Akathiszt Ciprián felszentelt vértanúhoz és szent Jusztina vértanúnőhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Ciprián előbb ördögimádó mágus volt. Jusztina térítette a keresztény hitre. Megtérve, püspök lett. 258-ban lett vértanú.

Szent Jusztina damaszkuszi származású szűz, diakonissza volt. Cipriánnal együtt lefejezték.

Ünnepük: október 2.

Konták, 1 hang

A bűvészi mesterséget, * isteni világosság által, az isteni tudományokkal cserélvén fel, * mint nagy bölcsességű orvos tűntél fel a világban, * gyógyulást ajándékozván mindazoknak, * kik téged, szent Ciprián, * Jusztinával együtt tisztelnek. * Imádd vele együtt az emberszerető Uralkodót: * üdvözítse a mi lelkünket!

1. konták

Az ördögi szolgálatból az igaz Isten szolgálatára kiválasztott, és a szentek seregéhez számlált, Ciprián felszentelt vértanú, kérdd Krisztus Istent, hogy mentsen meg bennünket az ördögi hálótól, és hogy legyőzzük a világot, a testet és az ördögöt hogy hangoztassuk neked:

Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség, és imádkozó lelkünkért.

1. ikosz

Az angyali erők csodálkoztak: hogyan fordultál el a varázslatos rosszaságtól, az istenismerethez, ó isteni bölcsességű, a bűnbánat által elérted az angyali szenvedély nélküli életet. Mi pedig, csodálkozva megfordulásodon, ilyeneket énekelünk neked:

Üdvözlégy, aki elfordulásod által az angyalokat csodálatba ejtetted. * Üdvözlégy, aki megörvendeztetted a szentek seregét. * Üdvözlégy, aki megmutattad bölcsességedet. * Üdvözlégy, aki Krisztusért koszorút nyertél. * Üdvözlégy, mert általad a gonoszlelkek elűzetnek. * Üdvözlégy, mert általad a betegségek meggyógyulnak. * Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

2. konták

A varázslatos rosszaságtól az istenismerethez fordulva, ó isteni bölcsességű, bölcs orvosként mutatkoztál a világ előtt, gyógyulásokat ajándékozva a téged tisztelőknek, ó Ciprián, Jusztinával, akivel imádd az emberszerető Uralkodót, hogy üdvözítse lelkünket, akik énekeljük: Alleluja.

2. ikosz

Az isteni igazság megértéséhez tökéletlen értelmet bírván, a pogány vakságban lévén, az ördögi ravaszságokat kitanulva, buzgón fáradoztál. De, észre térve, hogy az Úr keresztjétől félnek, megismerted az erőtlen ördögöket, és elfordulva a gonosz szolgálattól, az Úr templomába siettél, ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki az ördögi ravaszságokat kitanultad. * Üdvözlégy, aki az ő ravasz szolgálatát leleplezted. * Üdvözlégy, aki a gonosz kígyót megszégyenítetted. * Üdvözlégy, e világ bölcseinél bölcsebb. * Üdvözlégy, a legértelmesebbek legértelmesebbje. * Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

3. konták

A Magasságbeli ereje felvilágosította értelmedet, ó Ciprián, amikor nem volt sikere a varázslatban Aglaisznak Jusztina iránt, az ördögök ezt mondták neked: félünk a kereszttől, félünk és elveszítjük erőnket, amikor Jusztina imádkozni fog. Ő pedig felelte nekik: ha ti féltek a kereszttől, a keresztre Feszített mennyivel félelmetesebb számotokra, és felismerve az ördögi gyöngeséget, bemenve az Úr templomába, minden hívővel énekelte: Alleluja.

3. ikosz

Fensőbb erőtől felvilágosított értelmet bírván, Ciprián elment a püspökhöz, kérve a maga számára a keresztséget, de ő félt, és elutasította őt. A szent pedig bement az Úr templomába, és állt a Liturgián, nem ment ki a templomból, amikor a diákonus hangoztatta: Hitjelöltek távozzatok. „Nem megyek ki a templomból, mondta Ciprián a püspöknek, amíg meg nem keresztelsz engem. ” Mi pedig, örvendve észre-téréseden, ilyeneket énekelünk neked:

Üdvözlégy, a magasságból erővel felvilágosított. * Üdvözlégy, az Úr által észre-térített. * Üdvözlégy, aki a kereszt erejét megismerted. * Üdvözlégy, aki az ördögöket magadtól elűzted. * Üdvözlégy, aki életedet megjavítottad. * Üdvözlégy, aki lépteidet a templomba irányítottad. * Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

4. konták

A gondolatok vihara tartott téged fogva: hogyan lehet felvenni a keresztséget. Vévén tehát varázslati könyveit, a szent, a város közepére dobta azokat, és meggyújtotta azokat, énekelve Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván rólad a püspök, jó szándékodról, hogy Krisztusba öltözködj, megkeresztelt téged és felolvasóvá állított Isten templomában. Ezért így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki a gonoszság szellemeit legyőzted. * Üdvözlégy, aki a varázslati könyveket elégetted. * Üdvözlégy, aki kereszténnyé lenni kívántál. * Üdvözlégy, aki felvetted a szent keresztséget. * Üdvözlégy, akit a püspök oktatott. * Üdvözlégy, akit a templomban felolvasónak tettek. * Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

