Akathiszt Keresztelő Szent Jánoshoz

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Kiválasztva az ősidőktől, hogy a világ Üdvözítőjének, Krisztus Istennek légy előhírnöke és keresztelője, Istentől megdicsért János, dicsőítve a téged megdicsőítő Urat, dicsőítő éneket éneklünk neked, mint az asszonyok szülöttei közt legnagyobbnak, testben angyalnak, a bűnbánat hirdetőjének, te pedig, mivel nagy bizodalmad van az Úrhoz, minden bajtól szabadíts meg, és a bűnbánatra indíts minket, akik neked szeretettel mondjuk:

Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

1. ikosz

Az Isten előtt álló Gábor főangyal leküldetett Zakariás főpaphoz, amikor ő, rendjének tiszte szerint bement az Úr templomába, hogy tömjén-áldozatot mutasson be: és megállva a tömjénoltár jobboldalán, örömhírt vitt a te születésedről, nagy János, Zakariásnak örömet és vígasságot hirdetve, és, hogy sokan örülnek majd a te születéseden. Ezért mi is, az éretted való csodás isteni jóakaraton csodálkozva és örvendve, áhítattal énekeljük neked dicséretképpen:

Üdvözlégy a kimondhatatlan isteni tanácsnak tanácsosa. * Üdvözlégy az ő üdvgondozásának csodálatos teljesedése. * Üdvözlégy, akit sok évvel ezelőtt Izaiás jövendölése kijelentett. * Üdvözlégy, akit mint hírnököt, az Úr színe előtt jóelőre meghirdettek. * Üdvözlégy, aki a Magasságbeli nagy prófétájává lenni rendeltettél. * Üdvözlégy, aki az angyal ígérete szerint születtél. * Üdvözlégy, akit még anyád méhében eltöltött a Szentlélek. * Üdvözlégy, aki születésed előtt nagy szolgálatra szenteltettél. * Üdvözlégy a szülők gyümölcstelenségének feloldása. * Üdvözlégy Isten papjának öröme és vígsága. * Üdvözlégy, az imádságnak Istentől ajándékozott gyümölcse. * Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

2. konták

Látva Zakariás a neki megjelent angyalt, zavarba jött, és félelem támadt rá, és nem hitt a te születésedről való örömhíre szavának: amikor pedig hitetlenségéért némasággal lett megkötve, elcsodálkozott a dicsőséges csodán, egész szívvel énekelve Istennek: Alleluja.

2. ikosz

A felérhetetlen értelmet megérteni akarván, az emberek várták Zakariást, és csodálkoztak, hogy késlekedik a templomban, kimenve pedig abból, és nem tudva szólni hozzájuk, hanem csak mutogatott, megértették mindnyájan, hogy látomást látott a templomban. Mi pedig, dicsőítve a csodák szerzőjét, Istent, ilyeneket mondunk neked:

Üdvözlégy, az atya némaságának jó okozója. * Üdvözlégy anyád könnyeinek örömre változtatása. * Üdvözlégy az ő emberek előtt gyalázatának elvétele. * Üdvözlégy szüleidnek nagy vigasztalása. * Üdvözlégy, mert a hatodik hónapban a legszentebb Szűz Mária a te fogantatásodról Názáretben az angyaltól értesült. * Üdvözlégy, mert születéseden sokan örültek. * Üdvözlégy, mert az angyaltól nevezett „kegyelem” nevet kaptad. * Üdvözlégy, mert neved által atyádnak Zakariásnak némasága feloldatott. * Üdvözlégy, mert Isten nevét miattad atyád áldotta. * Üdvözlégy, mert csodás születésed miatt félelem és csodálkozás mutatkozott a körül lakókon. * Üdvözlégy, mert az egész Zsidó országban a te csodás születésedet hirdették. * Üdvözlégy, mert általad ezen a világon soknak mutatkozott üdvösség. * Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

