Akathiszt Krisztus Szent Adorján és Natália vértanúihoz

Keresztény házaspár volt Keresztények rejtegetése miatt Adorján vértanú halált halt. Natália férje sírjánál halt meg a IV. században.

Ünnepük: augusztus 26.

Tropár 4. hang

A te szent vértanúid Uram, * az ő szenvedéseikért hervadhatatlan koszorúkat nyertek tőled, Istenünk, * mert a te erődet bírván, * kínzóikat megszégyenítették * és az ördögök tehetetlen vakmerőségeit megtörték. * Az ő imádságaik által, * üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

1. konták

Isten választott szolgái, és Krisztus minden dicséretre méltó vértanúi, akik e világ minden hiúságát Krisztus, az Isten Fia iránti szeretetből megvetettétek, és életeteket, mint szeplőtelen és tiszta áldozatot adtátok oda, inkább kívánva a kínzásokat és halált elfogadni, mint az igaz Istentől elszakadni, szeretettel dicsőítünk titeket, Szent Adorján és Natália! Ti pedig, akik örvendezve álltok a dicsőség Urának trónja előtt, és mindig élvezitek színelátását, imádkozzatok érettünk, hittel és istenfélelemmel hozzátok menekülő bűnösökért, hogy hálásan énekeljük nektek:

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

1. ikosz

Az Úr iránt angyali szeretettől lángolva, szüntelenül küldted Üdvözítő Krisztusod felé a buzgó imákat, teljesen boldog Natália, hogy világosítsa meg kegyelmének fényével férjed elhomályosult szívét, és fordítsa őt Teremtődnek és Uradnak megismeréséré, amíg a királyok Királya meg nem hallgatta könnyes kéréseidet, és meg nem érintette Adorján szívét. Férjed azonnal hitt, teljes szívéből, és bátor szívvel tűrte el a leggonoszabb kínokat, és Krisztusért nem félt elvállalni magát a halált sem. Ezért áhítattal csodálkozva Krisztus iránti szereteteteken, és Isten iránti buzgóságotokon, örömmel mondjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, igen fényes, Isten szeretetétől lángoló világítók! * Üdvözölve legyetek megingathatatlan oszlopok, az istentelen bálványimádók haragjai ellen! * Üdvözölve legyetek, Krisztus keresztjének türelemmel és engedelmességgel viselői! * Üdvözölve legyetek, akik a szent győzelem jelével győztétek le az ördögöt, és annak ármányait megszégyenítettétek!

Üdvözölve legyetek, akik hervadhatatlan koszorút nyertetek, és az Úr dicsőséggel koronázott meg! * Üdvözölve legyetek, mert a mennyben a Mindenható trónja előtt álltok, és értünk, bűnösökért, imádkoztok!

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

2. konták

Látva az Úr, bár a sokistenhit sötétségétől elhomályosodott, de az igazságot befogadni kész szíved tisztaságát, minden tiszteletre méltó Adorján, kegyeskedett téged meghívni csodás világosságára, és megnyitni előtted Országának kapuit szent feleséged imáiért, akivel, örvendezésekkel hangoztattad a lelkedet megvilágosító Háromságban egy Istennek a dicsőítő éneket Alleluja!

2. ikosz

Az igaz istenismeret értelme hirtelen megfogta lelkedet, Adorján, amikor a király parancsára beírtad a többi írnokkal a Krisztus nevéért szenvedésre és halálra vitt szent vértanúk neveit. Mert amikor megkérdezted az Úr szolgáit: milyen jutalmat kapnak az Úrtól az ő Országában minden kínjukért? Azok, azt felelték neked, hogy nem lehet a gyönge nyelvnek kibeszélni, és a gyönge értelemnek felfogni, amiket az Úr készített az őt szeretőknek. Te pedig azonnal elhagyva a teljes bálványhitet, egész szíveddel Krisztushoz törekedtél, és bátran kiáltottad: Én is keresztény vagyok! Azért az igazság igaz Napjához fordulásodat tisztelve, kérünk téged, fogadd el feleségeddel, Szent Natáliával együtt tőlünk, bűnösöktől, ezeket a dicséreteket:

Üdvözölve legyetek, az igaz Isten szent szolgái! * Üdvözölve legyetek, az ő akaratának buzgó teljesítői! * Üdvözölve legyetek, mert Krisztus iránti szeretetből e világ minden szépségét és édességét megvetettétek! * Üdvözölve legyetek, mert a földi szeretetet és házas boldogságot a titeket Szeretőnek áldozatul ajánlottátok!

