Akathiszt Krisztus második eljöveteléről

/Fordította: Lakatos László atya/

Ígérete szerint Jézus nagy dicsőséggel újra eljön a földre. Mindenkinek eléje kell állni, hogy megítéljen mindenkit.

Tropár 8. hang

Íme, a vőlegény jő éjfélkor, * és boldog a szolga, kit virrasztva, * és újra méltatlan, kit restelkedve talál. * Vigyázz, ó én lelkem, * sok álommal ne terheld magad, * nehogy a halálra adatván, * a mennyországból kivettessél; * hanem serkenj föl, kiáltván: * Szent, szent, szent vagy Isten! * - az Istenszülő kedvéért könyörülj rajtunk!

1. konták

Örökkévaló Király, századok teremtője és Ura, igazságos és személyt nem válogató bíró, az általam végbevitt kegyetlen dolgok sokaságára gondolva, én, megátalkodott, remegek az ítélet félelmetes napjától, de bízva kimondhatatlan jóakaratod irgalmában, Dávid módjára kérlek téged, nagy irgalmasságod szerint bocsáss meg nekem, méltatlannak, és ne ítélj el engem tetteim szerint, hogy a jó lelkiismeret által megtisztulva hadd ajánljam neked minden órában az angyali éneket:

Szent, szent, szent vagy Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

1. ikosz

Az arkangyali harsonák, hangjai, amelyek összegyűjtik az Úr félelmetes és utolsó ítéletére a föld minden határáról az élőket és a holtakat, már füleimben vannak a hírrel. Lelkem, ébredj, miért alszol? A vég közeledik, és zavarba fogsz jönni! Ocsúdj fel tehát, mert van még egy kevés idő a bűnbánatra, virrassz, imádkozz, légy józan, és cselekedj jó tetteket, Uradnak szüntelenül ilyeneket kiáltva:

Szent vagy, Urunk, Istenünk, minden bűnös által, és, a gonoszságban fetrengő világban szenteltessék meg a te minden névnél szentebb neved! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, jöjjön el a te dicsőséges országod! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, legyen meg mindenben a te szent akaratod a földön, amint a mennyben is! * Szent vagy, mindennapi földi kenyerünket megadó Urunk, Istenünk, a mennyeit is add meg nekem minden nap!

Szent vagy, Urunk, Istenünk, bocsásd meg bűneimet, amint én is megbocsátom felebarátom vétkezéseit! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, ne vigyél engem a kísértésbe, hanem szabadíts meg e világ sötétsége gonosz uralkodójának hálóitól, mert valóban veszélyekben járunk, és a napok gonoszak!

Szent, szent, szent vagy Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

2. konták

Látom, Uram, én Uram, hogy a világ végének már minden jele teljesedik, megfogyatkozott hited az emberekben, megsokasodtak a törvénytelenségek, és kihűlt a szeretet. Nemzet, nemzet ellen, és ország, ország ellen, az atya a fiára, és a fiú az atyjára támadt; éhségek, romlások sokasodnak helyenként; csábítók és oltalmazók jelentek meg, és híveid ellen feltámadt az üldözés, az Evangéliumot már minden nemzetnek hirdetik bizonyságul. Nagy a fájdalom is: a hívek között az egész világon elterjed. Mindezek után megértve, hogy közel van e világ vége, félelemmel kiáltom neked: Alleluja!

2. ikosz

Amikor félelmetes és kimondhatatlan eljöveteled idejének felérhetetlen értelmét akartad kinyilatkoztatni a hívőknek, a fügefáról szóló példabeszédet adtad nekünk hasonlatban. "Amikor ugyanis mondják: ágai már gyöngék és levelei hajtanak, tudjátok, hogy közel van a nyár. Így, ti is, amikor mindezeket látjátok, ébren legyetek, mert közel van, az ajtókban!" Ezáltal mi is, a világ végéhez érkezve, meghatottan mondjuk neked:

Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki példabeszédekkel titkosan vezettél be minket a te Országodba, hogy akinek fülei vannak a hallásra, hallja meg, add meg nekünk is a te evangéliumi híradásod megértését, hogy a testi szenvedélyeket legyőzve lelkileg éljünk, és az általános aratáshoz előkészüljünk! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki a malomkő példabeszédével tanítasz minket, hogy két együtt fáradozó és élő ember közül azon a napon az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik, ne hagyj ott engem akkor a törvénytelenséget cselekvő bűnösökkel, hanem adj megtisztulást és fogadj be a te dicsőséges Országodba! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki azt mondod, azért imádkozzunk, hogy "Futásotok ne télen vagy szombaton legyen", s a világ végének nyolcadik koráról, mint télről jövendölsz, add nekem, aki ebben a nyolcadik korszakban élek, hogy lépteimet a nagy futásra előkészítsem, és állandóan segíts nekem, hogy a jövendőre gondoljak! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki azt mondtad: amiben találtatom, úgy ítéltetem meg, ébressz fel engem, sokszor bűnbe esettet, a tiszta bűnbánatra, hogy amikor eljössz, ne készületlenül találj engem!

