Akathiszt Szent Borbála nagyvértanúnőhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Pogány szülőktől származott, de korán keresztény lett. Emiatt atyja toronyba záratta, majd sok kínzás után saját kezűleg lefejezte.

Ünnepe: december 4.

Tropár 8. hang

Szent Borbálát tiszteljük, * mert ő az ellenség fondorkodásait meghiúsította, * és a Kereszt fegyverének segítsége által, * mint nagyjelességű, azoktól, mint csapdából megszabadított.

1. konták

Mint általad a különféle rossztól és megszállottságtól megszabadultak, mi, hozzád imádkozok, neked, az Istentől a bálványimádó nemzedékből kiválasztott és az emberek megújítására a szent nemzetségbe hívott Krisztus jegyesének, hálaadó énekeket és dicséreteket énekelünk, szent és igen dicséretes nagyvértanúnő! Te pedig, mivel bizalommal járulhatsz az Istenhez, szabadíts meg minket minden bajtól, hogy örömmel mondjuk neked:

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

1. ikosz

Az angyalok előtt tisztes és szeretetre méltó tisztaságot sértetlenül megőrizve, tiszteletre méltó Borbála, méltóvá lettél arra, hogy az angyalok lakótársa légy, akikkel mindig énekled Istennek az égben a háromsági éneket. Hallgass meg minket, akik neked a földön e dicsőítő éneket énekeljük:

Üdvözlégy, leányka, akiről az Atyaisten előre elhatározta, hogy a szenvedésben Fia képéhez hasonló légy! * Üdvözlégy, akit az Isten Fia, a Világosság a világosságtól a sötétségből a hitnek és kegyelemnek csodás fényére hívott meg! * Üdvözlégy, mert a Szentlélektől való meghívásod után testben és lélekben is szent voltál! * Üdvözlégy, mert téged a test és lélek szennyétől sértetlenül megőrzött!

Üdvözlégy, aki a Szűztől született vőlegénnyel, Krisztussal tiszta szűzként eljegyeztettél! * Üdvözlégy, aki a földi jegyest az égi miatt nem akartad ismerni! * Üdvözlégy a bálványimádás töviseinek halmán felnövő tisztaság lilioma! * Üdvözlégy a hervadhatatlan dicsőség hegyén virágzó tisztaság virága!

Üdvözlégy, aki az égi palotában Krisztus jó illatát élvezed! * Üdvözlégy, akit ott az emberek fiainál Szebbnek látása megvigasztal! * Üdvözlégy, aki a földön ruhádat a Bárány vérében fehérré tetted! * Üdvözlégy, aki az Isten Bárányát szűzi alakban, az égben követted!

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

2. konták

Látva magadat, Szent Borbála, hogy atyád magas oszlopra állított, és ezt isteni intésnek véve, hogy az égbe emelkedsz, szívedben elhatároztad az értelmes feljutást, amely által a sötétségből a világosságra és a csábító bálványoktól az igaz Istenhez jutsz fel, énekelve neki: Alleluja!

2. ikosz

A mindeneket alkotó egy Háromság megérthetetlen értelmét megérteni akarta Szent Borbála szűz, és saját értelmével beszélgetve mondta: Mondd nekem, hogyan lehetséges az, hogy a sötét bálványok alkották az égi világítókat? A zsoltáros így felelt: A pogányok minden istene ördög, egy az Isten és Úr, aki az eget és annak minden világítóját alkotta. Ezen értelmeden, bölcs szűz, elcsodálkozva mondjuk:

Üdvözlégy, bálványimádó bölcseknél értelmesebb! * Üdvözlégy, e világ bölcseinél bölcsebb! * Üdvözlégy, mert az Isten bölcsességének ismeretlen és titkos dolgait neked megmutatta! * Üdvözlégy, mert téged az igazi bölcsességre maga az Isten Igéje tanított!

Üdvözlégy, mert Krisztus értelmével minden csillagimádót felülhaladsz! * Üdvözlégy, mert az égi kört ezeknél világosabban látod! * Üdvözlégy, mert a teremtésben, mint tükörben, magát az Alkotót szemléled! * Üdvözlégy, mert a teremtett világítókban a nem-teremtett Fényt látod!

Üdvözlégy, mert az égben Isten arcának fényét már tükör nélkül látod! * Üdvözlégy, mert ennek a fénynek kimondhatatlanul örvendezel! * Üdvözlégy, értelmes csillag, amelynek fénye által Isten arca, mint Nap, nekünk fényesen jelenik meg! * Üdvözlégy, szellemi Hold, aki által a tévedés éjszakája, mint a Nap világosodik meg!

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

3. konták

A Magasságbeli ereje adott akkor Szent Borbálának, mint hajdan Ezekiel prófétának, tündöklő arcot minden bálványimádó előtt, hogy ne féljen az ő gonosz arcuktól, és ne rémüljön meg a vad fenyegetéstől. Azért a férfias bölcsességű szűz bátran kiáltotta: A Háromságot tisztelem, az egy Istenséget, és annak hittel hódolva nagy hangon mondom: Alleluja!

3. ikosz

A magasságból kapott bölcsességgel Szent Borbála atyja fürdőjének építőihez sietett, és a Szentháromság titkát kinyilvánítva nekik megparancsolta, hogy a fürdőn, csináljanak három ablakot. Mert, amint mondta, ha a bálványimádóknak szájuk van, és mégsem hirdetik az igaz Isten dicsőségét, akkor ennek a fürdőnek kőfalai három ablakkal, mint három szájjal tegyenek tanúságot, hogy egy az Isten, a minden teremtménytől dicsért és imádott Szentháromságban. E bölcsességedért tehát, Szent Borbála, neked, ezeket a dicséreteket ajánljuk:

Üdvözlégy, mert a három ablakos fürdőben a legszentebb Háromság nevében történő szent keresztség medencéjét ábrázoltad elő! * Üdvözlégy, mert a víz és a Lélek medencéjében és vértanúságod vérében megmosattál! " * Üdvözlégy, mert a három ablakkal a sokistenség sötétségét, a Szentháromság világosságával elűzted! * Üdvözlégy, mert a három ablakon át a Háromság fényét fényesen megláttad!

Üdvözlégy, mert a három ablakkal a sírból harmadnap feltámadt igazság Napja nézett rád! * Üdvözlégy, mert ez által neked a háromsági üdvözítés napja ragyogott fel! * Üdvözlégy, mert szívedet a háromságban egy Istennek mindig nyitva tartottad! * Üdvözlégy, mert érzékeidet a három ellenség: test, a világ és az ördög harcai előtt erősen bezártad!

Üdvözlégy, mert lelkedben a hit, remény és szeretet három szellemi ablakát elkészítetted! * Üdvözlégy, mert ezzel a három ablakkal, a háromságos Istennél a három nap után felmagasztalt Krisztus Testét, az egyházat szemlélted! * Üdvözlégy; mert neked az eget három angyali rend nyitotta meg! * Üdvözlégy, mert téged a háromságos mennyei lakások örömmel fogadtak be!

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

4. konták

Fenyegetést és öldöklést lihegő atyád nagy dühösségének vihara tested templomára tört, Szent Borbála, de nem tudta megingatni azt, mert Krisztus hitének erős sziklájára volt alapozva, amelyen te, bölcs szűz, rendületlenül állva, a téged megerősítő Jézus Krisztusnak énekelted az éneket: Alleluja!

4. ikosz

Amikor atyád, Dioszkor, a Szentháromságról hallatlan szavakat hallott tőled, bölcs leány, mint süket áspiskígyó, bedugta fülét, és mint a kígyó, mérges fullánkjával, kardja élével rád rohant, hogy megöljön téged. De te, Borbála, Krisztus jegyese, vőlegényedet, a Heródes kardja elől elfutó Jézust utánozva, elfutottál Dioszkor kardja elől, és szívét a gonosz dühösségtől atyai szeretetre kívántad fordítani. Mi pedig hivatásodnak értelmes futását, ezekkel a szavakkal tiszteljük:

Üdvözlégy, boldog, akit a földi házból az igazságért elüldöztek! * Üdvözlégy, Istenben gazdag, akit Krisztusért az atyai javaktól megfosztottak! * Üdvözlégy, mert elszegényedésed jutalma a mennyek országa lett! * Üdvözlégy, mert az örök javak kincstára készült el neked!

Üdvözlégy, okos bárány, aki a gonosz farkastól, kínzódtól, a jó Pásztorhoz futottál! * Üdvözlégy, aki az ő jobbján álló igaz juhainak udvarába mentél! * Üdvözlégy, szelíd galamb, aki a földi harcból az égi sas oltalmához repültél! * Üdvözlégy, aki az ő szárnyainak árnyékában jó oltalmat találtál!

Üdvözlégy, a mennyei Atya tiszta leánya, mert a földi szülő tisztelet nélkül a halálra vezetett! * Üdvözlégy, mert a dicsőség halhatatlan Ura az örök életbe dicsőséggel fogadott be! * Üdvözlégy, aki értünk szorgalmasan imádkozol Istenhez!

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

5. konták

Istentől küldött csillaghoz voltál hasonló, Szent Borbála nagyvértanúnő, mert elfutva atyád elől, titkosan megtanítottad őt az igazi Naphoz, a szűztől felragyogott Krisztus Istenhez vivő útra. Ő nem csak lelki szemeire volt vak, hanem még testi szemeivel sem látott téged, amikor előle elfutottál, mert te az Isten akaratából előtted megnyílt kőhegyen átmenve elrejtőztél szemei elől a kőbarlangban, hogy a kövek közül adj hangot Istennek, mint a madár, énekelve: Alleluja!

5. ikosz

Amikor megláttak téged a hegy tetején juhokat legeltető pásztorok a kövek közt rejtőzve, elcsodálkoztak, így szólva: Ki ez a szellemi bárány? Milyen farkas elől fut? És íme, a farkasnál gonoszabb Dioszkor a hegyre futott, és téged ott rejtőzködve megtalált. Szűzi hajadat megragadva, a kegyetlen úton hazáig vonszolt. Ezért mi, hívek, a következő üdvözletekkel megyünk eléd:

Üdvözlégy, aki a fűszeres hegyeken lévő olajfához hasonló vagy! * Üdvözlégy, aki a mennyet a földnél jobban szeretted, és szívedben elhatároztad, hogy oda is jutsz! * Üdvözlégy, aki a gyilkos bálványimádó veremből megszabadultál! * Üdvözlégy, aki a Háromság imádásának hegyére feljutottál!

Üdvözlégy, aki a kőszívű üldözéstől futva a kőhegyen átmentél! * Üdvözlégy, akit, mint Krisztustól megerősített követ találtak a kövek közt! * Üdvözlégy, aki a kőbarlangba bemenve a kősírba helyezett Jézust láttad! * Üdvözlégy, aki őt már a dicsőség trónján látod ülni!

Üdvözlégy, mert fejed hajszálait kitépték azért a Krisztusért, aki vigyáz, hogy az ember fejének hajszála el ne vesszen! * Üdvözlégy, mert azokat Krisztus az égi koronába számítja! * Üdvözlégy, mert hajadat véred egy részével, mint virágokkal befestetted! * Üdvözlégy, mert bevérzett hajfonatod számodra aranykoszorúvá lett!

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

6. konták

Az Istentől küldött szónokokkal, Krisztus apostolaival vetélkedve, a hóhérok színe előtt bátran hirdetted Krisztust, az igaz Istent. Érte a kegyetlen sebeket, a szőr ruhát, az éles kagylóval való dörzsölést férfiasán eltűrted, Szent Borbála. Aztán a börtönbe vetve, abban, mint palotában, Jézus Krisztusban örvendeztél, énekelve neki: Alleluja!

6. ikosz

Amikor felragyogott szívedben az igaz isteni értelem, világossága, felragyogott szemedben az ő isteni képmásának, Krisztus Urunknak fénye is. Mert ő, mint szeretett Vőlegényed, bement hozzád, szeplőtelen jegyeséhez, éjfélkor a börtönbe, szeretettel meglátogatott, a sebektől meggyógyított, és arcának fényével lelkedet kimondhatatlanul megörvendeztette. Minket, hívőket pedig megtanított, hogy neked ezeket énekeljük:

Üdvözlégy, aki a megveretést szenvedő Krisztusért kíméletlenül megverettél! * Üdvözlégy, aki a verés eltűrésével a láthatatlan ellenséget megölted! * Üdvözlégy, aki Uradnak sebeit testeden hordoztad! * Üdvözlégy, akinek minden sebét a testén ugyanez az Úr meggyógyította!

Üdvözlégy, mert maga az Úr, a világ Világossága jelent meg, neked, amikor a börtönben voltál! * Üdvözlégy, mert téged, a beteget, maga a lelkek és testek orvosa látogatott meg! * Üdvözlégy, mert a földi börtön által az égi palotába mentél be! * Üdvözlégy, mert véredből magadnak menyegzős ruhát szőttél!

Üdvözlégy, mert általad a bűnösök sok sebtől meggyógyulnak! * Üdvözlégy, mert általad a téged hittel segítségül hívók minden betegségből meggyógyulnak! * Üdvözlégy, mert a bűnösök bilincseit hamar eloldod! * Üdvözlégy, mert a rosszindulatú sebek jó orvoslója vagy!

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

7. konták

Az esztelen kínzónak, aki el akarta érni kívánságát, és kísérletet is tett, hogy téged, Szent Borbála, hízelgő szavakkal az igaz Istentől az álnok bálványokhoz fordítson, te, mint okos szűz, ezt felelted: Hamarabb változtatod a szilárd gyémántot lágy viasszá, mint engem elfordítasz Krisztus Istentől, mert őt az Atyával és Szentlélekkel egy igaz Istennek vallom, dicsérem és dicsőítem, és énekelem neki: Alleluja!

7. ikosz

Az embertelenség új dühösségét mutatta meg a gonosz ábrázatú hóhér, amikor megparancsolta, Szent Borbála nagyvértanúnő, hogy fára függesszenek, vaskörmökkel szaggassák testedet, égő fáklyákkal égessék oldaladat, és kalapáccsal erősen verjék fejedet. Emberfeletti türelmedről istenfélelemmel megemlékezve e dicséretekkel magasztalunk téged:

Üdvözlégy, mert a kereszten szenvedő Krisztusért a fára függeszttettél! * Üdvözlégy, mert oldaladat az oldalán keresztülszúrt Krisztus hasonlatosságára szaggatták! * Üdvözlégy, mert szívedben az Isten iránti szeretet tüze égett! * Üdvözlégy, mert ezért tüzes fáklyákkal égettek!

Üdvözlégy, gyémántnál szilárdabb, a tűrésben sértetlen! * Üdvözlégy, kőoszlopnál erősebb, a férfiasságban rendíthetetlen! * Üdvözlégy, mert a téged ütögető kalapács a fejeden királyi koronát kovácsolt! * Üdvözlégy, mert e kalapács által széttört ellenséged feje!

Üdvözlégy, mert a földön Krisztussal, érte szenvedtél! * Üdvözlégy, mert vele és általa az égben megdicsőülsz! * Üdvözlégy, minden ellenségünk erős legyőzője! * Üdvözlégy, minden bajunkban gyors segítőnk!

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

8. konták

Különös és szörnyű szenvedésedet látva, az asszonyok között az istenhívő Julianna nagyon elcsodálkozott: Ilyen fiatal leányka, testben fiatal, mekkora kínokat tűr Krisztusért férfiasan? Aztán könnyes megilletődéssel telve, Krisztus Istennek ő is hálásan mondta: Alleluja!

8. ikosz

Minden édességed és minden kívánságod az édes Jézus, Szent Borbála, mert az ő édességéért keserű kínokat szenvedtél, mondván: A szenvedések kelyhét, amelyet nekem szeretett Jegyesem adott, ne igyam-e ki? Ezért az a csodás gyógyulások édességét ontó kehelynek mutatkozott azoknak, akik neked ezeket mondják:

Üdvözlégy, aki a bálványok keserűségét pokoli szomorúságra vetetted! * Üdvözlégy, aki szellemi edényként a mannát, az isteni akarat teljesítésének eledelét tartalmaztad! * Üdvözlégy, aki a hívők és jók kívánságát teljesíted! * Üdvözlégy, aki Isten kegyelmének vizével telt patak vagy!

Üdvözlégy, mert csodák áradatát buzogó forrás vagy! * Üdvözlégy, mert mint a méh, a bálványáldozatok bűzös füstjétől elrepülsz! * Üdvözlégy, mert Krisztus jó illatának műrójára repülsz! * Üdvözlégy, mert egész tested sebei miatt léphez voltál hasonló!

Üdvözlégy, mert az édes Jézus előtt vérednek cseppjei méznél édesebbek! * Üdvözlégy, mert emlékezeted minden hívő számára kedves! * Üdvözlégy, mert neved Krisztus egész egyházában tisztelt!

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

9. konták

Az egész angyali világ örömmel örvendezik férfias erődet látva, szent és győzhetetlen Borbála vértanúnő! Mert, az angyali seregek látva, hogy az ősi ellenség, a sötétség gőgös fejedelme minden gonosz és bálvány seregével általad, egy fiatal lány által megszégyenült, legyőzetett, és, lábaid alá vettetett, nagy hangon énekelik Istennek: Alleluja!

9. ikosz

A nagyhírű szónokok ékes beszédükkel nem tudják kibeszélni fájdalmas szenvedéseid nagyságát, Borbála! Ki mondja el fájdalmadat, milyen volt, amikor emlőidet levágták? Ki mondja el szűzi arcod szégyenét, amikor a törvénytelen hóhérok az egész városon, meztelenül vezettek keresztül? Ezen fájdalmadról és meggyalázásodról pontosan megemlékezve elborzadunk, és megilletődve ezeket mondjuk:

Üdvözlégy, Krisztus kertjének jó hajtása! * Üdvözlégy, Krisztus szőlőjének jó vesszeje! * Üdvözlégy, aki levágott két emlődet, mint két szőlőfürtöt Urad tiszteletére ajánlod fel! * Üdvözlégy, mert véred, mint az alázatosság bora folyik!

Üdvözlégy, mert a lemeztelenített Krisztusért ruháidból te is levetkőztettél! * Üdvözlégy, mert azért, akit Jeruzsálembe szidalmazva vezettek be, a városon át te is gyalázatra vitettél! * Üdvözlégy, akit meztelenségében az angyal fényes ruhába öltöztetett! * Üdvözlégy, akit ő a fajtalan szemektől láthatatlanul betakart!

Üdvözlégy, mert az angyalok és emberek csodás látványa voltál! * Üdvözlégy, mert tűréseddel a hóhérokat is csodálatra indítottad! * Üdvözlégy, mert szenvedéseidre a magasságból maga az Úr tekintett! * Üdvözlégy, mert hőstetteidet maga a bajnokvezér dicsőíti!

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

10. konták

Meg akarva menteni lelkedet, testedről egyáltalán nem gondoskodtál, Szent Borbála Kimondták rád, a kardhalálra ítélést. Te az éles kard alatt, mint szép koszorú alatt örömmel menve, a téged vértanúi hőstettre megerősítő Istennek ezt az éneket énekelted: Alleluja!

10. ikosz

A kőfalnál is keményebb szívű volt Dioszkor, már nem atyád, Szent Borbála, hanem gonosz hóhérod. Mert amikor meghallotta, hogy kardhalálra ítéltek, egyáltalán nem szomorkodott halálodon, hanem az ítélet helyén saját kardjával ő maga vágta le szent fejedet, és így az Úr jövendölése szerint a gonosz atya halálra adta saját gyermekét. Ezen boldog kimúlásod alkalmából fogadd tőlünk az éneket:

Üdvözlégy, mert kard, alá hajtottad fejedet az egyház fejéért, Krisztusért! * Üdvözlégy, mert az égi, emberszerető, halhatatlan Atya szeretete miatt a földi, embertelen, múlandó atya elárult! * Üdvözlégy, mert a vértanúi út folyamát jól bevégezted! * Üdvözlégy, mert Krisztusban, a halhatatlan Jegyesben való hitet mindhalálig éberen őrizted!

Üdvözlégy, aki, a földalatti erők harcai ellen a magasságból erővel övezkedtél fel! * Üdvözlégy, akit a győztes Krisztus a magasságban a győzelmes dicsőségbe öltöztetett! * Üdvözlégy, akit a földön Isten jóakaratának fegyverével jutalmaztak! * Üdvözlégy, akit az égben a halhatatlanság virágával ékesítettek!

Üdvözlégy, szüzek jósága és dicsérete! * Üdvözlégy, vértanúk szépsége és öröme! * Üdvözlégy, keresztények erős menedékhelye! * Üdvözlégy, hívek erős oltalmazója!

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

11. konták

Dicsőítő énekeink, bár számtalanok legyenek is, tudjuk, mégsem elegendők arra, hogy méltóan megénekeljünk téged, szent és dicséretes Borbála vértanúnő. Mindazonáltal hálásak vagyunk, hogy Isten bőséges ajándékokat adott nekünk általad. A benned jótéteményei által megdicsőült Istennek hálás ajakkal énekeljük: Alleluja!

11. ikosz

A Szentháromság trónja előtti égi gyertyatartóra állított fénytárasztó szövétneknek látnak téged lelki szemeink, szűz Szent Borbála! Mivel onnan bűneink sötét ködét imáid sugaraival megvilágosítod, és minket az üdvösség fényes útjára tanítasz, méltó vagy, hogy kötelességszerűen tiszteljünk, és neked ezeket mondjuk:

Üdvözlégy, éles elméjű világosság, aki a ki nem alvó világossághoz csalogatsz! * Üdvözlégy, szellemi hajnal, aki bementél, hogy megvilágosítson a le nem alkonyodó Nap! * Üdvözlégy, Krisztus egyházában illatozó jó illatú szmirna! * Üdvözlégy, imádság tömjénjét értünk Istennek ajánló arany tömjénező!

Üdvözlégy, gyógyulások kifogyhatatlan olajos edénye! * Üdvözlégy, Isten ajándékainak kimeríthetetlen kincstára! * Üdvözlégy, kehely, amely Isten házának bőségéből örömet merítesz! * Üdvözlégy, Krisztus teljességéből minden égi javak édességében részesülő edény!

Üdvözlégy, a Krisztussal való halhatatlan eljegyzés gyűrűjét díszítő gyémánt! * Üdvözlégy, az Úr kezében tartott jóság koronája! * Üdvözlégy, mert rád a dicsőség királya és erők Ura dicsőséget és pompát helyezett! * Üdvözlégy, mert a királyok Királya és uralkodók Ura királyságát és uralmát neked ajándékozta!

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

12. konták

Istentől neked adatott a kegyelem, hogy őrizz és oltalmazz a váratlan betegségtől és hirtelen haláltól minden embert, aki hittel, szeretettel és istenfélelemmel emlékezik, és tiszteli tisztes szenvedéseidet. Az ő kegyelmeit ne vedd el tőlünk sem, jó leány, Borbála, hogy mi is testben és lélekben egészségesen, a mostani és a jövendő életben Istennek énekeljük érted: Alleluja!

12. ikosz

Énekeljük bátor hőstetteidet, tiszteljük szenvedéseidet, dicsőítjük hosszútűrésedet, boldognak mondjuk szent elhunytodat, dicsérjük erőtlen testben mutatkozó kimondhatatlan férfiasságodat, amely által a földön és az égben magasztaltatol, szent és jó győzelmű Borbála nagyvértanúnő. Győzelmes hőstetteid és szenvedéseid tiszteletére ezen dicsőítő énekeket adjuk neked:

Üdvözlégy, akit az angyali rendek szeretettel fogadtak el lakótársuknak! * Üdvözlégy, akit a szüzek kara az égi palotába örömmel vezetett be! * Üdvözlégy, akit a vértanúk serege a dicsőség koszorúja alatt a vigasság hangjával követett! * Üdvözlégy, akit az összes égi lakók üdvözöltek az Úrban!

Üdvözlégy, mert jutalmad nagy a mennyekben! * Üdvözlégy, mert örömed örökkévaló a szentek fényességében! * Üdvözlégy, erős oltalmazónk a látható és láthatatlan ellenségek ellen! * Üdvözlégy, örömért, kegyelemért, és örök dicsőségünkért közbenjáró!

Üdvözlégy, lelki és testi betegségünk gyógyítója! * Üdvözlégy, mert reméljük, hogy általad a váratlan és örök haláltól megszabadulunk! * Üdvözlégy, mert bizalommal várjuk, hogy az örök életet általad elnyerjük!

Üdvözlégy, Borbála, Krisztus szépséges jegyese!

13. konták

Ó, sokat szenvedett és dicséretes Szent Borbála nagyvértanúnő, fogadd jelen imádságunkat, s minden lelki és testi betegségtől, a látható és láthatatlan ellenségtől ments meg minket és Istentől elfogadott közbenjárásoddal, őrizz meg az örök kínoktól, hogy Istennek veled együtt örökre énekeljük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.