Akathiszt Krisztus feltámadásáról

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták.

Bátor hadvezér és Úr, az örök halál legyőzője, mivel megszabadítottál a lelki sanyargatástól, dicsérlek téged, aki újjá alkottad magaddal szolgádat. Te pedig, mivel győzedelmed van a halál fölött, a bűn halálából szabadíts meg minket, akik mondjuk: Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

1. ikosz

A te feltámadásodat Krisztus Üdvözítő, az angyalok szüntelenül éneklik a mennyekben, minket is méltass a földön, hogy tiszta szívvel énekeljük neked ezeket:

Megfoghatatlan Jézus, minden hívő megvilágosítója, világosíts meg engem is tévelygőt. * Magaddal mindenkit megelevenítő feltámadt Jézus, eleveníts meg engem a bűnök által halottat. * Mennyekbe fölment, és a benned bízókat magaddal fölvivő Jézus, vigyél fel engem is, lefelé hajladozót. * Az Atya jobbján ülő, és dicsőségedet a téged szeretőkkel megosztó Jézus, ne zárj ki engem dicsőségedből. * Eleveneket és holtakat ítélni eljövő Jézus, ne ítélj el engem tetteim szerint, hanem cselekedj velem irgalmasságod szerint. * Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

2. konták

Uram, látva az elesett embereket, emberré léve, feltámasztottál magaddal mindenkit, és feltámadva, minden szükséges dolgot megadtál üdvösségünkre: így engem, a bűnök által sanyargatottat is eleveníts meg, aki mondom: Alleluja.

2. ikosz

Az értelem nem tudja felfogni az isteni titkokat, hogy az élet Forrása feltámadt, megsanyargatva a halált. Ezért, csupán megtapasztalva a feltámadás örömét szívünkkel, és az által megvilágosodva, a lelki öröm hangjával hívunk téged, így:

A bezárt ajtókon áthatoló Jézus, jöjj be lelkem hajlékába. * Az úton a tanítványokkal találkozó Jézus, találkozz velem is egész életem útján. * Szavaiddal az ő szívüket felgyullasztó Jézus, gyullaszd fel az én hideg szívemet is. * A kenyértörésben magadat megismertető Jézus, add, hogy megismerjelek téged az isteni Eucharisztiában. * A Szentlelket tanítványaidnak megígérő Jézus, küldd le rám is az Atyától ezt a Vigasztaló Lelket. * Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

3. konták

Aki isteni erővel feltámasztottad Lázárt, támassz fel engem is, akit a szenvedélyek megsemmisítettek, és sok év óta a töredelmetlenség sírjában fekszem, hogy hangodra felkelve énekeljem az üdvözítő Alleluját.

3. ikosz

Hatalmad lévén a halál fölött, a lelkeket kihívtad az alvilágból, Jézus. Hívj ki engem is a bűn mélységéből, hogy én is, megtisztítva érzékeimet, neked a megközelíthetetlen világosságban tündöklőnek, örömmel énekeljem a győzelmi éneket, így:

Jézus, a halál legyőzője, győzd le az én gonosz szenvedélyeimet. * Jézus, az élet megadója, add nekem az üdvözítő életet. Jézus, az öröm forrása, örvendeztesd meg szívemet igazságodban. * Öt kenyérrel ötezer embert megelégítő Jézus, táplálj engem mennyei kenyérrel. * Jézus, elesettek reménye, vezess ki engem rosszaságaim sírjából. * Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

4. konták

A szenvedélyek vihara háborgat, és borít el engem, de kérlek téged Jézus: mint Péternek, nyújtsd ki felém a segítség kezét, és feltámadásod erejével felemelve engem, taníts meg, hogy énekeljem: Alleluja.

4. ikosz

Hallván feltámadásod örömteli hírét, ó Jézus, az egek méltán vigadnak, a föld pedig örvendezik: mi is, az örök vígságot énekelve, bátorkodunk neked ezeket mondani:

Megközelíthetetlen világosságban ülő Jézus, légy megközelíthető irgalmasságod szerint mindenkinek. * Teremtményeidet szerető Jézus, ne feledkezzél el rólam sem, utolsóról. * A szíveket magadhoz vonzó Jézus, lágyítsd meg az én töredelmetlen szívemet is. * Minden jó kérelmet teljesítő Jézus, teljesítsd az én kérésemet is, hogy mindennél jobban szeresselek téged. * Minden könnycseppet elfogadó Jézus, ne vesd meg kéréseimet. * Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

5. konták

Kedves élet csörgedez belőled, ó Jézus, az élő Istennek Fia! Ezért kérlek téged, hogy ne veszítsen el engem az embergyilkos, és ne zárja be ajkaimat, amelyek neked mondják: Alleluja.