Szent vagy, Urunk, Istenünk, igaz és irgalmas, ne szállj ítéletre szolgáddal, mert egy élő sem igazul meg előtted, a te színedtől jön ki végzetem! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki azt mondtad, hogy nem mindaz, aki mondja nekem: "Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki Atyám akaratát cselekszi", taníts meg engem, hogy a te akaratodat cselekedjem!

Szent, szent, szent vagy Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

3. konták

Istenséged erejével felkeltetted, Uram, a sírból az élettelen negyednapos Lázárt, és meghalt szentjeid testeit kereszthalálod órájában feltámasztottad, végül magad is feltámadtál a holtak közül. Ugyanezen erőd által hisszük, hogy eljön az óra, és már most van, amikor szavadra feltámadnak a halottak és felkelnek a bűnökben levők, a jót cselekvők az élet feltámadására, a rosszakat tevők pedig az ítélet feltámadásra mennek, ne ítélj el engem akkor tetteim szerint, Uram, hanem irgalmazz, hogy a hitben és az örök élet reményében énekeljem is, újra választva: Alleluja!

3. ikosz

Az alvilág és a halál kulcsait bírván, amint mondtad is a te hűséges szolgádnak, a gyertyatartók között álló titoklátó Jánosnak: "Én vagyok az Első és Utolsó, az élő, és aki halott volt, és él örökkön-örökké. Ámen", megparancsoltad neki, hogy írja le, mert hamarosan be kell következnie. Elgondolva, hogy e világ végének ezek a félelmetes és közeli dolgai meglesznek, nem hiú kíváncsiságokkal, hanem félelemmel és rettegéssel kiáltok hozzád:

Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki eljön az ég felhőiben, hogy minden szem meglássa, még azok is, akik átszúrták őt, és sírni fog akkor miatta a föld minden nemzedéke, adj nekem is e félelmetes nap előtt könnyeket vétkeimért! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, Alfa és Ómega, Első és Utolsó, az egész teremtés kezdete és vége, mondd meg nekem végemet, és napjaim számát jelentsd ki nekem! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki kinyilatkoztatást adtál a nagy Jánosnak, hogy mi is megértsük, hogy hamarosan be kell következnie a végnek, az ő imái által ments meg engem haragod nagy napján, amikor sem a hegyek, sem a szakadékok, sem a kövek nem tudják elrejteni a te színed elől futó bűnösöket! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki Pál apostol által tanítottad, hogy ha jövendöléseim volnának, minden titkot ismernék, és hitem volna, de szeretetem nem, semmit sem használna nekem, add meg nekem a nem képmutató szeretetet, hogy felebarátom terhét, mint az enyémet is hordozzam, és lelkemet adjam felebarátaimért!

Szent vagy, Urunk, Istenünk, kimondhatatlan szeretet Istene, add meg nekem, hogy szeresselek téged, amint olykor bűneimet szerettem, és a bűnbánat gyümölcseit hozva méltass, hogy neked dolgozzak, amint a csábító Sátánnak dolgoztam!

Szent, szent, szent vagy Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

4. konták

Hegyeket leromboló nagy vihar, félelem és homály, mennydörgés és villámlás volt, amikor megjelent az Úr Illésnek a Hóreben és Mózesnek a Sinain. De ez a félelem a világ utolsó napjának csak kis előképe, amelyről az Úr beszélt tanítványainak az Olajfák hegyén és Jánosnak Patmoszon. Akkor ugyanis az egész emberiség megrémül, a tűz, a víz és minden elem összezavarodik. Világosság és sötétség, vér és füst, angyali trombitaszó s a halottak feltámadása és az emberi sírás hirdeti az ő második eljövetelét, a félelmetes ítéletet és a bosszúállás óráját Ó, félelmetes látvány és tapasztalás! Lehetetlen nekünk ezt előábrázolni is! Jaj a bűnösöknek és dicsőség az igazaknak! Irgalmas Uram, ments meg engem akkor, kérlek, hogy énekelhessem neked: Alleluja!

