Akathiszt Harcos Szent János hitvallóhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

A titokban keresztény katona Jánost, a hitehagyott Julián császár a keresztények üldözésére küldte. János azonban ott segített rajtuk, ahol tudott. Ezért börtönbe zárták. A császár halála után kiszabadult, és jótevő életét tovább folytatta. A IV. században halt meg.

Ünnepe: július 30.

1. konták

A menyei Király kiválasztott szolgáját, Krisztus bátor hosszantűrőjét, Jánost, a Szent harcost és csodatevőt, dicsérő énekekkel énekeljük, mint a keresztények védelmezőjét, a szüzesség megőrzőjét a szenvedők vigasztalóját. Te pedig, a Szentháromság trónja előtt állva, imáiddal őrizd meg azokat minden rossztól és támadástól, akik hittel és szeretettel mondják neked:

Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

1. ikosz

A főangyalok és angyalok szeretettel nézték angyalhoz hasonló életedet, csodálatos János, mert te az Úr dolgaival törődve, hogy hogyan tessél Istennek, sértetlenül őrizted meg a szüzességet, böjttel és imádsággal sanyargatva testedet éjjel-nappal. Mi pedig, ezen életed fölött álmélkodva, meghatottan neked ezeket mondjuk:

Üdvözlégy, ki szíved tisztaságát megőrizted! * Üdvözlégy, ki ezért méltóvá lettél Istent meglátni! * Üdvözlégy, ki Krisztus igáját válladra vetted! * Üdvözlégy, ki életedet Krisztusért elvesztetted, hogy azt megmentsd! * Üdvözlégy, angyalok lakótársa! * Üdvözlégy, szűziesen élők dicsérete! * Üdvözlégy, fiatal gyermekek oltalmazója és tanítója! * Üdvözlégy, szenvedélyekkel és kívánságokkal harcolóknak gyors segítsége! * Üdvözlégy, szüzek és özvegyek védelmezője! * Üdvözlégy, szüzesség megrontóinak vétkessé nyilvánítója! * Üdvözlégy, szülők és nevelők oktatója! * Üdvözlégy, árván élők láthatatlan vezetője! * Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

2. konták

Látván az üldözött keresztények, Szent János, hogy amikor az itáliai Numerébe eljöttél, nem féltél az istentelen Julián fenyegetéseitől és azt mondtad nekik: Legyetek bátrak , és erősödjetek meg a hitben, hogy méltókká legyetek a mennyei csarnokban állandóan Krisztus Istennek így énekelni: Alleluja!

2. ikosz

Kétkedés nélküli értelem volt benned, dicséretre méltó János, amikor a világ dicsőségét megvetve a császár haragjától sem rémültél meg, kereszténynek vallottad magad és azért mint gonosztevőt a börtönbe vetettek. Krisztusért való ilyen bátorságodon csodálkozva mondjuk:

Üdvözlégy, ki Krisztus különleges megvallója voltál! * Üdvözlégy, ki Krisztussal együtt szenvedtél! * Üdvözlégy, ki a bálványimádás csalárdságát leleplezted! * Üdvözlégy, ki a kereszt erejével az ellenséget legyőzted! * Üdvözlégy, ki méltóvá lettél Krisztusért bilincset és börtönt vállalni! * Üdvözlégy, mert Krisztusért a hideget és mezítelenséget a bűnös dicsőségnél többre becsülted! * Üdvözlégy, mert hitvallók dicsérete vagy! * Üdvözlégy, mert vértanúk öröme vagy! * Üdvözlégy, földi harcosok között a mennyei Király bátor harcosa! * Üdvözlégy, ruháidnak a bárány vérébe tevője! * Üdvözlégy, Krisztus egyházának védelmezője! * Üdvözlégy, igazhitű keresztények oltalmazója! * Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

3. konták

A magasságbeli erővel felövezve tudtak legyőzni az ősi kígyót. Ugyanazzal az erővel megajándékoztatva árasztod a csodák bőségét azoknak, akik hittel hívják segítségül nevedet, és miattad hálaadással Istennek énekelnek: Alleluja!

