Akathiszt Krisztus keresztjéhez

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Kiválasztott Hadvezér, és Úr, a halál és az alvilág legyőzője, kereszteddel és feltámadásoddal a világ üdvözítését végezted el a föld közepén. De, mivel kimondhatatlan irgalmasságod van, üdvözíts minket Isten Fia, aki érettünk keresztre feszültél, hogy hangoztassuk Neked: Kereszted előtt leborulunk Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük!

1. ikosz

Angyalok Teremtője, és minden láthatónak és láthatatlannak Alkotója, aki megalkottad az embert, és bűnbeesése után sem vetetted el, mivel, ó Isten Fia, előtte állván, azt mondtad Istennek és az Atyának: „Íme, megyek, hogy megtegyem akaratodat, Istenem,” előre elképzelvén magadnak a szörnyű szenvedéseket, a keresztet, és az önkéntes halált, ezért neked, Üdvözítőnk, imádást hozunk, a világ kezdete előtt számunkra megmutatott irgalmasságodat így magasztalva:

Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis bemutattad a mennyei Atya szeretetét. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis megmutatkozott a kereszt ereje által diadalmaskodó Szentlélek szeretete. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis ismeretes lett a Legszentebb Háromság irgalmazó igazsága. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert az, üdvösségünk megvalósítása. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert az, a titoknak öröktől való megjelenése. * Kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük!

2. konták

Látva, hogy a vétkezett emberek nagyon sírnak, ó, Uram, irgalmasságra indulva, az üdvösség reménységét adtad nekik, mondván: „Az asszony utóda széttiporja a kígyó fejét, és a paradicsomkertet újra megnyitja számotokra,” így, irántunk is irgalomra indultál, ó, emberszerető, és a bűnök által holttá lett lelkünket feltámasztottad, akik hangoztatjuk: Alleluja.

2. ikosz

Felérthetetlen ígéreteid értelmét felfogni engedve, előképekben, és árnyékokban megmutattad kereszted erejét, ó Uram, ezért téged, az értelmek Istenét dicsőítünk, így énekelve:

Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, titkos tevékenységével ugyanis őt jelképezte Ábrahám Izsák feláldozásával. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis Jákob, kezeinek felcserélésével áldotta meg a gyermekeket. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis Izrael Egyiptomból kivezettetett. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, az ő ereje által ugyanis a tenger kettévált. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis Mózes a kősziklából vizet fakasztott. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis Áron kivirágzott vesszője a papságot megerősítette. * Kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük.

3. konták

Prófétáidat a magasságból erővel ruháztad fel, Üdvözítőnk, és a Szentlélektől felvilágosítva beszéltek Isten szent emberei, keresztedet előre hirdetve, mint juh, a leöletésre vitettél, Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit. Ruházz fel bennünket is Lelked melegével, és add meg nekünk, hogy szeretettel hódoljunk keresztednek, énekelni Neked: Alleluja.

3. ikosz

Az irgalmasság gazdagságát bírván, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát is odaadta, Akinek, mint leölt báránynak a világ alkotása előtt megmutatta különféleségét. Ezekért a dicsőítés ilyen énekét hozzuk Neked:

Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis a fára felemelt rézkígyó a megharapottakat meggyógyította. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis a bűnök által megölt embereket megelevenítetted. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, az ő ereje által ugyanis az ellenségek erejét legyőzte a tiszteletreméltó kezek felemelése. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis mindenkinek menekülést szereztél a bajoktól. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis a forrásba bele dobott fa a víz természetét megváltoztatta. * Kereszted előtt leborulunk Krisztus, jelzése által ugyanis az angyal botja Gedeon áldozatát elégette. * Kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük!

4. konták

A kételkedő gondolatok viharát bírván bensőleg, Izaiás látta a trónuson képletesen a fölséges Istent, és felkiáltott: „Átkozott ember vagyok én, akinek tisztátalan ajkai vannak” Te pedig hozzá: „Menj, és mondd embereimnek igéimet.” És elmenvén, nyilvánosan hirdette mindenek Üdvözítőjét: hogy Ő megsebesült bűneinkért, és megkínoztatott törvénytelenségeinkért. Mi pedig, felismervén Téged, az értünk megfeszítettet, Akinek sebei által meggyógyultunk, hálásan hangoztatjuk: Alleluja.

4. ikosz

Hallván apostolaid, ó Uram, kimondhatatlan jövendöléseidet, hogy Neked sokat kell szenvedni, megöletve lenni, és harmadnapon feltámadni, nem értették meg kereszted titkát, mert el volt rejtve előlük ez az ige, amíg felnyitottad számukra az értelmet, hogy megértsék az Írásokat. Világosítsd fel azért lelki szemeinket, akik hangoztatjuk Neked, és mondjuk:

Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis a hívők értelmét és szíveit felvilágosítod. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis a hitben kételkedőket megerősíted. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis a bűnösöket bűnbánatra vezeted. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis az emberektől a gonoszlelkeket elűzöd. * Kereszted előtt leborulunk Krisztus, mert ez, a keresztény reménység jele. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert ez, Egyházadnak koronája. * Kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük!

