Akathiszt Isten Igéjének Bölcsességéhez

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

A mindenek előtt kiválasztott nagy tanács angyalának, hogy végezze el a világ üdvözítését, Isten Fiának, Jézus Krisztusnak, jertek hívek, hódoljunk és boruljunk le Előtte, dicsőítve értünk való kimondhatatlan isteni üdvgondozását, és, mint az örök haláltól megmenekültek, hozzunk Neki üdvözítőnknek és Istenünknek hálaadó éneket, tiszta lelkünkkel és szeplőtelen ajkainkkal hangoztatva: Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked!

1. ikosz

Az angyalok és minden mennyei erők énekkarát követve, akik a Mindenható Isten magasságos trónja mellett állnak, és háromszor-szent hangon el nem hallgatva dicsőítik az Ő tisztes és fölséges nevét, ó Krisztus Királyunk, megváltott szolgáid, bátorkodunk, bár méltatlanul dicsőíteni Téged üdvözítő és megváltó Istenünket: te pedig, mint jóságos és irgalmas, szokásos szívjóságoddal ránk tekintve, fogadd el tőlünk a Neked hozott dicséretet, akik Istenhez illő szépséggel és tisztességgel hangoztatjuk Neked:

Dicsőség Néked Uram, Istennek egyszülött Fia. * Dicsőség Néked Uram, mindenható teremtő Erő. * Dicsőség Néked Uram, nagynevű, személyes Bölcsesség. * Dicsőség Néked Uram, szentséges isteni Igazság. * Dicsőség Néked Uram, az Atyától minden idők előtt örök szülött Fiú. * Dicsőség Néked Uram, az Ő személyének arcában az Atya dicsőségének Ragyogása. * Dicsőség Néked Uram, egyedüli világosság a hármasfényű világosságtól. * Dicsőség Néked Uram, igaz Isten az igaz Istentől. * Dicsőség Néked Uram, a kezdetnélküli Atyával és a mindenkor létező Lélekkel együtt kezdetnélküli és együttesen örökkévaló. * Dicsőség Néked Uram, Akit az Atyával és Lélekkel egy istenségben, királyságban, erőben és hatalomban kell megvallani. * Dicsőség Néked Uram, Akit az Atyával és Lélekkel egy isteni dicsőséggel énekelnek és magasztalnak az összes mennyei erők. * Dicsőség Néked Uram, Akit minden földi ember, mint egyiket a Háromságból istenfélelemmel imád és dicsőít. * Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked,

2. konták

Látta minden értelmes teremtmény kezeid műveit, a dicsőségedet hirdető egeket, a kegyelmeddel és irgalmaddal teljes földet, Istenhez illő hangon dicsőít Téged Krisztus, mindenek alkotóját és teremtőjét, ezért mi is, látva a teremtésben kimondhatatlan nagyságodat, és jóságod és bölcsességed gazdagságát, dicsőítünk téged mennynek és földnek Teremtőjét, és, mint isteni adományaid részesei, hálás hangokkal mondjuk Feléd: Alleluja.

2. ikosz

A földiek értelme elfárad abban, hogy törekedjék megérteni a bölcsességet és erőt, amelyek által teremtetett a világ, és felismerni a Természet rejtett törvényeit és titkait: mi pedig, tudva, hogy te vagy mindenek teremtője és alkotója, és hittel felfogva minden teremtményről való megfoghatatlan gondviselésedet, istenfélelemmel mondjuk:

Dicsőség Néked Uram, Istennek mindeneket teremtő és fenntartó Bölcsessége és Ereje. * Dicsőség Néked Uram, aki mindent bölcsességgel alkottál és mindeneket erőd szavával hordozol. * Dicsőség Néked Uram, égnek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannal Alkotója. * Dicsőség Néked Uram, főangyaloknak és angyaloknak, és minden mennyei erőnek teremtője és Ura. * Dicsőség Néked Uram, aki kezdetben az egeket igéddel megerősítetted, és ragyogó fényességgel világítottad meg a mindenséget. * Dicsőség Néked Uram, aki a földet annak erősségére megingathatatlanul alapoztad, és a szárazföldet és tengert azon szétválasztottad. * Dicsőség Néked Uram, aki fákat és gyümölcsöket növesztettél, és a földet élőlényekkel betöltötted. * Dicsőség Néked Uram, aki porból teremtetted meg az embert, és isteni képmásoddal felékesítetted. * Dicsőség Néked Uram, aki őt kezeid művei fölé állítottad, és mindent lábai alá vetettél. * Dicsőség Néked Uram, aki isteni áldásodat ajándékoztad az emberi nemnek, és az egész földet vele betöltötted. * Dicsőség Néked Uram, mert a világ elrendezését, rendjét és szépségét változatlanul és megbonthatatlanul megőrzöd. * Dicsőség Néked Uram, mert mindazt, amire szükségünk van, megadod nekünk: kellő idejű esőket és gyümölcstermő időket küldve az egekből, és étellel és vidámsággal töltve el szívünket. * Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked.

