Akathiszt Dekapoliszi Szent Gergelyhez

/Fordította: Lakatos László atya/

A szíriai Irénopoliszban született. Előbb magányban élt, majd sokat utazott. Sokat szenvedett az ikonrombolóktól. 842. körül fejezte be életét.

Ünnepe: november 20.

Tropár, 4 hang

Isteni fénnyel beragyogva, *eloszlattad a lelket emésztő szenvedélyek sötétségét, * dicséretre méltó Gergely, * és fölemelkedtél a szenvedélymentesség tiszta magasságába. * Ott lakozol Krisztus országának le nem alkonyodó fényében, és a csodálatos gyógyítások sugarait szórod.

1. konták

Védelmezőnk, aki buzgósággal hasznunkra szolgálsz, a köteles köszönetet hozzuk neked, akik imádságaid által megszabadultunk a bajoktól. Mivel bátorságod van az Úr előtt, minden veszélytől szabadíts meg minket, hogy énekeljük neked: Üdvözlégy ájtatos Gergely atya!

1. ikosz

Angyali életet választva a földön ó atya, hogy az angyalokkal örvendezz a mennyekben, elhagytad a világ minden örömét, és az isteni szeretet eledelével táplálkozva a remeteség, üdvözítő révpartjához siettél; ezért mi csodálkozva mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert gyermekkorodtól válladra vetted az Üdvözítő Krisztus keresztjét, * Üdvözlégy, mert Krisztus szeretetéért elfelejtetted a szülők iránt érzett vágyat, * Üdvözlégy, mert inkább választottad a szüzességet a menyegzőnél, * Üdvözlégy, mert a tisztaságot jegyezted el magadnak; * Üdvözlégy, mert nem ámítottad el magad az ételtől, mint Ádám, * Üdvözlégy, mert böjt által szelídítetted meg teste ösztöneit, * Üdvözlégy, mert szívedbe megszerezted az istenfélelmet, * Üdvözlégy, mert ebből megváltó lelket szültél; * Üdvözlégy, mivel az imádság sarlójával a szenvedélyek töviseit tisztítottad, * Üdvözlégy, mivel a győzelem ekéjével szántottad fel lelked földjét, * Üdvözlégy, mert elvetetted benne a hitigazságok magvait, * Üdvözlégy, mert ezekből nevelted nekünk a gyógyulás gyümölcsét; * Üdvözlégy, ájtatos Gergely atya!

2. konták

Megértvén, hogy miképp szabadul meg a világi gondoktól, titkon beszélve szolgáival, ahhoz az atyához és pásztorhoz futott, aki őt a remete életre oktatta; ő pedig elküldte a közeli remetékhez, akik körülötte voltak, és akikkel énekelte az Istennek: Alleluja!

2. ikosz

Megismerve a rosszhitű kolostorfőnök lázadó kijelentéseit, vele merészen szembeszállva, megdorgáltad a zsinaton; ő pedig gőgösen feldühödve megparancsolta, hogy irgalom nélkül verjenek meg; te azonban az ütések sokaságát mint valami égi harmatot fogadva, megköszönted Istennek; azért mi, isteni lelkesedésedet dicsérjük, kiáltván neked:

Üdvözlégy, mert merészen bebizonyítottad a rosszhitűek eretnekségeit, * Üdvözlégy, mert elfutottál a velük való együttlakástól, * Üdvözlégy, mert az igaz hitet nyervén eledelként az apostolokkal örvendezel, * Üdvözlégy, aki védelmezője vagy az apostoli és zsinati hitigazságoknak; * Üdvözlégy, aki az angyali élet iránt lelkesedtél, * Üdvözlégy, a választott pusztaság lakója, * Üdvözlégy, mert könnyek ontása által eloltottad a bűn tüzét, * Üdvözlégy, mert éberséged által lecsendesedtek a szenvedélyek hullámai; * Üdvözlégy, mert isteni alázatossággal megaláztad az ellenség bálványainak gonoszságát, * Üdvözlégy, aki nem ámultál el a képzelet alkotta kísértésektől, * Üdvözlégy, mert a remeteség által, mint a vizek forrása mellé plántált fa mutatkoztál * Üdvözlégy, mivel a szóval munkálkodva, mint gyümölcshozó szőlő mutatkoztál; * Üdvözlégy, ájtatos Gergely atya!

3. konták

Annak ereje, Aki Legmagasztaltabb, a tőled mondott imádságok folytán leszállott, elűzte a bálványokat, akik megharagítani akartak és a testi vétekre csábítottak; ettől álmodban megszabadulva Istennek legtisztább anyja által, aki saját anyád képében mutatkozott meg, Istennek énekelted: Alleluja!