Üdvözölve legyetek, akik megtanítotok minket, hogy ne ragaszkodjunk a földi javakhoz, hanem lelkileg Istenhez, a magasba emelkedjünk! * Üdvözölve legyetek, akik erőtlenségeinket megvilágosítjátok, és segítetek, hogy a szentség létrájára felmenjünk!

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

3. konták

A magasságból megerősítve, bátran mentél az előtted levő küzdelemre, ó boldog, szeretett Üdvözítődért és Istenedért meghalni szomjazván. Feleséged, Szent Natália pedig imákkal és intelmekkel segített felvenni az Úr által neked küldött keresztet, és elnyerni számodra a hervadhatatlanság mennyekben készült koszorúját, és bátran énekelni Istennek: Alleluja!

3. ikosz

Mielőtt ki kellett menned Maximián törvénytelen ítélőszéke elé, be voltál zárva a sötét börtönbe, ahol a többi szent vértanúkkal az egész éjszakát imádságban, éneklésben és lelki beszélgetésben töltötted. Szeretetteljes feleséged pedig a női gyöngeséget megvetve, és a természetes testi szeretetet semmibe véve, mindenképp rábeszélt téged, hogy el ne pártolj Krisztus hitétől, hanem mindvégig Jézus nevének rendíthetetlen megvallója maradj, és ne félj a haláltól. Ezért nektek, mint Krisztus igazi harcosainak, lelki vígsággal mondjuk:

Üdvözölve legyetek, az igaz hit bátor buzgólkodói! * Üdvözölve legyetek, hamis hit megfélemlíthetetlen leleplezői! * Üdvözölve legyetek, akik türelemmel, mint erős vérttel öltözködtetek fel! * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus keresztjét, mint legyőzhetetlen fegyvert kezeitekben hordoztátok!

Üdvözölve legyetek, mert a törvénytelen kínzókat természetfeletti bátorságotokkal ámulatba ejtettétek! * Üdvözölve legyetek, mert általatok Isten neve megdicsőült!

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

4. konták

A kislelkűség és félelem viharát elűzve szívedből, ó, dicsőséges Adorján, és az előtted levő vértanúi harcra megerősítve téged, boldogságos feleséged, Natália, egész éjszaka nem szűnt meg veled beszélgetni a csodás és nagy jutalomról, amelyet Isten készített az érte életüket adóknak. Ezt mondta neked: Boldog vagy, uram, mert magtaláltad a felbecsülhetetlen kincset, a drágagyöngyöt, Krisztus Uradat. Ne kerülj vissza a bálványozás sötétségbe, hanem maradj mindig hű a téged Szeretőhöz, teljes szívedből énekelve neki: Alleluja!

4. ikosz

Hallotta a házában ülő Szent Natália, hogy hozzá mégy a börtönből, és azt gondolta, hogy féltél a kínoktól és elpártoltál Krisztustól. Keserűen sírt és a ház ajtajából, amikor megérkeztél, szemrehányást kezdett tenni neked, amiért elpártoltál Krisztus hitétől. Te pedig lélekben örülve és a szenvedésekre jobban megerősödve, könnyek közt mondtad neki, hogy nemcsak nem pártoltál el Krisztustól, hanem inkább az ő szent nevéért kívánsz szenvedni. A keresztény szeretet ilyen fönségén elcsodálkozva, meghatottsággal mondjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik a keresztény házasság igaz példáját mutattátok! * Üdvözölve legyetek, akik magatokban a mennyei szeretetet igazán megmutattátok! * Üdvözölve legyetek, akik a Krisztusért való önfeláldozás hőstetteire lelkesíttek minket! * Üdvözölve legyetek, akik megtanítotok minket, hogy a múlandó világ minden szépségét megvessük!

Üdvözölve legyetek, akik figyelmeztettek minket, hogy az alant levőket hagyjuk el, és lélekben a magasságba szálljunk: fel! * Üdvözölve legyetek, akik segítetek, hogy mindenben, ami velünk történik, Isten akaratát lássuk!

