Akathiszt Aranyszájú szent Jánoshoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Istenfélő és gazdag családban született. Kiváló keresztény nevelést kapott. Kitanulta a szónoki művészetet. Ezzel, mint igehirdető, és később, mint főpap, nagy hasznára lett az Egyháznak. Szent és bátor élete miatt száműzetésben halt meg 407-ben.

Ünnepei: november13, január 27, és január 30.

Tropár, 8 hang

A te ajkadról tűzlángként sugárzó kegyelem, * a földkerekséget megvilágosította, * e világra az önzetlenség kincseit hagyta, * s megmutatta nekünk az alázat magasztosságát. * Azért, ó Aranyszájú János atya, ki bennünket igéiddel oktatsz, * kérjed Krisztus Istent, az Igét, * hogy üdvözítse lelkünket!

1. konták

Krisztus Egyházának kiválasztott vezére, aranyos szavú tanító, János! Ifjúságodtól erényekkel ékeskedve jól küzdöttél, és Krisztus nevéért üldözést szenvedve száműzetésben fejezted be életedet: ezért a mennyekben kétszeresen megdicsőültél, az egyházi rend bölcs elrendezője. Ezért mi is meghatottan tisztelünk téged, hangoztatva:

Üdvözlégy Aranyszájú szent János nagy főpap.

1. ikosz

Angyali képmást hordozva, testben, mint testnélküli éltél, ó János: mert a testvériség üdvösségére sok fáradságot felvállalva jótettekkel dicsőítetted meg a Mennyei Atyát. Ezért ezt mondjuk neked:

Üdvözlégy az igazhitű Egyház ékessége. * Üdvözlégy nevezetes szülők áldott gyermeke. * Üdvözlégy, akit anyád még a gyermekkorban megitatott az Isten igéje iránti szeretettel. * Üdvözlégy, aki ifjúságodtól Krisztus igája alá aláztad az értelmet. * Üdvözlégy, aki Istennek buzgón szolgáltál. * Üdvözlégy a mindenség tanítója. * Üdvözlégy minden idők keresztényeinek az imádságokban oktatója. * Üdvözlégy Konstantinápolyban a szerzetesi élet megújítója. * Üdvözlégy gótok és szkíták felvilágosítója. * Üdvözlégy az igazságnak Istentől megerősített buzgólkodója. * Üdvözlégy, aki bementél Urad örömébe. * Üdvözlégy, buzgó közbenjáró értünk. * Üdvözlégy Aranyszájú szent János nagy főpap.

2. konták

Látván Krisztus, szüleidnek: Szekundusnak és Anthuzának tiszta életét, kegyeskedett megdicsőíteni őket, és téged, ó János, vigasztalásul adott nekik, hogy a hívők, szüleidről megemlékezve, magasztalják a téged felnevelő igaz párost, és ezen buzgólkodva, énekeljék Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Az értelmet tanulással bölccsé tévén, szívvel pedig a gyermekkortól jámborságban nevelkedve, öröme és vigasztalása voltál anyádnak, ó János, amikor férjét és leányát elvesztette. Ezért, ilyen dicséreteket hozunk neked:

Üdvözlégy a gyermekek számára a jó erkölcs csillaga. * Üdvözlégy, az őrangyal megvidámítója. * Üdvözlégy, mert őt sohasem szomorítottad meg. * Üdvözlégy, mindenki kedvence. * Üdvözlégy, aki a tudományban sikert értél el, és ezzel e világ bölcseit csodálatba ejtetted. * Üdvözlégy, mert még tanítvány lévén, az istenkáromló Antimuszt megszégyenítetted és értelmessé tetted. * Üdvözlégy, aki az elnyomottak keserű könnyeit az ítéletekben megláttad. * Üdvözlégy, aki a törvénytelenséget cselekvőktől elhajoltál. * Üdvözlégy, aki az üdvösséges jóság útját kerested. * Üdvözlégy, aki az anya halála után a pusztában bezárkóztál. * Üdvözlégy, aki ott a szülőkért közbenjárva, buzgón imádkoztál Istenhez. * Üdvözlégy, mert ők most az Úrnővel és a szentekkel örvendezve, a földiek által dicsértetnek és magasztaltatnak. * Üdvözlégy Aranyszájú szent János nagy főpap.