3. ikosz

Látni akarván test szerinti testvéredet, hozzá küldted tanítványodat; te pedig a rád áradt égi világosság részese, több napot jó illatban töltöttél, amíg a tanítvány visszatért, ekkor felkeltél, és ő megértve a magasztos titkot, hozzád kiáltott:

Üdvözlégy, égi látomások szemlélője * Üdvözlégy, égi világosság lakhelye * Üdvözlégy, mert azon jó illat által megszabadultál a szenvedélyektől és a bálványok haragjától * Üdvözlégy, mert a világnak megfeszülve Istennek hoztál alázatot * Üdvözlégy, mert a remeteség fáradalmaival a szenvedélyek parazsát oltottad el * Üdvözlégy, mert mindenkinek példája voltál az üdvözülésre * Üdvözlégy, mert sok megváltottat hoztál Istennek * Üdvözlégy, rendületlen alapja a pusztaságban lévők igyekezetének * Üdvözlégy, mert a remeteség völgyében mint egy rózsa és jó illatú liliom virágoztál * Üdvözlégy, mert tűz képében kaptál ajándékot az égből * Üdvözlégy, mert a Napnál jobban tündököltél; * Üdvözlégy, ájtatos Gergely atya!

4. konták

A gondolatok viharai támadván a képzelődésektől a szentre, amelyek sok napon át kápráztatták, elhívta nagybátyját, Simeon atyát, hogy jöjjön hozzá. Tőle megbizonyosodott, hogy az a képzelet nem az elsötétült bálványoktól ered, hanem isteni és angyali volt, Istennek énekelte: Alleluja!

4. ikosz

Hallván az égből a hangot, hogy szólít téged, mint Ábrahám pátriárkát: vonulj ki földedről és rokonságodból és menj arra a földre, amelyen szolgálni tudsz majd Istennek; hallván az isteni parancsot, azonnal felkeltél és elindultál, ezért kiáltjuk:

Üdvözlégy, mert hiteddel Ábrahám követőjévé tetted magad * Üdvözlégy, mert mint ő, elhagytad hazádat és nemzetedet * Üdvözlégy, Izsákkal együtt a hit örököse * Üdvözlégy, Jákobbal együtt istenlátó értelem * Üdvözlégy, a jóság új Mózese * Üdvözlégy, az ártatlanság új Dávidja * Üdvözlégy, mert Jóbként mutatkoztál a türelemben * Üdvözlégy, mert József hitéért lelkesedtél * Üdvözlégy, mert a hittől lelkesen lángra gyúltál mint Illés * Üdvözlégy, mivel bátorságoddal mint a Keresztelő dorgáltál * Üdvözlégy, új Dániel, a lélek vágyának férfija * Üdvözlégy, jövőt látó próféta; * Üdvözlégy, ájtatos Gergely atya!

5. konták

Aki a Szentlélektől nyertél tanácsot, eltévedhetetlen fényt árasztó csillagként mutatkoztál a pusztában és a városokban, csodákkal tündökölve, elűzve a bálványokat és betegségeket gyógyítva; ezért csodáidat híresztelve, mindannyian hálaadó éneket hozunk Istennek: Alleluja!

5. ikosz

Látván a népek jócselekedeteidet és emberfeletti életedet, hittel siettek hozzád, mint Istentől küldötthöz, megnyerve a kérések meghallgatását, ami által mi is részesülünk jótéteményedben, az Evangéliumok szerint magasztalva a mennyei Atyát, köszönettel énekeljük neked:

Üdvözlégy, mert gazdaggá tetted a prikonisziakat mint a nagy Miklós * Üdvözlégy, mert szelíden viseltettél az iránt, aki téged, mint kémet ütlegelt * Üdvözlégy, aki nyilvánvalóvá tetted Merkúr igazságtalanul szerzett gazdagságát * Üdvözlégy, mert nagyon megszabadítottad a szerzetest, aki neked szolgált * Üdvözlégy, mert Rómában nagy csodatevőnek mutatkoztál * Üdvözlégy, mert onnan az emberek dicséretétől elfutottál * Üdvözlégy, mert Szicíliában elűzted a sárkányt amely ellened támadt * Üdvözlégy, mert ott a kicsapongó nőt megtérésre indítottad * Üdvözlégy, mivel Istenhez mondott imádságoddal megszelídítetted Idrizini lakóit * Üdvözlégy, mert láthatatlanul végigvonultál a szaracénok seregén * Üdvözlégy, mert meggyógyítottad annak a szaracénnak elszáradt kezét, aki rád emelte, hogy lenyilazzon * Üdvözlégy, mivel imádságaid által gyógyult meg az ördögtől megszállott; * Üdvözlégy, ájtatos Gergely atya!

