A templomi képek megáldásának rendje - az üdvözítő képe, vagy urunk ünnepeinek képei

Az áldozópap tömjénnel megfüstöli a képeket, majd megkezdi a szertartást:

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Az Úr irgalmasságait mindörökké éneklem… a 18. Versig.

88. zsoltár

Az Úr irgalmasságát mindörökké éneklem, * nemzedékről nemzedékre hirdetni fogom számmal igazságodat. * Mert azt mondottad: „Mindörökre lesz fölépítve az irgalom”, * a mennyekben el van készítve igazságod. * „Szövetséget kötöttem választottaimmal, * megesküdtem Dávid szolgámnak: * mindörökre megalapítom ivadékodat, * és trónodat megerősítem nemzedékről nemzedékre.” * Hirdetni fogják, Uram, az egek csodatételeidet, * és igazvoltodat a szentek gyülekezetében. * Mert ki egyenlő a felhők között az Úrral, * ki lesz hasonló Isten fiai közül az Úrhoz? * Az Isten, aki a szentek tanácsában dicsőíttetik, * nagy és rettenetes mindazok fölött, akik körülötte vannak. * Erők Ura, Istene, ki hasonló hozzád? * Hatalmas vagy, Uram, és a te igazságod körülvesz téged. * Te uralkodsz a tenger erején, * és hullámainak háborgását te csöndesíted le. * Te megaláztad a kevélyt, mint a sebesültet, * erős karoddal szétszórtad ellenségeidet. * Tieid az egek és tied a föld, * a földkerekséget, s ami azt betölti, te alapítottad. * Északot és a tengert te alkottad, * Tábor és Hermon a te nevedben örvendenek. * Hatalmas a te karod. * Erősödjék meg kezed, és magasztaltassék föl jobbod! * Jog és igazság a te trónod alapja, * irgalom és igazság jár színed előtt. * Boldog a nép, mely tud vigadozni, * Uram, a te orcád világosságában járnak, * és a te nevedben örvendeznek egész nap, * és igazságodban fölmagasztaltatnak. * Mert erejük dicsősége te vagy, * és jóvoltodból emelkedik föl hatalmunk szarva.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked, Isten! (Háromszor)

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram irgalmazz.

Ima

Pap: Uralkodó Úristenünk, atyáink Istene, ki választott népedet, Izraelt, a bálványimádás csábításaitól megóvni és ismeretedben s az egy igaz Isten szolgálatában megtartani akarván, tilalommal megtiltottad neki, hogy veled szemben faragott képeket és képmásokat alkosson magának, hogy azokat imádja és azoknak szolgáljon. Ellenben a képeket és képmásokat, melyek által nem az idegen, hamis istenek, hanem te, mint igaz Isten s a te legszentebb és fölséges neved dicsőíttetik, nemcsak megengedted, hanem kedvelt szolgád, Mózes által világosan el is rendelted, hogy szövetségi szentélyedben a bizonyság szekrénye fölött két arany kerub s a tisztulás tornácában ismét két arany kerub helyeztessék el; a függönyökön pedig kézi varrás által nagyszámú kerubkép hímeztessék s ábrázoltassék. Salamon király az általa emelt templom oltárán olajfából faragott s arannyal borított két kerubot állított fel. A frigyszekrényt pedig, – hol a szövetségi kőtáblák, az arany edények és Áron vesszeje, mint Népednél való jelenléted s megközelíthetetlen dicsőséged jelvényei és a te legdicsőbb csodatételeid s megszámlálhatatlan jótéteményeid emlékei őriztettek, – félelemmel és rettegéssel, hódolati dicsénekkel, tömjénezéssel és előttük való könyörgéssel tisztelni parancsoltad és e tiszteletet néked-magadnak hozott szolgálat gyanánt elfogadni kegyeskedtél.

Az idők teljében pedig elküldötted egyszülött Fiadat, a mi Urunkat Jézus Krisztust, ki asszonytól, a mindenkor szűz Máriától született és szolgai alakot vevén fel, hozzánk, emberekhez hasonló lett, ki saját legtisztább képmását a vászonkendőnek orcájához érintése által, kézmű nélkül leábrázoló s azt Abgár edesszai királynak megküldé, miáltal nemcsak őt, hanem azokat is, kik e képhez hittel járultak s azelőtt tisztelettel meghajoltak, kínos betegségeikből megszabadítá és számtalan jótéteményben részelteté.[*] Mi is tehát, jóságos és mindenható Uralkodónk, egyszülött Fiadnak eme festett képét – melyet nem Isten gyanánt alkottunk magunknak, hanem az ő üdvösséges megtestesülésének és e földön közöttünk véghezvitt nagyszerű csodatételeinek emlékére készíttettünk, tudván azt, hogy az írott képmás tisztelete annak eredetijére száll vissza – a te isteni Felségednek hódolatteljesen felajánljuk és leborulva töredelmes szívvel kérünk téged: tekints kegyelmesen reánk és e képre és egyszülött Fiad megtestesüléséért és köztünk való megjelenéséért, miknek emlékére azt előállítottuk, küldd le reá mennyei áldásodat, áldd † meg és szenteld † meg és adj neki minden betegséget meggyógyító s ellenséges fondorkodást tova űző erőt és töltsd be azt az önlenyomatú arckép ama áldásával és erejével, mikkel az a te kedvelt Fiad legszentebb és legtisztább orcájának érintése által bőségesen felruháztatott, hogy mindazok esedezései, kik néked s egyszülött Fiadnak és legszentebb Lelkednek e kép előtt hódolnak, vagy élő hittel segítségért könyörögnek és imákat ajánlanak fel, legyenek foganatosak s nyerjék el a te kifogyhatatlan emberszereteted gazdag malasztját. Mert te vagy a mi megszentelésünk s téged dicsőítünk egyszülött Fiaddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel meghinti:

Megszenteltetik ez a kép a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Tropár
(2. hang)

Szent képed előtt leborulunk, Jóságos, bűneink bocsánatát kérve, Krisztus Istenünk! Mert önként kegyeskedtél testileg a keresztre felmenni, hogy az ellenség rabságából megszabadítsd azokat, akiket alkottál. Ezért hálásan kiáltjuk neked: mindeneket örömmel töltöttél be, Üdvözítőnk, eljövén a világot üdvözíteni.