Akathiszt Krisztus szent Titkaiban való részesülés előtt

/Fordította: Lakatos László atya/

Ezzel az akathisztosszal kifejezzük hitünket és lelkünk vágyódását Krisztus szent Teste és Vére iránt.

Tropár. 2. hang

Kenyered vételétől: * a te testedtől, a te isteni véredtől * ne utasíts el, Krisztusom! * szeplőtelen és félelmetes titkaid vétele, ó Uralkodóm, * ne váljék nekem, eltévelyedetnek, * ítéletemre vagy kárhoztatásomra, * hanem szolgáljon az örökké-tartó halhatatlan éltre.

1. konták

Lelkek és szívek választott Vőlegénye, aki megtestesülésed és kereszthalálod által örökre eljegyezted magadnak az egész emberi nemet, és az örök élet zálogául legtisztább Testedet és Véredet adtad, íme, szavadra én is méltatlan, isteni Asztalodhoz bátorkodok járulni, és annak fönségétől megdöbbenve énekelem:

Jézus, szívem Istene, jöjj és egyesíts engem magaddal mindörökre!

1. ikosz

Angyalodat Izaiás próféta látomásában égő parázzsal küldted el a mennyei oltártól, hogy azzal tisztítsa meg ajkait, amikor látva téged, a trónon ülőt, tisztátalansága miatt elszomorodott. Én pedig lélekben és testben beszennyezett, hogyan merészeljek isteni Titkaidban való részesüléshez járulni, hacsak te magad nem tisztítasz meg engem felülről? Ezért lelkem mélyéből kiáltok hozzád:

Jóságos Jézus, kegyelmed tüzével érintsd meg az én tisztátalan ajkaimat is! * Jézus égesd el sok bűnöm tövisét! * Jézus, teremts bennem tiszta szívet, és újítsd meg bensőmben az igaz lelket! * Jézus, vidd ki a szenvedélyek börtönéből szegény lelkemet!

Jézus, irtsd ki bennem a tisztátalan gondolatokat és gonosz kívánságokat! * Jézus, irányítsd esendő lépteimet parancsaid útjára!

Jézus, szívem Istene, jöjj és egyesíts engem magaddal mindörökre!

2. konták

Kívánva kívántad enni szenvedésed előtt tanítványaiddal az utolsó húsvétot, hogy közben átadd nekik szereteted utolsó és legnagyobb zálogát; két nappal előtte elküldtél kettőt közülük, hogy elkészítsék azt. Ebből megtanulva, hogy nekünk is milyen jókor kell elkészülni isteni Pászkánk, azaz Tested és Véred elfogyasztására, hálásan mondjuk neked: Alleluja!

2. ikosz

„Vesd le sarudat lábadról, mert a föld, amelyen állsz, szent!" - mondtad Mózesnek a lángoló, de el nem égő csipkebokorból, amikor abban láthatatlanul megjelentél. Isteni Tested és Véred edénye bizonnyal nagyobb és szentebb az el nem égő csipkebokornál, én pedig földi, tisztátalan, bűnök alá vetett vagyok. Ezért alázattal és hittel mondom neked:

Vesd le rólam a régi embert annak cselekedeteivel! * Jézus, öld meg a bennem fészkelő romlás magját! * Jézus, szakítsd szét a bűn kötelékeit, amelyekkel megkötözött engem az ellenség! * Jézus, adj nekem alázatos szívet és töredelmes lelket!

Jézus, távolítsd el tőlem a kísértéseket és botrányokat! * Jézus, erősíts meg engem a hitben és az irántad való szeretetben!

Jézus, szívem Istene, jöjj és egyesíts engem magaddal mindörökre!

3. konták

Atyáink mannát ettek a pusztában és meghaltak. "Én vagyok a mennyből leszállóit kenyér, hogy aki abból eszik, örökké éljen. A kenyér, amelyet én adok, az én Testem, amelyet én a világ életéért adok." - mondtad a zsidóknak, akik tőled Mózes mannájához hasonló jelet kívántak látni az égből. Ezt mi is hallva, és a jövendölés teljesedését látva félelemmel mondjuk: Alleluja!

