Akathiszt szent Eudókia szerzetes vértanúnőhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Eleinte pogány volt, és erkölcstelen életet élt. Szent Teodót megtérítette, megkeresztelte, utána magányba vonult. Szigorú vezekléssel tette jóvá bűneit. Vértanú lett 107-ben.

Ünnepe: március 1.

Konták, 4 hang

Ki szenvedéseidben jó harcot vívtál, * halálod után is megszentelsz bennünket, ó dicséretes, * csodáidnak tündöklésével, * kik hittel jövünk isteni templomodba. * Azért ünnepelve kérünk téged, szentéletű Eudókia vértanúnő, * szabadíts meg minket a lelki vésztől, * hogy csodáidból meríthessünk!

1. konták

Istentől a szamariai nemzetségből kiválasztottnak, és az ártalmas gödör mélyéből az Ő szent Egyháza seregébe, az elsőszülöttek ünnepségébe, a mennyekbe felírattak seregébe meghívottnak, a kétszeres koszorút elnyert Eudokia szerzetes vértanúnőnek dicsőítő éneket hangoztatunk: mert sokat ér az igaznak imádsága a Fönséges irgalmassága előtt, hogy minden bajtól megmentse azokat, akik hangoztatják: Üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

1. ikosz

Az angyali rendek, és az igazak lelkei a mennyekben nagy örömmel örvendeznek egy megtérő bűnös miatt az Úr igaz szava szerint. Mi pedig, földi szülöttek, látván a törvénytelenség mélységéből az üdvösségre való természetfeletti fölemelkedésedet, csodálatos Eudokia, örvendezünk, és az Úrnak hálát adva dicséretedre hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Isten irgalmasságának rajtad megmutatkozott csodája, * üdvözlégy, aki Krisztus csodálatos jóságának erejét magadon megmutattad, * üdvözlégy, aki a bűn sötétségéből az evangélium csodálatos világosságára hívattál meg, * üdvözlégy, aki Béliár szenvedélyeinek iszapjából kimenekülve, a paradicsomi édességben részesültél, * üdvözlégy bűnösök megtérésének példája, * üdvözlégy gonosz tettekből való elfordulásunkért közbenjáró, * üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

2. konták

Nézd Krisztus Üdvözítő, és, hogy ne vess el engem, akit nagy bűnök tartanak fogva, kérlek, hogy a dicsőséges Eudokia szerzetes vértanúnőd imádságai által könyörülj és üdvözíts engem, és országod örökösének nyilváníts engem, hogy a vértanúkkal és szerzetesekkel és minden szentekkel hangoztassam könyörületességednek: Alleluja.

2. ikosz

Az emberi értelem nem érti meg, azon gondolkozva, hogy Krisztus kegyelme által milyen szörnyű bűnből jutottál az angyalhoz hasonló élet fönségére, dicséretre méltó Eudokia. Ezért mi is, téged jó közbenjárónknak tartva, buzgón kérünk téged: ments ki minket is a bűnös mélységből, hogy szeretettel énekeljünk neked ilyeneket:

Üdvözlégy kegyelemmel és világossággal eltelt, * üdvözlégy , aki kimenekültél az ördög rabságából, * üdvözlégy Krisztus szellemi juhainak aklába futott bárány, * üdvözlégy, aki Krisztus jó pásztornak téged hívó szelíd hangját meghallottad, * üdvözlégy elveszett, és Krisztus által megtalált drachma, * üdvözlégy, aki biztatsz, hogy senki ne essen kétségbe a nagy bűnös szomorúságban, * üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

3. konták

A kegyelem ereje bőségessé lett ott, ahol megsokasodott a bűn, hogy örvendezzenek a mennyben az angyalok egy megtérő bűnösön, és, hogy örömmel találkozzanak Isten trónja előtt, énekelve: Alleluja.

