A templomi szerelvények megáldása – ima a gyertyák megáldására

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Mindenható Isten, egyedüli jó s egyedül igaz világosság – ki a te prófétádnak, Mózesnek, ezeket mondottad: Hozz elő asztalt s rárakván a hozzátartozókat, hozz elő gyertyatartót a gyertya elhelyezésére – buzgón kérünk téged, hogy ezeket a gyertyákat, melyeket hívő szolgáid parancsaid szerint oltárod kivilágítására s ékesítésére készítettek elő és felséged dicsőségére hoztak, kegyesen fogadván s a legszentebb Lélek kegyelmének harmatát emberszeretőleg rájuk árasztván, megáldani † és megszentelni † kegyeskedjél. És én, méltatlan áldozópap, azt akarván, hogy háromfényű Istenséged dicsőítésére égő gyertyákat helyezzenek eléd, megáldom † és megszentelem † azokat, hogy mindnyájan, kik megközelíthetetlen dicsőséged szentélyébe jönnek, lássák a te igazságod valódi fényét és a te nagy kegyelmedet megvallván – akár dicsőséged magasztalására hozták azokat, akár megáldva házaikban őrzik oltalom gyanánt, hogy az igazság világosságában járjanak – akaratodat értsék meg s a világosság fegyvereivel fölszerelve s minden ördögi cselvetés ellen megoltalmazva a te soha el nem sötétedő világosságodat segítségeddel elnyerni méltóknak találtassanak. Mert te vagy a mi megszentelésünk és téged dicsőítünk Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Ezután az áldozópap megszenteli a gyertyákat:

Megszenteltetnek ezek a gyertyák a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.