4. ikosz

Uram, a te szavadból és Péter beszélő ajkairól hallva, hogy a mostani egek és a mostani föld megmenekülnek általad az istentelen emberek romlására is, megremegek. De kimondhatatlan irgalmadra támaszkodva a te csalhatatlan ígéreted szerint új egeket és új földet várok, amelyekben teljesen az igazság él. Tégy engem akkor ennek a kívánatos földnek lakójává, aki ezeket mondom:

Szent vagy, Urunk, Istenünk, kifürkészhetetlen és kimeríthetetlen, aki tegnap, ma és mindörökre ugyanaz vagy és éveid nem fogynak el, aki az egeket és a földet, mint az elavult ruhát összegöngyölöd, öltöztess engem romolhatatlan ruhába! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki az ajtónál állsz és zörgetsz, és aki meghallja szavadat, és szívének ajtaját kinyitja, ahhoz bemész, és vele vacsorázol, jöjj be alázatos és bűnös lelkem hajlékába, és vacsorázz velem, mint Lukáccsal és Kleofással, mert életem napja már lehanyatlott! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, védelmezőm, igazságom és életem, taníts meg engem a te utadra, és igazságodban fogok járni! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki mondtad: "Márta, Márta, szorgalmatos vagy és sokban törődsz, pedig egy a szükséges", add meg nekem, hogy ne csupán a földiekkel törődjek, hanem a mennyeiekről is gondolkozzam!

Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki a gazdagnak azt mondtad: "Esztelen, még az éjjel számon kérik lelkedet, és amiket gyűjtöttél, kié lesznek?", segíts nekem, hogy ne földi, hanem mennyei kincseket gyűjtsék, ahol sem a rozsda, sem a moly meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák, és el nem lopják! Szent vagy, Urunk, Istenünk, világ királya, szentelj meg engem egész teljességedben, hogy tökéletes legyen gondolatom, s lelkemet és testemet tisztán őrizzem meg a te eljöveteledre!

Szent, szent, szent vagy, Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

5. konták

Istenem, Istenem, aki eljöttél keresni és üdvözíteni a bűnösöket, tekints lelkem fájdalmára, mert az én világom bevégződik, és a te félelmetes trónusod felállíttatik, életem elmúlik és az alvilág vár rám, tüzes kínnal és kiolthatatlan lánggal undorítva engem! Figyelmezz tehát imádságomra, és ne tagadd meg könnyeimet, mint hiábavalókat! Mert ki jött hozzád sírva, és azonnal nem menekült meg? Ki kiáltott buzgón és nem nyert azonnal meghallgatást? Hitemet számítsd be nekem tetteim helyett, Uram! Ne keresd a tetteket, amelyek semmiképp sem tesznek igazzá engem, mert törekszem ilyeneket tenni, de nincsenek! Legyen elegendő azonban azok helyett a hitem, s tegyen engem örök dicsőséged részesévé Országod le nem alkonyodó napján, aki énekelem: Alleluja!

5. ikosz

Amikor Dániel próféta, a kívánságok férfija, világosan látta egykor a te isteni második eljöveteledet, Uram, mondta: „Amikor felállították, ruhája fehér volt, mint a hó, haja tiszta, mint a gyapjú, és trónja lobogó lángokból volt; tüzes folyó folyt el előtte, ezerszer ezren szolgáltak neki és tízezerszer tízezren álltak előtte, az ítélőszéken ült, és a könyveket felnyitották". Kegyelmezz akkor, Üdvözítő, teremtményednek, aki könnyezve kiáltja neked ezeket:

Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki a dicsőség trónján pihensz, neked adatott a hatalom és tisztelet, az ország és minden ember, a nemzedékek és népek neked dolgoznak, tiéd az örök hatalom, amely el nem múlik, és a te országod nem oszlik fel! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, nagy és félelmetes, akit a szent Dániel próféta látva, lelkében megremegett és zavarba jött, én pedig bűnös, hogyan merészellek nézni téged és felelni neked? * Szent vagy, Urunk, Istenünk, irgalom, kegyelem és emberszeretet Istene, aki meg akarsz engem semmisíteni a bűneim miatt! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki a tölgyeseket teremtetted, a hegyeket az értelem mértékéül rendelted, a csillagok seregét megszámolod és a rózsa szirmait, és a szelek susogását hozzáadod, hallgasd meg lelkem sóhajtását és szívem sírását!

