Akathiszt Szent Lukács apostolhoz és evangélistához

/Fordította: Lakatos László atya/

Antiochiai származású orvos volt. S hitben szent Páltól oktatást nyerve, mellette maradt. Gondosan utána járt Jézus életének és tanításának. Ő írt meg egy evangéliumot, és az Apostolok cselekedeteit. Egy olajfára felakasztva halt vértanúi halált.

Ünnepe: október 18.

Konták, 4 hang

Az isteni Ige szolgálatában állván, * Pállal együtt az egész világot megvilágosítottad, * és a sötétséget * Krisztus evangéliumának megírásával eloszlattad.

1. konták

Isten bölcs gondviselése által kiválasztott, Krisztus hirdetésére az egész világ számára, boldogságos Lukács, aki nagy bizalmat szereztél az Úr színe előtt, Akinek földi életét és tanítását hirdetted minden nép számára. Kérdd számunkra, erőtlenek és gyöngék számára is, a bűnök bocsánatát, és erősítsd meg bennünk a mennyország reménységét, hogy hangoztassuk neked:

Üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

1. ikosz

Az angyalok és emberek Teremtője, az irgalmas Uralkodó, a bűnben elmerült emberi nemnek elküldte fiát, hogy életével, halálával és dicsőséges feltámadásával kivezessen mindnyájunkat a romlás sötétségéből és a mennyország felé irányítson. Általad pedig, szent evangélista, felvázolva lettek az ég és föld titkai, hogy minden ember e világ végéig az üdvösség útján járjunk, és hálásak lévén, hangoztassuk neked:

Üdvözlégy a Szentlélek által az evangélium hirdetésére felszentelt, * üdvözlégy, aki a bűnösök üdvözítésére világra jött Krisztust hirdetted, * üdvözlégy, aki lelkeddel az Isten titkaihoz felemelkedtél, * üdvözlégy, e világ sötétségében világító mennyei fény, * üdvözlégy, aki evangéliumod hálójával sok szellemi lelket kifogtál, * üdvözlégy, aki elsőnek festetted meg az Istenszülő Úrnő ikonját, * üdvözlégy, aki Jézust Isten és ember fiának hirdetted, * üdvözlégy, aki az üdvözítő igazsághoz népeket csatoltál, * üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

2. konták

Látva ifjúságodban az emberi szenvedéseket irgalmas szívű Lukács, a gyógyító bölcsességet buzgósággal megszerezted, és az emberi betegségek jó gyógyítójaként mutatkoztál. Amikor az Úr Jézus Krisztus isteni igéjét a földön vetette, te, jó orvos, szívedbe befogadtad a jó magot, és eltelve mennyei örömmel, nagy hangon énekelted az istenember Krisztusnak: Alleluja,

2. ikosz

Értelmeddel felismerted az igaz Istent, minden dicséretre méltó Lukács, és szívedben fényes lakóhelyet készítettél neki jó akarattal, mert az isteni szeretet magja nálad százszoros gyümölcsöt hozott, mert te, Krisztus tanítására figyelve, és az Általa végzett csodákat látva, elteltél az isteni bölcsesség és tudás teljességével, az Úr pedig, kiválasztva téged, elküldött, az emberi nem üdvössége Jó Hírének hirdetésére. Mi pedig, szent evangéliumod által felvilágosodunk, és hálásan énekelünk neked, így:

Üdvözlégy az Úr szőlőskertjének jó szőlőfürtje, * üdvözlégy, akit Krisztus kegyelme a szívében megsebesített, * üdvözlégy, mert mindent elhagyván, az Úr Krisztust követted, * üdvözlégy, mert Isten dicsőségét hirdetted, * üdvözlégy, mert Krisztus által Istent színről-színre megláttad, * üdvözlégy, mert az Urat most is látod a mennyországban, * üdvözlégy, aki Krisztus nemzetség tábláját Ádámig vezetted, * üdvözlégy, aki az ördögi hamisságot a hit melegével elűzted, * üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

3. konták

Az Úrtól erővel és hatalommal felfegyverezve, szent Lukács, ezekkel tudod az evangéliumot hirdetni és a csodákat tenni, a többi apostollal együtt most is az Úr Krisztus színe előtt jársz, mert a világba jött a kezdettől megígért Messiás, Akinek mindnyájan, mint Istennek, mostantól mindörökre mondhatják: Alleluja,

3. ikosz

Bírván magadban, ó szent Lukács, az isteni szeretet tüzét, nagy buzgóságot tettél hozzá, hogy hűségesen szolgálj, és kedvében járj Krisztus Istennek, Akinek méltóvá lettél, hogy hűséges útitársa, jámbor tanítványa, és nagy és dicsőséges csodák szemtanúja légy. Az Üdvözítő földi életének utolsó napjaiban Jeruzsálemben tartózkodtál, könnyek között látva, hogy Mestered ártatlan vére a bűnös földre ömlött. Mi pedig, veled együtt a megváltás ünnepét valljuk, téged pedig, ezeknek az eseményeknek látóját és leíróját így dicsőítünk:

Üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket a bűnbánat által a lelkeket megújítani, * üdvözlégy, aki a bánkódó bűnösöket az Úrral kibékíted, * üdvözlégy, aki buzdítasz bennünket, hogy az evangéliumi parancsokat tartsuk meg, * üdvözlégy, aki megtanítasz, hogy mindenek előtt Istenről gondolkodjunk, * üdvözlégy, aki ösztönzöl bennünket, hogy az istenellenes tanításoktól forduljunk el, * üdvözlégy, aki szenvedélyeink viharát lecsendesíted, * üdvözlégy, aki a bajok eltűrésében megerősítesz, * üdvözlégy, aki a kilátástalan helyzetekben segítesz, * üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

4. konták

Szomorúságod vihara az öröm világosságává fordult, az istengyilkosok öröme pedig szomorúságra változott, mert a halál erőtlennek mutatkozott az élet Forrásával szemben, és a sír köve nem tudta megtartani a Szegletkövet. Uralkodód feltámadt a halottak közül, és a világnak örök életet ajándékozott. Mi pedig, erre emlékezve kérünk: töltsd el lelkünket is húsvéti örömmel, taníts meg minket, hogy a feltámadott Üdvözítőt meghatottan dicsérjük, énekelve Neki: Alleluja.