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

5. konták

Csodás irgalmat és szeretetet mutatva, ó, Natália, a; börtönben férjeddel együtt a Krisztus nevéért bezárt foglyok lábaihoz borultál, és szent sebeiket csókolgatva, törölgetted fekélyeiket, mindenképpen megkönnyebbülést és vigaszt nyújtva nekik, a mennyei Istennek szívbeli meghatottsággal az angyali éneket énekelvén: Alleluja!

5. ikosz

Amikor a gonosztevő kínzó meglátta a börtönben veled együtt elzárt, sebektől olyan gyengeséget elért szent rabokat, hogy mostantól nem tudják eltűrni a leggonoszabb kínokat, megparancsolta, hogy egyedül téged vezessenek az ítélőszéke elé, ó, Adorján. Mindenképpen figyelmeztetett, hogy tagadd meg Krisztust, az előtted álló kínokkal rémítve téged. Mindazonáltal fentről megerősítve, és boldogságos feleségedtől megvigasztalva, erős maradtál az ellenséges kísértésekkel szemben, mint a gyémánt. Ezért Krisztusért való szenvedésedet szeretettel boldognak mondva, és szent feleségedet magasztalva, örömmel mondjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, a magasságbeli Isten győzelmes szolgái! * Üdvözölve legyetek, Krisztus hitének erőshangú megvallói! * Üdvözölve legyetek, a bálvány-csábítás bátor leleplezői! * Üdvözölve legyetek, Isten dicsőségének megfélemlíthetetlen hirdetői!

Üdvözölve legyetek, kik Maximián haragjától nem féltetek! * Üdvözölve legyetek, akinek dühösségét semmibe vettétek!

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

6. konták

Erős hangú hithirdetőnek mutatkoztál, Adorján, amikor a királyi ítélőszék előtt állva félelem nélkül megvallottad, hogy a mennyet és a földet teremtő Krisztus az igaz Isten, a bálvány-csábítást pedig leleplezted. Ezért a hitvallásért és leleplezésért a legkegyetlenebb verést kaptad, Bajnok-vezérednek énekelve: Alleluja!

6. ikosz

A mennyei dicsőség fénye ragyogta be arcodat, ó, bölcs szenvedő, amikor gyomrodnál is ütöttek, mert gyomrod kifolyván a kegyetlen ütésektől, nem szűntél meg dicsőíteni Krisztust, és minden nép előtt megvallani az ő szent nevét. A boldogságos Natália pedig lélekben örvendezett, látván tűrésedet és bátorságodat, és imádságos módon erősített meg téged, hogy el ne gyengüljön lelked, és mindvégig hű szolgája maradj Krisztusnak. Veled együtt neki mi, bűnösök így énekelünk:

Üdvözölve legyetek, a Szentlélek megszentelt lakhelyei! * Üdvözölve legyetek, Krisztus kegyelmének dicsőséges befogadói! * Üdvözölve legyetek, akik testileg-lelkileg az isteni fénytől ragyogtatok! * Üdvözölve legyetek, akiket Krisztus, a Király, a magasságból felvilágosított!

Üdvözölve legyetek, akiket istenségének ereje megerősített! * Üdvözölve legyetek, akik a szenvedés harcára félelem nélkül mentetek!

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

7. konták

A gonosz király újra ítélőszéke elé akart hívatni téged, ó, dicsőséges Adorján, a többi szent vértanúval a börtönbe záratott, ahol hozzád lépett Szent Natália, és boldognak kezdte mondani tűrésedet, és megerősített téged, mondván: Boldog vagy, uram, mert méltó lettél Krisztus szent vértanúinak részére! Vele örvendezve Istennek hangoztattad: Alleluja!

7. ikosz

Új fondorlatot gondolt ki a gonosz kínzó. Megparancsolta katonáinak, hogy ezután ne engedjék a börtönbe a rabokhoz a városból Krisztus szenvedőinek vigasztalására és enyhítésére jövő asszonyokat. Akkor te is, Szent Natália, akadályozva lettél, hogy férjedet lásd, és neki szolgálj. Mindazonáltal a király parancsát megvetve, férfiruhában mentél a börtönbe, és mint azelőtt, szent férjedet megerősítetted, hogy bátran menjen a kínzásokra és a halálra az Úr Krisztusért. Ezért méltóan dicsérünk téged férjeddel együtt, és így kiáltunk hozzátok:

Üdvözölve legyetek, Krisztus szolgáinak igen fényes ékességei! * Üdvözölve legyetek, a Krisztus nevét hirdetőknek magasztos dicsőségei! * Üdvözölve legyetek, akik a szűk utat megszerettétek, és azt nekünk megmutatjátok! * Üdvözölve legyetek, mert ezen az úton a csendes kikötőt, Krisztus országát elértétek!