3. ikosz

Felkelve a vacsorától, amint Szent János elbeszéli, és kendővel felövezve magad, megmostad tanítványaid lábát, tanítva ezzel, hogy ne járuljunk isteni Asztalodhoz anélkül, hogy a bűnbánat könnyeivel meg nem mostuk magunkat Megérezve ennek a titokzatos mosdásnak igen nagy szükségét, és megkeményedett szívem könnyeinek szegénységét, Péterrel mondom neked:

Jóságos Jézus, magad mosd meg nemcsak lábaimat, hanem kezemet és fejemet is! * Jézus, tárd fel előttem lelki romlottságom mélységét! * Jézus, nyisd fel bennem a szívbeli töredelem forrását! * Jézus, harmatozz be engem irgalmasságod cseppjeivel!

Jézus, végy körül engem az ítélet és örök kínok félelmével! * Jézus, ébreszd fel a bennem csak szunnyadó lelkiismeretet, és erősítsd meg annak hangját!

Jézus, szívem Istene, jöjj és egyesíts engem magaddal mindörökre!

4. konták

"Nem Jézus ez, akinek mi ismerjük atyját és anyját? Hogyan mondja tehát ez, hogy a mennyekből szálltam alá? És hogyan adhatja ez nekünk

Testét eledelül?" - mondták egymás között a zsidók, hallván a te dicsőséges ígéretedben, hogy magadat adod a hívőknek eledelül. Szívük keménysége miatt nem tudtak alázattal hinni, és neked mondani: Alleluja!

4..ikosz

„Ha nem eszitek az Emberfia Testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek!" - ígérted az abban késedelmesen hívő zsidóknak, s ez kemény beszédnek mutatkozott tanítványaid közül is, némelyeknek, akik még nem ismerték Isten Országának Titkait. Mi pedig az Evangélium fénye által megvilágosodva, és isteni dicsőségedet födetlen arccal szemlélve hittel, és szeretettel mondjuk neked:

 Erőd és hatalmad fönségével mindeneket megtehető Jézus! * Jézus, aki többet tehetsz, mint megérthetnénk és gondolhatnánk! * Jézus, aki a jelen Titok jeleként az égből egykor mannát hullattál! * Jézus, aki ugyanannak előábrázolására a sziklából vizet fakasztottál!

Jézus, aki a pusztában az éhező zsidóknak a fürjek seregét küldted táplálékul! * Jézus, aki maguk a kételkedő zsidók szemei előtt öt kenyérrel a népből ötezret megelégítettél!

Jézus, szívem Istene, jöjj, és egyesíts engem magaddal mindörökre!

5. konták

A vacsorán evő tanítványok előtt, véve a kenyeret, megáldva és megtörve nekik adtad mondván: „Vegyétek, egyétek, ez az én Testem, amely értettek megtöretik a bűnök bocsánatára". Ezen isteni és igen édes szavadat hallgatva hálaadással mondjuk: Alleluja!

5. ikosz

„Aki eszi az én Testemet és issza az én Véremet, az, bennem marad, és én benne, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon", ami az élet és boldogság feltámadása. Hogy tehát keresve az ezen életre kívánatos feltámadást, méltónak találtassam, lelkem mélyéből mondom neked:

Jézus, közeledj a veled egységet keresőhöz! * Jézus, jöjj be bensőmbe, minden alkotórészembe és minden csontomba! * Jézus, légy az én elhomályosult értelmem fénye! * Jézus, töltsd be magaddal szívemnek az egész világ által meg nem elégíthető mélységét!

Jézus, beszélj lelkiismeretem szava által! * Jézus, mozgass és irányíts akaratommal!

Jézus, szívem Istene, jöjj és egyesíts engem magaddal mindörökre!