Szent vagy, Urunk, Istenünk, szíveket látó, aki előtt nemcsak minden szavunk, de érzéseink és gondolataink is ismeretesek, amiket tettünk vagy nem tettünk, jóságod folytán ne ítélj el engem minden felesleges szóért és szennyes gondolatért, amelyeket mondtam és kigondoltam életemben! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, adj nekem időt a bűnbánatra, és ne ítélj engem a gyümölcstelen fügefával való kivágatásra!

Szent, szent, szent vagy, Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

6. konták

A te hirdetőd, Uram, a lélekhordózó teológus János, látomásban látta a dicsőséges mennyei oltárt, és az oltár alatt az Isten Igéjéért megöltek lelkeit, akik nagy bajból jöttek elő, akik teljes erejükből kiáltották: „Szent és igaz Uram, meddig ítélsz, és nem állsz bosszút vérünkért a föld lakóin?" És mindegyiküknek fehér ruha adatott, s parancsot kaptak, hogy várjanak még egy kis ideig, amíg teljessé nem lesz társaik száma, akiket szintén megölnek, akárcsak őket. Nagy és kimondhatatlan hosszútűrésedből, Uralkodónk, az istentelenek megbosszulását mind ez ideig elhalasztottad. De jaj a világnak, amikor váratlanul eljössz, és mindenki tettei lelepleződnek, akkor ugyanis elvesznek a bűnösök Isten színe elől, az igazak pedig örvendeznek és vigadoznak Isten előtt örökre, mondva neked: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál kimondhatatlanul a Táboron, Krisztus Istenünk, tanítványaid pedig méltóvá lettek, hogy dicsőségedet meglássák, de amikor láttak téged, megíélemlettek, megremegtek és arcra borultak. Ugyanazzal a kimondhatatlan, de igen nagy dicsőséggel jössz el a felhőkön azon a napon ítélni élőket és holtakat, és megmutatod a nagy jelet, ami a föld határától az ég határáig kiterjedő tisztes kereszted. Azt látva, felzokog minden földi nemzedék, mert arcod megjelenésétől való félelem sokak szerint minden e világon levő romlásnál és változásnál félelmetesebb a föld szülötteinek. Hogyan talállak akkor téged, Istenem? Milyen sírást és félelmet adok neked, nem tudva, én szegény, befogadni dicsőségednek iota-ját sem? De a te kimondhatatlan irgalmadban bízva, amely az igazán bánkódónak minden bűnét legyőzi, merészkedem a végzet előtt hangoztatni neked:

Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki megközelíthetetlen fényben élsz, födj be engem, bűnöst, arcod fényével, amikor eljössz a te szent dicsőségedben! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki jelt adsz a mennyben és a földön, tüzet, sebet és vizet küldve az emberekre bűneik sokasága miatt, őrizz meg engem a jövendő sebektől, haragod kelyhétől, amelyet ki akarsz önteni e világ utolsó napjaiban! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, befogadhatatlan Ige, add nekem, hogy jó szót feleljek félelmetes ítéletedkor! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, add meg, hogy ne rejtsem el talentumomat és meghalljam édes szavadat: Jó és hű szolga, menj be Urad örömébe!"

Szent vagy, Urunk* Istenünk, aki azt mondtad: „ A győztes mindent élvez, Istene leszek neki, és az nekem is fiam lesz, segíts nekem, hogy a bűn legyőzőjének mutatkozzam! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki azt mondtad, hogy a gyávák, hitetlenek, gonoszok, gyilkosok, kicsapongók, csalók, bálványimádók és hazugok, mind a lánggal égő kénköves tóba kerülnek, oltalmazz és ments meg engem ettől a sorstól!

Szent, szent, szent vagy Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

7. konták

Meg akartad mutatni a világnak, legáldottabb Urunk, Jézus Krisztus Istenünk, hogy az újraszületés napján, a felhőkön bíróként és megfizetőként való második eljöveteledkor milyen félelmetes ítélet lesz. Az angyalok százai és ezrei felállnak, az apostolok leülnek, az embereket nagy félelemben elővezetik, a könyvek kinyittatnak, a cselekedeteket megvizsgálják, a gondolatok gyötörnek. Milyen ítélet vár rám, bűnben fogantra? És ki oltja el az engem égető lángot? Ki világítja meg nekem a sötétséget, hacsak nem te magad, szeretet, és végtelen kegyelem? Legtisztább Anyád és az őrzőangyalok imái által üdvözíts engem, aki mondom: Alleluja!

