A templomi ruhák megáldási rendje – az egyházi öltönyök megáldása

(Ily módon áldjuk meg a vállkendőt, sztichárt, övet, kézelőket, epitrakéliont, feloniont, dalmatikát és orárt.)

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

132. zsoltár

Íme mely jó és mely gyönyörűséges az atyafiaknak együtt lakniok. Mint főn a kenet, mely lefoly a szakállra, Áron szakállára, mely lefoly ruhája szélére; mint a Hermon harmata, mely leszáll Sion hegyére. Mert oda rendel az Úr áldást és életet mindörökké.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked, Isten! (Háromszor)

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Mindenható Úristen, ki az emberi nem javára kezdettől fogva mindenekben hasznos dolgokat hoztál létre; ki azt akartad, hogy az emberi kéz által felállított templomok úgy tekintessenek, mint a te szent neved tiszteletére emelt hajlékok s azok a te magasztalásodra föl is szenteltessenek és dicsőséged lakhelyének neveztessenek; ki szolgád, Mózes által megparancsoltad, hogy szentélyed és oltárod ékesítésére és földíszítésére főpapi, áldozópapi és levitai öltönyök s különféle templomi díszletek alkalmaztassanak: hallgasd meg kegyelmesen buzgó imádságunkat és a te legszentebb neved tiszteletére s dicsőségére, szent oltárod szolgáinak s isteni titkaid kiszolgálóinak kitüntetésére és ékességére készített eme (megnevezendők) templomi ruhákat általam, mint a te alázatos és méltatlan szolgáid által, áldd † meg, tisztítsd meg és szenteld † meg, hogy azok méltóknak találtassanak szent titkaid szolgálatára s legszentebb nevednek mindenkori dicsőítésére, és hogy szolgáljanak az azokba öltözködő fölszentelt papjaidnak minden ellenséges csábítás és botránkozástól való megszabadítására és védelmére, a te kedved teljesítésére, szent titkaid méltó bemutathatására, és malasztod és könyörületed megtartására. A te egyszülött Fiadnak kegyelme, irgalma és emberszeretete által, kivel áldott vagy, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Pap: Mindenható Úristen, ki minden javak adományozója és a megszentelés kútforrása vagy, tekints most a mi imádságunkra és a te fölszentelt szolgáid ékességére és díszére készített eme ruhákat Szentlelked malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által megáldottaknak, szenteknek és megszentelteknek nyilvánítsd s add, hogy az azokba öltözködő papjaid szent titkaidat méltóan szolgálják, s előtted kedveltségben álljanak. Mert te vagy a mi megszentelésünk és téged dicsőítünk egyszülött Fiaddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel meghinti:

Megszenteltetnek ezek a templomi ruhák a Szentlélek malasztja s e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.