6. konták

Tanítóvá, istenhordozóvá lettél, megtanítottál imádni az Egységben a Háromságot, és a Háromságban az egységet, és választott edénnyé lettél mint Pál, a lelkesedétől égtél, a szentképek védelmezőjévé akartál lenni; Isten megóvott ebben az életben, hogy sokaknak hasznára lehess, akik így énekelnek Neki: Alleluja!

6. ikosz

Mint második Pál ragyogtál Tesszalonikiben, a testi élet hiányosságait viselted, de Isten gondodat viselve egy tisztes asszony által táplált, mint Illést holló által, és mint Dánielt angyalok által az oroszlánok barlangjában: mi pedig dicsérve Isten iránti hitedet, Akiben reménykedtél, ezekez kiálltjuk neked:

Üdvözlégy, mert sok hiányosságban élve fogytál le a remeteség szükségében * Üdvözlégy, mert Krisztus iránti szeretetedért türelemmel viselted az éhséget és ruhátlanságot * Üdvözlégy, mert segítségére voltál az asszonynak a szurok eredésénél * Üdvözlégy, mert nyilvánvalóvá tetted Azt, Aki a szegénynek szánt irgalmasságban rejtőzik * Üdvözlégy, mert meggyógyítottad az ördögtől megszállt bolondot, aki hátadra ugrott * Üdvözlégy, mert leleplezted azt a szerzetest, aki ördögtől megszállottnak tetette magát * Üdvözlégy, mivel ismerve a bálványok ravaszságát, mint valami pókokat szórtad szét azokat * Üdvözlégy, mert mindenekben tökéletesedve megszégyenítetted őket * Üdvözlégy, mert először elmondtad a két testvérnek az Oszlopos közleményét * Üdvözlégy, mert hasonlóan megjövendölted egy másik öregnek, hogy készítse el sírját * Üdvözlégy, mivel lélekben ismerve, szembeszálltál azzal aki nem temette el az úton talált halottat * Üdvözlégy, mert felébreszted azok értelmét, akik a lustaság sírjában vannak eltemetve; * Üdvözlégy, ájtatos Gergely atya!

7. konták

Valamikor szlovén területre akartál menni, hogy ott nagyobb csendben élhess; egy darabig menve az úton nyomban visszafordultál, mert felismerted Isten haragját, ami hamarosan rájuk tört, és tanítványod, felismerésed láttán, már előre félelemmel telve el, Istennek énekelte: Alleluja!

7. ikosz

Magasztos csodát mutatott általad Isten a börtönbe zárt nemessel, mivel halálra lett ítélve; ezt megtudtad Isten ajándékából, ami által hasonló lettél a nagy Miklóshoz, azonnal a legfelsőbb bírósághoz siettél, és sok imádsággal megszabadítottad őt a halál keserűségétől; ő pedig köszönetet mondva neked, ezt kiáltotta:

Üdvözlégy, halálra ítéltek megszabadítója; * Üdvözlégy a veszélyben levők segítője; * Üdvözlégy, mert révpartja vagy azoknak akik ennek az életnek tengerén hányódnak; * Üdvözlégy, mert megszabadulnak és megszabadultak a szükségből azok akik nevedet segítségül hívják; * Üdvözlégy, mert előre tudva tanítványod érkezését, elébe mentél; * Üdvözlégy, mert megszabadítottad a haláltól a viperától megmartat; * Üdvözlégy, mert megszabadítottad a szüzet szemének fájdalmától és a vakságtól; * Üdvözlégy, mert meggyógyítottad a megfázástól az ágyadra fekvő beteget; * Üdvözlégy, mert meggyógyítottad a hidegrázástól szenvedő beteget azzal, hogy ráterítetted szerzetesi ruhádat; * Üdvözlégy, mert megszabadítottad a beteg szegény asszonyt; * Üdvözlégy, aki kiűzted az ördögöt a nagyon kínlódó szerzetesből; * Üdvözlégy! fogadd el tőlünk ezt ördögtől, testtől és világtól megkísértettektől; * Üdvözlégy, ájtatos Gergely atya!

8. konták

Idegen életet éltél a földön, boldog Gergely atya, mindenestől felemelted elmédet az égiek felé. Türelmeddel csodálatba ejtetted az angyalokat és embereket; ezért most fizetséget vévén Istentől, az angyalokkal szüntelenül énekeled Neki: Alleluja!