6. konták

„Bizony, bizony mondom nektek, egy közületek, elárul engem." - mondtad lelked fájdalmában tanítványaidnak a vacsorán. Ők pedig, bár az árulás gondolatától tiszták voltak, kérdezgették tőled: vajon én vagyok-e, megmutatva ezzel alázatosságuk mélységét. Én pedig mit mondok neked, aki napjában hétszer esek el és vagyok hűtlen hozzád? De te magad őrizz engem, hogy ne essek el végleg, és hálaadással hívjalak téged: Alleluja!

6. ikosz

„Amint a szőlővessző nem tud gyümölcsöt teremni magában, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem: aki pedig bennem marad és én benne, az, sok gyümölcsöt terem". így, titokzatosan tanítottad szeretett tanítványaidat a Getszemániba vivő úton. Ezt a tanítást kapva és ismerve kegyelmed nélküli természetünk tehetetlenségét, buzgón mondom neked:

Jézus, mennyei munkás, magad ültess be engem élethozó szőlőskertedbe! * Jézus, igazi szőlőtő, erősíts engem magadhoz, mint vad szőlőtőt! * Jézus, ki nem száradó gyökér, tölts el engem az örök élet nedvével! * Jézus, minden halandóság legyőzője, tisztogasd, ami kiszáradt bennem a szenvedélyek hevétől! * Jóságban ékes Jézus, ékesíts fel engem a jó érzések és gondolatok virágaival! * Irgalmasságodban gazdag Jézus, ajándékozz meg az igazi bűnbánat és igazság gyümölcseivel!

Jézus, szívem Istene, jöjj és egyesíts engem magaddal mindörökre!

7. konták

A vacsorán, kebleden pihenő tanítvány kérdésére:, „Ki az, aki téged elárul?", azt felelted, hogy az, akinek a tálba mártva a kenyeret adom. És bemártva a kenyeret, odaadtad Júdásnak, az iskarióti Simon fiának, bűnbánatra indítva őt. Ő pedig, a gonoszság szellemétől megkeményedve, nem tudta Mestere és Ura szeretetének szavát megérteni. Hogy kegyelmed által az ilyen keményszívűségtől megmeneküljek, mindig mondom neked: Alleluja!

7. ikosz

Kímélve természetünk gyengeségét, amely visszariad attól, hogy emberi húst egyék, nem nyíltan, hanem kenyér és bor színe alatt akartad átadni nekünk legtisztább Testedet és Véredet, bölcsen, és emberszeretőleg rendezve el üdvözítésünk minden dolgát, Jézus, legüdvözítőbb szentségeidet értelmünk és érzékeink tehetetlenségéhez alkalmazva. Elcsodálkozva bölcsességed ilyen leereszkedésén természetünk gyengeségéhez, hálásan így dicsőítlek téged:

Jézus, aki a kétkedők meggyőzésére a szent asztalnál sokszor nyilvánítottad ki a kenyér és bor helyett Testedet és Véredet! * Jézus, aki az oltár méltó szolgáinak az Adományok megszentelésére leszálló legszentebb Lelkedet megmutattad! * Jézus, aki az oltár méltatlan szolgái helyett az isteni titkok végzésére angyalaidat küldted le láthatatlanul! * Jézus, aki a szent asztalon a csodák megmutatásával az eretnekek közül sokat a hitre térítettél!

Jézus, szívem Istene jöjj és egyesíts engem magaddal mindörökre!

8. konták

A kenyér, azaz az általad az árulónak átadott kenyér ízlelése után, amint elmondja Szent János, belement a sátán. Ó, szörnyű büntetés a hitetlenségért! Ó, szerencsétlen végzete az árulónak! Aminek üdvösségére kellett volna lenni, halálára és elvesztésére fordult. Igazságodnak tehát ilyen ítélete előtt félve, félelemmel és remegéssel mondom neked: Alleluja!