7. ikosz

Új és utolsó győzelmet engedsz meg, hogy meglásson a világban csábító sátán, Uralkodó Uram, amikor e világ végezete előtt feltűnik a törvénytelenség embere, a romlás fia, azaz az Antikrisztus, akinek eljövetele minden erővel, jelekkel és hamis csodákkal történik, aki a vadállat számát bírva sok embert letérít az igaz útról, és az ő szörnyű pecsétjét ránk nyomja, a hívők ellen nagy üldözést támaszt, és a pusztulás utálatossága a szent helyen lesz. Három és fél évig fog uralkodni, akit utoljára meg is ölsz ajkaid leheletével. Jaj nekem, bűnösnek, azon a napon! Hogyan találok menekvést akkor, és hogyan állok ellent a hazugság atyjának, amikor a választottak egy része is elcsábul, és az igaz alig üdvözül? De, bár nem viselem a nap terhét és hevét, a tizenegyedik órától fogva munkálkodókhoz számíts engem, irgalmas, és a kísértés napjaiban a hitet erősítsd meg bennem, hogy ilyeneket mondjak neked:

Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki kimondhatatlan gondviselésed szerint megengedheted, hogy az utolsó napokban a gőg és pusztulás fia uralkodjék, hogy az igazak megdicsőüljenek, a hitetlenek pedig végül megszégyenüljenek! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki akkor két tanút küldesz az égből, akik a választottakat megerősítik, az átkozott Antikrisztussal szembeszállnak, igazságodat pedig halálukkal bizonyítják! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki előre megmondtad nekünk, hogy mindezeknek be kell következni, hogy lássunk, és meg ne rémüljünk, és hogy a választottakért meg akarod rövidíteni azokat a napokat! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki azt parancsoltad, hogy béketűrésben tartsuk lelkünket, és a mindvégig tűrőnek szabadulást ígértél, küldd el nekem is a szelídség és türelem lelkét, hogy reménységgel viseljem el az ilyen támadásokat!

Szent vagy, Urunk, Istenünk, végy ki akkor engem e világ gonosz hálójából, és az Antikrisztus pecsétjétől ments meg engem! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, oltalmazz meg engem a te kisded nyájadban, amelynek az Országot adod!

Szent, szent, szent vagy Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

8. konták

Különös és félelmetes második eljöveteledről, a találkozásról gondolkozva, Uram, bocsánatodért esdeklek. Félek a te haragodtól, amikor eljössz a bűnösöket gyötörni, az igazaknak pedig megkegyelmezni. Sírok és zokogok arra a napra gondolva, és mindenekelőtt kérlek téged, Üdvözítőm, üdvözíts engem, hogy ne a siralom földjére menjek akkor, hogy ne lássam meg a sötétség helyét, Krisztusom, Igém, és ne legyen összekötözve kezem és lábam, ne legyek kivetve a te menyegzős házadból, mert a halhatatlanság ruháját beszennyeztem, és ne tudjak megszólalni, ahogyan most mondom neked: Alleluja!

8. ikosz

Egészen az én kívánságom és édességem vagy, legédesebb Jézus, a föld minden határainak reménysége! Dicsőséges eljöveteled napjáról tanítasz most, ezt mondva: "Virrasszatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok a napot és órát, amelyen az Emberfia eljön! Azt pedig tudjátok meg, ha tudná a ház ura, hogy az éjszaka melyik órájában jön a tolvaj, virrasztana, és nem engedné megásatni házát, ezért ti is legyetek készen!" E szavadra figyelve hálásan hangoztatjuk neked:

Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki megparancsoltad híveidnek, hogy minden időben és minden órában felöltözve várják eljöveteled nagy napját! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki azt a napot és órát senkinek sem nyilatkoztattad ki, sem az igazaknak, sem angyalaidnak, hanem előábrázoltad, hogy amint a villám keletről támad és látszik nyugatig, olyan lesz az ő eljövetele, nyilvánosan és hirtelen! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki Noé napjaiban víz által újítottad meg a bűnöktől elzüllött világot, amikor hirtelen elmerítetted az istentelen embereket, most pedig tűzzel akarod elégetni a bűnös földet a hitetlen emberekkel! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, mert igazak a te utjaid és igéid, és igazságod változatlan és el nem múlnak azok, bár az ég és föld elmúlnak!