8. ikosz

Testben a földiek között voltál, mint ember, de elméddel nem szakadtál el az égiektől; ezért méltóvá lettél tüzet bocsátani ki a szádból, ami a Napnál jobban megvilágította arcodat, ettől megijedt tanítványodnak megparancsoltad, hogy amíg élsz, őrizze meg a titkot, óvakodván az emberek dicséretétől, ezért mi is vele együtt kiálltjuk neked:

Üdvözlégy ki a fent levőket figyelve cselekedtél; * Üdvözlégy, mert mindig a szertetett Isten dolgainak végét nézted; * Üdvözlégy, mert a szüntelen imádságért aranyozott kardot kaptál Istentől; * Üdvözlégy mivel ezzel a bűn töviseit vágtad le; * Üdvözlégy, mert testben angyali éneket hallottál; * Üdvözlégy mert értelmedet megtisztítottad általa; * Üdvözlégy, mivel Isten felé irányított akarattal isteni ajándékká lettél; * Üdvözlégy, mert testben lévén a legszentebb Háromság lakásává tetted magad; * Üdvözlégy, mert láthatatlanul haladtál Jánossal a te tanítványoddal az úton; * Üdvözlégy mert sokszor megjelentél nagybátyádnak az imádság idején; * Üdvözlégy, mert előbb megmentetted az Oszlopost, aki majdnem bűnbe esett; * Üdvözlégy! kiáltjuk neked, akik minden időben minden bűntől megszabadultunk; * Üdvözlégy, ájtatos Gergely atya!

9. ikosz

Dekapolisz, Ázsia, Bizánc, Tesszália, Róma, Kelet és Nyugat, teljes szélességében hirdeti tetteid csodáit, amivel sokakat kiszabadítottál a fájdalmakból és nehézségekből ó csodálatraméltó, akik Istennek énekelték: Alleluja!

9. ikosz

A nagyhangú szónokok, akik csak a száraz bölcselkedéssel kérkednek, nem értik meg, hogy te halandó testben lévén, a legmagasabb határokat bírtad, élve Isten ajándékából, mint egy testnélküli; mi is köszönetet hozva Annak, Aki téged életedben és halálod után felmagasztalt, énekeljük neked:

Üdvözlégy, mert nagy szorgalmad által a fentről származó bölcsességet nyerted el; * Üdvözlégy, aki elítélted a hiú bölcsességet; * Üdvözlégy, aki édes voltál a szavakban és vigasztaló a tanításban, * Üdvözlégy, aki nagy sereget szabadítottál meg a bálványok tévelygésétől; * Üdvözlégy, mert Krisztus Egyházának bárkáját a révparthoz érkezni irányítottad; * Üdvözlégy, mert érte a halálig veszélynek tetted ki magad; * Üdvözlégy, mert Krisztus szeretetéért a vérrontásig mentél; * Üdvözlégy, mivel az igaz hit iránti lelkesedésed vérontás nélküli tanítvánnyá tett; * Üdvözlégy, mert Krisztust Istennek és embernek vallottad meg; * Üdvözlégy, mert szentképet festettél megtestesüléséről; * Üdvözlégy, mert a lélek tüzével elégetted az eretnekek szóáradatát, mint valami konkolyt és pelyvát; * Üdvözlégy, mivel az igazság lapátjával szétszórtad azokat; * Üdvözlégy, ájtatos Gergely atya!

10. konták

Hasonlítani akarván Krisztushoz az Úrhoz, jósággal szeretted a békét és szeretetet, és nem fizettél vissza rosszért rosszal, hanem imádkoztál azokért, akik sanyargattak és ütlegeltek, mint Aki azokért, akik Őt megfeszítették, és mint István első diakónus azokért, akik megkövezték, akikkel most örvendezve énekeled Istennek: Alleluja!

10. ikosz

Szenvedélyektől bevehetetlen falnak, és erősen megszilárdult hitünek mutatkoztál ó ájtatos atya, mivel éberséggel űzted el a lustaság álmát, a Szentlélek lakásává lettél, és még az álmosságban vagy álomban sem tudtak az ördögök kísértésekkel becsapni; ezért téged dicsérve kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, a Szűz által választott őr, * Üdvözlégy, mert Krisztus követését mint Pál testben hordoztad; * Üdvözlégy, mert az „éberség” névvel neveznek; * Üdvözlégy, mert a Megváltó Krisztus vőlegény kamrájává válni méltattál; * Üdvözlégy, szolgája a legtisztább Szűznek az Úr anyjának; * Üdvözlégy, védelmezője az ő tisztelt szentképének; * Üdvözlégy, mert Isten választása által méltóképp kaptad a papságot; * Üdvözlégy, mert tiszta szíveddel áldozatot hoztál Krisztusnak; * Üdvözlégy, mert sokakat kihúztál a lelki veszedelem mélységéből; * Üdvözlégy mert értelmükben sokakat angyallá tettél; * Üdvözlégy, mert sokakat megszabadítasz a tisztátalan kívánságoktól; * Üdvözlégy, mert lecsillapítottad testi szenvedélyeink fellángolását; * Üdvözlégy, ájtatos Gergely atya!

