Akathiszt Nagy szent Arzén atyához

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Krisztusnak rendkívüli harcosa, a puszta fényességes ékessége és a szerzetesek csodás jóváhagyása, tisztelendő Arzén atyánk! A szent angyalokkal most a Háromszemélyű Isten előtt állva, imádkozzál lelkünk üdvösségéért, hogy szeretettel hangoztassuk neked: Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

1. ikosz

Testben járó angyalnak, és mennyei embernek ismerünk téged, tisztelendő Arzén atya. Te ugyanis ismeretes nemzedékből származva, elvetetted a világi tudást, gazdagságot, és tiszteletet, és alázatos egyházi személlyé akartál lenni, ezért énekeljük neked:

Üdvözlégy jámbor szülők tiszteletre méltó sarjadéka. * Üdvözlégy, aki tőlük jó nevelést kaptál. * Üdvözlégy, aki a görög és latin tanulmányokat kitűnően megtanultad. * Üdvözlégy, akit a magasságból mennyei bölcsességgel ajándékoztak meg. * Üdvözlégy, akit a római Egyház diákonusává tettek. * Üdvözlégy, aki a papi méltóságra magadat méltatlannak tartottad. * Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

2. konták

Látva szent törekvésedet az üdvösségre, meghívott téged az Úr, először a közös javaknak szolgálni a hazáért és Isten dicsőségéért, a császárok fiait nevelni, és tanítani. Meghallva Isten parancsát, te, Arzén atya, elhagytad a régi Rómát, amelyben elhatároztad, hogy egyszerűségben és ismeretlenségben fogsz élni, és Nagy Teodóz udvarában álltál meg, énekelve Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Isteni értelemmel eltelvén, jól oktattad, ó, Arzén atya a földi császár gyermekeit, méltóvá lévén tőle tiszteletre, és nagyságra, de lelked, az ég felé törekedve, csak az örök életre gondolt. Ezért hangoztatjuk is neked:

Üdvözlégy, mert szenátori tisztséggel lettél megtisztelve. * Üdvözlégy, mert a dicsőséghez szívedet nem tapasztottad oda. * Üdvözlégy, mert a világ minden szépségét megvetetted. * Üdvözlégy, mert a csábításoktól és kísértésektől angyalod oltalmazott. * Üdvözlégy, mert az udvarban az imádságot nem hagytad el. * Üdvözlégy, aki ott is az egy szükségeset kerested. * Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

3. konták

Isten ereje által vezetve, felülről vártad a híradásokat, ó tisztelendő atya, hogy melyik üdvözítő útra kell lépni, és álomban hangot hallottál, az Úrtól: Arzén, fuss az emberektől, és üdvözülsz. Ezt az isteni hívást követve, elhagytad a császári udvart, és lépteidet a szerzetesek lakása felé irányítottad, énekelve az Úrnak: Alleluja.

3. ikosz

Eléghetetlen vágyat bírván, hogy az Úrnak szolgálj, a Szkéti pusztába költöztél el, ó boldogságos atya, és a szerzetesi küzdelmekben gyorsan sikeres voltál, a nagy Kolobosz Jánostól oktatva, ezért ezt mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki elfutottál a császári és emberi megtiszteltetéstől. * Üdvözlégy, aki a tisztes szerzetességet kérted. * Üdvözlégy, aki az idős atyának és a szerzetesi engedelmességnek magadat átadtad. * Üdvözlégy, aki a küzdelmekre szentelted magadat. * Üdvözlégy, aki fölötte megaláztad magadat. * Üdvözlégy, aki az utasoknak és szegény embereknek kijelentetted magadat. * Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

4. konták

A szenvedélyek viharát lecsendesítetted, ó, isteni bölcsességű atya, körülvéve magadat böjttel, virrasztással, imádsággal, és elérted a lélek kegyelmes nyugalmának kikötőjét, énekelvén Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Ismét meghallva a mennyei hangot: Arzén, fuss az emberektől, és légy hallgatagságban, mert ez a véteknélküliség gyökere, a legsűrűbb pusztába távolodtál el, és ott a szent hallgatagságnak tökéletesen átadtad magadat, mivel megakadályoztad, hogy hozzád jöjjenek, és arcodat senkinek sem mutattad meg. Ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy az üdvös hallgatagság tanítója. * Üdvözlégy a szerzetesi fogadalmak hű teljesítője. * Üdvözlégy, aki bánkódtál a kimondott szavakon. * Üdvözlégy, aki a hallgatagság miatt sohasem sajnálkoztál. * Üdvözlégy, aki nem akartad, hogy a madarak éneke elvonjon. * Üdvözlégy, aki, az Istennel való beszéddel szerettél mindig gyönyörködni. * Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

5. konták

Az örömet okozó sírásnak Isten előtt kedves forrását bírván, ó, tisztelendő, öved alatt kendőt hordva, hogy azzal letöröld fényességes szemeidből bőven kiáradó imádságos könnyeket, lelkedet gyümölcsözővé tévén minden jó dologra, küzdve, hogy énekeld Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Néhány testvér látott az imádságban, mint tűzben állót, mert valóban lángoltál az élő Isten iránti szeretettől, Aki eljött a bűnösöket üdvözíteni. Csodálkozva tehát ezen a tűzlángú szereteteden az Úr iránt, boldognak mondunk téged, ezekkel a dicséretekkel:

Üdvözlégy, aki megszerezted a meghatottság adományát. * Üdvözlégy, aki magadnak mindig szemrehányást tettél. * Üdvözlégy, aki napkeltétől nyugtáig józanságban voltál. * Üdvözlégy, aki éjjel kitárt karokkal imádkoztál. * Üdvözlégy, mert Isten benned, és te Istenben tartózkodtál. * Üdvözlégy, aki szüntelen Istenre való gondolással magadat teljesen megszentelted. * Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

6. konták

A szerzetesi tevékenység hirdetője voltál, ó tisztelendő, nem szavakkal és beszédekkel, hanem nagy küzdelmeiddel. Ezért nem hagytad el az írott könyveket sem, a leveleket sem, a kis kijelentéseket sem, amelyekben visszatükröződött fényt sugárzó értelmed, mint tükörben. Ezért hangoztatjuk a téged megvilágosító Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál a nagy erényekkel nem csak a Szkéti pusztában, hanem távolra is, annak határain túl, és a te Isten előtt kedves életedet sok atya követte, amint a Palesztinában hősködő Nagy Eutim is. Dicsőítve betegségeidet és fáradalmaidat, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki megszerezted a lelki és testi szegénységet. * Üdvözlégy, aki az örökségről és adományról lemondtál. * Üdvözlégy, aki gyönge ruházatoddal minden szerzetest felülmúltál. * Üdvözlégy, akinek az ingben is szüksége volt. * Üdvözlégy, aki ágy helyett gyékényre feküdtél. * Üdvözlégy, aki a poshadt vizet, mint illatos kenetet szagoltad. * Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

7. konták

Ki akarván nyilvánítani a pusztai atyáknak, ó, Arzén atya, a te hallgatag életed tökéletességét, látomásban megmutatta egyiknek közülük, hogy hajódat a nagy hallgatagságban sem az emberek, az angyalok sem, hanem, maga az Úr irányítja: és így mindenki előtt ismeretessé vált, hogy elfutva az emberektől Istennel egyesültél, hangoztatva Neki: Alleluja.

7. ikosz

Új és csodás volt életed, tisztelendő Arzén atya, mert a szerzetesi rendből senki sem jutott fel a szenvedélytelenség annyira csodálatos fokára, amelyre te feljutottál, elérve az angyali tisztaságot. Látva téged testben mennyei embernek, ezt mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki a lélek és test szüzességét sértetlenül megőrizted. * Üdvözlégy, aki a testi ösztön tüzét kioltottad. * Üdvözlégy, aki a nők tekintetétől elfutottál. * Üdvözlégy, aki az ő képüket az értelemben sohasem tartottad. * Üdvözlégy, akinek szelíd és jó szíve volt. * Üdvözlégy, aki a pusztai felindultságot édesen eltűrted. * Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

8. konták

Vándornak és jövevénynek tartottad magadat a földön, te, ó atya, a szent apostol szava szerint, aki ezt mondta: Nincs maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük, helyről-helyre vándorolva, hogy közelebb légy az Úrhoz, hangoztatva Neki: Alleluja.

8. ikosz

Értelmedet egészen Isten felé vitted, te, ó szent atya, szunnyadást nem engedtél szempilláidnak, mindig virrasztva, imádkozva, és józanságban lévén. Ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki az álommal, mint gonosz démonnal harcoltál. * Üdvözlégy, aki a magad számára egy óra alvást elegendőnek tartottál. * Üdvözlégy, aki, hogy ne ess elgyengülésbe, társaidat kérted, hogy vigyázzanak. * Üdvözlégy, aki a gyékény fonásában jól dolgoztál. * Üdvözlégy, aki szűkös vizet ízleltél. * Üdvözlégy, aki zöldséget évente egyszer fogadtál. * Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

9. konták

Minden parancsot hűségesen teljesítettél, ó tisztelendő, és úgy lettél kedves az Úr előtt, hogy a szerzetesi rend „Nagynak” nevezett téged, énekelve Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok nem hasonlíthatók össze veled, ó, Arzén atya, az emberi lélek ismeretében, mert nem csak a szerzetesek keresték oktatásodat, hanem a főpapok is hozzád jöttek. Te pedig, idegen lévén az emberi tetszés számára, cellád ajtóit mindenki előtt bezártad, megtisztelve az egyszerűeknél tanulni a tudományok tudományát: a lélek üdvözítését, mint magának, hogy tanító legyen. Ezért hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki igen ékes voltál kegyelmi adományokkal. * Üdvözlégy, aki a megkülönböztetés szellemével meggazdagodtál. * Üdvözlégy, aki tanítványaidat isteni bölcsességgel oktattad. * Üdvözlégy, aki az ő szunnyadozó lelkiismeretüket művésziesen felébresztetted. * Üdvözlégy, aki Isten félelmével, mint pajzzsal védekeztél a gonosz támadásaitól. * Üdvözlégy Istennek nagyon megvilágosított öregje. * Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