Szent vagy, Urunk, Istenünk, ne add, hogy szívem elnehezedjék az evéstől, ivástól és a földi gondoktól, vagy más ocsmányságtól, nehogy váratlanul találjon rám az a nap! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki azt mondtad, hogy a Szentlélek ellen káromkodónak nem bocsáttatik meg bűne sem ezen a világon, sem a jövendőn, őrizz meg engem, hogy ne ejtsek ki sem szóbeli, sem gondolati káromlást szent nevedre!

Szent, szent, szent vagy Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

9. konták

A földiek és földalattiak egész természete nagy ijedelemmel rémül meg, és az ég erői megindulnak abban az órában, amikor a Nap elsötétedik, a Hold nem adja világosságát, a csillagok lehullnak az égről, az egek pedig nagy zajjal elmúlnak, a föld tűzzel ég meg, az emberek felzokognak és a mindenek Urához és félelmetes Istenéhez, remegéssel kiáltanak fel: Alleluja

9. ikosz

A világ bölcsei esztelenkednek, amint Dávid király napjaiban is, mondván: Nincs Isten, nem látjuk őt! Ó, vakok, miért gondoljátok, hiszen megkövesedett szívetek hitetlenségével, örök tüzet készítetek magatoknak, az Istentől való eltávozással és a többi törvénytelenséggel a világ végét siettetitek. Nem tudjátok-e, mi van az írásban, hogy ami láthatatlan benne a világ teremtésétől, a teremtményekből kikövetkeztetheted, ismeretes az ő örökkévaló ereje és istensége? Tisztítsátok meg tehát szíveteket és nézzétek Istent! De kíméld meg, Uram, az értelem ilyen szörnyű eltévelyedésétől és hitetlenségétől a szívemet és lelkemet, hogy hittel, bizalommal és szeretettel állítsam mindig magam elé eljöveteled formáját és mondjam neked:

Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki igaz ítéleteddel mindnyájuknak megparancsoltad, hogy a földbe térjünk vissza, amelyből vétettünk, és elrendelted, hogy a feltámadás napján abból keljünk ki! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki előre elhatároztad, hogy a Nap, a Hold és a csillagok egykor homályosodjanak el, és a Föld s minden, ami rajta van, tűz által változzon át, hogy helyükön megjelenjen az új ég és föld, amelyekben az igazság él! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki napot rendeltél, amelyen ítéletre kél fel minden nemzedék és nyelv, hogy mindenki tettei szerint kapjon ítéletet! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, jó Pásztor és igaz ítélő, aki a fizetés napján, az ítélkezés trónján ülsz, elválasztasz minden embert egymástól, amint a pásztor elválasztja a juhokat jobb keze felé, a bakokat pedig bal felé, és meghallják az igazak az édes hangot: "Jöjjetek Atyám áldottai, és vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot"!

Szent vagy, Urunk, Istenünk, akitől akkor a töredelmetlen bűnösök félelemmel hallják meg: 'Távozzatok tőlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak készült örök tűzre!" * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki megígérted, hogy egyházadat a világ végéig megingathatatlanul őrződ meg, hogy legyőzhetetlen legyen a pokol kapuitól is!

Szent, szent, szent vagy Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

10. konták

Megmenteni akarva egykor az igaz Lótot az istentelen szodomabeliekkel való elégéstől, Uralkodó Uram, kivitted őt a városból, és mondtad szolgádnak, Ábrahámnak, hogy még akkor elveszne, de a szentek nyomorgatásáért a tűznek adatik át. Utoljára pedig tanítványaidnak a konkolyról szóló példabeszédben azt mondtad: A konkoly és a búza együtt nő fel az aratásig, de sohasem kell az aratás előtt kigyomlálni a konkolyt, mert kigyomlálják vele együtt a búzát is. Ebből tehát megtanulva, hogy csak igazaid miatt áll e világ most is, és e világban élő szentjeid miatt adsz még időt nekem is, bűnösnek, hogy bűnbánatot tartasak, kifürkészhetetlen Isten, hálásan kiáltom neked: Alleluja!

