Akathiszt irgalmas Urunk Jézus Krisztus dicsőségére

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Lelkünk és szívünk választott Vőlegénye, az Atya dicsőségének örökkévaló képmása, szeretetből jöttél le hozzánk, megtestesüléseddel és kereszthaláloddal eljegyezvén magadnak Örökre az egész emberi nemet, és az örök élet zálogául nekünk adtad legtisztább testedet és véredet, Isten Igéje, értünk emberré levén, értünk életedet adván, helyre állítottad bennünk Isten képét. Ezért hálásan énekeljük neked: Irgalmas Jézus, ismét és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

1. ikosz

Angyaloknak és minden létezőnek Teremtője, az emberi nem megváltásáról gondoskodván, istenhordozó testedet a golgotai áldozatra készítetted elő bűneinkért, mennyei Atyádhoz így szólva: áldozatokat és felajánlásokat nem akartál, de testet alkottál nekem. Akkor mondtam: íme, megyek. Ezért neked, a sírban fekvőnek, mint a világ bűneit elvevő szeplőtelen Báránynak, így mondjuk:

Irgalmas Jézus, aki az angyaloknál jobban megszerettél bennünket, * irgalmas Jézus, aki törvényszegéseinket magadnak tudtad be, * irgalmas Jézus, aki a szent szeretet illatát ránk kiárasztottad, * irgalmas Jézus, örömünk, nyilvánítsd ki nekünk irgalmadat, * irgalmas Jézus, kimondhatatlan szeretet, add meg nekünk, hogy megszeressünk téged teljes szívből és minden gondolattal, * irgalmas Jézus, kívánságunk, ne vess el bennünket, akik keresünk téged, * irgalmas Jézus, ismét és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

2. konták

Látván téged lelki tekintetünkkel, ó édességes Jézus, aki eljegyezted magadat természetünkkel legtisztább Anyád méhében, kegyelmed olajával megtelt lámpákkal, örömmel fogadunk téged mindnyájunk lelkének mennyei Vőlegényét a díszterem énekével: Alleluja.

2. ikosz

Emberi ésszel lehetetlen felfogni, hogy a rókáknak vannak odúik, és az égi madaraknak fészkük. Te pedig, aki fenntartod a mindenséget, mint Isten, és minden élő betöltesz áldással, nincs, ahova fejedet lehajtsd, és irántunk való szeretetből kivetve a hajlékból, barlangban születtél, és jászolba helyeztek a barmok között, és az első sírást elfogadtad, hogy könnyeiddel lemosd törvénytelenségeinket, és elvedd tőlünk az örökös sírást, és pólyákba takartak, hogy feloldozz bennünket a bűnös kötelékektől. Ezért, szereteted gazdagságán elcsodálkozva énekeljük:

Irgalmas Jézus, szelíd Világosság, ragyogj be bennünket kegyelmed fényével, * irgalmas Jézus, add meg nekem, hogy égő lámpával menjek el fogadásodra, * irgalmas Jézus, aki a világon vándorként voltál, segíts nekünk kiűzetésünkben és vándorlásunkban, * irgalmas Jézus, Istennek a világ bűneit elvevő Báránya, vedd le bűneink igáját, * irgalmas Jézus, aki a világért csodálatos szenvedéseket tűrtél el, enyhítsd sokféle szenvedésünket, * irgalmas Jézus, a világban kimerült Vándor, adj nyugalmat kimerült lelkünknek, * irgalmas Jézus, ismét és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

3. konták

A kegyelmed és bölcsességed ereje által oktatást nyert bölcs királyok leborultak előtted, aki értünk a betlehemi jászolban fekszel, Jézus, és neked aranyat, tömjént és mirhát ajánlottak fel, hogy megvallják királyságodat, istenségedet, és értünk való halandó emberségedet, énekelve szívükben az angyali éneket: Alleluja.