3. ikosz

Az irgalom gazdagságát bírván, a vámosokat és bűnösöket és hitetleneket hívtad meg Urunk Jézus, és szolgálódat, az életét bűnökben eltöltött, és Téged megismerő Eudokiát, a bűnbánattal és keresztséggel felvilágosítottad, és a szerzetes vértanúság küzdelmére hívtad meg. Minket pedig, akik most az ő igaz bűnbánatát megtanulva ösztönzöl, hogy őt ilyen énekekkel dicsérjük:

Üdvözlégy, aki a kegyelem által lelkedet megújítottad, * üdvözlégy, aki a bűnös világ szenvedélyeitől és ösztönzéseitől lemondtál, * üdvözlégy, aki a szerzetesi rendnek a jó utat megmutattad, * üdvözlégy, aki böjttel, imádsággal és küzdelmekkel lelkedet a bűnös szennyektől megtisztítottad, * üdvözlégy, aki vértanúi halállal futásodat bevégezted, * üdvözlégy, aki Krisztusért kiontott véreddel menyegzős ruhádat fehérré tetted, * üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

4. konták

A bűnös gondolatok lelkedet gonoszul letartó viharait, csodálatos Eudokia, megérintette az Úr kegyelme, amikor az Ő csodás gondviselése által Germán szerzeteshez költöztél, aki Iliopolisz városában éjjel saját lakásába jött, és elkövetkezvén az éjszaka, bűnös szobád mellett menedéket talált, és szokása szerint, az éjszaka közepén zsoltárokban és énekekben és Krisztus félelmetes ítéletéről való olvasásban virrasztott, és meghatottan hangoztatta Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván Eudokia, a bűnös ágyon fekve, az éjszakai csend közben az igazak örök dicsőségéről, és a bűnösök félelmetes kínjairól csodásan beszélő szerzetes hangját, azonnal felkelt a bűnös álomból, és reggel, ugyanattól a szerzetestől az üdvösség útjára megtaníttatva, és Isten papjától Krisztus hitében megvilágosítva, teljes szívvel az igaz úthoz csatlakozott. Mi pedig, Istennek rólad való ilyen gondviselésén csodálkozva, hangoztatjuk:

Üdvözlégy Isten csodás gondviselésének kegyeltje, * üdvözlégy az Ő emberszeretetének és irgalmának pecsétje, * üdvözlégy, akit megrémítettek a bűnösökre váró alvilági kínok, * üdvözlégy, aki megittasodtál az igazaknak készült paradicsomi dicsőségtől, * üdvözlégy, mert a hitetlenek számára fénytelen éjszaka mutatkozott meg neked Isten szavainak édességében a megvilágosodás által, * üdvözlégy, mert felkelő napként ragyogott fel benned is a kegyelmes megújulás fénye, * üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

5. konták

Isten kegyelmétől megárnyékoltatva, és a bölcs Germántól jámboran kioktatva, a dicsőséges Eudokia, keresztsége előtt bezárkózott, hét nap és hét éjjel, az evangéliumi parázna nőhöz hasonlóvá levén, böjtben, a bűnbánat könnyeiben és imádságban tartózkodott igen buzgón, az előtte álló küzdelemre gazdagítván magát, és a bűnösök iránt irgalmas Úrnak énekelve: Alleluja.

5. ikosz

Fényességes látomásra lettél méltóvá hamarosan, boldogságos Eudokia, bár nem sok napon át, de buzgón harcolva: mert Mihály főangyal a magasságokba vívén, és a szentek seregével találkozva, a gonoszságnak a levegőben levő lelkétől rágalmazva és a dühösségtől erő nélkül ezektől elszakadva saját megtérése miatti nagy örömben meggyőződött, és a kegyelmes ígéretre, hogy azt élete minden napjára megtartja, fentről méltóvá lett, ezért énekeljük neked:

Üdvözlégy, akit Isten előre kiválasztott, és az Ő csodás akarata által a törvénytelenségektől igazzá tett, * üdvözlégy, aki hamar méltóvá lettél mennyei kinyilatkoztatásokra, * üdvözlégy, aki a mennyei lakóhelyeket még testben megláttad, és Isten szentjei testvérnek neveztek, * üdvözlégy, akit a sötétség fejedelme Istentől már legyőzött, bűnökbe öltöztetett, de annak félelmetes felvételétől angyal őrzött meg, * üdvözlégy , akit életed végéig ugyanaz az angyal megőrizve, vígasztalt, * üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