3. konták

A Magasságbeli ereje oldotta fel az öregkor gyümölcstelenségét az igaz Erzsébet napjaiban: mert téged fogant, ó dicsőséges előhírnöke az Úrnak, és elrejtezett öt hónapig, mondván: hogy így cselekedetett velem az Úr ama napokban, amelyekben rám tekintett, hogy elvegye szégyenemet az emberek előtt. Amikor pedig fogadta Azt, aki méhében Krisztust hordozta, eltelt Szentlélekkel, és nagy szóval felkiáltott: honnan van az nekem, hogy az én Uram anyja jön hozzám, Vele örvendezve kiáltotta Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Az Úr előtt akarván járni Illés szellemével és erejével, még anyád méhétől elteltél Szentlélekkel, Akitől csodálatos prófétának is mutatkoztál, amikor anyád méhében lévén, röpöstél az Úr anyja eljövetelének öröme miatt: mert felismerted, hogy a Kegyelemteljes az Istent hordozza méhében, és Őt nagy hangon hirdetted, mert illett, hogy az isteni dolgoknak dicsőséges legyen a kezdete. Ezen tehát félelemmel elcsodálkozva, örömmel mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert még anyád méhében, a téged megdicsőítő Urat csodás örömmel jelentetted ki előre. * Üdvözlégy, mert miattad anyád: Erzsébet előtt is feltárult Krisztus megtestesülése. * Üdvözlégy, mert ő is eltelt Szentlélekkel. * Üdvözlégy, mert ő is csodálatos jövendölőnek mutatkozott. * Üdvözlégy, mert a legszentebb Szűz Máriát áldottnak nevezte az asszonyok között. * Üdvözlégy, mert általa, Ő, az Úr anyjának neveztetett. * Üdvözlégy, mert az Ő család-nélküli gyümölcsét is áldottnak nevezte. * Üdvözlégy az Isten bölcsességének előre való kijelentése. * Üdvözlégy szent házasélet áldása. * Üdvözlégy terméketlen méh csodálatos sarja. * Üdvözlégy, aki születéseddel az embereket csodálatba ejtetted. * Üdvözlégy az Igének fényes szava. * Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

4. konták

A kétkedés viharától megzavarva, Zakariás pap az angyal szava alapján nem tudott beszélni. Amikor pedig születésed után, ó az Úr előhírnöke, felírta kegyelmes nevedet, azonnal megoldódott ajka és nyelve, és beszélt, áldva az Istent, és jövendölt, mondván: Áldott Izrael Istene, mert meglátogatta, és váltságot készített népének, és te gyermek, a Magasságbeli prófétájának neveztetel, énekelve neki: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a körül lakó emberek dicsőséges és csodás születésedről, csodálkozva mondták magukban: Mi lesz tehát ez a gyermek? Mi pedig téged, az Úr dicsőséges előhírnöke, mint az asszonyok szülöttei közül a legnagyobbat, méltóan tisztelve így mondunk boldognak:

Üdvözlégy, aki fogantatásodtól elteltél kegyelmi jelenségekkel. * Üdvözlégy, akit születésedben Isten megdicsőített. * Üdvözlégy, akit gyermekségedben atyád a Magasságbeli prófétájának nevezett. * Üdvözlégy, akit gyermekkorodban a Szentlélek világosított és erősített meg. * Üdvözlégy, aki test szerint a megtestesült Istennek rokona voltál. * Üdvözlégy, aki Istentől az előhírnök és keresztelő fönséges hívatását kaptad. * Üdvözlégy, a Krisztushoz vezető utat megvilágosító csillag. * Üdvözlégy, a le nem alkonyodó Nap hajnalcsillaga. * Üdvözlégy, a ki nem alvó Fény világítója. * Üdvözlégy, a Krisztushoz vezető utat előkészítő, * Üdvözlégy, aki magadban angyalt és embert mutattál. * Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

5. konták

A törvénytelen gyermek-gyilkos Heródes istentelen parancsa kiűzött téged az atya házából a járhatatlan pusztaságba, szőrruhát hordva, ó előhírnöke az Úrnak, ahol is Izraelben való megjelenésed napjáig tartózkodtál, sáskát és vadmézet evén, és Istennek énekelvén: Alleluja.

5. ikosz

Látva az Istennek rólad való csodás gondoskodását, ó Istentől megdicsért János, hogy gyermekséged ruhájától a böjtölő élet kedvelőjeként mutatkoztál, a Magasságbelinek ettől az akaratától elküldettél, hogy az embereknek hirdesd a Krisztusban eljövendő üdvösséget, ezért csodálattal és szeretettel mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert még gyermek lévén, Heródes királyt megrémítetted. * Üdvözlégy, akit annak hiábavaló gyilkosságától a Magasságbeli jobbja megőrzött. * Üdvözlégy, a puszta jó illatú növénye. * Üdvözlégy, aki tetteid fönségével mindenkit csodálatra indítottál. * Üdvözlégy, az igaz út hűséges megmutatója. * Üdvözlégy a tisztaságnak és szüzességnek csodálatos őrzője. * Üdvözlégy, az evangéliumi önmegtagadásnak tökéletes példája. * Üdvözlégy szerzetesek oltalma és erőssége. * Üdvözlégy a hittudományokkal foglalkozó értelmek megvilágosítója. * Üdvözlégy, aki a bűnösök előtt Isten irgalma ajtaját megnyitod. * Üdvözlégy, aki a bűnbánó bűnösöknek az Úrtól bocsánatot nyersz. * Üdvözlégy, aki segítesz a bűnbánat méltó gyümölcseit teremni. * Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