5. konták

A kereszten istenileg kiömlött véreddel megváltottál bennünket a Törvény átkától, keresztre feszítést szenvedvén, és lándzsával átszúratván, Üdvözítőnk, ezért hangoztatjuk Neked: Alleluja.

5. ikosz

Látván téged a zsidó asszonyok, az önkéntes halálra menőt, és kereszted nehézsége alatt elesőt, ó Krisztus, nagyon sírtak. Te pedig, hozzájuk fordulva mondtad: „Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok, sírjatok inkább magatok, és gyermekeitek miatt, mert jönnek a napok, amelyekben azt mondják: boldogok a magtalanok, és a méhek, amelyek nem szültek, és az emlők, amelyek nem szoptattak, amikor kezdik mondani a hegyeknek: Szakadjatok ránk! és a halmoknak: Takarjatok be bennünket! Mi pedig bajainkban és szomorúságainkban ezen az úton eléd borulunk, ó Üdvözítőnk, és hangoztatjuk:

Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis elűzöd tőlünk a sírásokat. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis örömet hozol számunkra. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, ő ugyanis vigasztalás a szomorkodóknak. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, ő ugyanis a betegek gyógyítása. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis a bánkódó bűnösöknek bocsánatot ajándékozol. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, ami a bűnöktől megholtaknak feltámadás. * Kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük!

6. konták

Az Istentől ihletett hirdetők jövendöléseit és a prófétai szavakat beteljesítve, a sokféle és szörnyű szenvedéseket, megfeszítést és halált elszenvedni kegyeskedtél, ó Üdvözítő. Mi pedig, sebeid által meggyógyulva, megszoktuk, hogy énekeljük: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott a világmindenségnek a te tisztes kereszted, amelyre, felvéve testedre bűneinket, rászegeztettél, ó Jézus. Mi pedig, üdvösséget nyerve, hangoztatjuk:

Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, kimondhatatlan szereteted jele előtt. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, végtelen kegyelmed alakja előtt. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, amely az ellenségeskedés falát az emberek között lerombolta. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, amely egyesítette Istent az emberrel. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, amely a földön békét mutatott. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, amely világosságoddal mindenkit felvilágosított. * Kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük!

7. konták

Akarván a kezdettől fogva elrejtett titkot kinyilvánítani, mint a juh vitettél a leöletésre, ó Jézus, és mint a nyírója előtt hangtalan juh, a büntetést az egész világ bűnéért magadra vetted, hogy bennünket megszabadíts, akik hangoztatjuk: Alleluja.

7. ikosz

Csodálatos isteni kiüresedést mutattál kereszteden, ó Isten Fia. Ezért, csodálkozva hangoztatjuk:

Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, amelyen a szegek sebeit tűrted el. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, amelyen ecettel vegyített epét ízleltél. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, amelyen függve, káromlásokat, és gúnyolódásokat hallgattál. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, amelyen vétked felirata volt. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, amelyen anyádnak vigasztalást mondtál. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, amelyen tanítványodat anyádnak fiává tetted. * Kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük!

8. konták

Az emberré lett Istent különösnek látva, hogy a kereszten függ, holtan, ruhátlanul, minden emberfiánál kisebbként, eltávolodunk a hiú világtól, értelmünket a mennyek felé fordítva. Mert a magasságos Isten azért jött le a földre, tűrte el a keresztet és a halált, hogy bennünket az égbe vezessen, akik énekeljük Neki: Alleluja.

8. ikosz

Egészen szeretet voltál, egészen kívánandóság, egészen jóság, egészen leereszkedés, egészen irgalmasság, az irgalom mélysége, ó Isten Fia, aki értünk akarattal szenvedtél, és haláloddal a halált megölted, és véreddel nekünk életet ajándékoztál, akik énekeljük:

Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis lelki világosságot küldesz. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis nekünk szívbeli édességet ajándékozol. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis segítesz nekünk megszerezni a lelki gyorsaságot. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis megerősíted a testi erősséget. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis megpecsételed bennünk az ismeretes reménységet. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis képessé teszel bennünket, hogy megőrizzük az örök emléket. * Kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük!

9. konták

Az egész teremtésnek teljes természete elváltozott, látván téged a kereszten függni, ó Krisztus, a Nap elhomályosodott, és a föld alapjai megrendültek, a sírok megnyíltak, és sok elhunyt szent teste feltámadt, mi pedig, szenvedéseid előtt hódolva, ó Krisztus, hangoztatjuk: Alleluja.