Üdvözölve legyetek, mert most a dicsőségben és végtelen boldogságban vagytok! * Üdvözölve legyetek, mert imáitokkal a bajoktól és támadásoktól minket oltalmaztok!

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

8. konták

Különös és csodálatos dolog történt a börtönben, ahol bezárva voltál Krisztus többi szenvedőivel együtt, ó, Adorján, amikor a szörnyű kínzó parancsára lábszáraidat szét akarták törni. Mert akkor maga szent feleséged fogta lábaidat, és tette rá az üllővasra, hogy a gonosztevők kezei üssék, és te gyorsabban egyesülj Uraddal, szüntelenül énekelve neki: Alleluja!

8. ikosz

A Krisztus iránti szeretettől teljesen égve, ó, Adorján vértanú, türelmes voltál egészen boldogságos elhunytodig, amikor tiszta lelked Uraddal egyesült, akinek nevéért úgy szenvedtél, hogy kezeidet is levágták. Ezért vértanúi halálodat tisztelve, neked és Szent Natáliának hittel mondjuk:

Üdvözölve legyetek, akik Krisztusért a lelki kínokat a testiekkel együtt elviseltétek! * Üdvözölve legyetek, akik a mennyei szeretet szárnyaival a magasba, Istenhez repültetek! * Üdvözölve legyetek, akik, mint sasok, az igazság Napjához szárnyaltatok fel! * Üdvözölve legyetek, akik a siralom völgyéből a le nem alkonyodó Világossághoz emelkedtetek fel!

Üdvözölve legyetek, akik a szent vértanúk seregében telepedtetek le! * Üdvözölve legyetek, akik az összes szentekkel együtt a mennyekben Istennek csodás éneket énekeltek!

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

9. konták

Az embertelen kínzó minden büszkesége megszégyenült, amikor nagy eső oltotta ki a tűz lángját, és nem engedte, hogy Krisztus szent vértanúinak maradványait elégesse. Még a város nyugati részét is elárasztotta a víz, és az istentelen embereket a mennydörgés és villámlás ijesztgette. Te pedig, ó, boldogságos Natália, vidáman énekelted a mindent jól elrendező Krisztusnak: Alleluja!

9. ikosz

A földi dicséretek bölcselkedése nem elégséges hőstetteitek magasztalására, Krisztus szent vértanúi, Adorján és Natália. Mert az egyik az ideig tartó dicsőségről és a földi nagyságról elfeledkezve, mindent elhagyott, és életét adta a Krisztusban való hitért. A másik pedig a természetes asszonyi gyöngeséget legyőzve férfiasan harcolt, megerősítve férjét kínjaiban, és örvendezve boldog elhunytán. E tetteket méltóan magasztalni képesek nem lévén, szeretettel mondjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik Krisztus keresztjét bátor szívvel vettétek vállatokra! * Üdvözölve legyetek, akik annak súlya alatt nem gyöngültetek el! * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus szenvedéseinek követői voltatok! * Üdvözölve legyetek, akik testeteket a szenvedélyekkel és kívánságokkal keresztre feszítettétek!

Üdvözölve legyetek, akik magatokban a szeretet és szelídség példáját megmutattátok! * Üdvözölve legyetek, akik megtanítottatok minket, hogy egymás terhét hordozzuk!

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

10. konták

Meg akarva menteni a szent vértanúk testét a kigúnyolástól és tiszteletlenségtől, egy jámbor férfi feleségével együtt Szent Natáliához és az egész keresztény közösséghez jött, kérve őket, engedjék meg neki, hogy a szent ereklyéket Bizáncba vigye magával, és azokat egy időre ott tisztelettel el is helyezze, amíg meghal a gonosz Maximián. Nikodémia város keresztényei pedig beleegyeztek ennek a férfinak a kérésébe, és átadva neki a nagy értékű drága kincset, Istennek örvendezve énekelték: Alleluja!

