Akathiszt Krisztus feltámadásáról

/Fordította: Lakatos László atya/

Jézus, ígérete szerint, szenvedések által testének lebontott templomát három nap múlva helyreállította. Feltámadt, és minden ember számára a testi feltámadás előképét mutatta be.

Ez az egyházi év legnagyobb ünnepe.

Tropár 5. hang

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

1. konták

Bátor hadvezér, mennynek és földnek Ura, mi, a te szolgáid, győzelmi hálaadó éneket hozunk neked, aki most az alvilágba leszálltál, és magaddal mindenkit feltámasztottál, és megmenekülésünket ünnepelve kiáltjuk:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

1. ikosz

Az Úr angyala szombat este nagy földrengésben leszállt az égből, elhengerítette a követ Jézus sírjának ajtajából és ráült. A tőle való félelemtől az őrök megrettentek, és olyanok lettek, mint a holtak. Mi pedig a kenethozó asszonyokkal hódolunk a feltámadt élő Istennek, és a titkos Pászkát hirdetjük, kiáltván:

Feltámadt Krisztus, és az alvilág fejedelmei elestek! * Feltámadt Krisztus, és az alvilág ajtónállói megremegtek! * Feltámadt Krisztus, és az alvilág érckapui összetörtek! * Feltámadt Krisztus, és az alvilág erősségei pusztulásra jutottak!

Feltámadt Krisztus, és sír a halál! * Feltámadt Krisztus, és az alvilág sóhajtva kiáltja:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

2. konták

Amikor Mária Magdolna, Mária, Jakab anyja és Szalóme, egy fehér ruhába öltözött, jobb kéz felől ülő ifjút láttak Jézus sírjában, megrémültek. Ő pedig mondta nekik: A megfeszített Jézust keresitek? Nincs itt, mert feltámadt, amint mondta. Jöjjetek, lássátok a helyet, ahol feküdt az Úr, és gyorsan menve mondjátok az ő tanítványainak:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

2. ikosz

A megérthetetlen értelmet megérteni akarva, Péter és a másik tanítvány a sírhoz futott, és abba bemenve csak a levetett lepedőket látták, és a kendőt, amely Jézus fején volt, nem a lepedőkhöz téve, hanem külön egy helyen összehajtva. Hívén pedig örvendezve kiáltottak föl:

Feltámadt Krisztus, és minden teremtmény örvendez! * Feltámadt Krisztus, és az egek vigadjanak! * Feltámadt Krisztus, és együtt örvendenek velünk az angyalok! * Feltámadt Krisztus, és megvilágosodtak a föld alsó részei!

Feltámadt Krisztus, énekeljetek az igazaknak az alvilágból megszabadult lelkei! * Feltámadt Krisztus, örvendezzünk vígsággal, a haláltól megszabadultak! * Énekeljétek az Úrnak minden föld:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

3. konták

Magasságbeli erővel ruházta fel feltámadása után az Úr az ő tanítványait. Ezek pedig elmentek Galileába ama hegyre, ahova rendelte őket Jézus. Hozzájuk menve, mondta nekik Jézus: „Minden hatalom nekem adatott a mennyben és a földön. Elmenvén tehát, tanítsatok minden nemzetet, megkeresztelvén őket az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében, megtanítván őket megtartani mindazt, amit parancsoltam nektek!" Ok pedig leborulva előtte, mondták:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

3. ikosz

Szívében a Mester iránti szeretetet bírván Mária Magdolna, sírva kint állt a sírnál, és a halottaiból feltámadottat, mint kertészt látva, kérte: „Ha te vitted el őt, mutasd meg hova tetted, és én elviszem őt!" Mindazonáltal váratlanul azt hallotta: „Mária, felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez." Elment a tanítványokhoz, mondva:

Feltámadt Krisztus, és a halálos fullánk eltompult!* Feltámadt Krisztus, és a világ a bűn özönétől megszabadult! * Feltámadt Krisztus, és mi az ellenség szolgaságából megszabadultunk! * Feltámadt Krisztus, és az ördög csábítása megsemmisült!