3. konták

Mindeneket fenntartó jobbod erejével megteremtve az embert, és isteni képmásoddal megtisztelve, a gyönyörűség paradicsomába vezetted be őt, halhatatlanságot, és javaid élvezését ígérvén neki, és az elbukott, és Ellened vétkezőt nem pusztítottad el, hanem ember-szeretőleg könyörültél, előre hirdetve neki a jövendő üdvözítést, ha hittel fogadja, és bűnbánatban hangoztatja: Alleluja.

3. ikosz

Erős szeretetet bírván elbukott teremtményed iránt, és nem akarva a bűnös halálát, hanem, hogy megtérjen és éljen, kegyeskedtél megmenteni az embert: ezért, közvetítő lévén Isten és ember között, bejöttél a világba, ó Elsőszülött, és minden ember színe előtt elkészítetted üdvözítésedet. Ezért hálásan dicsőítünk téged, és lelkünk meghatottságában így hangoztatjuk Neked:

Dicsőség Néked Uram, Istennek a világ üdvösségéért a világ létrejötte előtt leölt Báránya. * Dicsőség Néked Uram, isteni közbenjáró, aki magadat mindenkiért megmentésül adtad. * Dicsőség Néked Uram, aki az üdvösség ígéretével az elbukott ősatyákat megörvendeztetted. * Dicsőség Néked Uram, aki üdvgondozásod titkát a következő nemzedék előtt feltártad. * Dicsőség Néked Uram, aki a szíved szerint való férfit, Ábrahámot kiválasztottad, és őt a hívők atyjává rendelted. * Dicsőség Néked Uram, aki az ő családját megáldottad, és nagy nemzetté növelve Magadnak örökségül kiválasztottad. * Dicsőség Néked Uram, aki szolgádnak Mózesnek törvényt adtál, és akaratodat Izrael népének kihirdetted. * Dicsőség Néked Uram, aki jeleket és csodákat küldtél a földre, és az emberekben erődet és dicsőségedet kijelentetted. * Dicsőség Néked Uram, aki a jövendő üdvözítést a világnak titkosan előre hirdetted, és a törvény árnyékát az üdvözítő kegyelem fényével minden ember előtt felragyogtattad. * Dicsőség Néked Uram, aki a hit által igazakká tetted az ősatyákat, és velük az Egyházat a nemzetek közül előre eljegyezted. * Dicsőség Néked Uram, aki sokféleképpen és sokféle módon szóltál a prófétákban, és üdvösségünk napjait előre hirdetted. * Dicsőség Néked Uram, aki az idők teljességében magad is megjelenvén a földön Isten országát hirdetted, és a mennyei Atya Isten üdvözítő munkáját elvégezted. * Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked.

4. konták

A gonoszság vihara tartóztat le minket, Uralkodó Krisztus, mert bűnökben fogantattunk, és vétkekben születtünk. De Te, aki eljöttél a bűnösöket üdvözíteni, és a szeplőtelen és legtisztább Szűz Máriától megtestesültél, anyád közbenjárása által ments meg minket minden bajtól, hogy irgalmasságodat mindig dicsőítve, hangoztassuk: Alleluja.

4. ikosz

Hallotta, és örvendezett Sion, és vigadoztak ítéleteid miatt, Uram, amikor felragyogott Jákobból a csillag, hirdetve, hogy eljött a szabadító, Izrael Szentje, ezért hangoztatták is vígsággal: ma üdvössége van a világnak. Ezért mi is, az új Izrael gyermekei, tisztelve ó Jézus Isten, testben hozzánk való eljöveteledet és születésedet a szeplőtelen és legtisztább Szűztől, hittel és szeretettel hangoztatjuk:

Dicsőség Néked Uram, aki üdvösségünkért az atyai és isteni keblekből erőtlenné tetted Magad, és a mennyekből, a dicsőség fönséges trónjáról a földre jöttél. * Dicsőség Néked Uram, aki Szűz Mária méhében lakást vettél, és tőle tisztaságos testet felvéve, változatlanul emberré lettél. * Dicsőség Néked Uram, aki mély alázatosságból a szolga alakját felvetted, és a betlehemi jászolban, mint bárány feküdtél. * Dicsőség Néked Uram, aki angyali szózattal hirdetted a pásztoroknak a jámborság nagy titkát, és méltattad őket, hogy Téged, mint kisdedet lássanak. * Dicsőség Néked Uram, aki üdvözítő eljöveteledet a csillag megjelenésével hirdetted a világnak, és a bölcseket hódolatodra tisztes ajándékokkal meghívtad. * Dicsőség Néked Uram, aki a Törvény szerzője lévén, mint a Törvény alá vetett, teljesítetted a Törvényt, és testileg a körülmetélést elfogadtad. * Dicsőség Néked Uram, kezdetnélküli Ige, akit mint negyvennapos kisdedet anyád a templomba vitt, és az igaz Simeon, és Anna próféta-asszony a világ üdvözítőjének hirdetett. * Dicsőség Néked Uram, aki a földön kettős természetben, mint Isten és ember szétválaszthatatlanul összevegyülés nélkül megjelentél, és az emberekkel laktál. * Dicsőség Néked Uram, aki az üdvözítés ígéretét eljöveteleddel a világnak teljesítetted. * Dicsőség Néked Uram, aki a Törvény árnyékát isteni megjelenéseddel megszüntetted, és a kegyelem fényével a mindenséget megvilágosítottad. * Dicsőség Néked Uram, aki a prófétáknak megtestesűlésedet kijelentő szavait és látomásait betöltötted. * Dicsőség Néked Uram, aki a mennyei Atyától kegyelmet, békét, és a bűnök bocsánatát adományoztad. * Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked.

5. konták

Az üdvösséges tanítások Istentől kiáradó folyamát árasztottad ki Krisztus, Isten Bölcsessége, amikor megjelentél a mindenség számára, amikor hirdetted a Téged küldő mennyei Isten Atya akaratát, és hirdetve a bűnösöknek a bűnbánatot. Ettől kezdve isteni-ihletettségű apostolaid, és minden ember, aki megismerte, hogy Te Istennek igaz Fia vagy, és hitt az Evangéliumnak, Istenhez illően hangoztatta: Alleluja.

5. ikosz

Látván Téged János, hogy keresztségre jössz, ezt mondta az embereknek: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő megkeresztelve, és felülről bizonyságot véve, megvallott Téged, hogy egyike vagy a Háromságnak, aki megszenteled a vizeket, és Szentlélekkel keresztelsz, ezért mi is, mint az isteni keresztségnek és a Szentlélek ajándékainak részesei, hálás hangon kiáltjuk Hozzád:

Dicsőség Néked Uram, aki eljöttél a Jordánra, mint ember, és a bűntelen, a keresztséget felvenni kegyeskedtél. * Dicsőség Néked Uram, aki mindenek Ura, és Uralkodója lévén, fejedet a szolga keze alá meghajtottad. * Dicsőség Néked Uram, aki a Szentlélek által, mint a kegyelem lelkének megadója lettél híressé. * Dicsőség Néked Uram, akit a mennyei Atya Isten szava az Ő kedves fiának bizonyított. * Dicsőség Néked Uram, aki a vizek által az emberi bűnt megfullasztottad, és a keresztséggel elbukott természetünket megújítottad. * Dicsőség Néked Uram, aki az újjászületés fürdője által a Benned hívőket újjászülted, és a Szentlélek láthatatlan megjelenésével megszentelted. * Dicsőség Néked Uram, aki a kísértő ellenséget a pusztában megszégyenítetted, és halálos fondorlatait győzelmesen szétszakítottad. * Dicsőség Néked Uram, aki alázatos tanítványokat választottál ki Magadnak, és isteni apostoloknak nevezted. * Dicsőség Néked Uram, aki az ország evangéliumát hirdetted a világnak, és a mennyei Isten Atya akaratát isteni szavaddal közölted. * Dicsőség Néked Uram, aki az üdvösség útját az embereknek megmutattad, és az isteni értelem fényével a világot beragyogtad. * Dicsőség Néked Uram, aki a farizeusok és írástudók álbölcsességét megszégyenítetted, és a vámosokat és a parázna nőket a bűnbánat által igazakká tetted. * Dicsőség Néked Uram, aki az emberi nemnek megváltást és békét hirdettél, és, mert te vagy igazán ó Krisztus, a világ Üdvözítője, ezt isteni tanításoddal és hatalommal bebizonyítottad. * Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked.

6. konták

Isten dicsőségének hirdetőjeként jelentél meg a földön, ó az Atya egyszülött Fia, hirdetve mindenütt, hogy elközelgett a mennyek országa: ezért keresztül is jártad lábaid tisztes lépéseivel Izraelnek minden városát és faluját, megmutatva isteni hatalmadat és erődet, és meggyógyítva minden betegséget és bajt, ezeket látva az emberek dicsőséget adtak a magasságbeli Istennek, aki csodás és dicsőséges csodákat tesz, énekelve: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogva, kezdettől az Atyától, és az utóbbi években a Szűz Anyától, kimentél híveid üdvözítésére, ó Jézus, örömet hirdetve a szegényeknek, meggyógyítva a töredelmes szívűeket, a foglyoknak szabadulást hirdetve, és a vakoknak látást: ettől kezdve mindnyájan, látván csodáidat, dicsőítették Istent, mondván, hogy nagy próféta támadt, és Isten meglátogatta népét. Mi pedig, örökkévaló Istennek ismervén téged, Akinek, mint Teremtőnek és Úrnak mindenki engedelmeskedik, és dicsőítve mérhetetlen irgalmasságodat, tisztelünk téged, ezekkel a dicséretekkel:

Dicsőség Néked Uram, mindenható Ige, és nagyhatalmú isteni Erő. * Dicsőség Néked Uram, a jóság kimeríthetetlen gazdagsága, és az emberszeretet kifürkészhetetlen mélysége. * Dicsőség Néked Uram, mennynek és földnek Uralkodója, akinek intésére legyőzetik a természet rendje, amit teremtesz is, amikor akarod. * Dicsőség Néked Uram, aki csodálatos csodákat hajtasz végre, és dicsőséges jeleket mutatsz a világnak. * Dicsőség Néked Uram, aki a betegségeket meggyógyítottad, a bénákat az ágyról felemelted, a leprásokat megtisztítottad. * Dicsőség Néked Uram, aki a vakokat megvilágosítottad, az ördögöket az emberekből erősséges szavaddal kiűzted. * Dicsőség Néked Uram, aki Jairus halott leányát feltámasztottad, és az özvegy fiát a sírból kiemelted. * Dicsőség Néked Uram, aki a pusztában öt kenyérrel ötezer, és héttel négyezer férfit jóllakattál. * Dicsőség Néked Uram, aki a vízen, mint szárazon jártál, és az elmerült Péternek isteni kezedet nyújtva szabadulást adtál. * Dicsőség Néked Uram, aki a szélnek egyetlen szavaddal parancsoltál, és a tenger hullámait lecsendesítetted. * Dicsőség Néked Uram, aki a Táboron kiválasztott tanítványaidnak istenséged dicsőségét megmutattad, és a hitükben, hogy te vagy igazán az Atya kisugárzása, megerősítetted. * Dicsőség Néked Uram, aki a negyednapos Lázárt parancsoddal a sírból előhoztad, és ezzel harmadnapos feltámadásodat dicsőségesen és isteni fénnyel előábrázoltad.. * Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked.

7. konták

Ki akarván nyilvánítani a kezdettől elrejtett tikot, és beteljesíteni a próféták szavait, amelyek előre hirdették isteni üdvgondozásodat, eljöttél Jeruzsálembe, és mint szelíd, és üdvözítő Király, felültél a szamár hátára, és átadva magadat az önkéntes leöletésre, mivel az Atyaistennek áldozatul hoztad, ó Isten Báránya, üdvözítve mindazokat, akik hittel hangoztatják Neked, a föld közepén üdvösséget szerzőnek: Alleluja.

7. ikosz

Az új Izrael közvetítője, és a jobb szövetség kezese, Jézus, amikor leült a vacsorán tizenkét apostolával, titkosan, akikért meg akart halni, előre feláldozta Magát, átváltoztatva a kenyeret és bort isteni testévé és vérévé, és mondva apostolainak: egyétek testemet, és igyátok véremet a bűnök bocsánatára. Mi is, mint az örök élet részesei, a hit által megerősödve kiáltjuk Hozzá:

Dicsőség Néked Uram, aki az Újszövetség üdvözítő titkát a vacsorán végrehajtottad, és isteni testedet és legtisztább véredet a híveknek eledelül adtad. * Dicsőség Néked Uram, aki lehajolva, tanítványaid lábait megmostad, és az alázatosság jobb útját a világnak megmutattad. * Dicsőség Néked Uram, aki a getszemáni kertben háromszor erős kiáltással és könnyekkel hoztál imádságot egylényegű Atyádnak, és akit az angyal megjelenése küzdelmedben megerősített. * Dicsőség Néked Uram, akit gonosz tanítványod elárult, és aki mint száját ki nem nyitó ártatlan bárány leöletésre vitettél. * Dicsőség Néked Uram, akit a főpapoknak és nép véneinek tanácsában igazságtalanul elítéltek, leköptek, arcul vertek, és megütöttek. * Dicsőség Néked Uram, akit Pilátus udvarában a katonák kigúnyoltak, és mint gonosztevőt, halálra ítéltek. * Dicsőség Néked Uram, aki a szörnyű szenvedéseket és a keresztet a világ üdvösségéért elszenvedted, és isteni véreddel bűneinket letisztítottad. * Dicsőség Néked Uram, aki a téged Istennek ismerő értelmes gonosztevő bűnbánatát elfogadtad, és őt a paradicsomba való bemenetnél útitársul fogadtad. * Dicsőség Néked Uram, aki a kereszten testileg megízlelted a halált, és sok elhunyt szent testét a sírokból feltámasztottál. * Dicsőség Néked Uram, aki halálodban félelmetes jeleket mutattál a világnak, és megtanítottad a századost, hogy téged Isten igaz Fiának valljon. * Dicsőség Néked Uram, aki a sírban testileg feküdtél, lélekben az alvilágba mentél, és a halál hatalmát megsemmisítetted. * Dicsőség Néked Uram, aki a világ üdvösségéért, mint ember szenvedtél, és mint Isten, örök életet ajándékoztál nekünk. * Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked.

8. konták

Különös és dicsőséges titkot látván a földön, elcsodálkoztak az angyali rendek, amikor a vesztőhelyen feláldozták értünk Krisztust: mert az Ő keresztje által megszűnt az átok, meghalt a halál, elpusztult az alvilág, amelyből a világ kezdete óta lekötözött ősatyák, próféták, és a hitben minden bizonyságot nyert lélek kiment, és a hozzájuk elment Üdvözítő és Isten előtt meghajolva, találkoztak Vele, és az Ő mérhetetlen jóságát magasztalva, örvendezve hangoztatták: Alleluja.

8. ikosz

Mindent betöltő leírhatatlan, a sírban testileg voltál Krisztus, az alvilágban pedig lélekkel, mint Isten, a Paradicsomban pedig a gonosztevővel, a trónuson az Atyával és Szentlélekkel , feltámadtál a sírból, mint erőteljes, a halál hatalmát megtörted, és életet és halhatatlanságot adtál a világnak: ezért meghajol Előtted a mennyeiek, földiek és alvilágiak minden térde, megvallva, hogy Te vagy egyedül Úr, Jézus Krisztus, az Atyaisten dicsőségére. Ezért mi is, tisztelve üdvözítő szenvedésedet, és halottaidból való feltámadásodat, hittel és szeretettel hozzuk Neked Üdvözítőnknek a hálás éneket:

Dicsőség Néked Uram, aki mint ember testileg meghaltál, de mint Isten harmadnapon feltámadtál a sírból. * Dicsőség Néked Uram, aki sírod ajtajáról a lepecsételt követ az angyalnak mennyből való lejövetele által elhengerítetted, és a Téged őrző katonákat dicsőséged fényével megrémítetted. * Dicsőség Néked Uram, aki a kenethozó asszonyoknak feltámadásodat angyal által hirdetted, és apostolaidnak hirdetni is megparancsoltad. * Dicsőség Néked Uram, aki feltámadásod után nekik Önmagadat, mint élő Istent mutattad meg, és kimondhatatlan örömmel töltötted el szívüket. * Dicsőség Néked Uram, aki, a Téged megtagadó Pétert megjelenéseddel megvigasztaltad, és sírását örömre fordítottad. * Dicsőség Néked Uram, aki az Emmauszba ment két tanítványodnak a kereszt és halálod titkát isteni szavakkal a Törvényből és prófétákból nyilvánvalóvá tetted, és a kenyértörésben felismertetted Magadat. * Dicsőség Néked Uram, aki az egybegyűlt tanítványoknak megjelenve békét ajándékoztál, és legtisztább kezeidet, lábaidat, és átvert oldaladat megmutattad. * Dicsőség Néked Uram, aki a feltámadásod utáni nyolcadik napon az egybegyűlt tanítványoknak ismét megjelenve, a hitetlen Tamásnak feltámadásodat elhitetted, és boldogoknak mondtad azokat, akik nem láttak, de mégis hittek. * Dicsőség Néked Uram, aki a tibériási tengernél a halfogásban apostolaidnak Magadat, mint tanítójukat és urukat mutattad meg, és a bűnbánó Pétert újra az apostolok sorába számláltad. * Dicsőség Néked Uram, aki a galileai hegyen halottaidból való feltámadásodat újra való megjelenéseddel megerősítetted, és az Atyától kapott hatalmadat a mennyben és a földön megerősítetted. * Dicsőség Néked Uram, mert tanítványaidat apostolokká, és a mennyország hirdetőivé tetted, és elküldted őket hithirdetésre, és általuk a mindenségnek békédet ajándékoztad. * Dicsőség Néked Uram, mert megparancsoltad, hogy hirdessék a bűnbánatot és a bűnök bocsánatát minden nemzetnek, és a keresztséget felvevőknek és a Benned, Üdvözítő Istenünkben hívőknek üdvösséget ígértél. * Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked.