10. ikosz

Királyok Királya, Uralkodók Ura, üdvözítő szeplőtelen Bárány, aki a dicsőség trónján ülsz, mint Juda törzséből és Dávid gyökeréből származó oroszlán, aki felragyogtál, és a világot legyőzted! Te egyedül vagy méltó felnyitni az élet nagy könyvét és felbontani annak pecsétjét. Te, mint megölt Bárány méltó vagy, hogy átvedd a gazdagság és bölcsesség erejét, az erősséget, tiszteletet, dicsőséget és áldást: így énekelnek neked az angyali rendek és az igazak lelkei a mennyben. Méltass azért engem is, méltatlant, hogy velük dicsérjelek téged a nagy napon, és abban az órában így hívjalak:

Szent vagy, Urunk, Istenünk, trónoló, gondviselő, fénylő, jókra és gonoszokra esőt adó, aki büntetsz és irgalmazol, a nem-létezőt mint létezőt hívod, aki letaszítasz az alvilágba és újra felemelsz! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki az igazakat felragyogtatod, mint Napot a te Országodban, ne veszíts el engem szentjeidért, hanem írj be engem az élet könyvébe, és nevedet rajzold rá homlokomra! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, add meg nekem, hogy életem minden napja tökéletes, szent, békességes és vétek nélküli legyen! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, küldd el nekem a békesség angyalát, a hűséges vezetőt, lelkem és testem őrzőjét minden időre!

Szent vagy, Urunk, Istenünk, bőségesen reánk árasztott kegyelmed folytán nézd az én bűneimet, és adj minden jót és hasznosat lelkemnek! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, méltass, hogy életem hátralevő idejét békében és bűnbánatban töltsem el, várva dicsőséges megjelenésed napját!

Szent, szent, szent vagy Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

11. konták

Megható éneket ajánlok neked, Üdvözítőm és teremtő Uram, és kérlek téged, ne szégyeníts meg engem, amikor eljössz a felhőkben ítélni e világot, aki szégyenletes dolgokat tettem! Ne veszíts el engem, amint elveszítetted Babilont, a nagy parázna asszonyt, hanem hitem és irántad való nagy szeretetem miatt a magasságbeli Sión lakosává tégy engem, ahol a sok nép nagy hangja hallatszik, mint a sok víznek és a hatalmas mennydörgésnek hangja, amelyek mondják: Alleluja!

11. ikosz

Fényességem kialudt, nincs jótetteimnek olaja, hogy meggyújtsam. Hova forduljak én megátalkodott, a bűnös álomtól elnehezült, amikor váratlanul elér engem éjfélkor végem órája, és Isten ítélete, mint a tolvaj tör rá minden földön élőre? De ne halljam meg én is, mint az esztelen szüzek, a Vőlegény szörnyű hangját: "Nem ismerlek téged!" Segíts nekem, Uram, hogy megtöltsem lelkem edényét a jótettek olajával, főképp az irgalmasságéval és alázatosságéval, és hívjalak téged:

Szent vagy, Urunk, Istenünk, add, hogy úgy szolgáljak legkisebb testvérednek, mint neked magadnak: az éhezőket és szomjazókat elégítsem meg, az idegeneket fogadjam be, a mezíteleneket ruházzam fel, a betegeket és börtönökben szenvedőket látogassam meg, hogy méltó legyek jobb oldaladon állni ítéletedkor! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, vedd el tőlem a gőg, a tétlenség és az ördögi csüggedés lelkét, és add meg nekem az alázatosság, tisztaság, józanság és a lelki öröm szellemét! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, vésd be értelmembe Sirák fiának szavát: "Emlékezz utolsó dolgaidra, és örökre sem fogsz vétkezni!" * Szent vagy, Urunk, Istenünk, az erény által minden embernél szebb Vőlegény, aki éjszaka jössz, az okos szüzekkel vezess be engem a Paradicsomba!

Szent vagy, Urunk, Istenünk, fogadd el könyörgésünket, és minden szentjeid közbenjárását és még inkább a kezét hozzád értünk mindig kiterjesztő téged szülő legtisztább Szüzet! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, végy körül minket szent angyalaiddal, és távolítsd el tőlünk az ég alatti gonoszság szellemeit!

Szent, szent, szent vagy Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

12. konták

Urunk, Istenünk, bűnösöknek irgalmazó kegyelmedet ismerve, bár méltatlan életet mutatunk fel, mégis a feltámadás és örök élet reménységével kérjük mindig, hogy életünket keresztény módon, gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be békességben, részesüljünk a Szent Titokban, s félelmetes és kimondhatatlan ítélőszéked előtt jó feleletet adjunk, meghatottsággal mondva: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve a te emberek és az általad teremtett világ iránti megfoghatatlan gondviselésedet, mindenható Atya, Ige és Lélek, Urunk, dicsérünk téged, teremtmény szolgáid, és mint az igazhitű egyház tagjai, várjuk a holtak feltámadását és a jövendő örök életet. Ebben az életben pedig kérünk téged, Jóságos, ments meg minket a világtól, a testtől, és az ördögtől való kísértéstől, amelyek bennünk találhatók! Erősíts meg a kételkedés nélküli hitben, hogy az irántad való szeretetben jámboran, tisztán és szentül éljünk, méltók legyünk a jobb oldaladra az újjászületés napján, akik mondjuk neked:

Szent vagy, Urunk, Istenünk, igaz megfizető, aki ítélni fogsz nagy trónusodon, akinek színétől fut az ég és a föld, és helyet maguknak nem találnak! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki elrendelted, hogy egyformán jelenjünk meg ítélőszéked előtt, hogy megfizesd kinek-kinek, amit testben tett, jókat vagy rosszakat; aki meghatároztad, hogy az előtt a nap előtt haljak meg, add, hogy baj nélkül menjek át a levegő gonosz lelkeinek vámján és megmeneküljek első ítéletedkor! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki Mihály főangyalod által a sátánt és angyalait, a kígyót és a hamis prófétát örök kínra fogod letaszítani a tüzes tóba; az ő közbenjárása által ments meg engem az örök kínoktól, az alvilágtól, a külső sötétségtől és a tüzes gehennától, ahol az ő férge meg nem hal és a tüze ki nem alszik! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, minden irgalmadért és értünk kiontott véredért tégy engem a Mennyei Jeruzsálem lakosává, ahol nincs sem halál, sem sírás, sem könny, sem betegség, sem erőtlenség és semmi szennyes dolog, hanem végtelen élet, amit a te dicsőséged örökre beárnyékoz!

Szent vagy, Urunk, Istenünk, mindenek előtt segíts, hogy megtarthassam az Evangélium igéit, megtegyem akaratodat, és figyelembe vegyem János jelenéseinek jövendöléseit, mert az idő közel van! * Szent vagy, Urunk, Istenünk, aki végül azt mondtad a hittudósnak, hogy „amíg el nem jön az ítélet, a szennyes legyen még szennyesebb és a szent még szentebb; íme, hamarosan eljövök, és fizetségem velem van. Ámen". Jöjj el Úr Jézus!

Szent, szent, szent vagy Uram, mindenható Isten, aki volt, van és eljövendő, irgalmazz nekünk!

13. konták

Ó, nagy és megközelíthetetlen Isten, Alfa és Omega; Kezdet és Vég minden létező számára, aki tegnap, ma és mindörökre ugyanaz, akinél nincs változás, sem évei nem fogynak el; fogadd el ezt a kis Akathisztos könyörgésemet, amelyet neked hoztam eljövendő és félelmetes ítéleted emlékéül! Irgalmad sokasága szerint tisztítsd meg törvényszegésemet, és nevemet írd be az élet könyvébe! Amint elhatároztad: amikor a siralom völgyében leülsz ítélni, legszentebb arcodtól ne válassz el engem, hogy amikor befejeződnek e világ napjai, és az ég és föld elmúlik, és a világítók, mint a viasz elolvadnak, akkor, legirgalmasabb, hadd lássam meg a Mennyei Jeruzsálem falait, amelyeket meglátott kinyilatkoztatásodban a te titoklátód, János! Jobbodon levő választott juhaiddal együtt menjek be ebbe a Szent Városba, és ott nálad igazabban teljek el dicsőségeddel, és énekeljek neked új éneket minden időkön át: Alleluja, alleluja, alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.

Ima

Uram, Istenem, mint Jóságos és emberszerető, sok irgalmasságot gyakoroltál velünk, amelyeket nem reméltünk meglátni. Mit adjak vissza a te jóságodnak Uram, én Uram? Hálát adunk a te örök nevedért. Hálát adunk irányunkban való elmondhatatlan jóakaratodért, hálát adunk a te példátlan hosszútűrésedért. Mostantól is oltalmazz minket és segíts nekünk, védelmezz meg minket, Urunk, mindentől, hogy senki se vétkezzen ellened, mert te ismered természetünk könnyű határozatlanságát, te ismered engedetlenségünket, te ismered, amit tudva vagy tudatlanságban, akarva vagy akaratlanul, éjjel és nappal, értelemben és gondolatban tettünk. Mert jóságos és emberszerető Isten vagy, tisztíts meg minket irgalmad harmatával, jóságos Urunk, és ments meg minket a te szent nevedért! Mert te vagy a világosság, az igazság, az élet, és neked zengünk dicsőséget, az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.