Feltámadt Krisztus, és a ránk vonatkozó kézirat jóvá tétetett! * Feltámadt Krisztus, és az egész teremtés megújult, hangoztatva:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

4. konták

A kétkedő gondolatok vihara háborgatta Tamást. Az apostolokhoz, akik ezt mondták: „Láttuk az Urat", így szólt: „Ha nem látom kezén a szegek sebeit, és nem teszem ujjaimat a szegek luggatásába, és kezemet nem teszem az ő oldalába, nem hiszem!" Majd örvendező hittel mondta:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

4. ikosz

Amikor Tamás hallotta az Urat látó tanítványokat, szemeivel ő is akarta őt látni, és mondta: „Nem hiszek". Nyolc nap után pedig eljött Jézus a zárt ajtókon át, megállt a tanítványok között, és mondta Tamásnak: „Tedd ide ujjadat és lásd kezeimet, tedd ide kezedet és bocsásd oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő!" És felelte Tamás, és mondta:

Feltámadt Krisztus, te vagy az én Uram! * Feltámadt Krisztus, te vagy az én Istenem! * Feltámadt Krisztus, és mindnyájan halhatatlanságot és életet nyertünk! * Feltámadt Krisztus, és felkeltek a halottak!

Feltámadt Krisztus, és megszabadultunk az elítéltetéstől és kíntól! * Feltámadt Krisztus, és a sírból élet ragyogott fel a világnak, amely énekli:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

5. konták

Nem égett meg az istenség tüzétől Tamás, amikor merészen megérintette az Üdvözítő oldalát. Sőt, inkább felvilágosodott a mi üdvösségünkre megtestesült és testével feltámadt Istentől. E hitetlenségével az isteni látnok az egyház hitét erősíti meg, amelyet vallva, egyetértve énekeljük:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

5. ikosz

A feltámadt Jézust látva a tanítványok megfélemlettek, mert azt vélték, hogy lelket látnak. Jézus pedig, meg akarva őket győzni, megmutatta nekik kezeit, lábait és oldalát, aztán egy darab sült halat és lépes mézet véve, evett előttük. Ezáltal meggyőződve, félelmüket és szomorúságukat elvetve, örömmel énekelték:

Feltámadt Krisztus, és elvette a rosszakat, nekünk a legjobbakat ajándékozva! * Feltámadt Krisztus, és az alvilág, istenségének fényétől meghalt! * Feltámadt Krisztus, a sötétség szétoszlott, és a sötét démonok elűzettek! * Feltámadt Krisztus, és a szenvedélyek által megromlott emberi természet megújult!

Feltámadt Krisztus, és törvénytelenségeink ingyen megtisztultak! * Feltámadt Krisztus, és mi mindnyájan halhatatlanságba öltözve, neki ezt az éneket hozzuk:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

6. konták

Feltámadásod után, Krisztus, istenhordozó apostolaidat hírnökökként küldve a világba, azt mondtad nekik rájuk lehelve: „Vegyétek a Szentlelket! Akiknek megbocsátjátok bűneit, megbocsáttatnak nekik, és akiknek megtartjátok, meg lesznek tartva". Azért az egész világon az egyház gyermekei a bűnöktől megszabadulva mostanig is szüntelenül dicsőítik irgalmasságodat, és tiszta lélekkel, örömmel éneklik:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

6. ikosz

Felragyogtattad, Krisztus, az alvilág sötét völgyében is feltámadásod fényét, bocsánatot, könnyebbséget és megváltást hirdetve, Nagyirgalmú, az örök időktől ott letartott telkeknek. Ezáltal az embergyilkos kígyótól kiragadva, táncolva a te világosságodhoz fordultak, énekelve:

Feltámadt Krisztus, és kötelékeink szétszakadtak! * Feltámadt Krisztus, és a halálos árnyék örök életre változott! * Feltámadt Krisztus, és a halál hatalma az embert már nem tudja fogságában tartani! * Feltámadt Krisztus, és a kínzó merészsége legyőzetett!