10. ikosz

Szent imáitokkal, mint fallal vagyunk körülvéve, Szent Adorján és Natália. Mert íme, minden bajunkban és támadásainkban mindig segítetek nekünk, különösen pedig akkor, amikor szeretettel ünnepeljük emléketeket, és dicsőítjük érte Krisztus Istenünket. Értünk való buzgó imáitok által tehát megtartva, titeket ezekkel a megszólításokkal híven magasztalunk:

Üdvözölve legyetek, akik irántunk való szeretettől égve buzgó segítőink vagytok! * Üdvözölve legyetek, gyors közbenjáróink és oktatóink! * Üdvözölve legyetek, minket Istennek tetsző életre megtanító tanítók! * Üdvözölve legyetek, erőtlenségeinkhez lehajló szerető barátaink!

Üdvözölve legyetek, akik a szűzi tisztaság és szenvedélytelenség magasságára elvezettek bennünket!

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

11. konták

Teljes szívedből éneket ajánlottál Istennek, ó, boldogságos Natália, amikor ő megmentett a téged feleségül venni kívánó tribunus kezeiből. Mert te, mint Krisztus vértanújának, Adorjánnak hűséges felesége, nem akartál másodszor is férjhez menni, és imádsággal elfutottál, beszállva a Bizáncba vivő hajóba, ahol szent férjed testét elhelyezték. Elérve tehát e várost, az Úristennek szeretettel mondtad: Alleluja!

11. ikosz

Fénytárasztó fényességnek tűnt fel a hajó, amelyen a tenger mélységét áthajóztad, és magaddal vitted a nagy értékű gyöngyöt, szent férjed kezét, akinek imái által a tribunus üldözéseit elkerülve sértetlenül elérted Bizáncot. Örömteli lélekkel csókolva boldogságos férjed testét, lelki meghatottsággal adtad át lelkedet az Úr kezébe. Magasztalva tehát téged, aki szent Adorjánnal együtt az Úrhoz mentél, így énekelünk titeket:

Üdvözölve legyetek, a földön szeretetben élő és a halál után sem el nem váló boldog házaspár! * Üdvözölve legyetek, az Úrnak az ő trónjánál maradó közeli barátai! * Üdvözölve legyetek, akik az ő fényes színe-látásában állandóan gyönyörködtök! * Üdvözölve legyetek, akik a teljes örök boldogságot ízlelitek!

Üdvözölve legyetek, akik az igazak hajlékaiban nyugalmat találtatok! * Üdvözölve legyetek, akik ereklyéiteket nekünk a földön gyógyulásul hagytátok!

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

12 konták

Kegyelemmel teljes edényeknek mutatkoztak a Krisztus Isten által nekünk adományozott ereklyéitek, amelyekhez, ó, Krisztus szent vértanúi, buzgón folyamodva, imáitok által a bűnök bocsánatát nyerjük, Istennek teljes szívvel énekelve: Alleluja!

12 ikosz

Énekelve tisztes szenvedéseteket és boldog elhunytotokat, amely által eljutottatok a magasságba a kezdettől fogva Isten előtt kedves minden szentekhez, dicsérünk titeket, Krisztus igen dicséretes vértanúi, Adorján és Natália! Buzgón kérünk, hogy szüntelenül esedezzetek, és emlékezzetek meg rólunk a dicsőség trónjánál, akik titeket így mondunk boldogoknak:

Üdvözölve legyetek, igen dicséretes vértanúk és Krisztus bátor katonái! * Üdvözölve legyetek, legyőzhetetlen hosszan-tűrők, dicsőséges győzelmesek! * Üdvözölve legyetek, az igaz hit derék harcosai! * Üdvözölve legyetek, az erények kiolthatatlan világítói!

Üdvözölve legyetek, isteni szeretettől lángoló parazsak! * Üdvözölve legyetek, Krisztus által mennyei javakkal megkoronázott koronát viselők!

Üdvözölve legyetek, szent Adorján és Natália, Krisztusnak minden dicséretre méltó vértanúi és legyőzhetetlen szenvedői!

13. konták

Ó, Krisztus szent vértanúi, Adorján és Natália, hallgassatok meg minket, akik hozzátok buzgón imádkozunk, és templomotokhoz járulunk! Imádjátok az irgalmas Uralkodót, Urunk Jézus Krisztust, hogy adjon nekünk békét és testi-lelki egészséget, és üdvözítse lelkünket, hogy neki mindig énekeljük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.