3. ikosz

Mérhetetlen könyörületességet bírván, leszállván a mennyből, és megtestesülvén az értelem fölött, leszálltál hozzánk Üdvözítő, titokban, mint egykor a harmat a gyapjúra, és életed első harminc évét az emberekkel eltöltötted rejtettségben, alázatosságban, szegénységben, fáradalmakban, mindenben engedelmeskedve szüleidnek, szorgalmatoskodva az ács-munkában, hogy állandóan szemeid előtt legyen a keresztfa, amely által meg akartál váltani bennünket az ördögtől leigázottakat. Ezért szereteted kimeríthetetlenségének énekeljük:

Irgalmas Jézus, aki lelkesítesz minket, hogy az alázatos dolgokról bölcselkedjünk, * irgalmas Jézus, aki bátorítasz bennünket a munka szeretetére, * irgalmas Jézus, aki mennyei Atyád jóakarata miatt gyönyörködsz az emberekben, * irgalmas Jézus, Vigasztaló, add, hogy sohase szomorodjunk el e munka nehézsége miatt, * irgalmas Jézus, örökkévaló Úr, áldd meg azokat, akik feléd törekszenek, * irgalmas Jézus, ajándékozd nekem, hogy megismerjem bennem Isten Országát, * irgalmas Jézus, ismét és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

4. konták

A viharát a gonosz gondolatoknak, amelyek a világtól, testtől és ördögtől származnak, az erős irgalmasságodba vetett reménységgel legyőzzük, mert Te, a magas trónon ülsz, és elfogadod a háromszor-szent éneket a hatszárnyú szeráfoktól, és figyelsz kéréseinkre, mert mi szívünkből énekeljük neked: Alleluja.

4. ikosz

Hallván az evangélisták elbeszéléseit, hogy te, édességes Jézus, feloldoztad a bűnösöket, ettél és ittál a vámosokkal, hogy meggyógyítsd lelki bajaikat, bajjal fenyegetted meg, hogy tartsanak bűnbánatot, és ne vesszenek el, mindeneket összegyűjtve, amint a kotlós csibéit szárnya alá. Mi pedig, megemlékezve az értünk való, erről a megfoghatatlan szeretetedről, felkiáltunk, énekelve:

Irgalmas Jézus, a mindent legyőző szeretet tűzlángú trónusa, * irgalmas Jézus, a szüntelen lealázkodás áldozata gyöngeségeink iránt, * irgalmas Jézus, taníts meg bennünket, hogy szívünk oltárokká legyenek számodra, és életed titkát vidd végbe bennük, * irgalmas Jézus, Üdvözítőnk, fogadd el tőlünk ezt az erőtlen dicsőítést, * irgalmas Jézus, Tested és véred szent részesülésében szentelj meg bennünket, * irgalmas Jézus, örömünk, ajándékozd nekünk, hogy szívünkben hálaadással hódoljunk neked, * irgalmas Jézus, ismét, és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

5. konták.

Isteni oktatásod által, ó Üdvözítő, figyelve, amint tisztaságos ajkaiddal mondtad: „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek,” kérünk téged irgalmas Jézus, add meg nekünk a kegyelmet, hogy Istenhez méltóan kövessünk téged, szelídségednek, és szíved alázatosságának méltóan énekeljük: Alleluja.

5. ikosz

Látván, ó Jézus, a negyednapja sírban fekvő szeretett barátodat, Lázárt, sajnálkozott emberszerető szíved, és könnyeztél, amint mondták a zsidók: nézzétek, hogy szerette őt, feltámasztottad a halottak közül, Máriának és Mártának sírását örömre fordítottad. Ezért, mi is csodálkozva irántunk való kimondhatatlan emberszereteteden, elragadtatással kiáltunk fel, és hálásan énekeljük:

Irgalmas Jézus, aki határtalanul szeretsz, és akit határtalanul szeretnek, * irgalmas Jézus, akit halálunk mélyen zavarba hoz, * irgalmas Jézus, aki elfáradván utadon, nem volt, ahol fejedet lehajtsd, nem vetetted meg, hogy bejöjj házamba, * irgalmas Jézus, segíts nekünk, hogy minden időben lélekben imádkozzunk, * irgalmas Jézus, tégy bölccsé bennünket, hogy minden béketűrésben virrasszunk, * irgalmas Jézus, segíts nekünk, hogy ki ne aludjanak lelkünk lámpásai, * irgalmas Jézus, ismét, és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