3. konták

Erőt nyertél ó János, hogy szóval és tettel Krisztusnak munkálkodjál, mint névtársad: az Előhírnök a pusztában. Mert ott, a testi szenvedélyeket a böjttel megölve, imádsággal a lelket megerősítetted, és mint a harcos, a levegőben levő hatalom fejedelme ellen, teljesen Isten fegyverzetébe öltözködtél, reménységgel énekelve az erős Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Teveszőrt és bőrövet viselvén derekadon, ó, Krisztus Keresztelőjének buzgólkodója, növénnyel táplálkoztál, ó János a pusztában, amiből, mint erőtől eltelt férfi jöttél ki. Ezért, énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki az önmegtartóztatás miatt Illés prófétához lettél hasonló. * Üdvözlégy, aki Krisztus szegénységét követted. * Üdvözlégy, aki a testi gyöngeséget a szüzességgel erősítetted meg. * Üdvözlégy, aki elmélkedéssel űzted el a csüggedést. * Üdvözlégy, aki Isten jelenlétének mindenütt való emlékével bűntelenül őrizted meg szívedet. * Üdvözlégy, aki a virrasztással az ördögi cselvetéseket megszégyenítetted. * Üdvözlégy, aki a kísértéseket magad legyőzve, erre másokat is megtanítottál, hogy kövessék. * Üdvözlégy, a lelki tevékenységekben küzdők bölcs megerősítője. * Üdvözlégy, aki testvéredet, Teodort a bűnös bukástól visszatartottad. * Üdvözlégy, aki barátodat Bazil püspököt a szolgálatban megerősítetted. * Üdvözlégy, aki a világból kiűzötteknek a csendes kikötőt megmutattad. * Üdvözlégy a szerzetesi élet oltalmazója. * Üdvözlégy Aranyszájú szent János nagy főpap.

4. konták

A kísértések új viharát győzted le, ó János, a barlangban egyedül beköltözve, a betegség miatt a pusztából kijöttél Antiochiába, szent Meletiosz diákonussá szentelt, és a szegényekről való gondoskodásnak buzgón átadtad magad. Ezt látva, a hívek örömmel énekelték Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván rólad a dicsérő beszédeket a hívektől, szent Flávián méltán lehívta rád a papság kegyelmét, ó János. Ezért az antiochiai emberek örvendeztek, és fáradozásaidat igazán tisztelve, téged így magasztaltak:

Üdvözlégy, aki magad iránt minden gondoskodást elvetettél. * Üdvözlégy a szegények oltalma. * Üdvözlégy, az árvák buzgó menedéke. * Üdvözlégy, a szomorúak vigasztalója. * Üdvözlégy az emberi tudatlanságok miatt szomorkodó. * Üdvözlégy, a szűzi élet édes hangú boldognak mondója. * Üdvözlégy sok zsidó felvilágosítója. * Üdvözlégy, aki az üdvösséget keresőket, a helyes tanítással felvilágosítottad. * Üdvözlégy, aki ezt a tanítást életeddel nem hoztad szégyenbe. * Üdvözlégy a jámborság világítója. * Üdvözlégy az apostolokkal egy-erkölcsű. * Üdvözlégy, mert helyesen adatott meg neked a lelkekről való pásztori gondoskodás sorsa. * Üdvözlégy Aranyszájú szent János nagy főpap.

5. konták

Az örök haláltól az isteni kiontott vér által megváltottakat megőrizve, amikor a papság kegyelmét elnyerted, ó János, az igehirdető munkáját komolyan véve jól végezted, leleplezve, tiltva, kérlelve minden hosszútűréssel, és tanítással, és énekelve Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látva a városban levő helytelenségeket, mindezen pedig szomorkodva, nem ismertél nyugalmat, ó János, mert a hitetleneket az örömhírrel világosítottad meg, a hívőket pedig az Egyház szentségeivel megszentelve, és a hit titkaira tanítva, méltán nyerted el a „szent ajkú” nevet, ilyeneket hallva mindenkitől:

Üdvözlégy jó pásztor. * Üdvözlégy, aki a szent keresztség által Krisztus Egyházának sok gyermeket szültél. * Üdvözlégy, aki a myró kenésével ezeknek a Szentlélek ajándékának pecsétjét adományoztad. * Üdvözlégy, a legszentebb asztal meghatott elöljárója. * Üdvözlégy, aki a halhatatlanság ételével tápláltad gyermekeidet. * Üdvözlégy, a szívek bűnbánattal megtisztítója. * Üdvözlégy, aki az Úrban házasságokat köttettél meg. * Üdvözlégy az olaj kenése által gyógyító. * Üdvözlégy Isten szavának lankadatlan magyarázója. * Üdvözlégy, a tévedések hatalmas leleplezője. * Üdvözlégy, az igaz hittudomány mélységes kútja. * Üdvözlégy, mert bírtad a nyájnak irántad szeretettől eltelt szívét. * Üdvözlégy Aranyszájú szent János nagy főpap.