10. konták

Lelki üdvösséget szereztél sok fáradsággal és verejtékkel, ó Isten szentje, és a hasonlóság és jámborság alakját állítottad minden szerzetes elé, hogy nyomaidba lépve, nagy hangon énekeljék Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Erős fal volt elhatározásod, ó, Arzén atyánk, a lelki munkában, mert sohasem felejtetted el az Úr szavait: Senki, aki rátette kezét az eke szarvára, és visszanéz, alkalmatlan a mennyek országára. Azért, éberen viselted Krisztus igáját, amíg elérted a mennyek országát, ahol a minden szentekkel tartózkodsz, indítva bennünket, hogy neked így énekeljünk:

Üdvözlégy, aki töretlen erősséget mutattál a küzdelmekben. * Üdvözlégy, aki magadat teljesen átadtad Isten akaratának. * Üdvözlégy, akit minden útján a Gondviselés vezetett. * Üdvözlégy, aki a barbároktól, és gonosz helyzetekből sokszor megmenekültél. * Üdvözlégy, akit az Úr nagy türelemmel ruházott fel. * Üdvözlégy, aki erővel, mint kővel erősödtél meg. * Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

11. konták

A testnélküli rendekkel, most a mennyben, éneket ajánlva a Legszentebb Háromságnak, ó, isteni bölcsességű Arzén, te már itt a földön, mint angyal éltél, Krisztus szeretetével voltál eltelve, mert ezt mondtad tanítványaidnak: Mindenkit szeressetek, és mindenki iránti szeretettől az Úrhoz meneküljetek. A felebarát iránti ilyen szeretettől fellángolva, a lopás erőtlenségétől letartott szerzetest te megjavításra a celládba hívtad, énekelve Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Fényt sugárzó világítóként jelentél meg az egész szerzetesi rend előtt, ó, Arzén atya, erényektől ragyogva, főképp pedig az üdvös alázatossággal, amely által elnyerted szívedben a Szentlelket. Ezért, így magasztalunk téged:

Üdvözlégy, aki az alázatosság példáját megmutattad. * Üdvözlégy, aki minden teremtménynél alábbvalónak tartottad magadat. * Üdvözlégy, aki a szerzetesek egyszerűségét nagyon utánoztad. * Üdvözlégy, aki átadtad magad, hogy nem magadtól, hanem az öregek személyétől kérjenek feleletet. * Üdvözlégy, aki az alázatossággal a szigorú erkölcsöt kapcsoltad össze. * Üdvözlégy, aki önmagadat semmibe sem vetted. * Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

12. konták

Krisztus kegyelmét nyerted el, ó tisztelendő, hogy segíts mindazoknak, akik szeretettel tartják meg emlékedet. Ezért kérünk téged: Tégy okossá bennünket, hogy ne a világnak, hanem Istennek legyünk tetszésére, egyedül Neki szolgáljunk, és az Ő szent vezetésének adjuk át magunkat, amint te is ezt teljesítetted életedben, mondván: Ha az Úr nem őriz meg engem, akkor miért éljek a földön. Ezekre, a szent szavaidra emlékezve, hangoztatjuk a Gondviselő Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve hallgatag életedet, ó Arzén atyánk, csodálkozunk minden küzdelmeden is, téged, a hit gyémántját és az Isten iránti szeretet reménységét bírván. Ezért hangoztatjuk is neked:

Üdvözlégy Krisztus minden parancsának hirdetője. * Üdvözlégy az Isten ismereteinek titkos szemlélője. * Üdvözlégy, mert mindig emlékeztél a halál órájára. * Üdvözlégy, mert úgy rendelkeztél, hogy testedet ne temessék el, hanem semmisítsék meg. * Üdvözlégy, aki tiszteletre méltó öregségben haltál meg. * Üdvözlégy, aki megparancsoltad, hogy a vérontásnélküli áldozatot végezzék el érted. * Üdvözlégy Arzén, Isten nagy kedveltje.

13. konták

Ó, Istennek nagy kedveltje, tisztelendő Arzén atyánk! Fogadd el ezt a dicséretedre hozott kis imádságot, és kérdd az általad megszeretett, és téged megszerető Urat, hogy méltasson bennünket életünk hátralevő idejében a bűnbánatra, bűn nélkül átmenni, és békességben Istenben elnyugodni, énekelve Neki: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.