6. konták

Dicsőséges szónoknak mutatkoztál a Jordán pusztájában, ó isteni előhírnök, Krisztus Isten világban való megjelenésének napján, Őt ugyanis, aki hozzád jött, megmutattad az embereknek, mondván: Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Mi őt hittel felismerve énekeljük Neki: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtattad az igazság fényét, Istentől megvilágosított János, mindenki előtt megmutatva az Atya dicsőségének ragyogását, amely érettünk testileg megjelent. Kiáltottad ugyanis a pusztában: térjetek meg, mert közel van a mennyek országa, teremjétek a bűnbánat méltó gyümölcseit. Az, aki utánam jön, ugyanis vízzel és Lélekkel keresztel. Ezért neked dicsőítő éneket éneklünk:

Üdvözlégy, a Messiás eljövetelének hirdetője. * Üdvözlégy az Úr útjának előkészítője. * Üdvözlégy, az ó, és új kegyelem közbenjárója. * Üdvözlégy próféták vége és apostolok kezdete. * Üdvözlégy az Ige jó hírű hangja. * Üdvözlégy a bűnbánat nagyhangú hirdetője. * Üdvözlégy, aki Izrael fiai közül sokakat az Úrhoz térítesz. * Üdvözlégy, aki az Úrnak tökéletes népet készítesz. * Üdvözlégy farízeusok és szadduceusok bátor leleplezője. * Üdvözlégy, aki megtanítasz, hogy a bűnbánat méltó gyümölcseit teremjük. * Üdvözlégy a lelki megvilágosítás megmutatója. * Üdvözlégy a közbenjárásodat keresőknek el nem alvó védelmezője. * Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

7. konták

Amikor az Úr meg akart tőled keresztelkedni, ó, Istentől boldognak mondott János, azt mondtad: nekem kell tőled megkeresztelkedni, de engedelmeskedve Annak, aki mondta: „hagyd most”, feltetted jobb kezedet fejére, és megkeresztelve a megtisztulást nem kívánót, kiáltottad: Alleluja.

7. ikosz

Új kegyelmet adva a tőled keresztelkedni akaró Úr, méltatott téged, hogy lásd a Lélek leszállását, és haldd az Ő fiúságáról tanúskodó atyai hangját a mennyekből: akitől megtanítottál minket, hogy a három Személyben egy Istent imádjuk. Őt, gyarló ajkainkkal dicsőítve, dicséretül ezeket hozzuk neked:

Üdvözlégy, a háromsági istenjelenés első hirdetője. * Üdvözlégy, a három személyben egy Isten igazi imádója. * Üdvözlégy, aki a galamb képében leszálló Szentlelket világosan láttad. * Üdvözlégy, aki tanúskodtál az Ő Atyáról a Fiúra való leszállásáról. * Üdvözlégy, aki az Atyaisten hangját hallottad a mennyekből. * Üdvözlégy, aki az Atya Fiú iránti szeretete látványának szemlélője vagy. * Üdvözlégy Isten Fiának választott keresztelője. * Üdvözlégy, az Ő szent akaratának teljesítője. * Üdvözlégy az emberi nem üdvössége dicsőséges szolgálatának buzgó gondviselője. * Üdvözlégy, a keresztség nagy titkának első kiszolgáltatója. * Üdvözlégy az isteni öröm hirdetője. * Üdvözlégy az Új szövetség első tanítója. * Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

8. konták

A megtestesült Isten-Ige különös és kimondhatatlan alázatosságát látva, ó, Istentől boldognak mondott keresztelő, isteni fejét előtted meghajtva, és a szolgai keresztséget elfogadva, te magad is teljesen elteltél nagy alázatossággal. Kérd tehát ezt az Istentől szerzett erényt számunkra is, akiket letart a gőg, hogy alázatos szívből énekeljük neki: Alleluja.

