Akathiszt szent Kariton hitvalló atyához

/Fordította: Lakatos László atya/

Aurélián császár üldözése alatt sokat szenvedett hitéért. A börtönből szabadulva, Jeruzsálembe ment. Ott kolostort alapított. 362-ben halt meg.

Ünnepe: szeptember 28.

Konták, 2 hang

Önmegtartóztatásban találván kedvedet * és a testi kívánságokat magadból kiölvén, * a hitben való gyarapodás példáját mutattad, * s mint a Paradicsomban az élet fája, úgy virágoztál, * isteni bölcsességű szent Kariton.

1. konták

Isten kiválasztott kedveltje és csodatevője, a Fárán-puszta fényes világítója, magasztalva a téged megdicsőített Urat, hálaadó éneket hozunk neked, tisztelve szent emlékedet. Te pedig, mivel nagy bizodalmad van a Szentháromsághoz, minden bajtól szabadíts meg minket, akik hangoztatjuk: Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

1. ikosz

Testben angyalnak mutatkoztál Kariton atya, hogy megmutasd magadban az igazi jámborság és jótettek példáját. Mi pedig, csodálkozva az Úrnak benned megjelent kifürkészhetetlen útján, és dicsőítve az Isten nagy jóságát, meghatott szívvel hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki lángolóan kívántad, hogy az Úrnak dolgozz. * Üdvözlégy, aki Őt szeretted meg mindennél jobban. * Üdvözlégy, aki Krisztus jóságos igáját vállaidra vetted. * Üdvözlégy, aki Isten igéjének magját szívedben elvetetted. * Üdvözlégy az igaz hit és a jámborság buzgólkodója. * Üdvözlégy, az imádságnak, böjtnek és az önmegtartóztatásnak megőrzője. * Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

2. konták

Látva az Urat magad előtt mindig, és remélve az Ő kegyelmében, előhaladtál a jámborságban, ó Kariton atya, keresztény erényekkel gazdagítva meg lelkedet, és Krisztus neve igazi hitvallójának mutatva magad, szüntelenül énekelve: Alleluja.

2. ikosz

Az igaz istenismeret értelmével vezéreltetve felülről, ó tisztelendő atya, feltetted szívedben, hogy Krisztust elhajlás nélkül követed, és mindenben teljesíted akaratát. Ezért, buzgóságodat magasztalva, így hangoztatjuk:

Üdvözlégy, aki a test bölcselkedését megölted. * Üdvözlégy, aki türelmeddel e világ gonoszságát legyőzted. * Üdvözlégy Krisztusnak jó-győzelmű harcosa. * Üdvözlégy a mennyei Úr jó és hűséges szolgája. * Üdvözlégy, mert bementél Urad örömébe. * Üdvözlégy, mert a szent vértanúkkal és atyákkal települtél le. * Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

3. konták

Az isteni szeretet ereje, amitől, egész ifjúságodtól telve volt szíved, ó szent Kariton, úgy megerősített téged a jámborságban, hogy az igaz hitet mindenki előtt megvallva, és a kegyetlen kínzásokat eltűrve, egyáltalán nem fordultál vissza, örömmel énekelve Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Szívedben erős hitet bírván Krisztus Istenben, nem féltél, ó szent Kariton, a gonosz Aurelián haragjától, hanem, megvetve e világ dicsőségét, hirdetted magadról, hogy keresztény vagy, ezért tőle veréseket szenvedve, mint a gonosztevő, a börtönbe lettél bezárva. Ezen a merészségeden és bátorságodon elcsodálkozva, így mondjuk neked:

Üdvözlégy Krisztusnak félelem nélküli hirdetője. * Üdvözlégy az igaz hit összetörhetetlen oszlopa. * Üdvözlégy, akit Krisztus nevéért irgalmatlanul vertek. * Üdvözlégy, akit Uradért a börtönbe zártak. * Üdvözlégy, Akiért szörnyű kínokat szenvedtél el. * Üdvözlégy, aki győzelmi koszorút kaptál Tőle. * Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