6. konták

Hirdeted minden elesett és kétségbe esett bűnösnek, tiszteletreméltó Eudokia, Isten emberszeretetét és erejét, hogy a bűnbánat által hogyan mossa meg, tisztítja, meg világosítja meg és viszi magasba a bűnös lelket, és vigasságot készít a mennyei erőknek, ezekkel mi is énekeljük földi ajkakkal: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott csodálatos fényességgel a boldogságos Eudokia élete, amikor a keresztségnek Istentől szőtt ruházatába öltözve, a bűnnel igaztalanul szerzett javait is majd a szegényeknek osztotta szét, majd pedig az Egyház papjának lábai elé helyezte, maga pedig egy lakásba elvonulva, sok napon át élt jámboran szerzetesi küzdelmekben. Az életnek tehát ilyen csodálatos és gyors megváltozását látva, ezt hangoztatjuk neki:

Üdvözlégy, aki a gyorsan elmúló gazdagságot romlatlanokra változtattad, * üdvözlégy, aki az igaztalan gazdagsággal magadnak az égben evangéliumi barátokat szereztél, * üdvözlégy, aki Krisztusért lelkileg és testileg kiüresedtél, * üdvözlégy, aki jobban megszeretted az Urat, mint azelőtt a bűnt, * üdvözlégy, aki Neki lustaság nélkül most buzgón szolgált amint azelőtt a csábító sátánnak, * üdvözlégy, aki a Szent Iratokat gyorsan megértetted, és ettől bölccsé levén, az üdvözülendők vezetőjévé lettél, * üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

7. konták

Akadályt akarván vetni fényes mennyekbe való meneteled elé, az emberi nem ősi ellensége, azt sugallta Filosztrátosz ifjúnak, aki előtte és utána irántad való bűnös szenvedélytől lángolt, hogy szerzetes ruházatában, mint ragadozó farkas, nyomuljon be a lakásba, aki meglátva téged maga előtt, minden csábító beszéddel és képpel törekedett a bűnös tüzet felszítani benned, és téged az elveszés útjára újból visszafordítani, és Iliopolisz városába csábítani. De a benned lakozó Isten ereje megbüntette, amikor egy szavadra lábaid elé borult. Ismét pedig, reggel, imádságoddal fenső sugallatra visszatérítetted az életre, az ellenséget megszégyenítetted, és szívedből kiáltottad az irgalmas Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új szamariai asszonyként jelentél meg valóban az Evangélium szerint tisztelendő Eudokia: mert őt, a törvénytelenségben élőt, maga az Úr Krisztus találta meg a kútnál, teljes lelkéből csatlakozott Hozzá, és, életét megjavítva, vértanúságban adta lelkét Érte. Úgy ez is, annak nyomain járva, a mennyország kapuit Általa érte el. Ezért, az elsőt dicsőítve, az utolsónak is ilyeneket éneklünk:

Üdvözlégy második szamariai asszony, a szamariai Fotiniának követője, * üdvözlégy, aki megszomjaztad az üdvösségnek és életnek a forrását: Krisztust, * üdvözlégy, aki a szenvedélyek és testi szeretet tombolását megvetetted, * üdvözlégy, aki az ellenség minden kötelékét és hálóját szétszakítottad, * üdvözlégy, aki az ördög gyalázatos munkájának nehéz terhét Krisztusnak jó és szelíd igájára cserélted, * üdvözlégy, aki ez út által a mennyei lakóhelyeket elérted, és ott értünk imát végzel, * üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

8. konták

Különös és dicsőséges megváltozásodat látva, tisztelendő Eudokia, az ördögök sötét csapatai keservesen sírtak. Az összes mennyei erők pedig az örömtől vigadozva, Krisztusnak éneket énekeltek, dicsőítve Isten irgalmasságát, és nagy hangon hangoztatták: Alleluja.

8. ikosz

Az egészen és mindig gonoszsággal telt és általad megszégyenített gonosz kígyó, ó tisztelendő, új cselt készített neked: mert az általa felizgatott Aurelián császár, azt vélve, hogy az általad elhagyott gazdagságot lakásodban őrzik, elküldte katonáival fiát, hogy azt elrabolják, az ott élőket pedig adják kardhalálra, de ez, hirtelen, csodás módon a ház közelében súlyos betegség által lett leverve és megölve, de imádságaid által újra élővé és egészségessé levén, megalázkodott, bánkódva, és egész házával Krisztushoz tért, és ismét új szomorúságot okozott az ellenségnek, neked pedig örömmel hangoztatott ilyeneket:

Üdvözlégy Isten láthatatlan erejével megoltalmazott, * üdvözlégy sok csodával felragyogott, * üdvözlégy a bűnbánat buzgó hirdetője, * üdvözlégy sok hitetlennek az üdvösség útjára megtanítója, * üdvözlégy ördögi cselvetések szétrombolója, * üdvözlégy az ő gonosz elképzeléseinek jó kezdeményezésekre való átalakítója, * üdvözlégy halottaknak Krisztus erejével feltámasztója, * üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

9. konták

Minden erénnyel és nagy megtartóztatással felékesítettnek, küzdelemben részesnek mutatkozott a te csodás tartózkodásod a lakásban, bölcs Eudokia, mert erényről-erényre jámboran haladva, az angyalhoz hasonló élet magasságát érted el, és a téged mindenhol bosszantó gonosz ördögöt, a gonosz csábítót, jóra fordítottad, sok hitetlen és makacs embert pedig Krisztushoz vezettél, énekelve Neki: Alleluja.

9. ikosz

A föld szülötteinek szónoksága nem tudja méltóan magasztalni, harcaidat, ó dicsőséges. Ki tudja ugyanis eléggé elbeszélni könnyeid patakját, amelyeket imádságokban Istennek ontottál, ki számlálja el bajaidat? Ki beszéli el az éjszakai virrasztásokat, a látható és láthatatlan ellenségekkel való harcokat, a szenvedéseket Krisztusért, és életed minden szorongását? Mert egész Iliopolisz városát, és a lakást, és minden környező helységet a csodákkal megvilágítottál, és ragyogtál, mint a Nap. Ezért tehát kérünk téged: fényességed sugaraival világosítsd meg szívünket is, kérdd a bűnök bocsánatát mindazok számára, akik neked ilyeneket hangoztatnak:

Üdvözlégy, aki Isten elhomályosult képét nagy fényességben magadban kialakítottad, * üdvözlégy mennyei illatoktól illatos, * üdvözlégy a csodák csillagaitól felékesített, * üdvözlégy minden erény sugaraitól ragyogó, * üdvözlégy, aki Isten nagyságát a föld minden határának hirdeted, * üdvözlégy, aki a mennyet és a földet Urad dicsőségének éneklésére hívod, * üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

10. konták

A mindenek Üdvözítőjét, és a neked megjelent Úr Jézust éjszaka megláttad, boldogságos Eudokia, mert Ő téged lányának nevezve, meghívott téged a hitvallásnak, és az Ő nevéért való szenvedéseknek küzdelmére, a mennyei dicsőségért, és sok tévelygő megtérésére, és, megparancsolva neked, hogy semmiképp ne rémülj meg, és akarta, hogy legyen neked útitársad, és segítőd maga az Édességes, amint meg is ígérte. Ezért, ó tisztaszívű, erre a szeretetteljes látomásra méltatva levén, örömmel énekelted az irgalmas Üdvözítőnek: Alleluja.

10. ikosz

A sötétség és utálatos bálványimádás országát terjesztve, Diogenész vezető, üldözést támasztott a keresztények ellen, és ötven harcost irányított, hogy téged, Eudokia, mint Krisztus igaz szolgálóját elfogjanak. Te pedig, tisztelendő, csodás látványtól megerősítve, magaddal vívén a szelencét Krisztus isteni Titkaival, önmagad adtad át magad, akarattal a katonák kezére. Amikor pedig, az istentelen ítélőszéknél, bölcs feleletet adván az Úrról, és Krisztusért a legkegyetlenebb kínokat elviselve, az Ő nevében sok csodát tettél, akkor minden üldöző, kínzó, és a nép gyülekezete az Ő hitére tért, akik ilyeneket is hangoztattak neked:

Üdvözlégy az Úr Jézus tisztelendő tanítványa és hirdetője, * üdvözlégy sok csodának az Ő nevével való megtevője, * üdvözlégy, aki a parázna Filosztrátoszt a romlásból kiragadtad, * üdvözlégy, aki az irigy Aureliánt családjával az ördög hálóiból kimentetted, * üdvözlégy, aki a téged elfogó Diodort a katonákkal és rokonokkal az istentelenség útjától elvezetted, * üdvözlégy, aki magát Diogenészt, kínzódat, egész házával és a nép sokaságával Krisztushoz vezetted, * üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

11. konták

A hálaadás énekét adták neked, csodálatos Eudokia, először a gonosz kínzók, most pedig Iliopolisz városának újonnan megvilágosított keresztényei, akiket te oktattál a hitre, és világosítottál fel csodákkal. Mert illett, hogy dicsőséges csodák történjenek a városban, hogy az, maga, a romlásból az üdvösségre fordulva, az ördögi kötelékekben ülő másoknak is segítséget nyújtson, és az apostolokhoz hasonlóan megtaníts az általad a mennybe vezetett minden néped, hogy énekelje is a Mindenhatónak: Alleluja.