8. ikosz

A kegyelmi adományoktól teljesen betelve, az ideig tartó élet folyását bevégezve, ó nevezetes János, mindeneket megtanítottál, hogy a törvény megtartásával és bűnbánattal legyenek tetszésére az Úrnak. Ezért neked, az igazság nagy tanítójának hálaadó éneket éneklünk:

Üdvözlégy, az Úr törvényének és igazságainak terjesztője. * Üdvözlégy Heródes törvénytelenségének leleplezője. * Üdvözlégy, aki az ő megjavulásáról gondoskodtál. * Üdvözlégy, aki az igazságért börtönbe zárást és bilincseket tűrtél el. * Üdvözlégy, akinek az igazságért fejét vették. * Üdvözlégy, mert testedet tanítványaid tisztelettel eltemették. * Üdvözlégy, mert Isten gondviselése fejedet sértetlenül megőrizte. * Üdvözlégy, mert vigasztalásul, megszentelésre, gyógyításra azt a keresztényeknek adta. * Üdvözlégy, mert az Urat megkeresztelő jobb kezed előtt is tisztelettel hajlanak meg a hívek. * Üdvözlégy, mert azok által tőled mostanáig sok csoda történik. * Üdvözlégy, mert általad a hívek a gyalázatosság szenvedélyeitől megszabadulnak. * Üdvözlégy, mert általad a bűnösök bűnbánatra indulnak. * Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

9. konták

Az egész angyali természet elcsodálkozott hívatásod fönségén, az Egyház is áhítattal dicsőít téged, mint Krisztus Isten barátját, aki Előtte jártál Illés szellemével és erejével. Ugyanis az igazságért buzgólkodván,.bátran leleplezted a farizeusokat, és a törvénytelen Heródest, akitől a vértanú-halált is elfogadtad. Tisztes fejed előtt tehát meghajolva kérünk téged: ments meg minket a gyalázatosság szenvedélyeitől, hogy tiszta szívvel és ajkakkal énekeljük Alleluja.

9. ikosz

A föld szülötteinek semmiféle bölcsessége nem elég, hogy méltóan magasztaljon téged, jó hírű János: mert Krisztus ajkai magasztalnak, a prófétáknál fönségesebbnek, és az asszonyok szülöttei között legnagyobbnak neveztek téged. Ettől zavarban lévén, hogy neked méltó dicséretet hozzunk, ezeket énekeljük neked:

Üdvözlégy Krisztus Egyházának nagy dicsősége. * Üdvözlégy angyalok csodálatra méltó csodája. * Üdvözlégy ősatyák öröme és megdicsőítése. * Üdvözlégy a próféták fönséges dicsérete. * Üdvözlégy apostolok jó fényű koszorúja. * Üdvözlégy főpapok fönséges szépsége. * Üdvözlégy a vértanúknak az új kegyelemben való kezdete. * Üdvözlégy tiszteletreméltó atyák tökéletessége. * Üdvözlégy igazak megjavítása. * Üdvözlégy szüzek és böjtölők alapja. * Üdvözlégy minden keresztény nagy vigasztalása. * Üdvözlégy, mert az egész keresztény nép dicsőíti nevedet. * Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

10. konták

Hogy a testben eljött Krisztus Isten üdvözíti a világot, hirdetted az alvilágban levőknek is: mint a Napot megelőző hajnalcsillag, megvilágítottad a sötétségben és a halál árnyékában ülőket, ahonnan az Úr hamarosan kivezetett téged a világ kezdetétől minden igazzal, énekelve Neki, mint Megváltónak és a halál legyőzőjének: Alleluja.

10. ikosz

Védelem, és üdvösséges menedékhely vagy mindazoknak, akik imádsággal folyamodnak hozzád, ó, isteni János, ezért ilyen dicsőítő énekekkel mondunk téged boldognak:

Üdvözlégy hatalmas védelmezőnk, és a rossztól hűséges oltalmazónk. * Üdvözlégy, aki a gonoszság szellemeitől gyötrötteket gyorsan megsegíted és megmented. * Üdvözlégy magtalanoknak az Istentől leküldött áldása. * Üdvözlégy, aki a hittel hozzád folyamodókat a szenvedélyek viharaitól megmented. * Üdvözlégy, aki a haragban levőket gyorsan kibékíted. * Üdvözlégy, aki a minden szűkségben és bajban buzgón hozzád folyamodóknak gyors segítséget adsz. * Üdvözlégy, aki a magukat közbenjárásodra bízóknak a halál óráján segítesz. * Üdvözlégy, aki a téged szeretőket a levegőbeli sorsoktól közbenjárásoddal megszabadítod. * Üdvözlégy, aki a te dicső emlékedet tisztelőket imádságaiddal az örök életre méltatod. * Üdvözlégy, szegények, özvegyek és árvák védelme. * Üdvözlégy, Isten, és az Istenszülő után a keresztények menedéke és reménysége. * Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