5. konták

A szent keresztség Istentől szőtt ruháját megkapva, ó Ciprián, buzgón imádkoztál Istenhez az előbb elkövetett bűnök bocsánatáért, szünet nélkül énekelve Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván a püspök küzdelmeidet és fáradságaidat, ó Ciprián felszentelt vértanú, a böjtöt, a sok éjszakai virrasztást, térdhajtást, könnyes imádságokat, egy hónap eltelte után diákonussá tett téged. Mi pedig, hálát adva Istennek, téged dicsérünk:

Üdvözlégy, aki nappal és éjjel Istenhez kiáltottál. * Üdvözlégy, aki kezeidet Hozzá terjesztetted ki. * Üdvözlégy, aki bocsánatért kérted Őt. * Üdvözlégy, aki könnyes imádságokat hoztál Neki. * Üdvözlégy, aki lángoló szeretetet mutattál Isten felé. * Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

6. konták

Krisztus igazságának hirdetőjeként mutatkoztál, ó dicsőséges Ciprián felszentelt vértanú, hasonlóan buzgólkodtál az Istenlátó apostolokhoz, felvilágosítva az embereket Krisztus tanításával, ők pedig, megismerve az Úr Jézus Krisztust, énekelik Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott szívedben az isteni kegyelem fénye, ó Ciprián, felemelt téged a lelki tökéletesség magasságára, elérvén a papság tisztségét, végül pedig püspökké szenteltetvén. Ezért, az Úrhoz való imádságaiddal világosítsd meg szívünket is, akik buzgón kérünk téged:

Üdvözlégy, akit püspökké szenteltek. * Üdvözlégy, aki a sas magasságába emelkedtél fel. * Üdvözlégy, a hegy tetején álló város. * Üdvözlégy, Isten előtt égő világító. * Üdvözlégy, szüntelenül imádkozó Istenhez. * Üdvözlégy Istentől adományozott tanító. * Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

7. konták

Akarva az emberszerető Úr mindenkit üdvözíteni, csodálatos imádkozót ajándékozott nekünk, oltalmazót és a gonoszság ég alatti szellemeitől meggyógyítót, mert tetteiddel és szavaiddal sokakat a bűnbánatra, és a bűnös élet megjavítására vezettél, megtanítva mindenkit, hogy énekelje Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új, igen bölcs orvosa vagy a világnak, ó Ciprián felszentelt vértanú, mert imádságodnak semmiféle varázslatos tett nem tud ellenállni, és azonnal leromboltatnak és elűzetnek a gonosz emberektől és a gonosz ördögöktől kibocsátott dolgok. Mi pedig, ilyen isteni erőt látván benned, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, a varázslatos fondorlatok szétrombolója. * Üdvözlégy, a félelmetes ördögök elűzője. * Üdvözlégy, mert tőled a gonosz lelkek, mint a füst, elenyésznek. * Üdvözlégy, mert a súlyosan megkínzottakat hamar otthagyják. * Üdvözlégy, aki gyorsan megszabadítasz a bajoktól és szomorúságoktól. * Üdvözlégy, aki a szenvedéseket örömre fordítod. * Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

8. konták

Különös csoda nyilvánul meg a hittel hozzád menekülőkön, ó Ciprián felszentelt vértanú, mert az Istentől neked adott kegyelem által: kiűzni az embereket kínzó tisztátalan szellemeket, az ördögök kiűzetnek, a betegek meggyógyulnak, és éneklik Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Teljes szívvel átadtad magadat Istennek, és teljes lelkedből megszeretetted Őt, minden törekvésedet és kívánságodat arra irányítván, hogy teljesítsd akaratát, te pedig, mint jó pásztor nem vetetted meg a bajoktól megterhelteket, hanem közbenjársz imádságokban az Úr előtt, gyógyulást és vigasztalást adva. Mi pedig, dicsőítve szeretetedet Isten iránt, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki teljes szívedből megszeretted Krisztust. * Üdvözlégy erényekkel teljes. * Üdvözlégy a betegeknek és bénáknak segítsége. * Üdvözlégy a bajokban és szomorúságokban vigasztalás. * Üdvözlégy, a világtól, testtől és ördögtől származott támadások és kísértések elűzője. * Üdvözlégy minden lelki és testi betegség meggyógyítója. * Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

