Akathiszt Szent Katalin nagyvértanúnőhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Alexandriában élő szép, okos és gazdag keresztény leány volt. A keresztény hit védelmezéséért sok kínzás után 305 körül lefejezték.

Ünnepe: november 25.

Tropár 4. hang

Mintája: Elcsodálkozott József. A te báránykád, Katalin * fennszóval kiált föl hozzád, Jézusom: * Téged sóvároglak, Jegyesem, * téged keresve harcolok, * keresztre feszíttettem * és eltemetkezem veled a te keresztséged által, * szenvedek érted, hogy veled uralkodhassam, * meghalok érted, hogy benned éljek! * Fogadj el tehát szeplőtelen áldozat gyanánt, * ki szeretettel áldozom föl magamat teneked! * Az ő könyörgései által * üdvözítsd a mi lelkünket, mint irgalmas!

1. konták

Katalin vértanúnő magasztos tanításával az akkori bölcsek tudását elámította, és Isten áldásával a pogány szónokokat túlszárnyalta. Hozzunk neki diadalmasan köszönetet, hogy az ő imádságai által a gonosz kísértésektől megszabadulva, énekeljük neki:

Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

1. ikosz

Mennynek királynője, Istennek anyja, legtisztább Szűz Mária, te megmutattad igyekvő szeretetedet a bölcs Katalin által, mert a Szentlélektől beárnyékolva, ő eltaszított magától minden földi kívánságot, és eljegyezte magát égi Jegyesével, amiért örök életet kapott. Ezért énekeljük:

Üdvözlégy, beszélő galambocska! * Üdvözlégy, édes csalogány! * Üdvözlégy, el nem némuló szépség! * Üdvözlégy, daloló bárányka!

Üdvözlégy, magasan gondolkozó! * Üdvözlégy, tanult fiatal! * Üdvözlégy, szelíd és okos szűz! * Üdvözlégy, erényes szív!

Üdvözlégy, tudósok dicsősége! * Üdvözlégy, édesanyák édessége! * Üdvözlégy, szegények simogatója! * Üdvözlégy, öregek védelmezője!

Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

2. konták

A földi gazdagságról és nagy királyságról lemondtál, Katalin, tiszta életet éltél, és az igaz hittel foglalkozva, Krisztus tévedhetetlen útjára léptél, és előtte leborulva énekelted: Alleluja!

2. ikosz

Miután betöltötted tizennyolcadik életévedet, szépséged sok pogány származású ifjút vonzott, akik feleségül akartak téged venni. De te elutasítottad őket nagyon okos szavakkal, mire nekik lelkiismeret-furdalásuk támadt ügyetlenségük miatt, és ezeket mondták neked:

Üdvözlégy, fiatalok legszebbike! * Üdvözlégy, leggazdagabb! * Üdvözlégy, királyi sarj! * Üdvözlégy, porfír, minden tudás egybefoglalója!

Üdvözlégy, érdemesség koszorúja! * Üdvözlégy, jó szokások megerősítője! * Üdvözlégy, magasságos szózatú! * Üdvözlégy, kertelők megszégyenítője!

Üdvözlégy, tisztaszívű, ítélethozó! * Üdvözlégy, pogány tanácsban szégyen nélküli győzelmes! * Üdvözlégy, értetlen pillantásokat elűző világosság! * Üdvözlégy, minden tudomány kincsesháza!

Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

3. konták

Az eltévedettek korholtak, mert a bálványok szükségességében hittek, hogy az emberi kéz által öntött és készített istenségek képesek az ég, a föld és minden dolog teremtésére. De te megvilágosodtál a Szentlélek ajándékától, hogy megismerd az igaz Istent és az örökkévalóság örökösét, akinek alázattal énekelted: Alleluja!

3. ikosz

Az írástudók egybegyűltek a te atyád kérésére, hogy kiszakítsanak abból a hitből, amelyben vagy. Mert láttak téged, amint a bálványokat kidobtad, kértek a nekik való hódolatra. Te azonban szóba elegyedtél a legtanultabbakkal, és hosszú vita után megszégyenítetted egy kérdéseddel, amelyre nem tudtak választ adni, csak halkan mondani:

Üdvözlégy, igaz hitnek szentelt! * Üdvözlégy, igaz hit megvilágosultja! * Üdvözlégy, tévelygő babonások világossága! * Üdvözlégy, tétovázók tanácsadója!