Feltámadt Krisztus, és az alvilág helyett a paradicsomi élet ajándékoztatott nekünk! * Feltámadt Krisztus, és a világ állandóan énekli:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

7. konták

Az elesett Ádámnak akartál szolgálni, Üdvözítőnk. Megjelentél a földön, és a földön őt nem találva, az alvilágig is leszállottál, őt keresve. Téged ott találva a föld alsó részeiben, az összes üdvözültekkel együtt énekli:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

7. ikosz

Az élet új kezdetét tetted le a világnak, Uram, dicsőséges feltámadásod által. A régiek ugyanis mind elmúltak, az alvilág is, halál is, az ördög uralma is. Minden teremtmény szabadnak ismertetik el, és az azelőtt elhomályosultak, most, mint Isten fiai örvendeznek, énekelve:

Feltámadt Krisztus, a mi nemünkre a kegyelem és irgalom mélységét árasztva! * Feltámadt Krisztus, bennünket, a sírba esetteket magával felemelve! * Feltámadt Krisztus, és mi az ördög hálóiból megszabadultunk! * Feltámadt Krisztus, és a bűn keserűsége a paradicsomi élet édességévé változott!

Feltámadt Krisztus, és a gyilkosság fája által feléledtünk! * Feltámadt Krisztus, és bevezetett minket előbbi méltóságunkba, hogy mondjuk:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

8. konták

Kleofással és Lukáccsal vándorolva a faluba, amely mintegy tizenöt futamnyira volt Jeruzsálemtől, és általuk fel nem ismerve, elviselted Üdvözítő az ő hitetlenségüket és keményszívűségüket, ezt mondva: „Nem ezeket kellett-e Krisztusnak szenvedni, és úgy menni be az ő dicsőségébe?" És Mózestől és a többi prófétától kezdve, megtanítottad őket, hogy énekeljék:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

8. ikosz

Egész istenségedet és tökéletes emberségedet átadtad, Üdvözítőnk, két tanítványodnak Emmauszban, amikor véve a kenyeret, megáldottad, és megtörve nekik adtad. Megnyíltak szemeik és megismertek téged. Te pedig láthatatlanná váltál előttük, és mondták egymásnak:

Feltámadt Krisztus, és az élet uralkodik! * Feltámadt Krisztus, és az ördög hízelkedése lelepleződött! * Feltámadt Krisztus, és a bálványáldozat megszűnt! * Feltámadt Krisztus, és az egész föld a dicséret áldozatát hozza neki!

Feltámadt Krisztus, és mi, akik előbb a tiltott eledelt megízleltük, most az örökkévaló eledeleket ízleljük! * Feltámadt Krisztus, és mi az örökkévalóság örömében részesülünk, énekelve:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

9. konták

Minden angyal a te feltámadásodat énekli, Krisztus Üdvözítő, a mennyekben. Méltass minket is a földön, hogy tiszta szívvel vígasságban énekeljük:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

9. ikosz

A világra szóló bölcs és a pogányok tanítója, az istenes beszédű Pál, mint trombita hirdeti: „Feltámadt Krisztus halottaiból, a halottak feltámadásának kezdete lett. Amint Ádámban mindnyájan meghalnak, úgy Krisztusban mindnyájan megelevenednek". Miáltal Krisztus feltámadását látván, örömmel mondjuk:

Feltámadt Krisztus, és a világ fejedelme levettetett! * Feltámadt Krisztus, és az alvilág megremeg! * Feltámadt Krisztus, és a halált a győzelem elnyelte! * Feltámadt Krisztus, és az alvilágot az ő hatalma megkötötte!

Feltámadt Krisztus, és az alvilág leronthatatlan kötelékeitől megszabadultunk! * Feltámadt Krisztus, és mi a romlástól megszabadulva a feltámadás fiaivá lettünk, és énekeljük:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

10. konták

Meg akarva menteni az emberi nemet az ellenség rabságából, megfeszíttetést és halált szenvedtél, Uram, eltemettettél, és harmadnap feltámadtál a halálból. Ezért a fénylő angyal a sírban hirdeti az asszonyoknak, mondva:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

10. ikosz

A feltámadás után harmadszor jelentél meg Tibériás tengerénél, Jézus, a halászó Simon Péternek, Tamásnak, Natánaelnek, Zebedeus fiainak, és a tanítványok közül még kettőnek. Mint a mindenek Ura, megparancsolja, hogy a hajó jobb oldalánál vessék ki a hálót, és azonnal teljesítve a szót, lett nagy sokasága a halaknak, és elkészült a földön a különös vacsora. Méltass minket is, Urunk, hogy szellemileg részesüljünk benne, akik énekeljük:

Feltámadt Krisztus halottaiból, és a hatalom a mennyben és a földön neki adatott! * Feltámadt Krisztus, és Isten országa beköszöntött! * Feltámadt Krisztus, és az ő Testét, mint az élet kenyerét, mindnyájan vesszük! * Feltámadt Krisztus, és az ő Vérét, mint a halhatatlanság forrását, ízleljük!