5. ikosz

Látván lélekben a feltámadt Urat, jertek igyunk új italt, nem a sziklából fakasztottat, hanem az Üdvözítő életadó sírjából és halhatatlan forrásából valót, amely által lelkünk gyümölcstelen földjét megöntözve, taníts meg mindenkit, hogy neked így énekeljen:

Minket véreddel megitató Jézus, add nekem, hogy kimeríthetetlenül részesüljek ebből a legtisztább Vérből. * Az igazaknak és bűnösöknek esőt adó Jézus, öntözz meg engem is lelki gyümölcsözésre. * A bűnbánó bűnös nőtől el nem forduló Jézus, add nekem is, hogy a hálaadás könnyeivel mossam meg lábaidat. * Jézus, aki azt mondtad Tamásnak: boldogok, akik nem láttak, de hittek, add nekem a képmutatás nélküli hitet. * Jézus, aki azt mondtad: keressetek, és találtok, add nekem, hogy megtaláljalak téged, az egyedül Szükségest. * Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

6. konták

Hirdetve az el nem hallgató öröm szellemében életadó feltámadásodat Jézus, Istenünk, hadd legyek én bűnös is ennek a feltámadásnak részese, énekelve neked a mennyei Jeruzsálemben szüntelenül: Alleluja.

6. ikosz

Feltündökölve az egész világnak feltámadásoddal, Úr Jézus Krisztus, most mindenek betelnek világossággal: az egek, és a föld, és az alvilág, ünnepeljék tehát az összes teremtmények Krisztus feltámadását, amelyben megerősödve, így énekelünk:

Mindeneket világosságoddal betöltő Jézus, világosítsd meg elhomályosult szemeimet is. * A mennyet és a földet összekötő Jézus, vigyél át engem a földről az égbe. * Istenséged fényével a föld alsó részeibe leszálló Jézus, szállj le lelkem földalatti mélységeibe. * Az alvilág börtönéből a téged váró lelkeket kivezető Jézus, vezess ki engem is bűnöst, a csüggetegség homályából, mert életem közel van az alvilághoz. * Legtisztább kezeidet mindenkinek kinyújtó Jézus, ölelj át engem is, töredelmetlent. * Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

7. konták

El akarván rejteni istenségének erejét, az Úr, magára veszi Kaifás pecsétjét, hogy nem törve szét azokat az őrök előtt, győzelmet hozva támadjon fel, és megtanítsa énekelni: Alleluja.

7. ikosz

Csodálatos és megfoghatatlan, hogy tegnap miként temetkezve el veled, Krisztus, ma lelkileg feltámadok veled a feltámadóval, és így énekelek:

Feltámadt Jézus, aki mindenkinek ingyen ajándékoztál életet, nyisd fel értelmemet, hogy téged kövesselek. * Lépteiddel a földet megszentelő Jézus, szenteld meg hozzád emelkedett értelmemet, hogy téged kövesselek. * Jézus, aki nem tiltottad meg, hogy lerajzolják legtisztább arcodat, add nekem, hogy állandóan lelkemben hordjam feltámadásod képét. * Az özvegyasszony két fillérjét elfogadó Jézus, fogadd el tőlem ezt az éneket. * Jézus, aki nem ítélted el a bűnös nőt, az igazság útjára állítva őt, ne ítéld el tisztátalan ajkaimat sem, amelyek az éneklésben téged csókolnak. * Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

8. konták

Az emberré lett, és feltámadt Istent különös módon szellemileg látva, tegyünk félre minden földi gondot, mert a mindenek Királyát fogadjuk, és énekeljük neki: Alleluja.

8. ikosz

Teljes szeretet voltál az elesett emberiség iránt, ó Jézus, és az isteni őrhelyre állítottad az isteni szózatú Habakukot, hogy mutassa a fényességtől tündöklő angyalt, hogy beszéljen feltámadásodról. Ez által mi is így hívunk téged:

Katonáktól őrizett Jézus, küldd el őrangyalomat lelkem őrzésére, akit bűneimmel elűztem. * A téged őrzők szemeit istenséged fényével elvakító Jézus, fordítsd el szemeimet a hiúságtól, és világosítsd meg az igazság megismerésére. * Jézus, aki megkérdezted Péter apostolt: Szeretsz-e engem? - Add, hogy legyen meg bennem az ő szeretetének formája. * Jézus, aki megbocsátottad ezen apostolodnak a tagadást, bocsásd meg nekem is a parancsaidtól való minden tagadást. * Oldani és kötni hatalmat adó Jézus, oldozz fel engem igazságtalanságaimtól. * Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

9. konták

Az általad felvett egész emberi természet megdicsőül feltámadásod által Jézus, és ezért testünknek halhatatlanságot adsz. Ezért mi, látva ezt a jelet a szentek ereklyéiben, meghatottan énekeljük: Alleluja.