3. Ikosz

Krisztusba vetett erős hitet hordozva szívedben, és ezzel az erővel felfegyverkezve, nem féltél a császár haragjától és megmentetted az itáliai embereket a kínzóktól. Ezért ezen bátorságodat dicsérve, téged boldognak így mondunk:

Üdvözlégy, Krisztus hitének gyémántja! * Üdvözlégy, Isten egyházának oszlopa! * Üdvözlégy, hívők reménye és oltalmazója! * Üdvözlégy, hitetlenek félelme és megszégyenítése! * Üdvözlégy, ki Krisztus hitvallóinak koronáját elnyerted! * Üdvözlégy, ki a kereszt fegyverével Krisztus ellenségeit legyőzted! * Üdvözlégy, ki a világnál inkább Krisztust szeretted! * Üdvözlégy, ki a keresztényekért életedet adtad! * Üdvözlégy, mert a gonosz kínzót legyőzted! * Üdvözlégy, mert a börtönben és bilincsben levőket meglátogattad! * Üdvözlégy, mert Krisztusért börtönbe lettél vetve! * Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

4. konták

A kételkedő gondolatok vihara háborgatta a boldog Jánost, amikor az itáliai Numerébe küldték, hogy ott a Krisztusban hívőket kínozza meg. Mert, amint mondta, ha a császár parancsára a jámbor embereket megkínzom és megölöm, Isten el fog ítélni, ha pedig nem megyek oda, akkor katonai szolgálatomban találnak engedetlennek a császár iránt, és halálra ítélnek. De Isten délelmétől vezettetve Krisztus hitét még a kínzásokban is megőrizte, és a börtön kötelékeiből Krisztusnak énekelte: Alleluja!

4. ikosz

Amikor az istentelen Juliánusz meghallotta a keresztények iránti irgalmadat, és megtudta, hogy te magad is keresztény vagy, gonoszul felbőszült ellened, és megparancsolta, hogy mint a gonosztevőt, és mint a császár ellenségét vezessenek téged Konstantinápolyba. Te pedig Isten kegyelmétől megerősödve, bátran viselted el a szenvedéseket, és a Krisztusban való hittől semmiképpen sem távolodtál el. Ezért téged így dicsőítünk:

Üdvözlégy, Krisztusban való hit megfélemlíthetetlen vallója! * Üdvözlégy, Krisztus legyőzhetetlen harcosa! * Üdvözlégy, mennyei seregek fővezéreivel Isten trónállója! * Üdvözlégy, minden igazságért szenvedők gyors segítsége! * Üdvözlégy, mert az ördögtől eredő kísértések és botrányok megfutamítója vagy! * Üdvözlégy, mert te megmentesz mindenkit, aki kísértésben segítségül hív! * Üdvözlégy, mert az istentelen kínzó elképzeléseit szétszórtad! * Üdvözlégy, mert nekünk segítesz, hogy kikerüljük az ördög hálóit! * Üdvözlégy, ki a hit pajzsával megadat a gonoszlélek nyilaitól megvédelmezted! * Üdvözlégy, ki minket is megőrzöl a kísértésektől! * Üdvözlégy, ki a keresztény nép ékessége vagy! * Üdvözlégy, ki a mennyei lakások lakója vagy! * Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

5. konták

Istentől küldött csillaghoz voltál hasonló, János, amikor Itália vidékeire érkeztél. Rábeszélted az ott levő keresztényeket, hogy ne hagyják el az igazság Napját Krisztus Istent, hanem állandóan énekeljék: Alleluja!

5. ikosz

Krisztusnak a császár parancsára elvezetett híveit látva a szent, hogy Krisztus hitéért megkínozzák őket, nagyon szomorú lett miattuk és szívében azon fáradozott, hogy megmentse őket a kínzók kezétől. Ezt a róluk való gondoskodásodat dicsérve, neked mondjuk:

Üdvözlégy, ki szívedben Krisztus szeretetét hordoztad! * Üdvözlégy, ki ezáltal felgyulladva, Krisztus hívő szolgáit a kínzóktól megmentetted! * Üdvözlégy, ki az istentelenek parancsait megvetetted! * Üdvözlégy, ki Krisztus parancsait megtartottad! * Üdvözlégy, Krisztus hű szolgáinak barátja! * Üdvözlégy, keresztények pártfogója! * Üdvözlégy, börtönben és bilincsekben levők vigasztalója! * Üdvözlégy, szegények táplálója! * Üdvözlégy, utasok vezetője! * Üdvözlégy, erőtlenek orvosa! * Üdvözlégy, árvák védelmezője! * Üdvözlégy, sírók vigasztalója! * Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

6. konták

Böjttel és imádsággal testedet a léleknek rendeltesd alá és lelkileg Isten dicsőségére éltél. Ezért most a Szentháromság trónja előtt állsz, Állandóan énekelve az éneket: Alleluja!

6. ikosz

Ú világítóként ragyogtál fel a mennybolton az egész keresztény népnek, mikor Isten rendeléséből megtaláltál romlatlan testedet, amely a csodák bőségét árasztja a te oltalmad alá hittel menekülőket és imádságban hozzád így kiáltóknak:

Üdvözlégy, ki életeddel Istennek tetszettél! * Üdvözlégy, ki ezért tőle dicséretet nyertél! * Üdvözlégy, ki a világ jóságát és csábítását megvetetted! * Üdvözlégy, ki mennyei mannát kaptál! * Üdvözlégy, mert a kicsiben is hűségesnek mutatkoztál! * Üdvözlégy, mert méltóvá lettél Isten kegyelmének bőségét elnyerni! * Üdvözlégy, ebben az életben a felebarátot önfeláldozással szeretted! * Üdvözlégy, mert a bajokban és támadásokban levőket oltalmaztad! * Üdvözlégy, ki életedet másokért ajánlottad! * Üdvözlégy, ki értünk a mennyei Királynál meleg közbenjáró vagy! * Üdvözlégy, ki megmentetted a keresztényeket a kínzó haragjától! * Üdvözlégy, ki most is üdvösségünkkel törődsz! * Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

7. konták

Mikor át akartál költözni ebből a világból, alázatosságból egy embernek azt parancsoltad, hogy testedet abba a házba melyezze, ahol az idegeneket és szegényeket temettél el. Az alázatosokat felmagasztaló Úr azonban jónak látta, hogy sértetlenül őrizze azt meg. Mindenkinek csodákat árasztva, aki közbenjárásáért hittel folyamodik hozzád és miattad Istennek így énekel: Alleluja!

7. ikosz

Új kegyelmet mutatott szolgáinak az emberszerető Úr, mikor jónak látta, hogy megdicsőítsen téged és benned csodatevő erejét kinyilvánítsa. Mi pedig eme gondviselésének örvendezve, hálásan így kiáltunk:

Üdvözlégy, Isten kegyelmének befogadója! * Üdvözlégy, Isten választott edénye! * Üdvözlégy, igen csodálatos csodatevő! * Üdvözlégy, hittel hozzád folyamodóknak gyors segítője! * Üdvözlégy, lelki és testi bajaink gyógyítója! * Üdvözlégy, Krisztus nevében ördögök kiűzője! * Üdvözlégy, emberi ellenségeskedés gonoszságainak leleplezője! * Üdvözlégy, szüzesség oltalmazója! * Üdvözlégy, jámbor hitveseknek minden ördögi csábítástól láthatatlan oltalmazója! * Üdvözlégy, lopás és rablás gyors leleplezője! * Üdvözlégy, csábítóknak az igazság útjára való tanítója! * Üdvözlégy, javunkra szolgáló kéréseink teljesítője! * Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

8. konták

A konstantinápolyi emberek meghatódtak egy jámbor asszonynak álmában való különös és csodás megjelenéseden, és hogy benned új csodatevőt és Isten kedveltjét ismerték meg, és Istennek így énekeltek: Alleluja!

8. ikosz

Ebben az életben az erényektől egészen eltelve éltél. Halálod után pedig Isten dicsőségétől beragyogva, füleidet a téged tisztelők imái felé fordítod, akiktől ilyeneket hallasz:

Üdvözlégy, mennyei Atya irgalmasságának közvetítője! * Üdvözlégy, éhezők táplálója! * Üdvözlégy, utazók láthatatlan útitársa! * Üdvözlégy, árvák védelmezője! * Üdvözlégy, szomorodtak vigasztalója! * Üdvözlégy, igazságért szenvedők megerősítője! * Üdvözlégy, bajokban levőknek enyhülés és gyógyszer adományozója! * Üdvözlégy, bajokban levők oltalmazója! * Üdvözlégy, mert a szegényeket szeretted! * Üdvözlégy, mert tőlük testednek a világból való elmenetele után sem akartál elválni! * Üdvözlégy, mert meghagytad, hogy testedet a szegények házában temessék el! * Üdvözlégy, mert alázatosságodért Istentől lettél koronával megkoronázva! * Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

9. konták

Az egész angyali sereg megörvendett, látva, hogy te, a mennyei Király legyőzhetetlen harcosa, e világ sötétségének és csábításának fejedelmét legyőzted. Ezért is Istennek így énekeltek: Alleluja!

9. ikosz

A sokszavú szónokok nem tudják méltóképpen dicsőíteni Krisztusért eltűrt szenvedéseidet, és irgalmasságodnak és szüzességednek hőstetteit. Mi pedig, ezen csodálkozva, erőtlenségünkben ezt a kis dicséretet hozzuk neked:

Üdvözlégy, ki Krisztust egész szíveddel megszeretted! * Üdvözlégy, ki az ő nevéért vállalt szenvedéseket eltűrted! * Üdvözlégy, ki a mindenható Istenért buzgólkodtál! * Üdvözlégy, ki vértanúi koronát nyertél! * Üdvözlégy, ki a hit szabálya és az önmegtagadás tanítója vagy! * Üdvözlégy, ki a lelki szegénységet megmutattad! * Üdvözlégy, ki alázatosságoddal a gőgős lelkeket levetetted! * Üdvözlégy, ki a mennyei ország örökségét elnyerted! * Üdvözlégy, mert a mennyei Atya házában megadnak lakást készítettél! * Üdvözlégy, mert üdvösségünkért mindig közbenjársz! * Üdvözlégy, mert a kérőknek gyors segítséget adsz! * Üdvözlégy, mert Krisztus Istent értünk hallgatva imádod! * Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

10. konták

Meg akarva menteni lelkedet, János, Krisztus harcosa, megvetetted a kínzó parancsát, és testedről elfeledkezve örvendezve vállaltad a vasbilincseket és börtönbeli fájdalmakat, a téged megerősítő Istennek énekelve: Alleluja!

10. ikosz

Fala és erős menedéke vagy az imádsággal hozzád menekülőknek, csodatevő János, ezért mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert minden téged hívónak gyors meghallgatója vagy! * Üdvözlégy, mert Istennek tetszett, hogy tisztes ereklyéidet csodákkal megdicsőítse! * Üdvözlégy, mert szentképeid is a hittel rájuk nézőknek Isten kegyelmét adják! * Üdvözlégy, mert a neved dicsőítésére épített templomokban láthatatlanul ott lakozol! * Üdvözlégy, mert az ott imádkozók közül senki sem megy el hasztalanul és meghallgatás nélkül! * Üdvözlégy, mert a Mindenható trónja elé küldött kérelmeinket imádsággal erősíted! * Üdvözlégy, mert azon fáradozol, hogy mindenki kérését megelőzd! * Üdvözlégy, mert a bűn háborgó útján járóknak értelmet adsz! * Üdvözlégy, mert az ördögtől kísértést szenvedőknek gyors segítséget mutatsz! * Üdvözlégy, mert mindenkit megtanítasz, hogy az üdvösség útjára lépjen! * Üdvözlégy, mert bűnösöket bűnbánatra oktatod! * Üdvözlégy, mert Krisztus kegyeltje és értünk kedvesen fogadott imádkozó vagy! * Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

11. konták

Dicsőítő éneket hozunk neked, Krisztus vértanúja, János, amit szeretettel fogadva, kérd az Urat, hogy mentsen meg bennünket a bajokból és betegségekből! Főleg halálunk óráján előzz meg minket közbenjárásoddal, hogy ne haljunk meg bűnbánat nélkül, hanem méltókká legyünk a mennyei lakásokban Istennek veled énekelni: Alleluja!