4. konták

A kegyetlen szenvedések vihara nem ingatott meg téged, ó Kariton atya, amikor a helytartó új fenyegetéseket támasztott ellened, te pedig, Krisztus hitének szikláján erősen állva, bátorsággal mondtad: „Én az igaz Istenben hiszek, és csak Neki szolgálok, és hódolok, mert Ő a mindenek Teremtője, a világ Üdvözítője, aki örökre megmarad, Akinek az angyalok hangoztatják a mennyben: Alleluja. „

4. ikosz

Hallván erős hitvallásodat, ó Krisztus vértanúja, és látván sebeid meggyógyulását, megharagudott a hóhér, és átadott téged kegyetlenebb kínzásokra, megparancsolva, hogy testedet sütögessék fáklyákkal, te pedig, erős maradva, mint a gyémánt, a szenvedésekben téged megerősítő Urat dicsőítetted. Erről a te természetet meghaladó türelmedről ájtatosan megemlékezve, így hangoztatjuk:

Üdvözlégy, akit az Úr a sebektől csodásan meggyógyított. * Üdvözlégy, aki a szent hitvallók seregéhez lettél számlálva. * Üdvözlégy Krisztus szenvedéseinek igazi részese. * Üdvözlégy a Szentháromság lángoló hitvallója. * Üdvözlégy, akit Annak kegyelme, mint pajzs oltalmazott. * Üdvözlégy, aki a szenvedélyek tüze által, mint az arany tisztultál meg. * Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

5. konták

Istentől küldött ösvényen törekedve az üdvösség csendes kikötője felé, ó atya, amikor a börtön elzártságából kivezettek, lábaidat is Jeruzsálem szent városa felé irányítottad, énekelve az emberi nemért Szenvedőnek: Alleluja.

5. ikosz

Láttak téged a kegyetlen rablók, ó Kariton atya, hogy a Szent Városba utazol, elgondolták, hogy a halálnak adnak át téged: ezért, megkötözve téged, egy barlangba zártak, de kis idő múlva a kígyóméregtől elpusztultak. Te pedig az Úrnak csodálatos megmenekülésedért hálát adva, a rabló barlangot Isten templomává alakítottad át, és az utánad jött testvériséggel a mindenek Teremtőjét dicsőítetted abban. Ezért énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki magadat és egész életedet az Úrnak adtad át. * Üdvözlégy, aki minden reménységedet Istenbe helyezted. * Üdvözlégy, aki alázatosan alávetetted magadat Isten akaratának. * Üdvözlégy, aki megszeretted a felsőbb bölcselkedést. * Üdvözlégy, aki e világ minden kedvességét és szépségét megvetetted. * Üdvözlégy, mert a mennyeiek és halhatatlanok kívánását óhajtottad. * Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

6. konták

A szegénység szeretete hírnökeként jelentél meg, ó tisztelendő atya, amikor a teljes gazdagságot, amit a rablók igazságtalanul megszereztek, a közösség javára fordítottad, a szegényeket és éhezőket táplálva, és szerzetes házat építve Fárán pusztájában. Ezért megemlékezve küzdelmeidről és fáradságaidról, a Fölséges Isten dicsőségéhez emelkedve énekeljük Neki: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál, mint fényes Nap Fárán pusztájában, ó Kariton atya, és küzdelmeid ragyogásával kolostorodba vonzottad az igazi Istennek-tetszés sok buzgólkodóját, akik mindenfelől tódultak hozzád, hogy vezesd őket az üdvösségre. Ezért tehát mi is, általad oktattatva, boldognak mondunk téged és hangoztatjuk:

Üdvözlégy, a szerzetesek sokaságát összegyűjtött isteni bölcsességű atya. * Üdvözlégy, aki testvériségednek az engedelmességet tetted törvénnyé. * Üdvözlégy, aki a Szentlélek hajlékát mutattad be magadban. * Üdvözlégy, aki a böjtöt és a megtartóztatást, mint legédesebb ételt szeretted meg. * Üdvözlégy, aki csodálatos irgalmasságot és testvérszeretetet mutattál. * Üdvözlégy, aki Istennek tetsző életed példájával oktattál mindenkit. * Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

7. konták

Az volt az akaratod, ó atya, hogy hallgatagságban maradj: ezért eltávolodtál egy ember-nélküli helyre, ahol a pusztai lakó önmegtartóztatásában jól küzdöttél.. De, eszedben tartván az Úr szavát: „Aki hozzám jön, nem vetem ki,” senkit sem küldtél el a hozzád jövők közül, hanem, mindenkit atyailag oktattál, mindenért hálát adván Krisztusnak, és énekelve Neki: Alleluja.