6. konták

A bűnbánatnak különös hirdetőjeként jelentél meg ó János, amikor az antiochiai emberek a császár szobrát ledöntve, méltán az ő haragja alá kerültek. Mert az isteni irgalommal vigasztalva, szavaiddal az élet megjavítására vezettél mindenkit, hogy tiszta szívvel énekeljék Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott Antiochia az örömtől, amikor szavadra bűneiket megsiratva, megkapták a császár bocsánatát. De hamarosan a szomorúságtól sötétültek el, tőled elválva, mert a császárváros érsekévé lettél meghívva, ó János. Ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki mint Izaiás, szülővárosoddal együtt szomorkodtál. * Üdvözlégy, aki mint Jeremiás, az emberi erkölcstelenséget megsirattad. * Üdvözlégy, aki mint Ezekiás, a bűnösöket megtérésre hívtad. * Üdvözlégy a büszkeséget megalázó villám. * Üdvözlégy, a bűnösen élőket megrémítő mennydörgés. * Üdvözlégy a haszonlesés leleplezője. * Üdvözlégy, aki megmutattad az önhittség vesztét. * Üdvözlégy, a pusztuló hellén sokistenség megszégyenítője. * Üdvözlégy nyugtalan szívek megbékítője. * Üdvözlégy, az idős igaz Flávián püspök segítsége. * Üdvözlégy, aki a pusztai lakosokkal a császári felügyelőket irgalomra indítottad. * Üdvözlégy, a Ninivét üdvözítő buzgó Jónás. * Üdvözlégy Aranyszájú János nagy főpap.

7. konták

Fel akarván méltóan ékesíteni a császárváros Egyházát, mint Krisztus mennyasszonyát, ékességére mindent előhoztál, ó János. Egész éjszakai virrasztásokkal az ariánus csődületektől a híveket elfordítottad, és az Isteni Liturgia rendjét okosan összeállítottad, mint jó illatú myrót árasztva ki az imádságokat, amelyek által oktatást nyerve énekeljük miattad Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Isten kegyelmének új jele volt benned, ó főpap: mert imádságaid által minden idők hívői, Istennel beszélgetve az üdvösségre bölcselkednek. Fogadd el azért tőlünk, ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy, aki mint Dávid, imádságos szavakkal Isten Egyházát meggazdagítottad. * Üdvözlégy, aki mint Isten testvére: Jakab, az Isteni Liturgia rendjét leírtad. * Üdvözlégy, aki ugyanebben Nagy Bazilt követted. * Üdvözlégy, aki a Szentlelket fogadtad. * Üdvözlégy, mert általad a Szentlélek leírta az üdvösséges szavakat. * Üdvözlégy, mert imádságaid által az álomból felkelve hálát adunk az Atyának. * Üdvözlégy, mert szavaiddal álomra menve a Szentlélektől bűneink bocsánatát kérjük. * Üdvözlégy, mert ajkaid által Isten Fiát kérjük, hogy ne ítéletre vegyük az Isteni Titkokban való részesedést. * Üdvözlégy Isten szolgája, aki a megalázottakat Krisztus vacsorájához hívtad. * Üdvözlégy, aki a világ életéért és üdvösségéért Keresztre feszítettet hirdetted. * Üdvözlégy, mert szavadba, mint megaranyozott ruhákba öltöztetted a hit titkait. * Üdvözlégy csodálatos énekszerző és szónok. * Üdvözlégy Aranyszájú szent János nagy főpap.

8. konták

A földi siralom-völgyben zarándok lévén, az alázatosságnak, önmegtartóztatásnak és tisztaságnak képét mutattad életeddel a császári városban, ó János: mert ott, szerzetesi házakat újítottál meg, és alapítottál, és a szerzetesi élet szabályait adtad a tiszta szüzeknek, akiktől, mint jó illatú tömjén szállt fel Istenhez a nagy ének: Alleluja.

8. ikosz

Egész lélekből Krisztusnak dolgozva, nem akartál az embereknek tetszésére lenni, ó János. Megszüntetted, hogy a nevezetes embereknek vacsorákat rendezz, a szegények számára az asztalokat megsokasítottad, utas-szállásokat pedig, és ingyenes kórházakat alapítva a szegényeknek, megtanítottad, hogy énekeljék neked:

Üdvözlégy, aki a liciai myrai Miklóshoz hasonló buzgóságú voltál. * Üdvözlégy, aki égieket szereztél az alázatossággal. * Üdvözlégy, aki a szegénységgel gazdagságot nyertél. * Üdvözlégy, aki ezekkel az erényekkel a szerzeteseknek példa voltál. * Üdvözlégy éhezők táplálója. * Üdvözlégy, aki mint Ábrahám befogadtad a jövevényeket. * Üdvözlégy elhagyatott árvák felkarolója. * Üdvözlégy tehetetlen öregekről és aggokról gondoskodó. * Üdvözlégy, aki fölöslegedet a szegényeknek osztottad szét. * Üdvözlégy, ami minden szomorúságban levőnek, mint vigasztaló angyal jelentél meg. * Üdvözlégy, aki felnyitottad a gazdagok kezeit a jótettekre. * Üdvözlégy, mert irgalmasságod mélysége miatt az Isten Anyja örvendezett. * Üdvözlégy Aranyszájú szent János nagy főpap.

9. konták

Minden népet üdvözíteni akarván, az evangélium hirdetőit küldted Konstantinápoly városából őseinkhez a szkitákhoz, ó János, amelyben szent Pál apostol tiszteletére templomot építettél a gótoknak, hogy ők is, az ariánus tévtanítást elvetve, az igazhitűek ajkaival énekeljék Istennek: Alleluja.

9. ikosz

Az igazhitűség szónokait küldve a hitetlenekhez, az Ázsiában levő hívők egyházaihoz magad fordultál, ó János, és azokat meglátogatva, a lanyhákat leleplezve, a buzgókat pedig megdicsérve, mindent építően rendeztél el. Ezért így dicsőítünk téged:

Üdvözlégy, az igazhitűség fényessége. * Üdvözlégy jó pásztor, aki gondoskodtál az eltévedt bárányokról. * Üdvözlégy, mert a szkíták földjén a te nevedet magasztalják. * Üdvözlégy, mert a te nevedre itt Isten templomait építik fel. * Üdvözlégy, az apostoli szolgálatban részes. * Üdvözlégy, aki nyájadat Péter apostol szava szerint legeltetted. * Üdvözlégy, aki nem kényszerből, hanem akarattal, és Isten szerint látogattad ezeket. * Üdvözlégy a megvesztegetések erős kigyomlálója. * Üdvözlégy, az egyházi szabályok képmutatás nélküli megtartója. * Üdvözlégy, aki a lusta szolgákat igazságosan kiűzted. * Üdvözlégy, mert a jókra fáradozókat megdicsérted és megerősítetted. * Üdvözlégy, az Egyház tapasztalt kormányzója. * Üdvözlégy Aranyszájú szent János nagy főpap.

10. konták

Nyájad üdvösségének szolgálni nem szűntél meg, ó János, visszatérve Ázsiából a császárvárosba. Amikor pedig a császárnő, és a nevezetes emberek rossz erkölcsű életét félelem nélkül kezdted leleplezni, sok szomorúságot kaptál, mert az általad leleplezettek nem tudván azonnal nyíltan bezárni igazságos ajkaidat, cselt vetettek, hogy megöljenek téged, aki Istennek tisztán hangoztattad: Alleluja.

10. ikosz

Fal voltál az ártatlanul üldözött szerzetesek számára, ó János: ezért nyíltan leleplezted a nagy gonoszságot, amellyel ellenségeid voltak irányodban. Mert a hamis Teofil a császárnéval a gyűlésben tisztességtelenül rágalmazott és letett téged, nem emlékezve fáradalmaidra a haza java iránt. Mi pedig, ezekre hálásan emlékezünk, hangoztatva:

Üdvözlégy, aki csodálatos szeretetet mutattál a földi haza iránt. * Üdvözlégy a császárvárosnak a barbár támadástól megszabadítója. * Üdvözlégy Gainnak, a félelmetes gót vezérnek megszelídítője. * Üdvözlégy, a császárok által az egyháznak adományozott ősi kiváltságok megőrzője. * Üdvözlégy, aki nem engedted meg a hatalmas Eutropiusnak az egyházi menedék-jogot elvenni. * Üdvözlégy, aki ebben a menedékhelyben ugyanezt az üldözött Eutropiust megmentetted. * Üdvözlégy, aki a nitriai szerzetesek védelme miatt a törvénytelen zsinat jogtalanságait szelíden eltűrted. * Üdvözlégy, mert az Írás szava: A szeretet hosszan-tűrő, benned igazolódott. * Üdvözlégy, aki mindenkinek megtiltottad, hogy miattad felfegyverkezzenek. * Üdvözlégy, aki ellenségeid ellen fegyvert nem emeltél fel. * Üdvözlégy, aki engedelmeskedtél a hatalomnak, és ezért akarattal átadtad magadat éjszaka az ellenségek kezébe. * Üdvözlégy, akit az igazág miatt a hazából elűztek. * Üdvözlégy Aranyszájú szent János nagy főpap.