11. ikosz

Isten kegyelmének anyagtalan fényével való világító vagy, boldogságos János, Krisztus egyházában, megvilágosítva értelmetlenségünk sötétségét, ezért imádkozunk hozzád, világosíts meg minket minden bűnöktől elhomályosultakat, hogy így énekeljünk neked:

Üdvözlégy, mert az isteni tanítás fényét szívedben hordoztad! * Üdvözlégy, mert ettől megvilágosítva a bálványimádás sötétségét leleplezted! * Üdvözlégy, mert gondoskodsz arról, hogy ez a fény minket is megvilágosítson! * Üdvözlégy, mert a hármasragyogású Istenség dicsőségét színről-színre szemléled! * Üdvözlégy, ki az igazság Napja által meggyújtott isteni kegyelem fénye vagy! * Üdvözlégy, ki Krisztus parancsainak fényével tudatlanságunk sötétségét beragyogod! * Üdvözlégy, ki az üdvösséget keresőknek útmutató csillaga vagy! * Üdvözlégy, ki megtanítasz minket minden jó dologra! * Üdvözlégy, mert a jóságos gondolatot alkalmas időben szívünkbe helyezed! * Üdvözlégy, mert a katonáknak a jó katona példáját magadban megmutatod! * Üdvözlégy, mert erényeid fényével a mindenséget beragyogod! * Üdvözlégy, mert az emberek látván jótetteidet, a mennyei Atyát dicsőítik! * Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

12. konták

Kegyelmet kaptál Istentől, hogy az üdvösségre vezesd és megőrizd a bajoktól a te emlékedet tisztelőket. Ezért imáiddal oltalmazd meg minden rossztól az egyházat és minden igazhitű keresztényt, és tedd, hogy mindenki előrehaladjon az erényekben, hogy Istennek mindnyájan így énekeljünk: Alleluja!

12. ikosz

A szenteidben csodálatos Istent énekelve, téged Krisztus hitvallóját, a harcost és csodatevőt, ilyen dicséretekkel dicsérünk:

Üdvözlégy, ki Isten egyházának ékessége vagy! * Üdvözlégy, ki a mennyei hadsereghez számláltattál! * Üdvözlégy, ki Istennek teljes fegyverzetét felvetted! * Üdvözlégy, ki az ellenség minden fondorlatát legyőzted! * Üdvözlégy, ki az igazság vértjét felöltötted! * Üdvözlégy, ki a hit paizsa által magadat megvédelmezted! * Üdvözlégy, ki az üdvösség sisakját megszerezted! * Üdvözlégy, ki a lelki kardot, az Isten igéjét, minden fegyvernél jobban megszeretted! * Üdvözlégy, mert Isten igazsággal övezett fel csípőidnél! * Üdvözlégy, mert a Bárány menyegzős vacsorájára hivatalosokhoz számláltattál! * Üdvözlégy, mert méltóvá lettél, hogy ott az ő trónja előtt új éneket énekelj! * Üdvözlégy, mert azon most igazabban, mint egykor a földön, Krisztusból részesülsz! * Üdvözlégy, Szent János, harcos és dicsőséges csodatevő!

13. konták

Ó, Krisztus szent kedveltje, és csodatevő harcos János, fogadd el ezt a mi neked felajánlott imáinkat, és Isten előtt kedves imáid által ments meg minket minden rossztól, háborútól, lelki és testi betegségtől! Közbenjárásoddal oltalmazz meg az örök kínoktól, és kérd, hogy a menynek országában méltókká lehessünk Istennek így énekelni: Alleluja!

Újra az I. ikosz és az I. konták.