9. ikosz

A sokbeszédű szónokokat, mint a néma halakat látjuk melletted, ó Jézus, Üdvözítőnk, mert nem képesek elmondani, hogy a változatlan Istent és tökéletes embert hogyan szegezik a keresztre, mi pedig, csodálkozva a titkon, hangoztatjuk:

Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, rajta ugyanis az Egyház Jegyese szögeztetett fel. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, rajta ugyanis átdöfték az oldalát, Akit a Jordánnál és Tábornál Isten Fiának neveztek. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, rajta ugyanis kezeidet és lábaidat átadtad a sebeknek. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, rajta ugyanis arcodat nem fordítottad el a köpésektől. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, rajta ugyanis felkiáltottál mennyei Atyádhoz: Miért hagytál el engem, Istenem, Istenem. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, rajta ugyanis meghalva, nagy hangon kiáltottad: Atyám, kezeidbe adom lelkemet. * Kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük!  

10. konták

Üdvözíteni akarván a világot, ó keletek Keletje, a sötét nyugatra, természetünkhöz eljővén, megaláztad magadat a halálig, a kereszthalálig. Ezért felmagasztaltatott neved minden névnél, és minden mennyei és földi nemzedéktől halljuk: Alleluja.

10. ikosz

Mennyei Király, vigasztaló, Krisztus, igazságos, az értelmes gonosztevőt egy órában a paradicsomkertre méltattad, világosíts fel bennünket is a keresztfa által, és üdvözíts, hogy meghatottsággal hangoztassuk a dicsőítő énekeket keresztednek, énekelve:

Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert általa adsz a legelcsüggedtebb bűnösöknek is bocsánatot. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis a tévelygőket értelmességre méltatod. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert az, az elesendők oltalma. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert az, az elesettek felemelkedése. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert annak erejével testünket megfeszítjük a szenvedélyekkel és kívánságokkal. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert annak segítségével minden gőgöt, és a bennünket akadályozó bűnt elűzünk. * Kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük!

11. konták

Meghatottsággal tele éneket hozunk neked, ó Üdvözítőnk, élethozó keresztedet dicsőítjük, általa ugyanis megmentettél bennünket az ellenség rabságából, és hálásan hangoztatjuk neki: Alleluja.

11. ikosz

Fényt adó világosságnak látjuk az értelmetlenség sötétségében levők számára tisztes és élethozó keresztedet, ó Uram, általa, ugyanis, mint anyagtalan, lángoló tűz, isteni értelemre tanítasz mindenkit, akik ilyeneket hangoztatnak:

Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert az a mindenség hatalma. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert az, Egyházad dicsősége. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert az, Isten templomainak ékessége. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert az, hitünk szent titkainak tökéletessége. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert az a tisztes adományok Szentlélek erejével való megszentelése. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert az a bűnök, és a test által meghaltak feltámadása. * Kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük!

12. konták

Az üdvösség kegyelmét ajándékozd nekünk, tisztes és élethozó kereszted által, az életnek megadója, ó, Krisztus Isten, általa ugyanis az élet hiúságaitól elfutunk, és lelki ajándékokra leszünk méltókká, hogy téged dicsőítve énekeljük: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve szörnyű szenvedéseidet, és élethozó keresztedet, és az önkéntes szenvedéseket, amelyeket értünk bűnösökért, és üdvösségünkért eltűrtél, ó Istenünk, hisszük, és valljuk, hogy valóban Isten Fia vagy, aki a világba jöttél üdvözíteni a bűnösöket, és meghatottságban hangoztatjuk:

Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, rajta felemelkedve mindenkit magadhoz vonzol. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, általa ugyanis az értelmes gonosztevőnek a paradicsomot megnyitod. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert annak lábánál az Istent nem ismerő százados téged Isten Fiának vallott. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert általa rontottad szét az alvilág ajtóit. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert azon végezted el az egész emberi nem megváltását. * Kereszted előtt leborulunk, Krisztus, mert rajta haláloddal a halált megsemmisítve, nekünk feltámadást ajándékoztál. * Kereszted előtt leborulunk, Uralkodó, és a te szent feltámadásodat dicsőítjük!

13. konták

Ó, édességes, és nagyirgalmú Jézus Krisztus, aki ítélni fogsz élőket, és holtakat, fogadd el ezt az imádságunkat, amikor megjelenik az égen azon a félelmetes napon az emberfiának jele, szent kereszted, és, meglátva Téged, amint eljössz a felhőkben erővel és nagy dicsőségben, sírni fog a föld minden nemzedéke, akkor könyörülj rajtunk, ó Üdvözítőnk, akik hódolunk keresztednek, és énekeljük: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.