11. konták

Isten, a királyok Királya akarva téged Magához hívni, hogy fáradozásaidért drága jutalmakkal fizessen, megengedte, hogy borzalmas betegségben szenvedj, amelytől imádság által megszabadulván, jobban láthatóvá vált türelmed; végül dicséretet mondottál Istennek, énekelve: Alleluja!

11. ikosz

Megértő világosságot árasztó fáklyaként ismerünk téged ó atya, mert az előtted élők jámborsága iránt lelkesedve az isteni tűztől gyulladtál meg, amelyet Isten jött a földre bocsátani; megégettél minden alantas kívánnivaló dolgot, és az istenismeret felé irányítottad a feléd törekvőket, ezért kiálltjuk neked:

Üdvözlégy, mert mindenekben a nagy Antal követőjévé tetted magad; * Üdvözlégy, aki mint Eutim ismered a gondolatokat; * Üdvözlégy, aki mint szent Száva megvalósulttá teszed a kívánságokat; * Üdvözlégy, mint a kolostorfőnök Teodoziosz, a puszta tanítója; * Üdvözlégy, ki mint Arzeniosz szeretted a hallgatást; * Üdvözlégy, aki mint a szír Efrém a bűnbánatra vezérelsz; * Üdvözlégy türelem oszlopa és csodatevő; * Üdvözlégy az igaz hit védelmezője mint Maximosz és sztudita Tivadar hitvallók; * Üdvözlégy, mert szelídségben és a szív tisztaságában éltél; * Üdvözlégy, mert minden jótettek kincsévé tetted magad; * Üdvözlégy, mert a mennyei vígságos élet szentségében gyönyörködsz; * Üdvözlégy, ájtatos Gergely atya!

12. konták

Nagybátyád és atyád látni akarván téged mielőtt még elmész ezen életből, azt írták neked, hogy menj el hozzájuk, mivel ők bezárva voltak a szentképek miatt; és te boldog, noha betegséggel voltál körülvéve, hosszú utat tettél, meg mint fölöttébb türelmes gyémánt, és megcsókolva egyik a másikat, lelkiekben örvendve váltatok el, egy teljes év borzalmas betegségnek szenvedése által a szentek ájtatos álmával szenderültél el, énekelve Istennek: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve elszenderedésedet, dicsérünk téged, mint jó segítőt, épségben őrizted a hitet, amire bizonyíték a te tisztelt tested, ami Isten ajándékából egészben és épen maradt meg. Belőle nyerjük a megszámlálhatatlan betegségek gyógyulását, csodatettet és hittel kiáltjuk neked:

Üdvözlégy aki testben angyal voltál és most az angyalokkal vigadozol; * Üdvözlégy szent, aki minden szenttel örvendezel; * Üdvözlégy, apostolokkal és tanítványokkal társalgó; * Üdvözlégy, alázatosokkal és igazakkal lakozó; * Üdvözlégy, mert testszerinti szülőd és nevelőd Dekapolisz volt; * Üdvözlégy, mert örökre örököse vagy a mennyei Jeruzsálemnek; * Üdvözlégy felbecsülhetetlen kincse a hívőknek; * Üdvözlégy, mert őrzöd őket a sokfajta veszélyben; * Üdvözlégy, tisztes dicsérete szent kolostoraidnak; * Üdvözlégy, az egész egyházi rend dísze; * Üdvözlégy, reményvesztettek vigasza; * Üdvözlégy, szomorkodók öröme; * Üdvözlégy, ájtatos Gergely atya!

13. konták

Ó Gergely, legájtatosabb szent Atya, Krisztus kedveltje és a szükségben lévők segítsége, mert földi életedben az Evangélium szerint a világ világossága voltál, és halálod után Isten gondoskodó erejéből őrzőjévé lettél rendelve ennek a keresztény országnak a te szent ereklyéid által, elfogadván tőlünk alázatosoktól ezt a kis ajándékot, járj közben Istennél, hogy ebben az életben szabadítson meg minket minden veszélytől és erőtlenségtől és a jövendőben az örök kínoktól, és veled együtt méltasson az élők földjén Neki énekelni: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.