8. ikosz

„Ezt cselekedjetek az én emlékezetemre!" mondtad tanítványaidnak a vacsorán, átadva nekik a bor színe alatt Véredet Azért tehát valahányszor eszünk a kenyérből és iszunk a kehelyből, halálodat hirdetjük Szent Pál szavai szerint Megemlékezve, tehát most szenvedésedről, meghatottan mondjuk neked:

A világ üdvösségéért magadat ellenségeid kezébe önszántából átadó Jézus! * Az angyalok légióit védelmedre megjelenni nem engedő Jézus! * Hitetlen tanítványodat tekinteteddel és a kakas hangjával bűnbánatra vezető Jézus! * A téged értelmetlenül kérdező Kaifásnak és Pilátusnak feleletet nem adó Jézus!

A téged keresztre feszítőknek az Atyától bűneik bocsánatát kérő Jézus! * Szeretett tanítványodat irgalmas Anyádnak fiává tevő Jézus!

Jézus, szívem Istene, jöjj és egyesíts engem magaddal mindörökre!

9. konták

Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát?" - fordultál keserűen a hitetlen tanítványhoz, amikor sereggel jött a Getszemáni kertbe, keresve, hogy téged csókkal áruljon el. De ez az igen éles hang gonoszságban megkeményedett lelkének bűnbánatával nem győzte meg őt. Tudva tehát az én akaratom állhatatlanságát is, félek, hogy ne adjam akkor én is neked Júdásnak hálátlan csókját. Te magad erősíts meg tehát engem kegyelmeddel, hogy a jobb latorral mindig mondjam neked: Alleluja!

9. ikosz

,Atyám, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te bennem és én benned, hogy azok is bennünk egyek legyenek, hogy elhiggye a világ, hogy én tőled jöttem ki!" - így beszéltél utolsó nagy imádságodban az Atyához. Ezt a te igen édes szavadat követve, és imád erejében bízva, hittel hangoztatom neked:

Mindeneket egyesítő Jézus, egyesíts minket, mindnyájunkat szétválaszthatatlanul Veled és Atyáddal! * Mindeneket kibékítő Jézus, add, hogy mindnyájan, egyetértőek legyünk a hitben és az irántad való szeretetben! * Ellenségeskedést és megoszlást nem tűrő Jézus, szüntesd meg a gonosz eretnekségeket és szakadásokat! * Mindenkit szerető és kedvelő Jézus, gyűjts egy akolba minden tévelygő juhot!

Mindenkinek békét adó Jézus, enyhítsd az irigykedést, és ellentmondást a te nevedet hívők között! * Testedben és Véredben engem részesítő Jézus, legyek igazán test a te Testedből, és csont a te csontodból!

Jézus, szívem Istene, jöjj és egyesíts engem magaddal mindörökre.

10. konták

A galileai Kánában a vacsorán a vizet borrá változtatva, ezzel isteni erődnek első jelét mutattad meg. A keresztre felszállva pedig, mint a lelkek Vőlegénye, a benned hívőknek szereteted utolsó csodáját mutattad meg a kenyeret Testeddé, és a bort Véreddé téve, amiben én is az örök életre részesülve hálásan mondom neked: Alleluja!

10. ikosz

Feltámadásod napján tanítványaid közül kettővel vándor alakjában együttutazva Emmauszba, tanítottad őket szenvedéseid titkáról. Nekik azonban tartóztatva voltak szemeik, hogy meg ne ismerjenek téged, bár szívük lángolt bennük szavaid édességétől. Amikor pedig esteledve a kérésükre elmentél velük megpihenni, és megáldva a kenyeret nekik adtad, azonnal megnyíltak szemeik, hogy megismerjenek téged. E tanítványokhoz hasonlóan én is alázattal bátorkodom neked, ezeket a szavakat mondani:

Hosszan tűrő Jézus, ne hagyj el engem sem magányosan az élet útján hitem szegénysége miatt! * Jézus, taníts engem, amint őket is; megérteni a rólad szóló jövendöléseket, és a veled való egyesülés kegyelmes titkát! * Jézus, lobbantsd lángra, amint azokét a tanítványokét, az én hideg szívemet is! * Jóságos Jézus, maradj velem is, mert már estére hajlott életem napja!