Feltámadt Krisztus, és Ádám megszabadulva velünk örvendezik! * Feltámadt Krisztus, és Éva a kötelékektől megszabadulva örvendezik, mondván:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

11. konták

Meghatottsággal teljes éneket ajánlott Péter neked, a feltámadottnak, mert háromszor tagadott meg téged, de háromszor meg is vallotta: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged". Háromszorosan is hallotta tőled a legeltetésre való legédesebb felhívást: „Legeltesd bárányaimat, legeltesd juhaimat!" Ezért is mondja:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

11. ikosz

Ó, világosság megadója, mint a Nap ragyogtál fel harmadnapra a sírból, és mindenkit megvilágosítottál az igaz istenismeret fényével. Ezért mi, a hitetlenség és kétség sötétségében ülők, hittünk az apostoloknak, hogy az Úr vagy, és már nem kérdezzük: Te ki vagy? Hanem téged, a Feltámadottat dicsőítve, meghatottsággal mondjuk:

Feltámadt Krisztus, és feltámadásával mindeneket megvilágosított! * Feltámadt Krisztus, és a sötétségben és halál árnyékában ülőknek az örök világosság felragyogott! * Feltámadt Krisztus, és a hívőknek a Szentlélek magasságból titkosan megárnyékozó ragyogását megadta! * Feltámadt Krisztus, és az előbb lelki vakok szemei megnyíltak!

Feltámadt Krisztus, és mi a világosság Atyját megismertük! * Feltámadt Krisztus, és szégyenüljenek meg mind, akik a dicsőség Urát elvetik, és énekeljék velünk együtt:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

12. konták

Kegyelmeddel minden embernek megmutatva az üdvösség legalkalmasabb útját, Krisztus, azt mondtad Simon Péternek: „Ha megöregszel, kiterjeszted kezeidet, és más övez fel téged, és oda visz, ahova nem akarod, jelezve, hogy milyen halállal dicsőíti meg Istent". Szeretett tanítványodnak pedig megparancsoltad, hogy maradjon, amíg eljössz. Ezért, mint bár önálló, de a szeretet kötelékével összefűzött apostolok, egyetértően énekelték:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

12. ikosz

Harmadnapi feltámadásodat énekelve, Krisztus, örvendünk a te változatlan ígéretednek. Mert megígérted, hogy velünk leszel a világ végezetéig, minden rossztól megmentve és az örök életre vezetve minket. Ezért dicsőítve téged, mondjuk:

Feltámadt Krisztus, és mi most minden rossztól megszabadulunk! * Feltámadt Krisztus, és minket magával az Atya jobbjára ültetett! * Feltámadt Krisztus, és minket örök dicsőségének részeseivé tett! * Feltámadt Krisztus, és az ősatyát régen legyőző erős ellenség legyőzetett!

Feltámadt Krisztus, és mi, az előbb levetettek az angyalokkal letelepszünk! * Feltámadt Krisztus, és magával mindenkit feltámaszt, aki mondja:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

13. konták

Ó, nagy és szentséges Pászka, Jézus Krisztus, Üdvözítőnk, hálásan valljuk meg a te üdvözítő nagy irgalmasságodat, hogy újra méltattál minket, méltatlanokat, megízlelni fényes feltámadásod örömét. Add nekünk országod le nem alkonyodé napján, hogy téged, Édességes, igazabban és tökéletesebben vegyünk, hogy az angyalokkal és az összes szentekkel örökkön-örökké énekeljük örömmel:

Feltámadt Krisztus halottaiból, legyőzte halállal a halált, és a sírban lévőknek életet ajándékozott.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.