7. ikosz

A szerzetesek új tanítójaként tartunk téged, ó Kariton atya: mert sokan jöttek hozzád áldásért és az erényes életért, te pedig mindenkit szeretettel fogadtál, tanítván az Isteni Írásokból, hogy tartsák meg az Úr parancsait, őrizzék meg a testi tisztaságot, és legyen nem képmutató szeretetük egymás iránt. Ezért, hálásan énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki az Úr törvényében szeplőtelenül jártál. * Üdvözlégy, aki értelmi józanságban töltötted egész életedet. * Üdvözlégy, aki minden útadat istenfélelemmel vettél körül. * Üdvözlégy, aki tanítványaidat fáradság nélkül oktattad a jámborságban. * Üdvözlégy, aki Krisztus szellemi juhait az üdvösségre ösztönözted. * Üdvözlégy, aki a hanyagokat a bűnös álomból felébreszted. * Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

8. konták

Azt gondolva magadról, hogy ezen a világon vándor és jövevény vagy, ó atya, szüntelen megemlékeztél halálod órájáról, ezért a jerikói és szukiai kolostorokat alapítva azoknak, akik üdvözülni akartak, a hallgatagság miatt beköltöztél a barlangba, ahol éjjel nappal imádságban és küzdelemben maradva, énekelted az édességes Jézusnak: Alleluja.

8. ikosz

Egészen Istenben lévén, ó Kariton atya, Istenről, és a Neki való tetszésről beszélgettél tanítványaiddal, könnyek között kérve őket, hogy Krisztusnak minden parancsát hűségesen tartsák meg. Ezért, mint a lelki tökéletesség magasságára felmenvén, oktass bennünket is az üdvösség útjára, hogy mi is énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki a szűk utat választottad ki a mennyországba. * Üdvözlégy, aki a pusztai lakás küzdelmét akarattal vállaltad el. * Üdvözlégy, aki Krisztus Istent helyezted el szívedben. * Üdvözlégy, aki az Ő üdvözítő nevét hordoztad elmédben. * Üdvözlégy, aki az imádságos édességet ismerted fel szíveddel. * Üdvözlégy, aki a kegyelmes könnyek meghatott patakjait forrásoztad. * Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

9. konták

Az egész angyali természet elcsodálkozott a felülről neked adott nagy adományon, ó isteni boldogságú Kariton, mert te a földön anyagtalan életet mutattál, és a testben, mint testnélküli jelentél meg, és az Úrtól megnyerted a csodatevés ajándékát. Most pedig, az Ő jósága által a mennyei erőkhöz lettél számlálva, a mennyekben énekled a mindenható Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok nem tudják kibeszélni minden küzdelmedet és szenvedésedet, ó Kariton atya, mert életed jósága valóban fölülmúlja az emberi dicséretet. De mi, az irántad való szeretettől legyőzetve, alázatosan merészelünk téged ilyen énekkel dicsérni:

Üdvözlégy, mert most örömmel állsz a Szentháromság előtt. * Üdvözlégy, mert kérleled az Istent üdvösségünkért. * Üdvözlégy, a keresztény népnek állandó vigasztalása. * Üdvözlégy az üdvösség közbenjárója a téged szeretőknek és tisztelőknek. * Üdvözlégy, aki a bűnösöket megjavulásra vezeted. * Üdvözlégy, buzgó közbenjáró az egész világért. * Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

10. konták

Az üdvösség munkáját jól elvégezve, földi életedet hátrahagyva, és átmenve az örök és boldog életre, ó Kariton atya, megvigasztaltad tanítványaidat, ezt mondva: „Gondoskodjatok üdvösségetekről, mert kikerülve az ellenséges hálókat, hogy méltókká legyetek kimúlásotok után az Úrral találkozni, és Tőle irgalmat nyerni, a választottakkal énekelve: Alleluja.