9. konták

Apostolaidnak teljes kara, amikor Te, Üdvözítőnk, felmentél az Olajfák hegyére, követett Téged, mint Uralkodót és Urat, figyelve Isten országáról szóló szavaidra: meglátva pedig, az új, és dicsőséges csodát, amikor felemelkedtél a mennyekbe, félelemmel és hittel hódoltak Neked, az Atyához és Istenedhez fölmenő előtt, és az angyaloktól második és dicsőséges eljöveteledről hírt véve, visszatértek Jeruzsálembe, örvendezve, és énekelve Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A szónoki nyelv nem tudja hirdetni csodáid titkát ó Krisztus, hogyan támadtál fel önhatalmúlag a halálból, és emelkedtél fel az égbe testileg, ahol az angyalok az összes felsőbb erőkkel látván Téged az Urat és Teremtőt emberi alakban felmenni az istenség trónjára, és ülni az Atyaisten jobbjánál, félelemmel kiáltottak fel: Szent, szent, szent vagy erők Ura, és a dicsőség Királya. Fogadd el tehát tőlünk, földiektől, méltatlan dicsőítésünket, amelyet Neked, Teremtőnknek és Megváltónknak hálásan hangoztatunk:

Dicsőség Néked Uram, aki minden atyai üdvgondozást dicsőséggel végeztél el, és a földieket a mennyeiekkel egyesítetted. * Dicsőség Néked Uram, aki értünk szenvedtél és feltámadtál, és a mennyekbe kezdetnélküli Atyádhoz felmentél. * Dicsőség Néked Uram, aki az istenség trónján, az Atya jobbján ülsz, és Vele egy uralmat, és erőt és dicsőséget nyertél. * Dicsőség Néked Uram, aki az emberi természetet megistenítetted, és isteni képedben a kerubok és szeráfok fölé magasztaltad. * Dicsőség Néked Uram, aki mennyei Atyádat, mint közbenjáró Isten és ember között kérleled, és tanítványaidat nem hagytad árván a földön. * Dicsőség Néked Uram, aki Szentlelkedet apostolaidra leküldted, és az istenismeret fényével értelmüket felvilágosítottad. * Dicsőség Néked Uram, aki könyveket nem ismerő tanítványaidat az igazság lelkével bölcsekké tetted, és nyájad tanítóivá és pásztoraivá tetted. * Dicsőség Néked Uram, aki az ország Evangéliumát általuk az egész világnak hirdetted, és az ő lelket hordozó ismereteikkel a mindenséget felvilágosítottad. * Dicsőség Néked Uram, aki a bálványimádó hamisságot leleplezted és megszüntetted, és a tévelygő embereket az igaz hitre oktattad. * Dicsőség Néked Uram, aki a tudatlanság sötétségéből bennünket fényességes Atyádhoz vezettél, és megtanítottál, hogy méltóan imádjuk, és szolgáljunk Neki. * Dicsőség Néked Uram, aki bennünket az alant levő gondolatokhoz és dolgokhoz kötözötteket feltámasztottál, és megparancsoltad, hogy a magasságbeliekről, és ne a földiekről bölcselkedjünk. * Dicsőség Néked Uram, aki a Téged szeretőknek kimondhatatlan javakat, és a mennyben életet ígértél, és elrendelted, hogy onnan Téged, Üdvözítőnket is várjunk. Dicsőség Néked, Uram, dicsőség Néked.

10. konták

Meg akarván menteni a drága véred által szerzett embereket a kísértésektől és bajoktól, hogy szeplőtelenül szolgáljanak neked az élő és igaz Istennek, gazdagon árasztottad ki a Szentlélek isteni kegyelmét, és Magad, mint Uralkodó és Úr, megígérted hogy láthatatlanul és megfoghatatlanul a hívőkkel maradsz, amint az apostoloknak mondtad: Íme, én veletek vagyok mindennap, a világ végezetéig. Ezt a szavadat mi is a reménység megerősítéséül bírván, örvendezve hangoztatjuk: Alleluja.

