A templomi szerelvények megáldása – a tömjén megáldása

Pap: Áldott a mi Istenünk öröktől fogva most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Dicsőség néked Istenünk, dicsőség néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől, és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk! Urunk, tisztíts meg bűneinktől! Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.

Pap: Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Uram, irgalmazz! (Tizenkétszer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Jertek, imádjuk a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le, és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi királyunkat és Istenünket!

65. zsoltár

Örvendezzetek az Úrnak minden föld, mondjatok dicséretet az ő nevének; tegyétek dicsőségessé dicséretét. Mondjátok az Istennek: mely rettenetesek a te cselekedeteid, Uram! A te erőd nagysága miatt hízelkedni fognak neked ellenségeid. Az egész föld imádjon téged és énekeljen néked; mondjon dicséretet a te nevednek. Jöjjetek és lássátok az Isten műveit; rettenetes ő tanácsaiban az emberek fiai fölött. Ki a tengert szárazzá változtatta, a folyóvízen lábbal mentek át; ott vigadtunk őbenne. Ki saját ereje által uralkodik mindörökké, az ő szemei a nemzetekre néznek. Kik búsítják őt, föl ne fuvalkodjanak magukban. Áldjátok nemzetek a mi Istenünket, és hallassátok az ő dicsérete szózatát. Ki engem életben tartott, és nem hagyta ingadozni lábaimat. Mert megkísértettél minket Isten! Tűzzel próbáltál minket, mint próbáltatik az ezüst. Tőrbe vittél minket, nyomorúságokat tettél hátunkra. Embereket ültettél fejünkre; tűzön és vízen mentünk át, de kivezettél minket enyhülésre. Bemegyek a te házadba égőáldozatokkal, teljesítem neked fogadásaimat, melyeket ajkaim kifejeztek, és az én szám mondott szorongásomban. Velős égőáldozatokat viszek neked a kosok jóillatszerével. Tulkokat áldozok neked bakokkal. Jöjjetek, halljátok mindnyájan, kik félitek az Urat, és elbeszélem mennyit cselekedett az én lelkemmel. Hozzá kiáltottam számmal, és fölmagasztaltam őt nyelvemmel. Ha gonoszságra tekintettem volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. de meghallgatott az Isten, és könyörgésem szavára figyelmezett. Áldott legyen az Isten, ki nem távoztatta el imádságomat, és az ő irgalmát éntőlem.

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek. Most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.

Alleluja, alleluja, alleluja! Dicsőség néked, Isten! (Háromszor)

Pap: Könyörögjünk az Úrhoz!

Nép: Uram, irgalmazz!

Ima

Pap: Uralkodó Úr Jézus Krisztus Istenünk, minden megszentelés kútforrása és mennyei áldás osztogatója, legyen foganatos előtted a te bűnös szolgád imádsága és küldd le e tömjénre mennyei áldásodat és áldd † meg és szenteld † meg azt és ömleszd reá gazdag adományaidat és ajándékozd meg hathatós erővel, hogy mindazoknak, kik azt készletben tartandják, s azzal illatfüstöt gerjeszteni fognak, szolgáljon minden ellenséges cselvetéstől, rémlátástól, a sátán nappali és éjjeli támadásaitól való szabadulásukra és megőriztetésükre; legyen hívő néped testének és lelkének, házaiknak és épületeiknek megáldására és a te legszentebb, felséges és imádandó neved dicsőítésére. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, az Atyával és Szentlélekkel együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké.

Nép: Ámen.

Szentelt vízzel meghinti:

Megszenteltetik ez a tömjén a Szentlélek malasztja és e szentelt vízzel való meghintés által, az Atyának † és Fiúnak † és Szentléleknek † nevében. Ámen.