9. ikosz

Az isteni szózatú szónokok lélekben felkelnek, hogy találkozzanak veled, a sírból Kiszállóval, és kenet helyett éneket hoznak neked, mint az igazság Napjának, és Úrnak, fogadd el ezekkel a mi imádságainkat:

Jézus, aki elfogadtad a rád öntött kenetet, fogadd el az általam kiárasztott dicsőítéseket is. * Jézus, igazság Napja, világosítsd meg lelkemet. * A halászokat emberek halászaivá tevő Jézus, zárd be az én rossz akaratomat is a te engedelmességedbe. * Saulból főapostolt csináló Jézus, tégy értelmessé engem is, a tévelygőt. * Jézus, ezen apostolodnak és minden szentednek imái által irgalmazz nekem, bűnösnek. * Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

10. konták

Meg akarván menteni az emberi nemet, ó Jézus, a földre szálltál, és Isten lévén, felvetted erőtlenségeinket, hogy abban is nyilvánuljon meg erőd, amely arra indít, hogy énekeljük: Alleluja.

10. ikosz

Jézus Krisztus, feltámadt királyunk, Üdvözítőnk. Te, leszállva a föld mélységébe, és összetörve az örök ajtókat, amelyek a lebilincselt lelkeket tartották, szabadíts meg engem is a bűn kötelékeiből, aki téged így hívlak:

Szeretett tanítványodat anyádra bízó Jézus, bízz engem is az ő üdvözítő gondosságára. * Anyád szenvedéseit örömre fordító Jézus, add meg nekem is, töredelmetlennek, hogy békésen viseljem keresztemet. * A világnak közbenjáróul anyádat adó Jézus, add meg nekem is, bűnösnek, hogy az ő védelme alatt legyek. * Jézus, aki nem tiltottad meg a gyermekeknek, hogy érintsenek, add meg nekem az ő ártatlanságukat. * Jézus, aki a bűnös nőnek mondtad: Menj, és többé ne vétkezzél, add meg nekem, hogy ne haragítsalak meg téged. * Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

11. konták

Add, hogy feltámadásodról meghatott éneket hozzak neked Üdvözítőm, és ebben nyerje el lelkem a lélekre ártalmas álmodozások gyógyszerének olaját, és hadd énekelje neked szüntelenül: Alleluja.

11. ikosz

Világosságot árasztóan fogadva feltámadásodból a kegyelem sugarait, és ezek által mintegy tükörben szemlélve szellemi, gyönyörű feltámadásodat, leborulunk a te tisztes kereszted előtt, és szent feltámadásodat énekeljük, és így dicsőítünk:

Az egeket meghajlító Jézus, fogadd el irgalmasan imádásunkat. Jézus, aki testileg elszunnyadtál, mint halott, tedd holttá testies ösztöneinket. * Magadat teljesen az emberek üdvözítésére adó Jézus, add meg, hogy teljesen átadjam magam neked. * Jézus, aki felmentél a mennyekbe, hogy helyet készíts a téged szeretőknek, helyezz el engem is hajlékaidban. * Az Atya jobbján ülő Jézus, számíts engem a jobboldalon levő juhokhoz. * Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

12. konták

Adj kegyelmet nekem is, mindeneket szerető Jézus, és fogadd el imádságomat, mint neked hozott adót, és távolíts el lelkemtől minden gonosz megemlékezést, hogy elitéltetés nélkül énekeljem neked: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve dicsőséges feltámadásodat, magasztalunk téged, ó Jézus Krisztus, Istenünk, és hisszük, hogy mindenkinek örök életet adsz. Ezért, ezen jeles, és szent napon, mint testvérek egymást öleljük, és gyűlölőinknek mindent megbocsátunk a feltámadás által, és egy szájjal és egy szívvel így énekelünk téged:

Jézus, aki megáldod a téged áldókat, áldd meg most is erőmhöz képest való fáradságomat. * Jézus, aki megszenteled a benned bízókat, szenteld meg kívánságaimat és szándékaimat. * Jézus, aki megígérted, hogy a hívőkkel maradsz a világ végezetéig, légy velem, bűnössel elválaszthatatlanul. * Jézus, az Atya Személyének Igéje, tisztítsd meg méltatlan szavamat a te éneklésedre. * Jézus, a halálból életre vivő szentséges Pászka, helyezd belém palotádat, megtisztítva lelkem öltözetét. * Feltámadt Jézus, támaszd fel lelkünket.

13. konták

Ó, Jézus Krisztus, aki halállal legyőzted a halált, és a sírban levőknek életet ajándékoztál, fogadd szellemi jó illatként ezt a kis imánkat, és nekünk, a hanyagság sírjában levőknek ajándékozz örök életet, hogy énekeljük neked: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.