Akathiszt Nagy Szent Bazilhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Szent családban született. Sok tanulás és remete élet után, mint püspök, szavaival és írásaival védte a keresztény hitet 379. január l-jén halt meg.

Ünnepe: január 1.

Tropár. 1. hang

Az egész földön elterjedt a te tanításod, Szent Bazil atyánk! * Igéid megfogamzottak, melyekkel az istenit hirdetted, * a létező igazságok természetét megvilágosítottad, * és az emberiség erkölcseit nemesebbé tetted. * Királynak nevezett szentéletű atya, * imádd érettünk Krisztus Istent, * adjon nekünk gazdag kegyelmet!

1. konták

Az egész világ bátor és tündöklő világítója, Krisztus egyházának legbölcsebb tanítója, a szerzetesi szabályok megírója, Nagy Bazil, a legszentebb Háromság buzgó és hűséges szolgája, imádkozzál érettünk Krisztushoz, akik téged hittel magasztalunk és töredelmesen kiáltunk hozzád:

Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

1. ikosz

Az angyalok Alkotója angyalhoz hasonlónak mutatott téged a földön, Bazil főpap. Mint angyalhoz hasonló, a szerzetesi szabályok törvényhozásával megmutattad nekünk az égbe vezető utat. Ezek által megtaníttatva, s a mindeneket alkotó Istennek mindezekért egész nap hálát adva, töredelemmel kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, királynak nevezett Bazil! * Üdvözlégy, szerzetesek jeles pátriárkája! * Üdvözlégy, tisztaságnak és szüzességnek csodálatos megőrzője! * Üdvözlégy, pásztor, aki szellemi juhok legeltetésének hatalmát magától az Istentől kaptad!

Üdvözlégy, a hallgatag élet igazi szeretője! * Üdvözlégy, aki a tévedések ragadozó farkasait az ő nyájától elűzöd! * Üdvözlégy, aki a bálványimádás sötét árnyékát eloszlató gyertya vagy! * Üdvözlégy, aki az egész világot megvilágosító fényes villámként ragyogsz!

Üdvözlégy, az evangélium igazságainak buzgó tanítója! * Üdvözlégy, Áriusz igen gonosz hamisságainak férfias elpusztítója! * Üdvözlégy, üdvösség útjának hívő és híres vezére! * Üdvözlégy, gyors segítsége azoknak, akik téged segítségül hívnak!

Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

2. konták

 Láttak téged az igazhitű cezáreai emberek, mint a Szentháromság buzgó harcosát, felemeltek a főpapi trónusra, bár nem is akartad, és igen sokat mellőztek, hogy azon más ne üljön, isteni tanításokat mennydörögtél, és az istenség fényét hármasnapúnak és oszthatatlannak hirdetted. Ezért mi, tanításod jó lelkével megvilágosíttatva, imádva a Szentháromságot, töredelmesen énekeljük: Alleluja!

2. ikosz

Az Isten ellen harcoló eretnekségek rosszindulatú tévtanait lángoló értelemmel és nyelvvel felégetted, a hívőket pedig a hármasnapú fénnyel megvilágosítottad. Minket is megtanítottál, hogy az egy Istent három személyben dicsérjük, ezért gyarló ajkainkkal őt dicsérve kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, fuvola és hárfa, amely a háromsági éneket édesen hirdeted! * Üdvözlégy, aranyos bíborruha, amely Krisztus egyházát ékesen díszíted! * Üdvözlégy, a hit-tanítás tudományával tele könyv! * Üdvözlégy, katolikus hitágazatok kimeríthetetlen tengere!

Üdvözlégy, a Szentlélek tüzétől égő tömjénező! * Üdvözlégy, aki Krisztus illatával a föld minden sarkát betöltöd! * Üdvözlégy, aki a bálványáldozatok bűzét az Isten Lelkének erejével eloszlatod! * Üdvözlégy, aki a bálványoknak szolgáló embereket az igaz Istenhez hívod!

Üdvözlégy, a katolikus életszabályok mélységének tapasztalt kimerítője! * Üdvözlégy, az eretnekek meséinek, bölcselkedéseinek és útjainak elpusztítója! * Üdvözlégy, mélység, aki az istentelen Áriuszt és a vele egygondolkozásúakat az alvilág mélységébe süllyesztetted! * Üdvözlégy, hármasnapú fény magassága, aki a világnak bölcsességben megjelentél!

Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

3. konták

A Magasságbeli ereje legyőzhetetlen harcosnak mutatott téged, Bazil főpap. Bátran és férfiasán harcoltál a hitehagyott Juliánnal, és az ő gonosz bálványimádóival. Rosszindulatú pogány tanításaikat a szent hit kardjával elmetszetted, és megparancsoltad, hogy a Szentháromságot az istenség egységében énekeljük: Alleluja!

3. ikosz

Az isteni világosságú hittudomány fényét bírva, boldogságos Bazil atya, a hitehagyott Áriusz istentelenségének sötét felhőjét elűzted, és az ő sokistenű gonosz hitét teljesen elhamvasztottad. A hívőket megtanítottad, hogy az egy Istent három személyben dicsőítsék, mi pedig, általad taníttatva énekeljük neked ezeket:

Üdvözlégy, második Mózes, aki a bálványok szolgálatából megszabadítottál minket! * Üdvözlégy, aki Juliánt, mint kemény fáraót, a gehenna tüzébe taszítottad! * Üdvözlégy, tűzoszlop, aki a bálványimádás éjszakáját megvilágosítottad! * Üdvözlégy, a földnek megígért fényesen világító gyertya, aki nekünk utat mutatott!

Üdvözlégy, forrás, aki a szerzetesi élet pusztaságában a szomjúságot égi vizekkel oltod! * Üdvözlégy, tápláló, aki a híveket Isten igéjének ételével tartod jól! * Üdvözlégy, mert a gyümölcs keserű kívánságait a szüzességben átalakítottad! * Üdvözlégy, mert a munka fanyar önmegtartóztatását Krisztus keresztjével megédesítetted!

Üdvözlégy, mert megtanítasz annak követésére, akit a rézkígyó előábrázolt! * Üdvözlégy, mert úgy rendelkeztél, hogy Krisztus parancsainak pajzsát mindenki szigorúan tartsa meg! * Üdvözlégy, az új Izrael erős és győzhetetlen vezére! * Üdvözlégy, Isten ellen felkelt ellenségek teljes megsemmisítője Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

4. konták

Az istentelen Valensz császár ariánus istentelenségtől őrjöngő viharát az isteni Lélek erejével elűzted, és az igazhitűek elleni kegyetlen felkelését lecsendesítetted. Az eretnekektől elrabolt templomot imád erejével a híveknek újból visszaadtad, és benne az igazhitűek kimondhatatlan örömére a Szentháromságnak kiáltottad: Alleluja!

4. ikosz

Az eretnekek gyülekezete meghallván a te Szentháromságról szóló Istentől sugalmazott tanításaidat, Krisztus főpapja, Bazil, szívében mértéktelenül fölfuvalkodtak az igaz Istenre törvénytelenséget és igaztalanságot mondva. Te pedig, mint le nem győzött harcos, férfiasán küzdöttél a Szentháromságért. Nem rémültél meg ugatásaiktól, sőt nevettél ezek esztelen gyalázkodásain, hangosan hirdetted a mindenek előtt létező egy, háromszemélyű Háromságot, ezért őt dicsőítve mondjuk neked:

Üdvözlégy, Bazil, az Anyaszentegyház Istentől adott tanítója! * Üdvözlégy, Istentől kiválasztott szent főpap! * Üdvözlégy, mert a Fiút az Atyával együtt kezdetnélkülinek hirdetted! * Üdvözlégy, mert az örök világosságtól fölragyogott örök világosságot a híveknek kijelentetted!

Üdvözlégy, mert a megtestesült Istent minden ember üdvözítőjének mondtad! * Üdvözlégy, mert azt hirdetted, hogy Jézus Krisztus az egész világ Alkotója! * Üdvözlégy, mert az Isten Fiát káromló Áriusz hamis ajkait keményen elhallgattattad! * Üdvözlégy, mert a krisztusgyűlölő Valenst tűzzel büntetted meg!

Üdvözlégy, mert szavaid parittyájával az eretnek ariánusokat legyőzted! * Üdvözlégy, mert bölcsességed fönségével a keresztényeket felmagasztaltad! * Üdvözlégy, igazhitűség éber harcosa és legfelsőbb értelem! * Üdvözlégy, Krisztus megjelenéseinek legédesebb tanítója!

Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

5. konták

A szellemi kelet Istentől küldött csillagaként jelentél meg, Krisztus főpapja, Bazil. Az eretnekek tanításának rossz szagú ködét, és az Urunk Jézusra szórt káromlásokat a hittudomány igen fényes sugaraival elűzted. Kinyilvánítottad, hogy az Isten Fia egylényegű az Atyával és Szentlélekkel, egyenlő és egyuralkodású, akinek mint igaz Istennek és az ember megteremtőjének, mindig énekeled: Alleluja!

5. ikosz

Szellemi nyájad meglátván az eretnekek és a krisztusgyűlölő császár hamar bekövetkezett halálát, amelyet előre megmondtál, kimondhatatlan örömmel megörültek. A háromszemélyű Úrnak, aki visszaadta egyháza békéjét, hálaadó éneket énekeltek, szent és buzgó imáid által, amelyekbe mi is ajánlva magunkat kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, Bazil, az égi magasságokig érő tűzoszlop! * Üdvözlégy, magasröptű sas, aki a háromsági fényt átlátod! * Üdvözlégy, mert, mint földi fészek madárkája, a háromsági fényhez emelkedtél fel! * Üdvözlégy, mert az eretnekség által vakoskodókat a pokolba vezeted!

Üdvözlégy, szárnyaló sas, aki tanításoddal az egész világot átrepülöd! * Üdvözlégy, aki a sötét perlekedések eretnekségét végleg kiirtottad! * Üdvözlégy, a Vigasztaló Lélek élő vizének forrása! * Üdvözlégy, tanítás vízfolyásának a világ végéig való kiáradása!

Üdvözlégy édes énekű fülemüle, aki a hívek szívét megörvendezteted! * Üdvözlégy, isteni szavú kanári, aki Istent állandó énekkel dicsőíted! * Üdvözlégy, paradicsomi folyó, amely az Édentől ered! * Üdvözlégy, édes tanítások sebes folyama, amely az egész földet megáztatod!

Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

6. konták

Isteni szavú szónokként, Istentől ihletett méznél édesebb ajakként jelentél meg, Krisztus főpapja, Bazil, abban az időben, amikor a katolikus egyház nagy zavargásban volt. Mint jó hangú harsona, elkezdted mennydörögni egészen a föld határáig a mi Istenünk szabadítását. A szent, igaz, legyőzhetetlen és sértetlen hitet gondoztad és megerősítetted, amelyben minket is erősíts meg, akik Istennek énekeljük: Alleluja!

6. ikosz

Az eretnekség és a szörnyű tévelygés sötétségében levőknek, mint tündöklő nap ragyogtál föl. Krisztus főpapja, Bazií. Kiválasztott téged Krisztus Urunk, az Atya lényegének ragyogása, amiért, mint nagyfényű sugár fényes szavaid tanításával bevilágítottad a földkerekséget. Általad sokan csatlakoztak a katolikus hit egységéhez, amelyben rendületlenül állva, velünk együtt egy lélekkel éneklik neked:

Üdvözlégy, Istentől felragyogott titokzatos fény sugara! * Üdvözlégy, az evangélium igazságának aranyból készült harsonája! * Üdvözlégy, egyház csillaga, aki tanításoddal a világot megvilágosítod * Üdvözlégy, beszéd, aki az Ige isteni sugallataival az egész világot betöltőd!

Üdvözlégy, Szentlélek hangszere, aki nekünk a megváltás énekét zenged! * Üdvözlégy, forrás, aki mézzel folyó énekkel töltőd be az egész világot! * Üdvözlégy,; édes szavú szónok, aki a mennyei titkokat hirdeted! * Üdvözlégy, isteni hittudós, aki a háromsági személyeket felfogod!

Üdvözlégy, szerzetesek szabályainak és telepeinek megalapozója! * Üdvözlégy, cezáreai trón fölséges kormányzója! * Üdvözlégy, Istentől ültetett olajfa, amely egyháznak erényes fiákat virágoztál! * Üdvözlégy, isteni bölcsességű tanítókat és az igaz hit védőit növesztő ág!

Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

7. konták

A főpapi hatalommal akarván téged felékesíteni Krisztus Urunk, a legfőbb pap, először felékesített téged a Szentlélek ajándékaival, mint nagy értékű kövekkel, melyekkel az eretnekek hamis meséit szétromboltad. A rád bízott nyájat élethozó mezőkön, szentségben és igazságban legeltetted, vagyis megtanítottad, hogy a háromságban egy Istennek énekeljék: Alleluja!

7. ikosz

Mint az új Áront, dicsérünk téged, Bazil főpap. Nem az ószövetségi, tizenkét drágakőtől tündöklő ruha miatt, hanem Krisztusnak mintegy tizenkét kőből alkotott alapjára építve és rendelése szerinti ruhával felékesítve, amelyben az angyalok által tisztelt isteni titkokat és istentiszteleteket végezted. Ezért mi naponta a nagy értékű drágakövekből összefonva, neked éneket énekelünk: :

Üdvözlégy, az igaz hit karneolja, aki az égbolton ragyogsz! * Üdvözlégy, smaragd, aki a jótettektől mindig zöldellsz, és soha el nem fonnyadsz! * Üdvözlégy, antracit, aki az emberek megmentésének buzgóságától vagy ékes! * Üdvözlégy, zafír, aki a földön tartózkodtál, de szíveddel az égbe emelkedtél!

Üdvözlégy, achát, az eretnekek tanítását végleg megsemmisítő méreg! * Üdvözlégy, jácint, aki a viszálykodók szívét az egységhez és egyetértéshez fordítod! * Üdvözlégy, ametiszt, aki fáradhatatlan buzgósággal voltál az Isten szolgálatában! * Üdvözlégy, krizolit, aki szemedet a hegyre, szívedet az égbe emelted!

Üdvözlégy, ónix, aki a megterheltek bűneit bűnbánatra fordítottad! * Üdvözlégy, gyémánt, aki az üldöztetéseket szelíden és férfiasán viselted! * Üdvözlégy, minden drágakőnél és gyöngynél drágább és tiszteltebb! * Üdvözlégy, a mennyei Főpap legszentebb papja!

Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

8. konták

Krisztus főpapja, Bazil, csodálatosnak és magasztosnak látott téged Szent Efrém, ugyanis azt látta, hogy Isten kegyelmének szeráfi tüzétől égsz, és az égi magasságokig érsz. Méltass minket is, gyermekeidet, legtiszteltebb atya, hogy Isten kegyelmének ezen ajándéka által szüntelenül égjünk, és sohase szűnjünk meg , és szívünk melegségében Istennek mindig énekeljük: Alleluja!

8. ikosz

Teljesen elteltél a hármasnapú fénnyel, tiszteletreméltó Bazil atya. Ajkad lángol, szavaid villámhozóak, hangod mennydörgéshez hasonló, tanításod, mint a záporeső, amely megöntözi a híveket, és jótettekben megerősíti a szíveket. Öntözd meg bűneinktől kiszáradt szívünket is, hogy tisztán énekeljük neked:

Üdvözlégy, Bazil, aki Isten kegyelmének szeráfi tüzével lángolsz! * Üdvözlégy, aki az égi titkokat az Anyaszentegyháznak értelmesen magyarázod! * Üdvözlégy, lánghoz hasonló Bazil, aki a gonosz eretnekségeket elégeted! * Üdvözlégy, aki a büszke Eunomiosz átkos kérkedését megaláztad!

Üdvözlégy, aki a gyalázatos nesztoriánus eretnekséget férfiasan legyőzted! * Üdvözlégy, a legtisztább Istenszülő dicsőségének és tiszteletének buzgó védelmezője! * Üdvözlégy, aki megparancsoltad minden teremtménynek, hogy őbenne örüljön és vigadjon! * Üdvözlégy, aki a hívő keresztényeknek az eretnek barbárok fölött győzelmet eszközölsz!

Üdvözlégy, aki szeplőtelenül ajánlottál föl vérontás nélküli áldozatokat Istennek! * Üdvözlégy, aki a többi papot is megtanítottad, hogy ugyanazt áldozzák Istennek! * Üdvözlégy, aki a vértanúkat dicsőítő beszéddel tisztelted meg! * Üdvözlégy velük együtt, és minket is méltass, hogy Isten trónja előtt álljunk!

Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

9. konták

Tiszteletreméltó atya, az ördögök egész serege tehetetlen, hogy legyőzhetetlen erődnek ellenálljon. Az ifjút, ugyanis, aki a gyilkos kézírás által az alvilág torkába esett, imád erejével kiragadtad. Negyvennapos böjtje után az átvett kézírást széttépted, az ifjút pedig az Alkotóval újra kiengesztelted, és összekötötted, és megtanítottad, hogy alázatos szívvel énekelje: Alleluja!

9. ikosz

Az álbölcselkedő eretnek szónokok, mikor meglátták az ifjún történt dicsőséges csodát, nagy félelemmel teltek el. Egy gondolattal, a katolikus Egyházzal egyesültek és veled egy lélekkel hálát adva a háromságban egy Istennek, a gonoszok félelmetes elűzőjének, alázatosan kiáltották neked:

Üdvözlégy, Bazil, aki nagy erőddel a mérges kígyót legyőzted! * Üdvözlégy, mert az ő büszke szívébe a keresztet tűzted! * Üdvözlégy, aki a démonok egész erejét, mint a füstöt elűzted! * Üdvözlégy, aki a hegyről leesett kézirat tekercsét sokak jelenlétében összetépted!

Üdvözlégy, aki az elveszett fiút az Atyaistenhez visszatérítetted! * Üdvözlégy, aki őt Isten Fiának testével és vérével jóllakattad! * Üdvözlégy, aki az összes hívőt kimondhatatlan örömmel töltötted el! * Üdvözlégy, aki az elveszett bárányt a Paradicsom édességébe vezetted be!

Üdvözlégy, mert miatta az összes angyalok vigadoznak az égben! * Üdvözlégy, mert a pokolbeli vadállat minden tehetetlensége szitkozódva nevetségessé vált! * Üdvözlégy, mert forrón szereted azokat, akiket Krisztus drága vérén megváltott! * Üdvözlégy, és ezért méltass mindnyájunkat, hogy a szent éneklők karába jussunk!

Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

10. konták

Megmenteni akarván teremtményét az Alkotó, a hitetlenség sötétségéből igen sokat kiragadott általad az igaz hit világosságára. Amikor már halálos beteg voltál, és boldog elszenderülésedre készültél, akkor a zsidó orvost feleségével és gyermekeivel a szent keresztségben megvilágosítottad, és megtanítottad, hogy miképpen kell tiszta szívvel a Szentháromságnak énekelni az éneket: Alleluja!

10. ikosz

Az egyház kőfala és a hívek erős védőbástyája vagy, Krisztus főpapja, Bazil. Az eretnekek tábora nem tudja azt megingatni, mert Péter megingathatatlan hitének sziklájára van alapozva. Arról, mint szilárd gyémántról, rosszindulatú támadásuk lecsapódik, és rájuk fordul vissza. Az igazhitűek csodálatos dolgaid miatt dicsekszenek és megerősödnek, ugyanis te földi életed végén a zsidó férfit a szent keresztségben megvilágosítottad, magad pedig az örök égi lakásokba költöztél át, ahonnan is tekints ránk imáiddal, akik ezeket kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, a cezáreai trón csodálatos megerősítése, és fényes ékessége! * Üdvözlégy, aki kormányzásoddal annak bölcs építését elrendelted! * Üdvözlégy, aki az előbb hitetlen zsidó férfira égi fényt árasztottál! * Üdvözlégy, aki a halál közelségében lévén, a bűnöst megmentetted!

Üdvözlégy, halálod órájában is nagy csodatevő! * Üdvözlégy, aki nem engedted meg, hogy ő a zsidó hitetlenségben meghaljon! * Üdvözlégy, a gonosz lelkek félelmetes elűzője! * Üdvözlégy, gonosz ellenségeskedésük és rágalmaik bátor legyőzője!

Üdvözlégy, aki az emberektől minden bajt és szomorúságot elűzöl! * Üdvözlégy, aki a téged segítségül hívóknak gyors segítséget adsz! * Üdvözlégy, árvák táplálója, és minden szükségben lévőnek gyors segítsége! * Üdvözlégy, a szenvedésben bajlódóknak látogatója és segítője!

Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

11. konták

Hozzád méltó éneket nem mondhatunk neked, ó, csodálatos Bazil, hiszen te az égből ránk tekintesz, és buzgó imáddal isteni kegyelmet eszközölsz nekünk. Hervadhatatlan koszorúval koszorúz meg ott Krisztus Istennek, a pásztorok fejedelmének kegyelmes jobb keze, akinek, mint igaz Istennek, az angyalokkal énekeled: Alleluja!

11. ikosz

Krisztus fényt árasztó gyertyája és nagy kedvence, Bazil, isteni bölcsességű világosság, aki megvilágosítod a hívek szívét, aki az égi Szentek Szentjében, sok jótetteddel egészen világoskodsz, felmentél, és, mert igazi főpap, és Istennek hívő szolgája vagy, a Szentháromság előtt állsz, ahol emlékezz meg rólunk is, akik kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, a szellemi hajnal le nem nyugvó világossága! * Üdvözlégy, aki Istentől ihletett szavaid fényével a földi királyokat megvilágosítod! * Üdvözlégy, keletről felkelő hajnali csillag! * Üdvözlégy, aki nyugatig is elérsz fényeddel!

Üdvözlégy, észak és dél határait beragyogó villám! * Üdvözlégy, fényesen világító drágakő, aki a világot életed csodás tetteivel ékesíted! * Üdvözlégy, élő vízforrás, aki a bűnök hőségében lévőket meghűsíted! * Üdvözlégy, az élet tengerén hajózok táplálója és irányítója!

Üdvözlégy, szent szülők áldott földjéből kivirágzóit liliom! * Üdvözlégy, aki a hitetlenség bűzében fonnyadó világot jó illattal töltőd el! * Üdvözlégy, jó illatú rózsa, aki a Paradicsom kertjében tartózkodsz! * Üdvözlégy, és imádkozz mindig Istenhez a te kedves nyájadért!

Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

12. konták

A hármas egy istenuralom kegyelme megköszönte neked hőstetteidet, betegségeidet és munkáidat, Bazil főpap. A kimondhatatlan dicsőség, és elbeszélhetetlen szépség és jóság szemlélésével méltatott ugyanis téged a szentekkel való tartózkodásra, és a véget nem érő együtturalkodásra, ahol emlékezz meg azokról, akik szent elköltözésedet dicsőítik, és Istennek énekilk: Alleluja!

12. ikosz

Az egész angyali énekkar dicsőít téged, ugyanis a földön angyal módjára éltél, atyánk. A szentek testülete veled ünnepel, munkáid nagyságán csodálkoznak a föld határai, a hívek minden gyülekezete boldognak mond téged. Mivel gyógyító erőid a sokféle és mindenkorú bajokat orvosolják, és a betegségeket gyógyítják, azért örvendezve ezeket kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, királyi felszentelés, igen dicséretes és boldog Bazil! * Üdvözlégy, az öröklétű Háromság tiszta és tisztes lakhelye! * Üdvözlégy, a pátriárkáktól megtisztelt szent, angyalok beszélőtársa! * Üdvözlégy, aki a munkában és hőstettekben a prófétákkal és az apostolokkal egyenlő vagy!

Üdvözlégy, főpapok kormányzótársa és hittanítók feje! * Üdvözlégy, szerzetesek szabálya és munkálkodók dicsérete és dicsősége! * Üdvözlégy, összes szentek lakótársa az égi hajlékokban! * Üdvözlégy, aki éber vigyázó vagy a pokol álnok ármányai ellen!

Üdvözlégy> Nagy Bazil, akit a hittanítók koronájával koronáztak meg a mennyekben! * Üdvözlégy, aki minden igazhitűnek adományokért jársz közben az Istennél! * Üdvözlégy, aki gyorsan segítesz mindenkinek, különösen a háború idején! * Üdvözlégy, aki megőrzöl minket, hívőket, minden szükségtől és bajtól!

Üdvözlégy, Nagy Bazil, az egész világ megvilágosítója!

13. konták

Krisztus legszentebb és legnagyobb főpapja, Bazil, szomorúak vigasztalója, elveszettek felelősségre vonója, fogadd el tőlünk ezen imánkat, és vidd azt a Szentháromság oltárára, hogy szent imáid által a mennyország örökösei legyünk, és méltók legyünk, hogy veled és az összes szentekkel együtt Istennek mindörökre énekeljük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.