A templomi képek megáldásának rendje – a szentek képeinek megáldása

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

138. zsoltár

Uram, te megvizsgáltál engem és ismersz engem. * Te tudod, ha leülök vagy felkelek, * messziről is érted minden gondolatomat * ösvényemet és fekvőhelyemet megvizsgáltad, * minden utamat már előre láttad. * Mert nincs hamis szó a nyelvemen; * lám, Uram, te mindent tudsz, * ami újabban vagy régebben történt velem. * Te alkottál engem, és reám tetted kezedet. * Csodálatos előttem ezen tudásod, * oly hatalmas, hogy nem érhetek föl hozzá. * Hova menjek a te lelked elől, és hova fussak színed elől? * Ha fölmegyek az égbe, te ott vagy, * ha az alvilágba leszállok, jelen vagy. * Ha a hajnal módjára szárnyra kelnék, * és a tenger túlsó végén laknék, * oda is a te kezed vezet, és jobbod tart engem. * És ha mondom: talán a sötétség elföd engemet, * még az éj is napfényre hozza gyönyöreimet, * mert a sötétség nem homály előtted: * az éj, mint a nap, világos, * annak sötétsége is olyan neked, mint a napvilág. * Mert hatalmadban vannak veséim, Uram, * anyám méhétől fogva oltalmaztál engem. * Hálát adok neked, mert rettentően csodálatos lettél, * bámulandók a te cselekedeteid, és ezt lelkem igen elismeri. * Csontjaim, melyeket rejtekben alkottál, nem maradtak rejtekben előtted, * sem lényem, melyet a föld ölében alkottál. * Még alaktalan voltam, már láttak szemeid, * a te könyvedbe be van írva mindenki, * s meg vannak szabva napjaik, bár azokból még egy sincs meg. * Mily drágák számomra a te barátaid, Isten, * uralmuk igen hatalmas lett. * Megszámlálnám őket, de számosabbak a fövenynél. * Fölkeltem, s még mindig veled vagyok. * Bár megölnéd a bűnösöket, Isten! * Vérszomjas férfiak, távozzatok tőlem! * Mert azt fontolgatod: hiába foglalják el városaidat. * Ne gyűlöljem-e, Uram, kik téged gyűlölnek, * és ne irtózzam-e ellenségeidtől? * Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, * nekem is ellenségeimmé lettek. * Próbálj meg engem, Isten, és ismerd meg szívemet, * vizsgálj meg engem, és ismerd meg ösvényeimet, * nézd meg, van-e bennem gonoszság, * és vezess engem az örökkévalóság útján!

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Uralkodó Úristen, atyáink Istene, ki hajdan az ószövetségben a keruboknak aranyból, becses fából és hímzéssel készült képeit a bizonysági hajlékban elhelyeztetni rendelted, ne vesd meg mostan sem a te szentjeid képeit és hasonmásait, hanem véghetetlen kegyességed szerint fogadd el azokat, hogy buzgó híveid, kik e képeket szemlélni fogják, dicsőítsenek téged, Urunk, ki megdicsőítéd szentjeidet; és kövessék az ő életüket és erényeiket, melyek által emezek a te kegyelmedre és országod elnyerésére méltóknak találtattak. Töredelmes szívvel kérünk téged: tekints kegyes szemekkel e képre, mely N. (apostol, próféta, vértanú) tiszteletére és emlékére íratott és festetett és küldd le reá a te mennyei áldásodat, áldd † meg és szenteld † meg azt; ama híveidet pedig, kik e képet tiszteletben tartják, az előtt téged áhítattal imádni fognak és a rajta ábrázolt szentedet a te megengesztelésed végett segítségül fogják hívni, mint minden hű szolgád és kedvelted könyörgésének kész meghallgatója és teljesítője, mentsd meg minden aggódástól és szükségtől,, minden lelki és testi betegségtől és méltasd őket lelki üdvükre szolgáló malasztod és könyörületed elnyerésére a te szent N. (apostolod, prófétád) esedezései által. Mert te vagy a megszentelés forrása és minden javak bőkezű adományozója és téged dicsőítünk egyszülött Fiaddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel meghinti:

Megszenteltetik ez a kép a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Ezután énekeltetik az illető szent tropárja és kontákja, majd elbocsátás.