9. konták

Az egész angyali sereg örvendezett, látván téged a mennyei Király megingathatatlan harcosát, és Krisztust bátorsággal hirdetőt, amikor vittek a karddal való leölésre Jusztinával együtt. Te pedig szomorkodtál miatta: hogy el ne pártoljon Krisztustól, amikor meglát téged lefejezve, kérted a hóhérokat, hogy először őt, utána pedig téged fejezzen le, kard alá hajtva fejeteket, énekeltétek Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok sem tudják méltóan dicsérni Krisztusért való szenvedéseiteket: nem féltetek a gonosz fenyegetésektől, de, fényes arccal állva a minden hívőt Ítélő előtt, így énekeljük nektek: Üdvözölve legyetek Krisztus hitének megingathatatlan megvallói. Üdvözölve legyetek a Legszentebb Háromság bátor hitvallói. Üdvözölve legyetek, akik a szörnyű kínokat semmibe sem vettétek. Üdvözölve legyetek, mert szenvedéseiteket Isten templomaiban magasztalják. * Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

10. konták

Meg akarván szabadítani a tisztátalan lelkek által minden lekötött ember lelkét, nem szűntél meg az Úrhoz kiáltani, ó, Ciprián felszentelt vértanú, hogy ajándékoztassék neked a kegyelem értük imádkozni, hogy irgalmazva és megtisztulva énekeljék Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Szilárd fal és erős védfal légy számunkra, ó Ciprián felszentelt vértanú minden látható és láthatatlan ellenség ellen, akik buzgó hittel és szeretettel menekülünk hozzád, hogy általad körülvéve és oltalmazva, így hangoztassuk neked:

Üdvözlégy, aki az alázatosság által a gonoszság lelkeit legyőzted. * Üdvözlégy, aki az imádság által az ellenséges nyilakat elégetted. * Üdvözlégy, a látható és láthatatlan ellenségek ellen fal és védőfal. * Üdvözlégy az igazhitű egyház dicsőséges ékessége. * Üdvözlégy az orvosoktól elhagyottak csodálatos segítsége. * Üdvözlégy a szomorkodók szeretett vigasztalása. * Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

11. konták

Szüntelen éneket hoztál mindenkinél inkább a Legszentebb Háromságnak, ó Ciprián felszentelt vértanú az Úrnak az elesett bűnösök iránti irgalmasságért, Aki jónak látta a méltatlant méltóvá tenni és szent nyájához oda számlálni. Mi pedig hálát adva az irántunk bűnösök iránti ilyen nagy kegyelemért Istennek, hangoztatjuk Neki: Alleluja.

11. ikosz

Fényt árasztó világító voltál Krisztus Egyházában, ó isteni bölcsességű, felvilágosítva anyagtalan fényességgel a hívek lelkét. Világosítsd fel a mi bűntől elnehezült szívünket is, akik neked ilyeneket énekelünk:

Üdvözlégy, mert az Úr az elesett bűnösök iránti irgalmasságát rajtad mutatta ki. * Üdvözlégy, mert az elveszés árkából, mint eltévedt juhot húzott ki. * Üdvözlégy, akit a méltatlanból méltóvá tett. * Üdvözlégy, akit Krisztus szent nyájához számlált oda. * Üdvözlégy, mert anyagtalan fénnyel világosítod meg a lelkeket. * Üdvözlégy, aki a tévelygőket a helyes útra tanítod. * Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

12. konták

Kegyelmet kaptál Istentől, hogy eltipord az ellenséges erőt, és minden sátáni támadást, mert legyőzted ellenségeidet, és elérted a vértanúi halált, most pedig a dicsőség Királyának trónja előtt állva, imádkozz értünk, hogy megszabaduljunk az ördög fogságából, és megmenekülve Istennek énekeljük: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve Isten iránti buzgóságodat, csodálatos és dicsőséges csodáidat, magasztalunk és dicsőítünk téged, ó Ciprián felszentelt vértanú, aki ilyen kegyelmet kaptál Istentől, kérünk tehát téged, amikor halálunk óráján az ördögi sereg körülveszi lelkünket, akkor nyilvánítsd nekünk oltalmadat, hogy, általad megmenekülve így hangoztassuk neked:

Üdvözlégy, a támadó erőktől gyors oltalmazás. * Üdvözlégy, megmenekülés a szomorúságoktól és bánatoktól. * Üdvözlégy, aki Krisztust mindvégig megszeretted. * Üdvözlégy, aki Érte adtad lelkedet. * Üdvözlégy, aki megmosdottál a Bárány vérében. * Üdvözlégy, aki az Úr udvaraiban telepedtél le. * Üdvözlégy, aki a szentek seregéhez számláltattál. * Üdvözlégy, akit a hármas-ragyogású Fény megvilágosított. * Üdvözlégy Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítség és imádkozó lelkünkért.

13. konták

Ó, Istennek csodálatos és dicsőséges kedveltje, Ciprián felszentelt vértanú, gyors segítsége minden, hozzád folyamodónak, fogadd el tőlünk, méltatlanoktól ezt a dicsőítő éneket, gyógyíts meg a betegségektől, oltalmazz a látható és láthatatlan ellenségektől, és kérdd az Urat, hogy az örök kínoktól is mentsen meg bennünket, hogy veled hangoztassuk: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.