11. konták

Semmiféle ének nem elég, hogy hősiességed méltósága szerint dicsérjünk téged, az Úr keresztelőjét. De mi, a szeretettől kényszerítve bátorkodjuk nagyságodat énekelni, amelyet irgalmasan fogadj el tőlünk, aki a legszentebb Háromság trónjánál elsőnek állsz, és imádkozz, hogy megszabaduljunk minden bűn-szennytől, hogy tiszta szívvel és ajkakkal énekeljük Istennek: Alleluja.

11. ikosz

A megközelíthetetlen Fény világosságának és a ragyogó kegyelmi ajándékoktól teljesen elteltnek ismerünk téged, ó, Istentől megvilágosított János, örömmel ajánljuk neked ezeket:

Üdvözlégy, a téged a magasságból isteni fénnyel megvilágosítónak tanúja. * Üdvözlégy, aki erényeid fényével dicsőíted Istent. * Üdvözlégy, aki a legszentebb Háromság fönséges dicsőségét kinyilvánítottad. * Üdvözlégy, aki a mennybe vezető igaz és csodás utat megmutatod. * Üdvözlégy, aki a testben megjelent Istent az alvilágban levőknek is hirdetted. * Üdvözlégy, a kezdettől, a földalatti mélységben letartott igazak lelkeinek megörvendeztetője. * Üdvözlégy, az Úrnak, Krisztus Istennek lángoló barátja. * Üdvözlégy, aki a világnak az igaz világosságot kinyilvánítottad. * Üdvözlégy, az evangélium világosságának ragyogó fénye. * Üdvözlégy, a keresztény nép dicsősége. * Üdvözlégy, az isteni tanács teljesítője. * Üdvözlégy, mert napkelettől napnyugatig dicsőséges a te neved. * Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

12. konták

Az Úrnak kegyelemmel egynevű keresztelője, ettől meg is gazdagodva dicsőséges győzelmesnek mutatkoztál: legyőzted ugyanis az ellenséget és minden rosszat, nagy szolgálatodat is vértanúi hőstettel pecsételted meg. Most pedig a királyok Királyának trónja előtt állva, kérdd Őt, hogy ajándékozzon minden hívőnek az erényekben kegyelmes megerősödést, akik Neki éneklik: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve a benned láthatóan megdicsőült Istent, dicsérünk téged, ó isteni boldog keresztelő, mint Krisztusnak lángoló barátját, dicsőítjük nagy hőstetteidet, boldognak mondjuk vértanúi kimúlásodat, és örömmel mondjuk neked ezeket is:

Üdvözlégy egyetemes apostol, és az Újszövetség első vértanúja. * Üdvözlégy a Krisztus megjelenésével a földön megnyílt mennyek országának első hirdetője. * Üdvözlégy, aki előre hirdetted a pogányoknak Istentől való meghívását. * Üdvözlégy, aki Isten bölcsességének ismeretlen és titkos dolgait a világnak kifejtetted. * Üdvözlégy, aki az isteni tettek által mindenkinél gyümölcshozóbbnak mutatkoztál. * Üdvözlégy, mert tetteid fénye által megdicsőül a mennyei Atya. * Üdvözlégy, mert emlékedben Krisztus Egyházát kimondhatatlanul megörvendezteted. * Üdvözlégy, mert most bőségesen élvezed az örök örömet. * Üdvözlégy, aki a hármasnapú fény isteni sugaraitól ragyogsz. * Üdvözlégy, mert a testnélküliekkel Istennek a háromszor-szent éneket el nem hallgatóan kiáltod. * Üdvözlégy, mert most, miután a tükör megszűnt, közvetlenül látod a Szentháromságot. * Üdvözlégy nagy János próféta, az Úr előhírnöke és keresztelője.

13. konták

Ó, nagy és dicsőséges előhírnöke és keresztelője az Úrnak, ó János, fogadd el tőlünk most a neked ajánlott imádságot, és Isten előtt kedvesen fogadott imáiddal ments meg minket minden rossztól, és ments ki az örök kínokból, és tégy a mennyország örököseivé, hogy örökre énekeljük Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.