Üdvözlégy, jóakarat fegyvere! * Üdvözlégy, megtévesztő bálványok bukása! * Üdvözlégy, bálványimádók tehetetlenségének bizonyítéka! * Üdvözlégy, minden tisztesség várományosa!

Üdvözlégy, mert értelmeddel a tévelygéseket elűzöd! * Üdvözlégy, mert a Magasságbeli kegyelemmel ajándékozott meg! * Üdvözlégy, mert a növekvő szentség ismerője vagy!

Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

4. konták

Azelőtt az eretnekek szája káromolta Krisztus egyházát, de akkor először nyíltak áldásra ajkaik a te szűzies hangod által, és undorral fordultak el a bálványoktól, mondva - egy az Isten, és őt illeti a magasztalás: Alleluja!

4. ikosz

Gyermekkorodtól táplálkoztál a krisztusi hit ajándékából, Katalin. Nem tudtál bűnbe keveredni a te szüleid pogány szokásai miatt, hanem a szentség felé fordultál. A szent keresztség megvilágosítása nélkül Isten parancsait követted, és hódoltál Krisztus titkának. Ezeket énekeljük neked:

Üdvözlégy, dicső vértanúnő! * Üdvözlégy, magasztos menyasszony! * Üdvözlégy, legyőzhetetlen szenvedő! * Üdvözlégy, egyház ékessége!

Üdvözlégy, Istennel beszélő! * Üdvözlégy, igaz hit szolgálója! * Üdvözlégy, tudás koszorúja! * Üdvözlégy, Alexandria dicsérete!

Üdvözlégy, hit várának védelmezője! * Üdvözlégy, csodák kincsesháza! * Üdvözlégy, Maxentius császár lelkiismeret-furdalása! * Üdvözlégy, királyságának megvilágítója!

Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

5. konták

Konstantin, a te atyád, szívében nagyon elszomorodott, téged, egyszülött leánygyermekét hallgatva. S amilyen szép voltál, eltaszítottad magadtól az istenek sokaságát, amelyeknek ő hódolt, és te egy számára idegen Istent ismertél el. Ezért elrendelte az akkor legtanultabb tanítóknak, hogy vizsgálják ki hitedet. Bíráid látva a te felvilágosultságodat, szavaidtól meglágyulva Istennek énekelték: Alleluja!

5. ikosz

Gonosz bíráid felismerték, hogy a bálványok hódolatától elszakadtál, hogy Krisztusnak hódolhass. Elhatározták, hogy megbüntetnek, és halálig tartó lassú kínokra ítéltek. Te alázattal elfogadtad ítéletüket, dicsérted a mi Urunk, Jézus Krisztus szent nevét, a legtisztább és legáldottabb Istenszülő Szűz Máriát, aki megjelent neked látomásban. És mi, dicsőítve a te erős hitedet, mondjuk:

Üdvözlégy, mert zsarnok bíráid megrágalmaztak! * Üdvözlégy, mert a tévelygés fenyítője voltál! * Üdvözlégy, mert a nép fenyegetésévé váltál! * Üdvözlégy, mert kínjaid őket égették!

Üdvözlégy, mert az üdvözülés reménye örvendeztetett! * Üdvözlégy, mert türelmeddel őket jobban mérgezted! * Üdvözlégy, mert istenszeretetedért szenvedést nem éreztél! * Üdvözlégy, mert szavaid elnémították őket!

Üdvözlégy, mert ügyetlenségük miatt meg nem állíthattak! * Üdvözlégy, mert bátorságoddal győzelemre jutottál! * Üdvözlégy, mert szenvedve orvos és gyógyító lettél!

Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

6. konták

Köszöntő énekeket hozunk neked alázattal, mert nagy ajándékra méltattál minket, feláldozva magadat a szeretet igaz hitéért. Fogadd el hát, vértanúnő, ezt az imádságot, és gyógyítsd meg gyengeségünket egész életünkben, hogy veled együtt áldjuk az Istent, énekelve: Alleluja!

6. ikosz

Száznál többen tanultak tőled, előtted állva és hallgatva, amint magyaráztad Krisztus evangéliumát. Megvilágosodtak a Szentlélek által, és kereszténnyé lettek. A király, megrémülve a csodától, megparancsolta: égessék el őket, hogy lakóhelyükön ne terjesszék tovább a keresztény hitet! Így dicsőült meg a sok tanult ember, akik így énekelnek neked:

Üdvözlégy, Katalin, bajokból megmentő! * Üdvözlégy, világító, világosságadó! * Üdvözlégy, dicsőített ajándékok hordozója! * Üdvözlégy, mindenkit elbűvölő szépség!

Üdvözlégy, semmiért sem aggódó jóság! * Üdvözlégy, vitézeket legyőző harcos-nő! * Üdvözlégy, sokak előtt híres, szenvedésekben türelmes! * Üdvözlégy, zengő énekekkel dicsőített!

Üdvözlégy, vértanúnő, csodák forrása! * Üdvözlégy, illatos gyöngyvirág! Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

7. konták

Az angyali rendek a vértanúk seregeit lángokban égve látva, énekekkel fogadták, és téged Katalin, mint utánuk következőt, megajándékoztak azzal, hogy a legborzasztóbb szenvedésekben szenvedj. Erre örökre hasznos emlékezni azoknak, akik Istennek éneklik: Alleluja!

7. ikosz

Minden teremtmény elcsodálkozott a te nagy türelmeden, amelyet mutattál, szilárdan megmaradva hitvallásodban, tanúsítva, hogy egy az Isten: Atya és Fiú és Szentlélek, osztatlan Háromság, akinek hódolsz. Mi örvendezve dicsőítünk téged:

Üdvözlégy, a mennyei Atyának hírnöke! * Üdvözlégy, a Fiúnak, Isten Igéjének hódolója! * Üdvözlégy, a Szentlélek megbecsülője! * Üdvözlégy, a Szentháromság védője!

Üdvözlégy, a szent Kereszt hitének hordozója! * Üdvözlégy, Krisztus szenvedéseinek követője! * Üdvözlégy, a szent evangélium magyarázója! * Üdvözlégy, aki megkaptad az isteni keresztséget!

Üdvözlégy, Istenszülőnek szófogadó! * Üdvözlégy, az égi hatalmakkal együtt élő! * Üdvözlégy, igaz keresztények őrzője!

Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

8. konták

Nagyon szeretett mennyei Vőlegényed, nagyon dicsért Katalin, mert testi és lelki szépséggel ajándékozott meg. Ráadásul kiválasztott edény lettél hited megerősítésében, amely által sok hitetlen megvilágosult, és megtanulta, Istennek énekelni: Alleluja!

8. ikosz

Gyógyítsd meg lelki sebeinket, nagyvértanúnő, mert nagyon szenvedünk, és imádkozzál értünk, szabadíts meg a kísértésektől, veszélyektől, amelyekkel a gonosz ellenség megfélemlít. Tudván, hogy mindig megvédsz a rossztól, neked énekeljük:

Üdvözlégy, aki imádságaiddal megvédsz a gonosztól! * Üdvözlégy, aki a nagy veszélyeket elhárítod! * Üdvözlégy, aki megóvsz a mérgezéstől! * Üdvözlégy, aki a mérgezettek gyógyítója vagy!

Üdvözlégy, rontásoktól menekítő! * Üdvözlégy, szellemek elkergetője! * Üdvözlégy, eretnekek megfékezője! * Üdvözlégy, bajban megőrző!

Üdvözlégy, rossz házasság javítója! * Üdvözlégy, haragosok békítője! * Üdvözlégy, nehézségben segítő! * Üdvözlégy, betegeknek gyógyulást adó!

Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

9. konták

Mint pálmaágat adtad magadat Üdvözítőnknek, emberfeletti győzelmeddel ékesítve az egyházat, és véreddel mostad le a szennyet róla és azokról, akik érte fáradoznak, úgy, hogy még üldözőid is megszégyenültek, nagy csodáidat látva, és az Istennek énekelni kezdték: Alleluja!

9. ikosz

A föld betelt illattal, amikor befogadta testedet, és az ég örvendezett az angyali hatalmakkal, lelkednek mennybemenetelét látva. Ezeket a titkos, magasztalt isteni tetteket minden hívő dicséri, és neked így énekel:

Üdvözlégy, okos szüzek segítője! * Üdvözlégy, elkeseredett özvegyek bátorítója! * Üdvözlégy, szegény gyermekek oltalmazója! * Üdvözlégy, veszélybe kerültek segítője!

Üdvözlégy, segély nélküliek támasza! * Üdvözlégy, asszonyoknak segítője a nehéz szülésben! * Üdvözlégy, betegen születettek meggyógyítója! * Üdvözlégy, gyenge gyermekeknek erősítője!

Üdvözlégy, szegény árvák táplálója! * Üdvözlégy, megzavart elméjűeknek oltalmazója! * Üdvözlégy, súlyos betegek meggyógyítója!

Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

10. konták

Jótetteidet nem vagyunk képesek meghálálni, Katalin, mert tőled jön az isteni szeretetre való törekvés. Mi egy jót sem tettünk felebarátainkért, amely által könyörületet nyernénk. De te, aki jó és szelíd vagy, imádkozzál Istenhez, hogy bocsássa meg kegyesen a mi bűneinket, és fogadja el ezt az alázatos szót Alleluja!

10. ikosz

Ó, szent, te ismered a számtalan kísértést, amelyek a ravasz ördögtől származnak, mert testben élve nagy kísértéseket szenvedtél, és győztes lettél. Mi, akik kísértésekkel vagyunk körülvéve, tehetetlenül imádkozunk hozzád - hogy szilárdíts meg erőddel, hogy bűnbánatot tartsunk, és általad bűneinkre bocsánatot nyerve, magasztaljunk:

Üdvözlégy, nagy alázatos! * Üdvözlégy, dicsért ékesség! * Üdvözlégy, kimeríthetetlen kincstár! * Üdvözlégy, megmérhetetlen kegyelem!

Üdvözlégy, változatlan szelídség! * Üdvözlégy, árnyéktalan világosság! * Üdvözlégy, osztatlan szeretet! * Üdvözlégy, végtelen türelem!

Üdvözlégy, hasonlíthatatlan odaadás! * Üdvözlégy, megszégyeníthetetlen személy! * Üdvözlégy, áldott gyógyító!

Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

11. konták

Megerősödtél, Katalin, Jézus hitében, nem a teremtménynek, hanem a Mindenhatónak szolgálva, akitől a gyógyítás adományát és az angyali koronát kaptad. Rémülten menekülnek a tisztátalan lelkek, amelyeket elűzöl a bűnös lelkektől, akik Istennek éneklik a dicsőítő éneket: Alleluja!

11. ikosz

Minden igazhitű lélek örvendezik a te ünnepeden, vértanúnő, mert a pogányok és bálványimádók között a legtanultabb és legbölcsebb szűz vagy, aki Krisztus országának tagja lettél. Kerékbe törést szenvedtél, és kimondhatatlan kínokat tűrtél a pogány néptől, Isten iránti szereteted miatt. Ezért így énekelünk neked:

Üdvözlégy, pogányok legyőzője! * Üdvözlégy, rossz szokások megbuktatója! * Üdvözlégy, szent ajándékok harcosa! * Üdvözlégy, bálványok ledöntője!

Üdvözlégy, keresztény szentképek tisztelője! * Üdvözlégy, a sátáni rossz gátlója! * Üdvözlégy, vértanúk koronájának dicsőítője! * Üdvözlégy, akit kerékbe törtek!

Üdvözlégy, akit szögekkel sebeztek! * Üdvözlégy, akinek életét a kard oltotta ki! * Üdvözlégy, aki dicsőséggel vetted körül magadat!

Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

12. konták

Mi, a vértanúk tisztelői, hódolunk a bölcs Katalinnak, mert a világnak Krisztust hirdette, a kígyóra lépett és a tanultakat megszégyenítette. Istenünknek pedig énekeljük: Alleluja!

12. ikosz

Szenvedéseid harcát, a hitért vívott harcokat buzgón végigküzdötted, Krisztusért, aki a te Vőlegényed, Katalin. Bölcsességed által világítottál, mint egy szónok, azért énekeljük neked:

Üdvözlégy, szent igaz törvények őrzője! * Üdvözlégy, egyház törvényeinek követője! * Üdvözlégy, apostoli igehirdető! * Üdvözlégy, javíthatatlan bűnök üldözője!

Üdvözlégy, alázatosság szigorú biztatója! * Üdvözlégy; égi dolgok legügyesebb bölcselkedője! * Üdvözlégy, hívő szolgák fáradhatatlan könyörgője! * Üdvözlégy, istenhívők tisztelője, jó segítője!

Üdvözlégy, égi királyság drágaköve! * Üdvözlégy, haragosok gyors békítője! * Üdvözlégy, nagy sebek és szenvedések erős gyógyítója!

Üdvözlégy, Katalin, Krisztus nagyvértanúnője!

13. konták

Bölcs és szép Katalin, Krisztus vértanúnője, fogadd el a mi fohászunkat, és könyörögj értünk, hogy a jó Isten bocsássa meg vétkeinket, és ajándékozzon meg békével, egészséggel és segítsen minden jóban, Istennek énekelve: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.