11. ikosz

Fényesen ragyogtál fel a jelekben, dicsőséges Eudokia, és nem csak magad, hanem az általad megtérített emberek számára is megkérted Istentől a csodatevés ajándékát: mert amikor egy bizonyos , a mérges kígyótól megharapott és halálos álomba merült Zinon gyermek, az új kereszténynek, Didodornak, a megfeszített Úr nevében való imádságai által csodásan életre kelt, akkor minden ember, újra az emberekben csodásan működő élő Istent dicsőítette, neked pedig, tanítójának ilyeneket énekelt:

Üdvözlégy, az újonnan megkereszteltekért buzgó imádkozó, * üdvözlégy, aki tetteiddel tetszettél Istennek, * üdvözlégy, aki a félelmetes jelek és alkalmatlanságok által elért embereket Krisztus felé fordítottad, * üdvözlégy, aki az élők fölött uralkodó és holtak fölött uralkodó Úrhoz nagy bátorságot szereztél, * üdvözlégy, az Evangéliumban jövendölt csoda végrehajtásának okozója: hogy a halálos kígyó mérge nem árt, * üdvözlégy Krisztus kertjének a földön, az apostolok utánzására, jó beültetője, * üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

12. konták

Kegyelemmel és győzelmet hozó küzdelmekkel teljes, útjának folyását jól bevégző drága fejedet, tisztelendő Eudokia, mint jó gyümölcsű és érett kincset, Vince, az istentelen városparancsnok, katonák által karddal levágta, azt vélve, hogy szolgálatot tesz a gyalázatos isteneknek. Ezért, mint nem hasonló, nem értette meg, hogy szennyes tettben vévén részt, örök kínokat és romlást szerezve magának, a szerzetes vértanúnő szent lelkének segítséget nyújtott, hogy testétől gyorsan elváljon, és Krisztussal legyen, és énekelje Neki az angyalokkal és szentekkel: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve csodás, és számunkra bűnösöknek igen tanulságos, bűnbánattal megmosott, erényektől ragyogó, szerzetes vértanúsággal felékesített, és vértanúi küzdelem által befejezett életedet, szent és boldogságos Eudokia, dicsőítjük a téged kiválasztó és Magához hívó Urat, és remélve az Ő nagysága előtti közbenjárásodban, édesen énekeljük neked, ó vértanúnő:

Üdvözlégy, aki hirdetted Isten Bárányát, és mint az Ő bárányát leöltek, * üdvözlégy, akit jámboran helyeztek az el nem évülő és örök életre, * üdvözlégy, aki Krisztusnak, Vőlegényednek lámpásodat elkészítetted, * üdvözlégy, aki véreddel a szerzetesi koszorút magadnak dicsőségesen felékesítetted, * üdvözlégy testünk egészsége és lelkünk üdvössége, * üdvözlégy, mert számunkra bűnösök számára emlékezeted édességes, és neved az egész Egyház számára igen tisztes, * üdvözlégy tiszteletreméltó Eudokia vértanúnő, aki imádkozol lelkünk üdvösségéért.

13. konták

Ó igen dicséretes és boldogságos Eudokia szerzetes vértanúnő! Fogadd el tőlünk ezt a kis, hozzád intézett imádságot, és, a le nem áldozó Fény előtt állva, imádd az irgalmas Istent, hogy irgalmassága szerint nyissa meg számunkra, akik a lelket hideg bűnökkel megtűzdeltük, a bűnbánat ajtaját, és egész életünket lustaságban töltöttük, és a bűnös sötétségből a fényes atyai házhoz futottunk, amilyen módokon tudja, kegyelmesen rendezzen el, és érjük el a paradicsomi lakásokat, és méltasson, hogy örömmel énekeljük veled: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták