Akathiszt Magyar Szent Mózeshez

/Fordította: Lakatos László atya/

Ugrin (Magyar) Mózes a X. század vége felé született Magyarországon. Először Borisz kijevi fejedelem, majd egy lengyel nő szolgája volt Tisztasága miatt sebeket kapván, a kijevi barlangkolostorban halt meg 1043-ban.

Ünnepe: július 26.

Tropár 3. hang

Téged, mint második Józsefet, * tisztaság és szüzesség nagy harcosa, * mi bűnösök, szent énekekkel dicsőítve, * minden tiszteletre méltó és angyalhoz hasonló Mózes, * buzgón kérünk: imádd Krisztus Istent, * hogy orvosolja minden szenvedélyünket * és adja meg a nagy kegyelmet!

I. konták

Kiválasztott csodatevő, Szentlélekkel eltelt, tisztelendő Mózes atya, csodálatos harcos, testi és lelki betegségek gyógyítója, aki bátran járulhatsz az Úrhoz, szabadíts meg minket minden bajtól, hogy szívünk örömében mondjuk neked:

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

1. ikosz

Az angyalok Teremtője és az erők Ura testben élő angyalnak és a hívők oltalmazójának mutatott téged, csodálatraméltó! Azért oltalmad alá menekülünk, és ilyen örömteli szavakat ajánlunk neked:

Üdvözlégy, az angyali tisztaság buzgólkodója! * Üdvözlégy, a szerzetesek igen jó oktatója! * Üdvözlégy, a szüzesség csodálatos fényessége! * Üdvözlégy, a böjt és megtartóztatás buzgó teljesítője!

Üdvözlégy, a szelídség és alázatosság fényes példája! * Üdvözlégy, a hívők megvigasztalója! * Üdvözlégy, a földi hajlékok mennyei oltalmazója! * Üdvözlégy, a jóságos iga felvevője!

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

2. konták

Szíved tisztaságát látva az Úr, kiválasztott téged, hogy a mennyei dicsőséget szemléld. Miután két testvéreddel Kijev városába költöztél, ó, boldogságos, és a hosszan-tűrő Szent Borisznak és Glebnek buzgón szolgáltál, az imádságban buzgólkodtál, amennyire tehetted, fiatal éveidben a szenteket követted. Ezért örömmel hangoztattad Istennek: Alleluja!

2. ikosz

Istentől ihletett értelmű tisztelendő Mózes atya, amikor az Alta folyónál testvéredet, Györgyöt Szvjatopolk katonái megölték a szent hosszan-tűrő Borisszal, és Glebbel együtt, csodálatos isteni gondviselés által egyedül te menekültél meg a meggyilkolástól. Kijev városába jöttél Prediszlavához, Jaroszláv nővéréhez, és ott éltél, buzgón imádkozva az Úrhoz. Ezért a téged megmentő Istent dicsérve hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki a bölcsesség kezdetét, az istenfélelmet választottad életszabályként! * Üdvözlégy, mert őrangyalodat sohasem szomorítottad meg! * Üdvözlégy, az isteni világosság fényessége! * Üdvözlégy, a szüzesség és romlatlanság jó illatú lilioma!

Üdvözlégy, mert jámborságod miatt Krisztus Istennek tetszettél! * Üdvözlégy, aki fáradhatatlanul imádkozol értünk az Istenszülőhöz! * Üdvözlégy, erőtlenségeink jeles gyógyítója! * Üdvözlégy, a Szentlélek választott edénye!

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

3. konták

A Magasságbelitől ajándékba kapott erő folytán nagy türelemre tettél szert, ó, tisztelendő. Amikor kezednél és lábadnál súlyos bilincsekkel megvasalva és súlyosan szurkálva vittek téged, az isteni szeretettől folyton lángolva felkiáltottál: Alleluja!

3. ikosz

A jámborság iránt jóindulatú buzgóságot tanúsítva, kísértést szenvedtél egy nagy gazdagsággal rendelkező asszonytól, akinek a férje, miután Boleszláwal elment, nem tért vissza. Mivel érzékeit megragadta a tekintet szépsége, megsebesült a tisztelendő iránti kívánságtól, aki pedig mindentől tartózkodva imádkozott. Ezen tehát jámboran ámulva, örömmel mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki fiatal korodtól az Úr szolgálatára adtad magadat! * Üdvözlégy, aki mindennél jobban megszeretted az Urat! * Üdvözlégy, aki a testet a lélek alá rendelted! * Üdvözlégy, aki Istenért mindent eltűrni akartál!

Üdvözlégy, aki az özvegyasszony csábításait éberen elhárítottad! * Üdvözlégy, aki az evangéliumi szűk úton haladtál! * Üdvözlégy, a kijevi barlangmonostor szent ékessége! * Üdvözlégy, mert általad az Úr megdicsőül!

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

4. konták

Az érzelmek viharától korbácsolva, az istentelen özvegyasszony lelked temploma ellen támadt, ó, tisztelendő. Mivel pedig látta, hogy te Krisztus hű szolgája vagy, nagyon megzavarodott. Ezért mi is, látva a szenvedélyek és bajok vihara által felkorbácsolt élet-tengert, imádságaid csendes kikötőjébe menekülünk, Krisztus Istenünknek kiáltva: Alleluja!

4. ikosz

Szent életedet hallván és látván a hívők, elcsodálkoztak az ajkadról áradó kegyelem erején, és dicsőítették a szentjeiben csodálatos Istent. Ezért mi is örömmel mondunk téged boldognak:

Üdvözlégy, Istennek csodálatos választottja! * Üdvözlégy, aki a világ hiú dicsőségét szemétnek tartottad! * Üdvözlégy, aki kész voltál az édes Jézusért lelkedet adni! * Üdvözlégy, aki Isten trónjánál állsz a magasságbeli erőkkel!

Üdvözlégy, aki a szenvedélymentesség magaslatára jutottál! * Üdvözlégy, a türelemben legyőzhetetlen tisztelendő atya! * Üdvözlégy, a le nem alkonyodó világosság részese! *Üdvözlégy, aki az Úrtól nagy kegyelmet nyertél!

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

5. konták

Istentől felragyogtatott csillagnak mutatott téged a te életed a világnak, tisztelendő Mózes atya, mert a lelki és testi tisztaságot mindennél jobban megszeretted, és azt remélve, hogy az időleges kínok árán megszabadulsz az örök kínoktól, hálásan énekelted Istennek: Alleluja!

5. ikosz

Az emberi nem ellensége, látva a te tiszta és szent életedet, még inkább felhevítette az özvegyet, aki drága ruhákba öltöztetett és édes ételekkel táplált téged, majd szégyentelenül illetlen dologra vonszolt. Te pedig, ó, atya, még inkább a böjtre és imádságra adtad magadat. Ezért így kiáltunk hozzád:

Üdvözlégy, Krisztusnak jó harcosa! * Üdvözlégy, az Anyaszentegyház dicsérete és örvendezése! * Üdvözlégy, aki kegyelmi ajándékokkal teltél el! * Üdvözlégy, aki nem csupán szavakkal, hanem még inkább tettel tanítasz bennünket!

Üdvözlégy, aki a különféle bajokban és kísértésekben megterhelteknek gyors segítségére vagy! * Üdvözlégy, Isten választottja, akit csodák igazoltak! * Üdvözlégy, aki önmegtagadásokkal tetted tökéletessé a földi életet! * Üdvözlégy, aki méltóvá lettél, hogy az Isten dicsőségét lássad!

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

6. konták

Az egész világ hirdeti önmegtagadásod szilárdságát, boldog, mert semmibe vetted a világ életét. A gonosz asszony azt találta ki, hogy éhséggel kínoz agyon téged, és börtönbe vettetett. Társaid pedig így tanítottak téged: Ki ne nevetné ki esztelenségedet? Jobb behódolnod ennek az asszonynak! Te pedig, boldog, ezt mondtad: A magasságbeli országért viselem el mindezeket, énekelve Istennek: Alleluja!

6. ikosz

A törékeny testben mennyei fénytől ragyogtál, az evangélium szavait idézve: Akinek nincs felesége, az Úr dolgaival törődik, hogyan tessék az Úrnak. Ezért énekeljük neked:

Üdvözlégy, szent atya, aki erényeid fényével a világot megvilágosítottad! * Üdvözlégy, aki Krisztus szeretetének tüzet hordoztad magadban! * Üdvözlégy, gyors segítség a bajokban! * Üdvözlégy, aki nem tapasztottad szívedet a földi élvezetekhez!

Üdvözlégy, aki angyali életet mutatsz! * Üdvözlégy, aki imádkozol a szent emlékedet tisztelőkért! * Üdvözlégy, aki elérted az örök nyugvóhelyet! * Üdvözlégy, aki a kimondhatatlan javakat örökölted!

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

7. konták

Mivel életeddel és hiteddel szüntelenül az Úrnak akartál tetszeni, a szent Áthosz-hegy szerzetese a szent, angyali szerzetesi életbe öltöztetett, ezáltal önmegtagadásaid ragyogásától megvilágosítva buzgón magasztalunk téged, és a téged megdicsőítő Krisztus Istennek énekeljük: Alleluja!

7. ikosz

Újabb rosszaságot mutatott az a gonosz asszony, amikor esztelenségében megparancsolta, hogy csonkítsanak meg téged. Te pedig a vérfolyástól halottként feküdtél, s alig volt lélegzet benned. Azért hosszútűrésedről jámboran megemlékezve, dicséretekkel így mondunk téged boldognak:

Üdvözlégy, mert az Isten iránti szeretet tüze szüntelenül lángolt szívedben! * Üdvözlégy, az éberségnek és a józanságnak igen jó tanítója! * Üdvözlégy, aki a hívőket az üdvösségre oktatod! * Üdvözlégy, aki tűrésben a gyémántnál keményebbnek mutatkoztál!

Üdvözlégy, mert véreddel, mint bíborral ékesítette fel magát az egyház! * Üdvözlégy, mert Antal atyához jöttél, hogy az Úrnak szolgálj! * Üdvözlégy, aki csodáiddal a barlangmonostort megdicsőítetted! * Üdvözlégy, aki akaratodat a mennyei Atya akarata alá vetetted!

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

8. konták

Új csoda mutatkozik a hozzád menekülőknek, boldogságos Mózes, mert az Úr erőt adott neked, hogy legyőzd a szenvedélyeket. Aztán, a botjával csodákat tevő első Mózest utánozva, botoddal a társad szenvedélyét meggyógyítottad. Mi pedig ezért hálát adva a neked ilyen erőt adó Istennek, szeretettel mondjuk: Alleluja!

8. ikosz

A kegyelmi adományokkal egészen eltelve, tíz évig tartó hallgatásod által úgy ragyogtál mennyei fénnyel, mint egy barlanglakó angyal, és méltóvá lettél, hogy istenlátó légy, mert méltónak találtattál a tisztaszívűek boldogságára, tisztelendő Mózes. Ezért kötelességszerűen mondjuk neked:

Üdvözlégy, mert általad az Úr, gyógyulást ajándékoz a szenvedélyektől! * Üdvözlégy, boldogságos, aki valóban teljesítetted a törvényt, hogy tiszta szívűnek kell lenni! * Üdvözlégy, mert méltóvá lettél, hogy az isteni fényt szemléld! * Üdvözlégy, aki szüntelenül imádkozol lelkünkért!

Üdvözlégy, aki a régi istenhordozó szentatyák erkölcseit elsajátítottad! * Üdvözlégy, a tisztelendők dicsőséges dicsérete! * Üdvözlégy, aki az alázatosságban nagyon előrehaladtál! * Üdvözlégy, mert elhunytodat dicséri az Anyaszentegyház!

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

9. konták

Az egész angyali természet elcsodálkozott tisztaságod fönségén, az egyház pedig szintén dicsőít téged, mivel Isten kegyelmének nagy rejtekhelye voltál, és méltónak találtattál, hogy az Urat színről-színre lásd, hogy mi is szüntelenül énekeljük veled: Alleluja!

9. ikosz

A sokbeszédű bölcsek sem tudják kifejezni tisztaságodat, boldogságos, mi pedig szeretettel eltelve, ilyen dicséreteket bátorkodunk neked mondani:

Üdvözlégy, erőtlenek megerősítése! * Üdvözlégy, szomorkodók és bánkódok megvigasztalása! * Üdvözlégy, javak gondozója! * Üdvözlégy, akit az Úr a szűzi tisztaságért megkoronázott!

Üdvözlégy, aki az Isten dicsőségéért buzgólkodtál! * Üdvözlégy, aki a neked adott talentumokat megsokasítottad! * Üdvözlégy, aki Krisztus Istent egész szíveddel megszeretted! * Üdvözlégy, világító, aki az emlékedet tisztelők szívét megvilágosítod!

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

10. konták

Mivel meg akartad menteni lelkedet, nem törődtél testeddel; és Szent Antal barlangmonostorában fejezted be földi vándorlásodat, igaz és szent halállal pihenve meg az Úrban; mint győztes, nem az emberekkel, hanem az angyalokkal énekelted Istennek: Alleluja!

10. ikosz

A türelmesség falával véve körül magadat, Krisztusnak, a mennyei Királynak voltál hű szolgája; életed a szűk ösvényen haladt át. Mi pedig, szeretettel tisztelve elhunytod emlékét és tisztes ereklyéidnek megtalálását, boldognak mondunk téged, ilyeneket mondva:

Üdvözlégy, aki megelőzöd a kísértésekben téged segítségül hívók kérelmeit! * Üdvözlégy, aki sok bajon át mentél be, Urad örömébe! * Üdvözlégy, aki a könnyek áradatával mostad meg lelkedet! * Üdvözlégy, aki az apostol szavát, hogy a szeret hosszantűrő, teljesítetted!

Üdvözlégy, aki a szentekkel a mennyei boldogságot elnyerted! * Üdvözlégy, aki Isten előtt kedves élettel a hitet megerősítetted! * Üdvözlégy, aki a közelieknek és távoliaknak segítségedet adod! •* Üdvözlégy, a mennyei világ boldog lakója!

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

11. konták

Az Akathiszt énekével tisztelünk és magasztalunk téged, tisztelendő Mózes atya, meghatottan ünnepelve szent emlékedet. Te pedig, elfogadván kis énekünket, légy pártfogónk, közbenjárónk és imádkozónk az Úrnál; hogy Isten előtt kedves életedre és nagyon fáradtságos tetteidre emlékezve, énekeljük a téged megdicsőítő Teremtőnek: Alleluja!

11. ikosz

Fénytárasztó fáklyához hasonlóak a tisztes és gyógyítást adó ereklyéid, csodálatraméltó Mózes atya, mert le nem alkonyodó fény ragyog belőlük a bőséges csodákon keresztül. Azért szeretettel, szívből; örömmel kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, aki a földi halállal az örök életbe mentél át! * Üdvözlégy, aki a sokat szenvedett Jánost csodásán megtisztítottad! * Üdvözlégy, liliom, aki a földről a mennyei lakásokba tértél vissza! * Üdvözlégy, a mennyei szőlőskert jó munkása!

Üdvözlégy, Jézus kertjének sokgyümölcsű olajfája! * Üdvözlégy, a tiszteletre méltó barlanglakó atyák magasztalása! * Üdvözlégy, a szenvedélyektől hányatottak csendes kikötője! * Üdvözlégy, akit Isten az egész világon megdicsőített!

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

12. konták

Kegyelmet kaptál Istentől, hogy minden, hittel és szeretettel oltalmad alá menekülő embert megments a tisztátalan szenvedélyektől. Mi pedig az Úrnak, aki gyors kegyelmi orvosul ajándékozott nekünk téged, hálásan énekeljük: Alleluja!

12. ikosz

Angyalhoz hasonló életedet énekelve, magasztalunk téged, Mózes atya, aki az Úr előtt imádkozol értünk, védelmezőnk vagy, az üdvösségre tanítasz, és meghatottsággal hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki a világért hathatósan imádkozol! * Üdvözlégy, aki szerzeteseknek és világiaknak megvilágítod a mennyekbe vezető utat! * Üdvözlégy, aki szereteteddel mindenki szívét magad felé vonzod! * Üdvözlégy, akit Isten sok csodával megdicsőített!

Üdvözlégy, a mennyei hazát elért zarándok! * Üdvözlégy, aki a régi Jóbot hosszútűrésben felülmúltad! * Üdvözlégy, Isten kegyelmének gyógyító műrója! * Üdvözlégy, mert benned örvendeznek az angyalok, és Istent dicsőítik az emberek!

Üdvözlégy, tisztelendő Mózes, csodálatos csodatevő és a tisztaság harcosa!

13. konták

Csodálatos, kedves és szent csodatevő, tisztelendő Mózes atya, a dicséretként szeretettel neked ajánlott eme kis dicsőítésünket kegyesen fogadva, imádd a mindenek Teremtőjét és Urát, ajándékozzon nekünk lelki üdvösséget és testi egészséget, akik hittel énekeljük Istennek: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.