10. ikosz

A pokol kapui számára is le nem győzhető falnak mutatkozott be Krisztus, Egyházad, annak erejével legyőzetik minden ellenség, és leveretik minden, az isteni értelemre felfuvalkodott, értelmében szétszórt és a hitben kipróbálatlan ember, a hívők pedig üdvösségre találnak, akik lelkileg minden jó dologban gyümölcsöt hoznak, és Isten értelmében növekednek. Ezért mi is, Szent Egyházad gyermekei lévén, akik megerősödtünk a hit szikláján, és tartjuk a jó hitvallást, dicsőítünk Téged, egyetértőleg mondva:

Dicsőség Néked Uram, aki a földön megalapítottad Egyházadat, amely az igazság oszlopa és megerősítése. * Dicsőség Néked Uram, aki erősséges kegyelmeddel tágítod azt, és helyben hagyod. * Dicsőség Néked Uram, aki isteni gondviseléseddel leronthatatlannak őrzöd meg azt és megtartod. * Dicsőség Néked Uram, szegletkő, amelyen Egyházad megingathatatlanul erősödik meg. * Dicsőség Néked Uram, mennyei Fej, amely által az Egyház titokzatos teste megigazul és megszentelődik. * Dicsőség Néked Uram, a juhokért életedet odaadó Nagy Főpap és Jó Pásztor, aki egy áldozattal mindörökre tökéletessé tetted a megszentelteket. * Dicsőség Néked Uram, aki isteni adományaidnak forrásait, a Szent Titkokat rendelted az Egyházban, és ezekkel az üdvözítő kegyelmet hívő embereidre kiárasztod. * Dicsőség Néked Uram, aki a pásztorokat és tanítókat Egyházad testének építésére rendelted, és hatalmat adtál, hogy változhatatlan szavad szerint az emberek bűneit megkössék és feloldozzák. * Dicsőség Néked Uram, aki meghívtál Szent Egyházadba bennünket, méltatlan szolgáidat is. * Dicsőség Néked Uram, mert újjászültél bennünket az újjászületés fürdőjében, és a Szentlélek megújításában. * Dicsőség Néked Uram, mert isteni szavaddal táplálsz bennünket, és megelégítesz legtisztább Tested és Véred halhatatlan asztaláról. * Dicsőség Néked Uram, mert a bűnbánat által megtisztítod lelkünket, és üdvözítesz bennünket, a mennyország örököseivé téve. * Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked.

11. konták

A felsőbb értelmi erők éneke sem elég fönségednek, aki az istenség trónjának dicsőségében ülsz, ó Jézus, Istennek Fia, mert, bár elhallgatás nélküli szavakkal dicsőítenénk Téged, mint Teremtőnket és Istenünket, milyen méltó hálaadást és milyen tiszteletet ajánlhatnánk neked mindazokért, amilyen javakat adtál nekünk. De, ismerve téged, hogy irgalmas, és jószívű vagy, aki értünk önként szenvedtél, kérünk téged, ó emberszerető, hallgass meg minket is, benned hívőket, és akik a szív meghatottságában dicsőítjük mérhetetlen irgalmasságodat, énekelve az angyali éneket: Alleluja.

11. ikosz

A sírból felragyogó fényt árasztó Nap, és a mennyekbe fölment, hogy megvilágosítsa az angyali rendeket és az igaz lelkeket, ó, Krisztus Istenünk, egy nagy és szent napot rendeltél, amelyen ismét dicsőségben eljössz a földre, amint a villám keletről indul, és nyugatig látszik, és igaz ítéletet teszel a föld színén élők fölött. Várva tehát, az Ő dicsőséges második eljövetelét, emeljük fel szemünket az égre, és mondjuk: Emlékezzél meg rólunk is, Uram, amikor eljössz országodba, akik neked ilyeneket mondunk:

Dicsőség Néked Uram, aki a világ végét szavad által előre hirdetted. * Dicsőség Néked Uram, aki megparancsoltad, hogy legyünk készen, és várjunk téged, igazságos Bírót. * Dicsőség Néked Uram, aki a szent Evangéliumban megmutattad eljöveteled jeleit. * Dicsőség Néked Uram, mert el akarsz a földre jönni Atyád dicsőségében a szent angyalokkal. * Dicsőség Néked Uram, mert eljöveteledben meg akarod újítani a föld színét. * Dicsőség Néked Uram, mert kegyeskedsz a holtaknak romlatlanságot és halhatatlanságot adományozni. * Dicsőség Néked Uram, mert megígéred, hogy a kezdettől fogva elhunytakat erőteljes szavaddal feltámasztod. * Dicsőség Néked Uram, mert igazságos ítéletet akarsz tenni, és mindenkinek tettei szerint megfizetni. * Dicsőség Néked Uram, mert reményünket és bizalmunkat Rád, Üdvözítőnkre helyezzük. * Dicsőség Néked Uram, mert várjuk, hogy ítéletedben irgalmat és megbocsátást kapjunk. * Dicsőség Néked Uram, mert életünket irgalmasságod szerint folytatod, és a bűnbánatra időt adsz. * Dicsőség Néked Uram, mert irgalmasan várod megjavulásunkat, és, mint jóságos és emberszerető, akarod, hogy elkerüljük az örök kárhozatot. * Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked.