10. ikosz

Imádságod falával, ó Krisztus kedveltje, oltalmazz meg minket minden, lélekre kártékony ördögi kísértéstől, mivel téged adott nekünk a jóságos Isten segítségül, és lelkünk és testünk számára védelmül. Kérünk tehát téged: segíts nekünk minden szomorúságban és körülményben, akik neked így hangoztatjuk:

Üdvözlégy, mert szentül és igazul éltél a földön. * Üdvözlégy, mert valóban földi angyal és mennyei ember voltál. * Üdvözlégy, mert megnyíltak előtted a paradicsomi kapuk. * Üdvözlégy, mert lelkedet az Úr a mennyei hajlékokba fogadta. * Üdvözlégy, aki imádságos bizalmat szereztél az Úrnál. * Üdvözlégy, aki kimúlásod után gyermekeidet nem hagytad el. * Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

11. konták

Meghatottsággal tele éneket hoztak neked, lelki gyermekeid, ó atya, Istenhez való csodálatos eltávozásod után, nagy sírással kísérve téged temetésed helyére, első kolostorodba: sok könnyet hullattak elválásod miatt, sóhajtozással hangoztatva a zsoltári éneket: Alleluja.

11. ikosz

Fénytől ragyogó csillagként jelentél meg, ó istenhordozó Kariton, amely felékesíti az Egyház égboltozatát, és az ördögi sötétséget messze űzi, ezért, a mi bűnöktől elhomályosult szívünket is világosítsd meg és vezesd a bűnbánat világosságára, hogy hangoztassuk neked:

Üdvözlégy, isteni tűztől lángoló világító. * Üdvözlégy, a hívők lelkét és szívét megvilágosító hajnalcsillag. * Üdvözlégy, aki tanítod a hozzád jámborsággal menekülőket. * Üdvözlégy, aki a hozzád imádkozók bűnös kötelékeit feloldod. * Üdvözlégy, az alázatosság művészi oktatója. * Üdvözlégy a szerzeteseknek segítség a lelki harcban. * Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

12. konták

A Legszentebb Lélek kegyelmét kérd nekünk az irgalmas Istennél, ó Kariton atya, amely értelmessé tesz és megerősít minket az üdvösségre, hogy elhajolván az istentelenség és tévelygés útjairól, Isten parancsainak világosságában járjunk, énekelve az angyali éneket: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve dicsőséges életedet, küzdelmeidet és szenvedéseidet, boldognak mondunk téged, ó Kariton atya, mint Isten tiszteletreméltó kedveltjét és dicsőséges hitvallót. Te pedig, Isten előtt állva, állandóan emlékezz meg rólunk, akik szeretettel tartjuk meg emlékedet, és alázatosságban hangoztatunk neked ilyeneket:

Üdvözlégy kegyelmes oktatója a téged tisztelőknek. * Üdvözlégy, a hozzád folyamodók biztos oltalmazója. * Üdvözlégy, mert a világtól, testtől és ördögtől feltámasztott kísértésektől közbenjárásoddal megszabadítasz bennünket. * Üdvözlégy, mert a bűnbánatot nem tartó bűnösöket a tökéletes bűnbánatra indítod. * Üdvözlégy, a gonosz lelkek elűzője, és az ördögi seregek legyőzője. * Üdvözlégy, a bűnök és lelki bajok sebeinek jóságos gyógyítója. * Üdvözlégy tisztelendő Kariton atya, a szerzetesek dicsérete és megerősödése.

13. konták

Ó, tisztelendő és istenhordozó Kariton atya, fogadd el ezt a kis, szerető szívből neked hozott dicséretet, és mivel nagy bátorságod van az Úrhoz, imádkozz értünk, hogy jóságos közbenjárásod által megmeneküljünk minden ellenséges kísértéstől, és itt a földön Isten előtt kedvesen élve, méltók legyünk a mennyben örökre énekelni a testnélküliekkel Istennek az éneket: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták