A templomi ruhák megáldási rendje - az iliton megáldása

Tömjénezés után:

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

110. zsoltár

Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből az igazak tanácsában és gyülekezetében. Nagyok az Úr cselekedetei, tökéletesek egészen az ő akaratja szerint. Dicséret és dicsőség az ő cselekedete, és igazsága megmarad örökkön-örökké. Emléket szerzett csodatetteinek, az irgalmas és könyörülő Úr. Eledelt adott az őt félőknek, szövetségéről megemlékezik mindörökké. Cselekedeteinek hatalmát hirdeti az ő népének, hogy nekik adta a pogányok örökségét. Az ő kezeinek cselekedetei valóság és ítélet. Bizonyosak minden parancsai, megerősítvék örökkön-örökre, valóságban és igazságban lettek. Váltságot küldött az ő népének, örökre szerzette szövetségét; szent és rettenetes az ő neve. A bölcsesség kezdete az Úr félelme. Jó értelműek mindazok, kik e szerint cselekszenek; az ő dicsérete örökkön-örökké megmarad.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked, Isten! (Háromszor)

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Jézus Krisztus Úristenünk, az élő Istennek Fia és Igéje, ki a mi üdvösségünkért a szeplőtelen Szűztől megtestesültél és születésed után pólyákba takartattál és jászolba helyeztettél; a kereszthalál után pedig – melyet érettünk önként elszenvedni kegyeskedtél – tiszta gyolcsba és kendőbe göngyölve új sírba tétettél; kérünk téged s alázattal esedezünk hozzád: küldd isteni áldásodat és Szentlelked malasztját ez oltárkendőre, áldd † meg, tisztítsd meg, és szenteld † meg azt, hogy méltóvá tétessék legtisztább tested és drága véred isteni titkainak rajta való bemutatására, a te és a te kezdetnélküli Atyád és a veled egyvalóságú és elevenítő Lelked dicsőségére s minden néped üdvösségére; mert te vagy a mi megszentelésünk s téged dicsőítünk; most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Pap: Jézus Krisztus Úristenünk, fogadd el tőlünk, méltatlan szolgáidtól, jelen buzgó imádságunkat, s mint jóságos és emberszerető, kegyeskedjél leküldeni szent áldásodat ez oltárkendőre és e szentelt vízzel való meghintés áltál Szentlelked erejével áldd † meg és szenteld † meg azt, mint megszenteléd egykor síri lepedőidet; hogy e kendő új vászonlepel gyanánt szolgáljon szent testednek s drága vérednek. Mert te vagy a mindeneket megáldó és megszentelő Krisztus és téged dicsőítünk kezdetnélküli Atyáddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel meghinti:

Megszenteltetik ez az oltárkendő a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.