12. konták

A mennyei Istennek és Atyának kegyelmét hirdetve a világnak, Istennek egylényegű Igéje, és Fia, megparancsoltad híveidnek, hogy tisztán, igazul, és jámboran éljenek a jelen világban, elvetvén az istentelenséget és a világi gondokat, mint, hogy engedetlenségből űzetve ki a Paradicsomból, a hit által megigazulva, nyerjük el Isten jövendő országát, amit minden időre kinyilvánít a boldogságos és egyedül erős királyok Királya és uralkodók Ura, a boldog reménységet, és az Ő dicsősége megjelenését váróknak, és éneklőknek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve, és magasztalva kimondhatatlan emberszeretetedet, ó Üdvözítőnk, amit hasonlíthatatlan kegyelmed irgalmáért tettél üdvösségünkért kereszteddel és feltámadásoddal, és újra el fogsz jönni, hogy országod dicsőségét kinyilvánítsd, hálaadó és dicsőítő imát hozunk Neked, az atyáktól felmagasztalt Úrnak, mi, a te szolgáid, akik várják a jövendő örök életet, és a szentek örökségének részét a világosságban, kérvén Tőled az békességet és üdvösséget, hangoztatva:

Dicsőség Néked Uram, aki megközelíthetetlen világosságban élsz, és megfoghatatlan fönséged dicsősében uralkodsz. * Dicsőség Néked Uram, akinek királysága minden idők királysága, és uralkodása minden nemzedékről nemzedékre. * Dicsőség Néked Uram, aki a mennyei erők sokaságát megvilágosítod, és országod fönséges dicsőségének látásával is megelégíted értelmi szemeiket. * Dicsőség Néked Uram, aki a világ kezdetétől az embereknek királyságot és örökséget készítettél, és Atyád házában sok lakóhelyet alkottál választottaidnak. * Dicsőség Néked Uram, mert elhatároztad, hogy második eljöveteled után szétválasztod a jókat a rosszaktól, amint a juhokat a bakoktól. * Dicsőség Néked Uram, mert elhatároztad, hogy igazságos ítéleted után ellenségünket, az ördögöt társaival együtt elítéled, és az örök kínnak adod át. * Dicsőség Néked Uram, mert Atyád áldottjait a mennyországba fogod hívni, és a testnélküli angyalokkal együtt-lakással örvendezteted meg őket. * Dicsőség Néked Uram, mert a Téged szeretőket, arcod fényességében örök dicsőségre, és az örök boldogság elnyerésére akarod méltóvá tenni. * Dicsőség Néked Uram, mert országod dicsőségében választottaid örömének nem lesz határa. * Dicsőség Néked Uram, mert a mennyország elnyerésével az igazak boldogságának Nálad, az élet forrásánál nem lesz vége. * Dicsőség Néked Uram, mert nekünk, bűnösöknek is megnyitod bűnbánat és hit által dicsőséges mennyországod ajtaját. * Dicsőség Néked Uram, mert mi, méltatlanok is, ha parancsaid világosságában fogunk járni, reméljük, hogy bejutunk isteni dicsőséged csarnokába, ahol minden örvendezőnek lakóhelye van. * Dicsőség Néked Uram, dicsőség Néked.

13. konták

Ó, Istennek nagynevű személyes Bölcsessége, legszentebb és irgalmas Urunk Jézus Krisztus, Üdvözítőnk, aki kimondhatatlan lejöveteleddel meghajlítottad az egeket, hajlíts kegyesen imádságra minket méltatlan szolgáidat, akik hittel és szeretettel hozzuk Neked ezt a hálaadó imádságot, és küldj nekünk isteni kegyelmet, hogy megszabadulva minden bajtól és szomorúságtól, főleg a bűnös szenvedélyektől, neked éljünk urunknak és jótevőnknek, és így méltókká legyünk úgy a mennyben amint a földön, az angyalokkal és minden szentekkel együtt énekelni Neked: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták