Akathiszt Szent Illés prófétához

/Fordította: Lakatos László atya/

Az Ószövetségben az Istenért nagy buzgóságot kifejtő próféta életéről, működéséről a Királyok III-IV. könyvében olvasunk. Krisztus előtt 900 évvel élt.

Ünnepe: július 20.

Tropár. 4. hang

Emberi testben angyal, * a próféták kitűnősége, * Krisztus eljövetelének második előhírnöke, * dicső Illés próféta, * ki Elizeusnak felülről kegyelmet küldöttéi, * hogy betegeket gyógyítson, * bélpoklosokat megtisztítson, * mireánk is, a te buzgó tisztelőidre, * árassz kérünk lelki gyógyulást!

1. konták

Kiválasztott és csodálatos Illés próféta, jeles védelmező, buzgó közbenjáró, és a Krisztust szerető emberek lelki és testi orvosa, aki bátran járulhatsz az Úrhoz, ments meg minket is minden ellenséges ármánytól és megszállottságtól, akik mondjuk neked:

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

1. ikosz

Angyalok lakótársa, Illés próféta, aki isteni fénytől ragyogsz, és megvilágosítod mindazokat, akik szent emlékedet tisztelik, és téged dicsérnek, dicsőítő énekeket ajánlva neked, mondjuk:

Üdvözlégy, teszbii nagy férfiú! * Üdvözlégy, próféták dicső tanítója! * Üdvözlégy, hívőket megvilágító ragyogó Nap! * Üdvözlégy, a világnak fényt hozó csillag!

Üdvözlégy, égi felhők kulcsa! * Üdvözlégy, elesett földiek felemelője! * Üdvözlégy, Baál gonosz prófétáinak megölője! * Üdvözlégy, isteni igazságok buzgó hirdetője!

Üdvözlégy, mert te vagy az üdvösség tanítója! * Üdvözlégy, aki örömet adsz a híveknek!

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

2. konták

Atyád és anyád látta, hogy születésed után fehér arcú férfiak tűzzel csavartak körül, és tüzes lánggal tápláltak téged, ó, Illés próféta. E látványon elcsodálkoztak szüleid, és Istent imádva mondták: Alleluja!

2. ikosz

Ajándékozz nekem értelmet, ó, Illés próféta, Krisztus második eljövetelének előhírnöke, hogy neked, aki a tüzes szekéren, mint szelek szárnyán, az égbe vitettél, beszennyezett ajkaimról méltó dicséretet adjak, ezeket mondván:

Üdvözlégy, a földön eltöltött angyali buzgóságú élet! * Üdvözlégy, mert az égi dicsőséget örökre élvezed! * Üdvözlégy, a próféták nagy dicsősége! * Üdvözlégy, Isten igazságainak tisztes elbeszélése!

Üdvözlégy, az egészség csodálatos adományozója a hívőknek! * Üdvözlégy, a Nap fényénél fényesebb világosság! * Üdvözlégy, angyalok igen dicséretes csodája! * Üdvözlégy, égi udvar embere!

Üdvözlégy, földi angyal! * Üdvözlégy, hívek megvilágosítása és édessége! * Üdvözlégy, láthatatlanok vezére és tanítója!

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

3. konták

Nagyfényű fényes világítóként jelentél meg a világban, Illés próféta, aki tűzzel égetted meg a hitetleneket, és megvilágosítottad a hívők szívét, akik dicsérték az egy Istent, és énekelték neki: Alleluja!

3. ikosz

Az egész világ, buzgó oltalmazónak és csodás segítőnek tart téged, a szükségben a hívők oltalmának és gyors meghallgatójának, azért hálásan énekeljük neked:

Üdvözlégy, Istennek magasröptű prófétája! * Üdvözlégy, emberek szépsége és dicsősége! * Üdvözlégy, a megközelíthetetlen fény fényes hajnala! * Üdvözlégy, testben Isten angyala!

Üdvözlégy, a rossztól és gonosz helyektől megszabadító! * Üdvözlégy, ellenségek erős szétrombolója! * Üdvözlégy, szenvedők vigasztalója! * Üdvözlégy, mert Isten iránti szeretettel tüzesíted meg az istenfélők szívét!

Üdvözlégy, mert te érettünk Istenhez sikerrel imádkozol! * Üdvözlégy, a betegségekből gyors megszabadító!

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

4. konták

Aki a szidonföldi Száreftában az özvegyet gyermekével, olajának és lisztjének csodás megszaporításával az éhségtől megmentetted, és imádságoddal fiát a halálból feltámasztottad, ó, szent próféta, minket is ments meg az éhségtől, a szerencsétlen és erőszakos haláltól, akik mondjuk Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Fényhozó Nap, aranyfényű és legfényesebb világító, Szent Illés próféta, te az isteni értelem fényével világosítasz meg mindenkit, aki hittel menekül hozzád, és gazdag kegyelmet adsz a téged dicsérőknek, azért téged magasztalva kiáltjuk:

Üdvözlégy, a mindenséget megvilágosító isteni fény! * Üdvözlégy, az egyedül igaz Istennek rettenthetetlen hirdetője! * Üdvözlégy, aki Ákábot, Izrael igaztalan királyát nyilvánosan megfeddted! * Üdvözlégy, aki Isten eljövetelét láttad a szélvészben és forgószél hangjában!

Üdvözlégy, próféták jeles megjavítója! * Üdvözlégy, igazak nagy öröme! * Üdvözlégy, szenvedők lelki vigasztalása! * Üdvözlégy, bántalmazottak hatalmas védelmezője!

Üdvözlégy, hajózok csodálatos kormánya! * Üdvözlégy, betegek testi egészsége! * Üdvözlégy, özvegyek buzgó védelmezője!

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

5. konták

Meg akarva menteni, ó, Szent Illés, a hitetlen embereket, és őket az igaz hitre vezetni, felmentél velük a Kármel hegyére, és ott áldozatot mutattál be Istennek, az égből a tüzet lehoztad, és az egy Istenben nem hívőket megszégyenítetted. Megparancsoltad mindenkinek, hogy a mindenható Istennek énekeljék: Alleluja!

5. ikosz

Amikor az emberek látták, hogy az áldozat elégetéséhez az égből a tüzet lehoztad, és megparancsoltad, hogy Baál gyalázatos prófétáit, a hamis csábítókat megöljék, és mert, a két ötvenes hadnagyot ötven-ötven férfival hitetlenségük miatt szavadra az égből tűz emésztette meg, elcsodálkoztak, mi pedig e csodákat hallva ezeket kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, hitetlenek megbüntetője! * Üdvözlégy, az igaz Isten káromlóit levágó harcos! * Üdvözlégy, hamis próféták megölője! * Üdvözlégy, esőfelhők elrendezője!

Üdvözlégy, aki imáiddal az ég felhőit bezártad, és újra megnyitottad! * Üdvözlégy, hívek számára bőséges kegyelem megadója! * Üdvözlégy, kimondhatatlan titkok látója! * Üdvözlégy, az ördögi ravaszságok szétrombolója!

Üdvözlégy, aki köpenyeddel a Jordán vizét szétválasztottad! * Üdvözlégy, minden törvényszegő leleplezője! * Üdvözlégy, Isten egyházának fényes szépsége!

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

6. konták

Lehívtad egykor, ó, isteni Illés próféta, Isten igazságos ítéletét Ákáb királyra, és kegyetlen pénzsóvár feleségére, Jezabelre, az izraelita Nábot igazságtalan megöletése miatt, aki nem akarta nekik adni atyai örökségét, őrizz meg minket is minden bántalomtól és ellenséges üldözéstől, hogy általad megoltalmazva énekeljük Istennek: Alleluja!

6. ikosz

Az Úr iránti buzgóságtól hevülve leleplezted a törvényszegő Ákáb királyt és annak feleségét, Nábot igaztalan megöletésének okozóját, előre megmondva, hogy Isten igazságos ítélete megjelenik, mert kutyák ették meg őt Izrael külvárosában; azért, ó, szent próféta, ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki előre hirdetted Isten igazságos bosszúját! * Üdvözlégy, törvényszegők szörnyű megbüntetője! * Üdvözlégy, bántalmazottak hatalmas védelmezője! * Üdvözlégy, igaztalanul üldözöttek biztos menedékhelye!

Üdvözlégy, szenvedők vigasztalása! * Üdvözlégy, a ránk támadó bajtól és gonosztól védelmező! * Üdvözlégy, látható és láthatatlan ellenségek legyőzője! * Üdvözlégy, aki imáiddal bánatunkat megszünteted!

Üdvözlégy, aki imáiddal Isten igazságos haragját rólunk elhárítod! * Üdvözlégy, mert segítséged lelki szenvedélyeinket és testi kívánságainkat megszelídíted! * Üdvözlégy, mert közbenjárásod által jó kérelmeink teljesülnek!

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

7. konták

Az igaz hit és erények fénysugaraival megvilágosítva a népeket, tüzes szekéren a földről az égbe vitettél, Szent Illés, ahol az angyalokkal a kimondhatatlan örömben tartózkodva, imádd Istent érettünk, kik énekeljük: Alleluja!

7. ikosz

A próféták tanítóját és a mindenség ragyogó fényességét, az istenszerető Illést, aki az esőcseppeket isteni szóval visszatartotta, és az utálatos bálványszolgákat nyilvánosan megszégyenítette, aki tüzes szekéren dicsőséggel égbe vitetett, magasztaljuk mondván:

Üdvözlégy, angyalok beszélőtársa! * Üdvözlégy, aki imáddal az ég felhőit bezártad, és újra megnyitottad! * Üdvözlégy, aki köpenyeddel a Jordán vizét szétválasztottad! * Üdvözlégy, aki tüzes szekerén az égi magasságokba vitettél!

Üdvözlégy, aki Elizeus prófétának az Istentől kettős kegyelmet kértél! * Üdvözlégy, aki Isten fölségének trónjától sohasem távozol! * Üdvözlégy, mert az égben tartózkodva a hívő embereket a földön megáldod! * Üdvözlégy, mert a hívőknek az isteni értelem árját árasztod!

Üdvözlégy, mert mindazokat, akik hozzád szeretettel folyamodnak, gazdagon eltöltőd vidámsággal! * Üdvözlégy, mert a téged tisztelő betegekért állandóan közbenjársz! * Üdvözlégy, mert a téged kérőknek gyógyulást adsz!

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

8. konták

A földről az égbe való különös átköltözésedet látva, ó, dicsőséges Illés próféta, imádkozunk hozzád, segíts nekünk, hogy elkerüljük e világ hiúságait, szeressünk, és Istennek tetsző jókat cselekedjünk, és méltóan énekeljük Istennek: Alleluja!

8. ikosz

A lelki és testi bajokban gyors közbenjárónknak tűnsz fel, isteni Illés próféta, a te oltalmaddal a hívők legyőzik a sátáni ellenségeket és a bűnös kísértéseket. Azért buzgón énekeljük neked ezeket:

Üdvözlégy, dicsőséges teszbii férfiú! * Üdvözlégy, a hívőknek bőséges javak megadója! * Üdvözlégy, Istennek tetsző életre tanító! * Üdvözlégy, testi szenvedélyek megszelídítője!

Üdvözlégy, szüzesség megőrzője! * Üdvözlégy, éhségtől gyötörtek csodás segítője! * Üdvözlégy, ördögi kísértések elűzője! * Üdvözlégy, a bűn undokságának szétrombolója!

Üdvözlégy, Isten szolgáinak igaz barátja! * Üdvözlégy, Istenhez az égbe vezető lángoszlop!

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

9. konták

Az egész emberi nem csodálkozik csodálatos pusztai életeden, Illés próféta. Erről hallva Szent Onufriosz kiment a pusztába, ahol imában és böjtben hatvanhárom évet élve eljutott a fényes Jeruzsálem hegyére, Istennek kiáltva: Alleluja!

9. ikosz

Szent Illés, Izrael törvényszegő királyának, a betegeskedő Ahaszjának, ezt jövendölted: Ágyadból, amelyben fekszel, nem fogsz tudni leszállni, hanem halállal halsz meg, mert gonoszt cselekedtél Isten előtt, és áldozatot adtál az undok Baálnak. És meghalt Ahaszja hitetlenségében. Ezeket látva mondjuk neked:

Üdvözlégy, jólelkű próféta! * Üdvözlégy, Isten dicsőségéért buzgólkodó! * Üdvözlégy, gyalázatos bálványimádók hatalmas leleplezője! * Üdvözlégy, csábítókat megfélemlítő mennydörgés!

Üdvözlégy, mert a sötétben tévelygőket az igazság útjára vezérled! * Üdvözlégy, mert a kevélyeket megalázod! * Üdvözlégy, mert Isten törvényeinek tanítója voltál! * Üdvözlégy, mert a Hóreb hegyéig tartó úton Isten angyala csodálatosan táplált!

Üdvözlégy, aki Isten rendelése szerint magad helyett Elizeust kented fel prófétának! * Üdvözlégy, ugyanezen prófétának fénylő tanítója! * Üdvözlégy, mert szavad, mint lángoló szövetnek, mindent megvilágosít!

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

10. konták

Őrizd meg, ó, szent, minden szükségtől és bánattól a hatalmas oltalmad alá hittel menekülőket, mert a mindenható Úrhoz járulhatsz, és oltalmaddal megmentheted minden bajtól és aggódástól azokat, akik szeretettel kiáltják Istennek: Alleluja!

10. ikosz

Erős falunk, oltalmazónk, Istenhez buzgó közbenjárónk vagy te, ó, próféták legnagyobbja, ezért dicsérjük és megköszönjük az Úr végtelen kegyelmét, neked pedig, aki állandóan imádkozol, ezen éneket ajánljuk:

Üdvözlégy, földieknek erős oltalma! * Üdvözlégy, gyors meghallgatója a, hittel hozzád menekülőknek! * Üdvözlégy, mert imáinkat bizalommal a Magasságbeli elé viszed! * Üdvözlégy, mert a bajokban levőket buzgón oltalmazod!

Üdvözlégy, mert a hívőket minden ellenségtől megoltalmazod! * Üdvözlégy, mert a ránk jövő szenvedések, aggódások és bánatok felhőjét gyorsan szétoszlatod! * Üdvözlégy, mert imáid által jó kívánságaink teljesülnek! * Üdvözlégy, csüggedők számára erősség!

Üdvözlégy, elesettek felemelése! * Üdvözlégy, megnyerő dolgok magyarázója! * Üdvözlégy, kétségbeesettek reménysége és erőssége!

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

11. konták

Dicsőítő énekünk nem elégséges, hogy téged méltóan magasztaljon, ó, nagy Illés próféta, mert az égből letekintesz, és imáiddal isteni kegyeleméért jársz közben, ahol a Háromságban egy Isten fényes udvaraiban a kimondhatatlan örök dicsőséget élvezed, akinek minden szentekkel és az égi erőkkel énekeled: Alleluja!

11. ikosz

Az élet sötétségében levőknek elolthatatlan fénytárasztó szövétnekeként látunk téged, Isten jeles prófétája, aki a földről tüzes szekéren az égbe vitettél, ahol a mindenség Királyának trónja előtt állva, az ő isteni dicsősége fénysugaraitól ragyogva megvilágosítod a hívőket; ezért kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, akit Isten fénye anyagtalan világossággal megvilágosított! * Üdvözlégy, aki erényeid által fényes szekéren az égi lakásba vitettél! * Üdvözlégy, aki az égben a hármasragyogású fény közelében állsz! * Üdvözlégy, a Táboron Krisztus dicsőségének szemlélője!

Üdvözlégy, Krisztus második eljövetelének előhírnöke! * Üdvözlégy, Isten törvényeinek és parancsainak tanítója! * Üdvözlégy, vétkezők megjobbítója! * Üdvözlégy, remeték és böjtölők példaképe!

Üdvözlégy, mert minket az önmegtartóztatásra, szüzességre, tisztaságra tanítasz! * Üdvözlégy, mert minket égi bölcselkedésre tanítasz! * Üdvözlégy, mert megromlott és a jóra rest akaratunkat Istennek tetsző tettekre gyullasztód!

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

12. konták

A téged dicsérőknek kérj az Úrtól, a mindenható és irgalmas Teremtőtől kegyelmet, ó, dicsőséges Szent Illés próféta, hogy mindig hűségesen megtartsuk parancsait és akaratát! Imádságos közbenjárásoddal mentsd meg minden szükségtől és bánattól azokat, akik a minden jó nagyirgalmú megadójának éneklik: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve és dicsőítve a csodákat, amelyekkel az ég és föld Teremtője megdicsőített téged az egész földön a próféták között, tisztes nagy Illés, magasztalunk téged és kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, Istentől ihletett látnok és Isten megfoghatatlan dolgainak igaz hirdetője! * Üdvözlégy, próféta, próféták dicsőséges szépsége! * Üdvözlégy, fényesen világító nagy értékű drágakő, amely a világot angyali erényekkel ékesíti! * Üdvözlégy, aki halál nélkül csodásan vitettél el a földről az égi lakásokba!

Üdvözlégy, aki Isten szolgáinak égi lakótársa vagy! * Üdvözlégy, aki a Háromságban egy Isten hű szolgáinak buzgó közbenjárója és oltalmazója vagy! * Üdvözlégy, aki az igazhitű királyoknak az ellenség felett győzelmet adsz! * Üdvözlégy, aki a látható és láthatatlan ellenségek ellen hatalmas oltalmazó vagy!

Üdvözlégy, bővizű élőforrás, amely a bűnök hőségében levőket hűsíti! * Üdvözlégy, mert általad az igaz hit erősödik! * Üdvözlégy, mert közbenjárásodra a híveket Isten minden jóra méltónak találja!

Üdvözlégy, dicsőséges Illés próféta!

13. konták

Világnak dicsőséges és fényes világítója, Isten prófétája, Illés, fogadd ezen imádságunkat, és Istennél kedves közbenjárásoddal imádd az Urat, hogy minden veszélytől, rossztól, aggódástól és az örök elítéltetéstől mentsen meg minket, hogy veled örökre örvendezve énekeljük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.