6. konták

Elbeszélve tanítványaidnak, ó Üdvözítő, az emberiség megváltásának eljövendő eseményét, velünk kívántad enni az utolsó törvényes Pászkát, hogy kimondhatatlan szeretetedből bennünket jobb Pászkára méltass Atyád országában, akik énekeljük neked: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogva Krisztus a sírból, megjelent először az asszonyoknak, mert forró szeretetet mutattak Iránta a keresztnél. Látván pedig a sírhoz fájdalommal eljövő Pétert, mint irgalmas mutatkozott meg neki a többi tanítványok előtt. Elmenvén mennyei Atyádhoz, nem viselted el, hogy elválj tőlünk, hanem itt hagytad nekünk saját magadat, mint kenyeret és bort, a mindenkori áldozatot és mennyei mannát, útravalóul a magasságbeli lakás földjéhez. Ezért, örvendezve hozzánk való mélységes megalázkodásod miatt, így énekelünk:

Irgalmas Jézus, aki a szentáldozásban az örök életre táplálsz bennünket, * irgalmas Jézus, aki a Szent Titkokban a világ végéig a földön tartózkodsz, * irgalmas Jézus, aki a szívek ajtóinál állsz, és zörgetsz, ajándékozd nekünk, hogy megértsük hívásodat, * irgalmas Jézus, aki a megtisztuláshoz hívsz bennünket, add, hogy megismerjük erőtlenségünket, * irgalmas Jézus, igaz Világosság, világosíts fel bennünket, hogy megszeressük parancsaidat, * irgalmas Jézus, aki keresed, hogy hívjad a bűnösöket, nyisd fel hallásunkat szavad meghallására, * irgalmas Jézus, ismét, és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

7. konták

Ki akarván javítani az elsőnek teremtett ember gőgjét, megaláztad önmagadat, Isten Igéje, a jászolig, és kereszthalálig, nekünk példát adva, hogy, mindnyájan feléd fordítva szívünket, kegyelmed királyi ruhájába öltözzünk, hogy, velünk lakozva egyetemes Egyházad szent titkaiban, ó jó Pásztor, táplálj bennünket legtisztább testeddel, és megitass drága véreddel. A dicsőség királya lévén, belépsz mennyei udvartartásoddal hajlékainkba, és vigasztalsz, és megerősítesz bennünket, biztatva, hogy énekeljük Neked: Alleluja.

7. ikosz

Amint egykor Dávid ősatya, elcsábítva közeli tanácsadóitól, és fiától üldöztetve, átmenve hűséges kíséretével a Kedronon, és szomorkodva, és siránkozva eljutott az olajfák hegyére, úgy te is, Üdvözítő, eladva a gonosz Júdástól, elmentél hozzád hűséges apostolaiddal ugyanazon patakhoz, és szomorkodtál mennyei Atyád felé, hogy múljék el tőled a szenvedések pohara, akaratoddal elszenvedted az Olajfák hegyén a véres küzdelmet, hogy megkenj bennünket kegyelmed olajával, és küzdelmes harcosokká tégy bennünket a dicsőség hervadhatatlan koszorújáért. Ezért, megfoghatatlan szereteted diadalának énekeljük:

Irgalmas Jézus, aki értünk a véres verejtékig küzdöttél, * irgalmas Jézus, küzdelmünk legyőzhetetlen ereje, és poharunk gyönyörűsége, * irgalmas Jézus, ajándékoz nekünk, hogy a szűk ajtókon menjünk hozzád, * irgalmas Jézus, szelíd Világosság, készítsd el szívünket a te vacsorádra, * irgalmas Jézus, add meg nekünk, hogy életünk minden napján szolgáljunk neked, * irgalmas Jézus, taníts meg bennünket a szelídségre és alázatosságra, hogy megértsük a felebarát szükségét, * irgalmas Jézus, ismét, és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

8. konták.

Különös dolog az emberek számára, hogy nézzék földi életedet, ó Üdvözítő, amint arculütéseket,leköpéseket, szemrehányásokat, sebeket, borzalmas veréseket, és tövis koszorút fogadtál el Urunk és Istenünk, hogy bennünket kiragadj az örök kínokból, és a tisztségekre és a mennyei koronákra méltass, akik most irgalmas szereteted dicsőségére énekeljük: Alleluja.

8. ikosz

Isten Fia, irántunk való szereteted teljes megfoghatatlan mélységén rémüljön meg a föld, mert értünk a gonosztevők között a kereszten ruhátlanul függsz, a szegek sebeinek szüntelenül kimondhatatlan szenvedését tűröd. Szomjúságodban ecettel és epével itatnak; Legáldottabb Anyád szenvedésétől szintén megsebesülsz; ehhez még Atyádtól is vigasztalás nélkül maradsz. De, a szenvedés és szomorúság tengerében ellenségeidért imádkozol Mennyei Atyádhoz, mondván: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek.” A bűnbánó gonosztevőnek a paradicsomot ajándékoztad, mondván: „Ma velem leszel a paradicsomban.” Ezért, kimeríthetetlen szeretetedet fel nem fogva, hangoztatjuk:

Irgalmas Jézus, aki önmagad akartad a félelmetes szenvedés áldozatát, * irgalmas Jézus, a szelídségnek és hosszú tűrésnek megfoghatatlan mélysége, * irgalmas Jézus, a szeretet oltárának kiolthatatlan tüze, * irgalmas Jézus, erősíts meg bennünket nem a test és vér ellen való, hanem e világ kezdeteivel és a sötétség fejedelmeivel való harcra, * irgalmas Jézus, késztesd lábainkat a békesség örömhírének előkészítésére, * irgalmas Jézus, taníts bennünket, hogy vegyük fel a hit pajzsát, és az üdvösség sisakját, * irgalmas Jézus, ismét, és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

9. konták.

Szereteted egész gazdagságát reánk öntötted, Jézus, Királyunk, amikor önmagadat a világnak megtisztulásul ajándékoztad, átokká lettél értünk, a fára szegeztetve, és megváltottál bennünket az ősi átoktól. Ezért, állandóan áldva téged, kimondhatatlan szeretetednek énekeljük: Alleluja.

9. ikosz

A sokszavú szónokok nem elégségesek, hogy méltóan megénekeljék az elbukott emberiség irántiszereteted nagyságát és titkát, áldott Üdvözítő, mert az igazért is alig merészel valaki meghalni. Te pedig bemutattad szeretetedet irántunk, mert értünk szerencsétlenekért és ellenségeidért meghaltál. Testileg elszunnyadván a kereszten, oldaladból, és átdöfött szívedből is vért és vizet öntöttél ki. Ezért énekeljük:

Irgalmas Jézus, aki szeretetedből egészen a halálig elvesztél, * irgalmas Jézus, aki megfoghatatlanul megszerettél bennünket, * irgalmas Jézus, aki megáldasz minden hozzád közeledőt, * irgalmas Jézus, aki mindent tudsz, te tudod, hogy szeretünk téged, * irgalmas Jézus, aki mindent megtehetsz, segíts nekünk és bocsáss meg nekünk, * irgalmas Jézus, ne hajlítsd szívünket a gonoszság szavaira, * irgalmas Jézus, ismét, és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

10. konták.

Üdvözíteni akarván mindenkit, csalhatatlanul megígérted, hogy velünk maradsz a világ végezetéig, mennyei Jegyesünk, Jézus, ráhelyezünk téged, mint pecsétet szívünkre, énekelve végtelen szeretetednek: Alleluja.

10. ikosz

Mennyei Király, Krisztus Jézus, a kereszt alatt álló Szeplőtelen Szüzet nekünk anyául adtad, és megsebezted őt értünk megfoghatatlan szenvedéssel. Mert karjaiba vévén a keresztről levett legtisztább testedet, és keserűen sírt, mint egykor Jákob József miatt, és nem akart megvigasztalódni, és, az alvilágig kívánt lemenni Érted. Ezért, irántunk való ilyen szeretetedet boldognak mondva, hangoztatjuk:

Irgalmas Jézus, aki anyád iránti édes gondoskodással tiszteltél meg bennünket, * irgalmas Jézus, aki magadat és mindent feláldoztál értünk, * irgalmas Jézus, tudjuk, hogy minden könnycseppet látsz szemeinken, * irgalmas Jézus, ajándékozd nekünk, hogy türelemben viseljük keresztünket, * irgalmas Jézus, tudjuk, hogy betegségünk minden sóhajtását hallod, fogadd el azt lelkünk megtisztítására, * irgalmas Jézus, Üdvözítő, fogadd el tőlünk ezt az erőtlen dicsőítést, mint a „dicséret áldozatát,” irgalmas Jézus, ismét, és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

11. konták.

