A templomi szerelvények megáldása – ima a tömjéntartó, füstölő, ampolnák, lándzsa, litiai készülék stb. megáldására

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

25. zsoltár

Ítélj meg engem, Uram! mert én ártatlanságomban jártam; és az Úrban bízván, nem fogok lankadni. Próbálj meg engem, Uram! és kísérts meg engem; égesd veséimet és szívemet. Mert a te irgalmasságod szemeim előtt vagyon; és gyönyörködöm igazságodban. Nem ültem a hiúság gyülekezetében; és a gonosztevőkkel nem járok. Gyűlöltem a gonosztevők gyülekezetét; és az istentelenekkel nem ülök. Megmosom kezeimet az ártatlanokkal, és körülveszem, Uram! a te oltárodat. Hogy halljam a dicséret szózatát és elbeszéljem minden csodádat. Uram! szeretem a te házad ékességét és a te dicsőséged lakhelyét. Isten! ne veszítsd el az istentelenekkel az én lelkemet és a vérszopó férfiakkal életemet, kiknek kezeikben gonoszság vagyon, jobbkezük tele ajándékokkal. Én pedig ártatlanságomban jártam; válts meg engem és irgalmazz nekem. Az én lábam egyenesen állott; a gyülekezetekben áldalak téged, Uram!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked, Isten! (Háromszor)

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Uralkodó Úristenünk, atyáink Istene, ki választott edényed, Szent Pál apostol által kijelentéd, hogy Istennek minden teremtménye jó és semmit sem kell megvetni, ami a te isteni igéiddel és imádsággal megszenteltetik: tekints kegyelmesen reánk és eme (megnevezendők) templomi szerelvényekre és eszközökre, melyeket jámbor híveid a te neved dicsőségére s oltárod szolgálatára szereztek be és a te méltatlan szolgád jelen imádsága által mennyei szent áldásoddal áldd † meg, tisztítsd meg és szenteld † meg azokat és nyilvánítsd méltóknak szent oltárod szolgálatára. A jószívű fölajánlók áldozatkészségét pedig isteni kegyelmeddel jutalmazd, bűneik bocsánatát s országod örökségét ajándékozván nekik. Mert te vagy a kegyelem, irgalom és emberszeretet Istene s téged dicsőítünk egyszülött Fiaddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Pap: Békesség mindnyájatoknak!

Nép: És a te lelkednek!

Pap: Fejeteket hajtsátok meg Úrnak!

Nép: Néked, Uram.

Pap: Úristenünk, alázattal kérünk téged: tekints a mi imádságunkra és küldd le áldásodat eme templomi szerekre és e szentelt vízzel való meghintés által áldd † meg és szenteld † meg azokat, hogy méltókká tétessenek szent oltárod szolgálatára. Mert te vagy a mi megszentelésünk és téged dicsőítünk egyszülött Fiaddal s legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel meghinti:

Megszenteltetnek eme templomi szerelvények a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.

Napi elbocsátás.