmet találjanak, isteni malasztoddal erősíttessenek, minden veszedelemtől és aggódástól mentve legyenek s vétkeik elengedését nyervén mennyei hazád örök dicsőségére méltattassanak. A Szentháromságban dicsőítendő Atya és Fiú és Szentlélek egy Isten kegyelme, irgalma és emberszeretete által, kinek legyen dicsőség, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Pap: Szentháromságban dicsőítendő és imádandó Úr Isten, legyen foganatos előtted a mi imádságunk és küldd le a te isteni s mennyei áldásodat és áldd meg és szenteld † meg ezt a képet e szentelt vízzel való meghintés által saját dicsőségedre s minden néped üdvösségére! Mert te vagy a mi megszentelésünk és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel hinti:

Megszenteltetik ez a kép a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Ezután énekeltetik az illető szent tropárja és kontákja, majd elbocsátás.