11. konták

Öröménekre változott hamarosan nyájad sírása, ó bátor harcos, mert amikor száműzetésbe vittek téged, hirtelen mennydörgött, villámlott, és a szélvészben a föld megremegett. Ezeket látva és megremegve, a császárné bűnbánatot tartott, és téged tisztelettel visszahívott, alázatosan énekelve Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Az igazhitűség fényes világítóját, téged a császárné hamarosan kétszeresen meggyűlölt, amikor leleplezted őt, aki szobrát a templom közelében állította fel: ezért, százszorosan elítélve, Kukuzusba, egy messze és kis faluba lettél száműzve, ó János. Fogadj el azért tőlünk ilyen dicséreteket:

Üdvözlégy, aki Jeremiás szavai szerint, ifjúságodtól felvetted az Isten igáját. * Üdvözlégy, aki Krisztus szava szerint a tevékenység kezét a szellemi ekére ráhelyezted. * Üdvözlégy, aki mindvégig sem fordultál vissza. * Üdvözlégy, aki a rossz erkölcsű császárné ellen mennydörögtél. * Üdvözlégy, aki téged, mint Heródiás a Keresztelőt, meggyűlölt. * Üdvözlégy, akit a gyilkosoktól láthatatlanul angyalok mentettek meg. * Üdvözlégy, akit házadban nyájadnak a szeretete őrzött. * Üdvözlégy, akit az igaztalan bírák rágalmai megaláztak. * Üdvözlégy, aki a száműzetésbe zúgolódás nélkül alázatosan mentél. * Üdvözlégy, akit a hívek megsirattak. * Üdvözlégy, akit a megfeszített Krisztusért megsebeztek és arcul vertek. * Üdvözlégy, mert a vértanúk az Előhírnökkel a mennyekben türelmed miatt örvendeztek. * Üdvözlégy Aranyszájú szent János nagy főpap.

12. konták

Az Isten kegyelme a kiűzetésben is megőrzött téged, ó János, mert ott, mint szent Pál a bilincsekben, hirdetted az evangéliumot a főniciaiknak és perzsáknak, levelekkel vigasztalva a hívőket. És így kormányoztad az Egyházat addig a napig, amelyen aranyos ajkaid kimondták az utolsó szavakat: Dicsőség Istennek mindenért! Lelkedet az angyalok a mennyekbe vitték, győzelmesen hangoztatva: Alleluja.

12. ikosz

Örvendezéssel énekelve, a hívek átvitték szent ereklyéidet a császárvárosba, ó János, ahonnan dicsőséged elterjedt a föld határáig, és bejárta az egész mindenséget, minden résztvevő így énekelt neked:

Üdvözlégy vándor, aki a mennyei hazába mentél be. * Üdvözlégy, aki minden egyházat elláttál imádságokkal. * Üdvözlégy, aki a Pitiuntba vivő úton a messze Kománéban fejezted be futásodat. * Üdvözlégy, mert kimúlásodat előre megmondta neked Baziliszk felszentelt vértanú. * Üdvözlégy, mert ezt hallottad tőle: Testvér, reggel együtt tisztulunk meg! * Üdvözlégy, aki a Szent Titkok vétele által a paradicsomba menetelhez megerősödtél. * Üdvözlégy, mert lelked a sokat fáradt testtől csendben vált el. * Üdvözlégy, mert romlás nem érintette csontjaidat. * Üdvözlégy, mert azokon, a templomokban a vérontás nélküli áldozatot most bemutatják. * Üdvözlégy a mennyei magasságok lakosa, akit a le nem alkonyodó világosság megvilágosít. * Üdvözlégy, mert Nagy szent Bazillal és Hittudós Gergellyel megjelenve, mindenkit megtanítottál, hogy velük együtt magasztaljanak téged. * Üdvözlégy az egyetemes Egyház dicsősége. * Üdvözlégy Aranyszájú szent János nagy főpap.

13. konták

Ó, Aranyszájú szent János, nagy főpap! Tekints le a mennyei magasságokból ránk, földre vetettekre, és fogadd el szeretetünkből ezt a neked hozott dicséretet, kérdd az Úristent, hogy küldje le ránk erőtleneket gyógyító kegyelmét, az igaz hitben levőket erősítse meg, az Egyháztól elesetteket pedig újra vezesse vissza annak keblébe, jóságával betöltve az elszegényedetteket, és méltasson mindenkit, hogy veled és minden szenttel énekelje Neki mindörökre: Alleluja.

Újra az 1. konták és az 1. ikosz.