Akathiszt Szent György nagyvértanúhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

A választott hadvezérnek és győzelmes Györgynek készítsünk dicséretet, mint közbenjárónknak és gyors segítőnknek. Te pedig, ó szent György nagyvértanú, mivel bátorságod van az Úrhoz járulni, ments meg minket minden bajtól, hogy mondjuk neked: Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

1. ikosz

Az angyalok Teremtője és az egész teremtés Alkotója, aki, mint a hit harcosát, és a hit legyőzhetetlen vértanúját nyilvánított ki téged Egyházának, Ő sugallja nekünk, hogy szenvedéseid hőstetteiért így dicsőítsünk téged, szent György:

Üdvözlégy, aki mindvégig szeretted Jézust, az Isten Fiát. * Üdvözlégy, aki szeretettel adtad oda lelkedet az Ő nevéért. * Üdvözlégy Istentől hívott hitvalló. * Üdvözlégy Isten kegyelmétől megdicsőített bajnok. * Üdvözlégy angyalok lakótársa. * Üdvözlégy, aki a prófétákkal hasonló állású vagy. * Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

2. konták

Látva az istentelenek keresztényüldözését, nem féltél az ő cselszövésüktől és kegyetlenségüktől, ó isteni bölcsességű, hanem, mint Krisztus jó katonája, egész szegénységedet szétosztva, bátran útját álltad istentelen tanácsuknak, Krisztusnak, a vezérnek és Istennek énekelve: Alleluja.

2. ikosz

Megértve a három személyben fényesen imádott egy Istenről való értelmet, szilárd értelemmel hirdetted Őt az istentelenek gyülekezetében, és így elmarasztaltad az esztelen király esztelen teremtmény-imádatát. Ezért, a te fensőbb bölcsességedért, fogadd tőlünk, ó György, a szíves dicséretet:

Üdvözlégy, aki az egyedül igaz Istent hirdetted. * Üdvözlégy, a Szentháromság hívő védelmezője. * Üdvözlégy, aki az igaz hitvallás nagy titkát a hitetleneknek megmutattad. * Üdvözlégy, aki a bálványimádás álnokságát leleplezted. * Üdvözlégy isteni szónok. * Üdvözlégy, nagy bölcsességgel teljes bölcs. * Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

3. konták

Az Isten ereje, amely megvilágosít minden világra jövő embert, téged is megvilágosított, aki a börtönben őriztettél, ó alázatos György, mert a múlandó élet minden szennyét megvetetted, egyedül Krisztushoz ragaszkodtál, hogy az Ő nevéért jól harcolva, méltó légy az angyalokkal Neki örökre énekelni: Alleluja.

3. ikosz

Szentlélek által megvilágosított értelmed és szíved lévén, az Ő sugallatára felbuzdultál, hogy harcolj Krisztus nevéért, utolsó csepp véredig álltál ugyanis férfiasan a hitben, leleplezted az istentelen gyülekezet felfuvalkodott gőgjét, azért így dicsérünk téged igen bölcs György:

Üdvözlégy, a jámborság védelmére felemelt pajzs. * Üdvözlégy, az istentelenség levágására felemelt kard. * Üdvözlégy a hitnek oszlopa. * Üdvözlégy Krisztus Egyházának fala és megerősítése. * Üdvözlégy hívek jobbá tevője. * Üdvözlégy hitetlenek félelme és megszégyenítője. * Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

4. konták

A rád gyilkosságot lehelő esztelen kínzó, ó György vértanú, mint telhetetlen vadállat, véredtől megittasodva megparancsolta, hogy feszítsék kerékre testedet, és adják át a szörnyű kínoknak, te pedig erősen remélve az Úrban, az Istenhez kiáltottál: Alleluja.

4. ikosz

Dioklécián, és a bálványok papjai, hallván tőled a bölcsesség igéit, gonoszságot lihegtek rád, amikor ezt mondtad: Ó, kínzó király, miért vallatsz engem feleslegesen? Nekem az élet Krisztus, és meghalnom nyereség, nehéz neked az ösztöke ellen harcolni! Ezért, ó nagynevű György, ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki a hit bátor megvallásáért véredet a kerékre hullattad. * Üdvözlégy, aki a hit ünnepét véreddel felmagasztaltad. * Üdvözlégy, aki apostoli buzgóságú vagy. * Üdvözlégy, aki Krisztus önkéntes szenvedését utánoztad. * Üdvözlégy, a hit tántoríthatatlan harcosa. * Üdvözlégy gyémántnál szilárdabb vértanú. * Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

5. konták

Istentől küldött csillaghoz voltál hasonló,ó György, ugyanis az angyal által történt csodás gyógyulás, és a keréktől való világos megszabadítás által megtanítottad a hitetleneket, hogy higgyenek az egyvalóságú Háromságban, vagyis, hogy veled énekeljék: Alleluja.

5. ikosz

Látva a népek az Isten erejének rajtad megnyilvánult csodáit, jámborsággal elfogadták tőled Krisztus tanítását, és felkiáltva mondták: Valóban nagy a keresztények Istene! Ezért mi is magasztalva téged, ó dicséretreméltó György, ezeket mondjuk:

Üdvözlégy, aki az üdvösség fényt hozó szavával a hitetlenség sötétségét szétoszlattad. * Üdvözlégy, aki a hit bátor hirdetésével a hitetleneket Krisztushoz vezérelted. * Üdvözlégy, aki a földi harcosok légióit az égi hadseregbe vezérelted. * Üdvözlégy, mert, mint Krisztus katonája az égi seregekkel lakozol. * Üdvözlégy katonák dicsősége. * Üdvözlégy vértanúk fényes seregének szépsége. * Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

6. konták

Mint az igazság hirdetője, a lelkes apostolokhoz hasonlóan buzgólkodtál, a kereszt által a világnak megfeszültél, ó vértanú, ezért, mint Jónás a cethal gyomrába, úgy lettél fejjel lefelé a zárt mészégetőbe dobva, hogy megdicsőüljön benned, a szentekben csodálatos Úr, akinek te a mész-sírban, mint dicsőség templomában, szellemileg kiáltottad: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogva sírjából való harmadnapi feltámadása után a pokol és halál Legyőzője, a mindenható Jézus, megmentett téged a pokol romlásától, ó György vértanú, három nap múlva a mészben életben találtak téged, fölemelt kézzel énekelve Istennek, ezért, nagyon megijedtek és megrémültek. Mi pedig, örvendve ajánljuk neked a győzelmi éneket:

Üdvözlégy, aki a gyalázatos meszes árokba való taszíttatásod által az ördög felfuvalkodott gőgjét legyőzted. * Üdvözlégy, aki Istentől való csodálatos megszabadulásod által, a kínzó kegyetlenségét legyőzted. * Üdvözlégy, mert szelíd lévén, imádkoztál a neked bajt okozóért, mint a jótevőkért. * Üdvözlégy, mert miként Pál a zsidókért, te is szánakoztál megtérésükön. * Üdvözlégy kívánságok férfija. * Üdvözlégy választott edény. * Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

7. konták

Mindenképpen a bálványok hiábavalóságára akarván szívedet elragadni, az istentelen kínzó elgondolta, hogy a megigézés varázslásával fog téged elcsábítani, te pedig, ó, Isten-választottja, Dáviddal felkiáltottál: Istenben az én megmentésem és dicsőségem! Akinek híven énekelted: Alleluja.

7. ikosz

Új gonoszságot mutatott a sátán e gonosz szolgája Dioklécián, a bálványokhoz való esztelen buzgóságában megparancsolta, hogy itassanak meg téged méreggel, ó György, te pedig, telve lévén hittel, és reménnyel, bár a halálosat is kiittad, mégis ártalom nélkül éltél, ó isteni dicséretes, azért mi is kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, mert az élő Istenbe vetett reményedben nem szégyenültél meg. * Üdvözlégy, mert a kínzót semmibe vetted. * Üdvözlégy gonoszlelkek elűzője. * Üdvözlégy, a varázslat fondorlatainak szétrombolója. * Üdvözlégy, mert általad megnyilvánul a szentjeiben csodálatos Isten. * Üdvözlégy, mert általad Krisztus isteni neve imádtatik. * Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

8. konták

Új, és szörnyű tanácsot adott néhány varázsló az istentelen királynak: parancsolja meg neked, hogy bizonyítsd be Krisztus hitének igazságát, támaszd fel szóval a halottat, te pedig, ó György, semmit sem kételkedtél, énekelted Annak, aki nem a holtak Istene, hanem az élők Istene: Alleluja.

8. ikosz

Az igen vágyott és édes Jézus, Akit te, ó boldogságos György, teljes lelkedből és teljes szívedből szerettél, hallotta hitednek buzgó imáját, azonnal megparancsolta, hogy támadjon fel a halott, nevének dicsőségére, a hívek megerősítésére, a hitetleneknek és elvakultaknak pedig csodálatára és istenismeretére. Ezért kötelességszerűen kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, mert az Úr ereje csodálatos dolgokat nyilvánított ki rajtad. * Üdvözlégy, mert a halott általad feltámadt a sírból. * Üdvözlégy, aki az elvakult varázslónak a hit értelmes éleslátását ajándékoztad. * Üdvözlégy, aki a szentek szentjébe utat mutatsz a Krisztusért sokat szenvedőknek. * Üdvözlégy Róma csodálata. * Üdvözlégy a keresztény nép magasztossága. * Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

9. konták

Az összes angyalok dicsérték Istent, Aki neked ilyen bátorságot adott, ó György, mert a börtön száműzetésében sem szűntél meg imádságban virrasztani. Azért, mint Isten kegyelmének titokzatos helye, méltó voltál látomásban látni az Urat, hogy a halhatatlanság koszorújával koszorúzza meg fejedet, hogy mi is veled énekeljük: Alleluja.

9. ikosz

A nagyhírű szónokok szájuk összes beszédével sem tudnak neked méltó dicséretet mondani, ó György, sok hőstettedért és szenvedésedért, amelyeket Krisztusért és az Egyházért önként elvállaltál. Ezért mi is, nem tudván téged méltóképpen magasztalni, ezeket énekeljük:

Üdvözlégy, aki Krisztusért és az Egyházért való önkéntes szenvedéseddel a régi Ádámot magadban megfeszítetted. * Üdvözlégy, aki állhatatos szenvedésedért az Úr kezéből az igazság koszorúját nyerted. * Üdvözlégy az istenes buzgóság szabálya. * Üdvözlégy, a lelki szegénység képviselője. * Üdvözlégy, mert nem magadnak, hanem egyedül Krisztusnak voltál tetszésére. * Üdvözlégy, mert Krisztusért kész voltál a különféle szenvedésekre. * Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

10. konták

Meg akarván menteni a bálványimádás sötétségében elveszők lelkét, ó istenszerető György, buzgósággal buzgólkodtál az Istenért, mint Illés, bementél ugyanis a bálványtemplomba, Isten erejével kiűzted a gonoszlelkeket, szétromboltad a bálványokat, megszégyenítetted a papokat, és, mint győzelmes, nem emberrel, hanem angyalokkal énekelted Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Érzéketlen falként megkövesedett szívű kínzód, ó György, nem értette meg az általad csodadolgokat művelő Istent, hanem, mindvégig olyan maradt, mint az áspiskígyó, bedugván füleit. Ezért megparancsolta, hogy nyilvánosan fejezzenek le téged, mint gonosztevőt, te pedig, fájlalván az ő lelkének elvesztését, örömmel fogadtad a halált. Azért mi téged szeretettel boldognak mondunk, így:

Üdvözlégy, aki a hitet, reményt, szeretetet mindvégig megőrizted. * Üdvözlégy, aki halálodban sok és nagy csodákat műveltél. * Üdvözlégy, aki Isten jóakaratának fegyverével koszorúztattál meg a földön. * Üdvözlégy, aki dicsőséggel és fénnyel ékesíttettél fel az égben. * Üdvözlégy Isten embere. * Üdvözlégy Krisztus jó harcosa. * Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

11. konták

Éneket, sőt mást is adtál a Szentháromságnak, ó szent György nagyvértanú, nem csak szóval, és értelemmel, hanem az élőnek saját magad áldozatul hozásával utánozván az értünk megfeszült ártatlan Bárányt, Krisztust, aki önként életét adta másokért. Azért, bár csekélyek vagyunk ezen bátorságod magasztalására, mert ennél senkinek nincs nagyobb szeretete, mindazonáltal énekeljük a szentekben csodálatos Istennek: Alleluja.

11. ikosz

A földön élők számára, mint az igaz világosság fényt árasztó fáklyája jelensz meg, Istentől választott György, megvilágosítod ugyanis a hívők szívét, és mindenkit az isteni értelemre oktatsz, taníts meg minket is, hogy örvendezve mondjuk:

Üdvözlégy, mert a fényes angyali palotákban lakozol. * Üdvözlégy, mert nem képletesen, hanem, színről-színre részesülsz a le nem alkonyodó háromsági fényben. * Üdvözlégy szegények táplálója és bántalmazottak védője. * Üdvözlégy betegek orvosa és királyok oltalmazója. * Üdvözlégy, igazhitű katonák számára a harcban oltalom. * Üdvözlégy, a bűnösök megmentésében buzgó közbenjáró. * Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

12. konták

Látván az Istentől neked adott kegyelmet, ünnepeljük emlékedet, ó György nagyvértanú, és csodatevő képed előtti buzgó imával, és az Úrtól való hatalmas segítségeddel, mint bevehetetlen fallal vesszük körül magunkat. Ezért, magasztalva téged, buzgón mondjuk Istennek: Alleluja.

12. ikosz

Dicső halálodat énekelve, amely által felmagasztaltattál, mint Krisztus jó katonája, kérünk téged, ó György vértanú, légy nekünk mindenben a jóra segítőnk, és hallgass meg minket, akik buzgón kiáltunk hozzád:

Üdvözlégy, mert általad a hívők Egyháza megvilágosodik. * Üdvözlégy, mert nevedet a hitetlenek is magasztalják. * Üdvözlégy hitvallók csodálatos dicsősége. * Üdvözlégy vértanúk fennkölt dicsérete. * Üdvözlégy testünk gyógyítója. * Üdvözlégy, aki lelkünkért imádkozol. * Üdvözlégy György, nagy győzelmes.

13. konták

Ó, boldogságos szent György nagyvértanú, fogadd el ezt a dicsőítő éneket, és Isten előtti buzgó közbenjárásoddal ments meg minket minden gonosztól, hogy veled énekeljük: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.