Jézus, add, hogy igazán felismerjelek téged a titokzatos kenyér jelen megtörésében és a kehelyből való részesülésben! * Jézus, tedd, hogy én is, felismerve szereteted erejét, legyek annak hirdetője testvéreim számára!

Jézus, szívem Istene jöjj és egyesíts engem magaddal mindörökre!

11. konták

Megígérted, hogy a győztesnek enni adsz az Isten kertjének közepén lévő élet fájáról, és az elrejtett mannából. Ehhez a mennyei ízleléshez legyen nekem előkészületül a Testedben és Véredben való földi részesülés, amelyhez én, méltatlan, most járulva, mondom: Alleluja!

11. ikosz

„Aki méltatlanul eszik és iszik, meg nem különböztetve az Úr Testét és Vérét, ítéletet eszik és iszik!", - tanítja az áldozáshoz járulókat a mennyekben járó Pál. Ezért én is félek és remegek méltatlanságom miatt, de hogy ne távolodjak el messze közösségedtől, és a szellemi farkas el ne ragadjon, hozzád járulok ilyen szóval:

Jézus, fogadj el engem, amint elfogadtad a vámost, a tévelygő nőt és a latort! * Jézus, ne vonakodj belépni lelkem hajlékába, bár, az teljesen üres és kiégett! * Jézus, nyisd fel az én lelki szemeimet is, amint megnyitottad a születésétől vakét! * Jézus, szólj rám is, mint arra az inaszakadtra: „Kelj fel és járj!"

Jézus, rendezd el lelkem tisztátalan kívánságainak patakját, amint elrendezted a vérfolyásos asszony patakját! * Jézus, gyógyítsd meg lelkem és lelkiismeretem lepráját!

Jézus, szívem Istene, jöjj és egyesíts engem magaddal mindörökre!

12. konták

Az ördög irigysége folytán, a beszélő kígyó ajkai által az egész emberi nem a Paradicsom tiltott fájának gyümölcséből való ízlelés által elveszett és a halálnak adatott, de a te legtisztább Testedből és Véredből való részesedés által pedig, a föld minden szülöttje, újra az örök életre lesz méltóvá, és az első méltóságra jut. Mert a kígyótól való evés és a halhatatlanság orvossága a te életadó Titkaidban való részesedés. Ezáltal hálásan mondom neked: Alleluja

12. ikosz

 Íme, isteni Titkaid edénye előtt állok, mégsem hagynak el gonosz gondolataim. Egyedül a te mindenható kegyelmed serkent és vonz engem. Ezáltal irgalmasságod mélységébe vetve magamat, mondom:

Minden fáradozót és terheltet magadhoz nyugalomra hívó Jézus, hívj engem is, a világ hiúságától megfáradtat! * Nem az igazakat, hanem a bűnösöket bűnbánatra hívó Jézus, oldozz fel engem is szenvedélyeimtől és bűneimtől! * Minden betegséget és minden sebet meggyógyító Jézus, gyógyítsd meg lelkem sebeit és fekélyeit is! * Éhezőket megelégítő Jézus, elégíts meg engem Testeddel és Véreddel!

Halottakat feltámasztó Jézus, eleveníts meg engem, bűnöktől halottat! * Jézus, alvilág legyőzője, végy ki engem a gonoszság szellemének szájából!

Jézus, szívem Istene, jöjj és egyesíts engem magaddal mindörökre!

13. konták

Ó, édes és irgalmas Jézus, aki legszentebb Tested és Véred szentségében mindig leszállsz, mint a manna, lelkünk és testünk táplálására, méltass engem, hogy elítélés nélkül részesüljek isteni Titkaidban, hogy általad meggyógyítva, jóllakatva, megszentelve és megistenítve örökre, hálásan mondjam: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.