Minden énekünk erőtlenné válik, és a neked énekelt dicsőítő énekek nagy sokasága sem elégséges, hogy méltóan dicsőítsünk téged, Jézus, akit holtan vettek le a keresztről, és értünk megszámlálhatatlan sebbel megsebeztek, és sírba helyeztek. Kifürkészhetetlen szeretetedről megemlékezve, énekeljük neked a sírfölötti éneket: Alleluja.

11. ikosz

Isteni fényességgel megvilágosítod az egész mindenséget, irgalmas Pásztor, Jézus, mert nem vetetted el szeretett nyájad juhait, bár elhagytak téged a szenvedés idején, szelídségben összegyűjtötted azokat, hirdetve nekünk, hogy velünk vagy a világ végéig, felemelkedtél az égbe, hogy ott bemutatva sebeidet Mennyei Atyádnak, közbenjársz értünk. Ezért, boldognak mondjuk kimondhatatlan szeretetedet, énekelve:

Irgalmas Jézus, aki mindent megtehetsz, érintsd meg szemeinket, hogy ne lássuk a hiúságokat, * irgalmas Jézus, aki kegyelmes vagy, tisztítsd meg teljes természetünket és üdvözíts minket, * irgalmas Jézus, harcainkban erősségünk, és szomorúságainkban édességünk, * irgalmas Jézus, igazi vígasság, vidámítsd meg lelkünket és szívünket, * irgalmas Jézus, méltass bennünket, hogy szolgáljunk neked, amint a földről ezek a megváltottak szolgálnak neked éjjel és nappal országodban, * irgalmas Jézus, Teremtőnk, tedd, hogy az egész világ templomoddá legyen, * irgalmas Jézus, ismét, és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

12. konták.

Irgalmas Uralkodó, kegyelmeddel és irgalmaddal nem hagyod el szent a neved tisztelő keresztényeket, hanem magad, igaz Isten, leszálltál üdvözítésünkre, ó Krisztus, és kereszt-vessződdel leverted a szellemi Fáraót, megjavítottál bennünket a mennyei ígéret földjéhez, akik énekeljük szeretetednek a győzelmi éneket: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve dicsőséges, jó-győzelmű szenvedéseidet, dicsőítjük kimondhatatlan irgalmasságodat, mert felhőddel megvilágosítasz bennünket a tudatlanság éjszakájában, és lehűtesz bennünket minden nehézségünk forró napjaiban. Ezért, magasztalva irántunk való végtelen szeretetedet, szeretettel énekeljük:

Irgalmas Jézus, aki az ősi kígyó halált-hozó mérgétől bennünket meggyógyítasz, * irgalmas Jézus, aki harcainkban küzdesz értünk, * irgalmas Jézus, ajándékozd nekünk, hogy szívünkben hálásan hódoljunk Neked, * irgalmas Jézus, taníts bennünket, hogy szívünk oltárrá legyen számodra, és életed titka végbe menjen azokban, * irgalmas Jézus, égető Tűz, égesd el gonosz gondolatainkat, * irgalmas Jézus, orvos, gyógyítsd meg szenvedélyeink sebeit, * irgalmas Jézus, ismét, és ismét kérünk téged, könyörülj rajtunk.

13. konták.

Ó, szeretetnek és irgalmasságnak kifürkészhetetlen és kimondhatatlan mélysége, édességes Jézus, Benned van az örök élet gyümölcse, benned van az élő vizek forrása. Nyisd meg számunkra fáradozók és megterheltek számára kebledet, hogy abban nyugalmat találjunk, és énekeljük neked: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.