4 . ikosz

Hallván az elbeszéléseket jámbor, és Isten előtt kedves életedről, örömmel emlékezünk Emmauszba való menésedről Kleofással együtt, amikor megjelent nektek az Úr és veletek ment. Ti pedig, nem ismertétek fel az Urat, amíg a vacsora asztalánál Ő nem törte meg és nem áldotta meg a kenyeret, és megnyíltak szemeitek és felismertétek, hogy Ő a feltámadt Úr. Ismeretet szerezve erről evangéliumodból, most is kérünk téged: erősítsd meg szívünket, hogy Istenért lángoljon, és fogadd kegyelmesen, ó tanítónk, ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy a szellemi Nap fénye, * üdvözlégy, mert megtanítasz minket, hogy higgyünk a Szentháromságban, * üdvözlégy, mert az Üdvözítő Krisztus ismeretével sokakat meggazdagítasz, * üdvözlégy, mert előttünk feltárod az üdvösség Forrását, * üdvözlégy, mert a hiúságtól, és az üres beszédtől meggyógyítasz, * üdvözlégy, aki lépteinket a mennyek felé irányítod, * üdvözlégy, aki megtanítasz, hogy földi kötelezettségeinket ne hanyagoljuk el, * üdvözlégy, aki a kislelkűségtől és kételkedéstől bennünket kegyelmesen meggyógyítasz, * üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

5. konták

Istentől megjelent csillaghoz lettél hasonlóvá, amely a régi napokban a bölcs csillagjósokat az igazság Napjához vezette el, ó istenhordozó apostol, amikor az Úr, üdvösségünkért megalapította Egyházát, és ígérete szerint a feltámadás után az ötvenedik napon leküldte a Szentlelket az apostolokra, hogy őket a keresztény hit rendíthetetlen tanúivá pecsételje meg. Te is, szent Lukács, a többi apostollal együtt Jeruzsálemben tartózkodtál, hűségesen tanúságot téve Krisztusról, és énekelve Neki, mint igaz Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látva, hogy szent János Előhírnök romlatlan ereklyéi Szebasztéban nyugszanak, ó áldott apostol, kívántad azokat magaddal vinni, de e város keresztényei nem kívánták nélkülözni az ilyen drága szent dolgokat, átadták neked János jobb kezét, amely alá az Úr isteni fejét meghajtotta a keresztelkedésben. Mi pedig, csodálkozva a szent dolgok iránti ilyen szereteteden, ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy, aki a megszentelt dolgok használatának kezdetét letetted, * üdvözlégy, aki a szent dolgok megőrzésére az első keresztényeket megtanítottad, * üdvözlégy, aki a Szentlélek által az Új Szövetséget szívedbe leírtad, * üdvözlégy, aki a Szentlélek szentsége által szívét megtisztította, * üdvözlégy orvos, aki a mennyei Orvos ereje által gyógyulást ajándékozol, * üdvözlégy, aki minden megsebzettet és megbántottat megvigasztalsz, * üdvözlégy, aki a csüggedést szívünkből kiűzöd, * üdvözlégy, aki lelkünket világossággal és örömmel töltöd el, * üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

6. konták

Krisztus evangéliuma hirdetőjének, és Isten akarata hírnökének tett téged mindenható és irgalmas Urunk, ó bölcs Lukács, amikor János jobb kezével elérted hazádat, az antiochiai keresztények nagy örömére, akiket isteni szavakkal, és Krisztus evangéliumának örömével nagyon megerősítettél, elbeszélve nekik Isten Fiának csodáit, amelyeket saját szemeiddel láttál, és a világ Üdvözítőjének tanítását, amelyeket saját füleiddel hallottál. Bölcs szavaidra figyelve, örömmel énekelték Istennek: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogtál, ó Üdvözítőnk fényt hozó tanítványa, mint fényt árasztó világító, a sziriai Antiochiában. Ezután Pál apostol meghívott téged munkatársának az örömhirdetés munkáiban, vele együtt mentél a hellén földre, az evangélium hirdetésére, hirdetvén ott a keresztény tanítást. Mi pedig, elcsodálkozván ilyen fáradhatatlan tevékenységeiden, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy Pál apostol fáradhatatlan útitársa, * üdvözlégy, akit munkáidban Isten kegyelme lelkesített, * üdvözlégy, akit az Úr keze fenső tudással gazdagított meg, * üdvözlégy, mert a bűnös halált hozó méregtől megszabadítasz, * üdvözlégy, mert kéred a Teremtőt, hogy megsokasodjék bennünk a kegyelem, * üdvözlégy, aki Krisztus örömhirdetőit dicsőségesen megerősíted, * üdvözlégy, aki a pásztorokat és főpapokat segíted szolgálatukban, * üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

7. konták

Harmadik apostoli útjának végén Pál apostol meg akarván látogatni Filippi városát, Korintusba irányított téged, hogy add át az áldást a Palesztinában levő keresztény özvegyeknek. Ettől az órától, el nem távozva a nagy apostoltól, vele együtt énekelted a mindenható Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Krisztus hirdetésében új fáradságokat vállaltatok szent Lukács és Pál apostol, örömmel járva körül az Ázsiában és Judeában levő egyházakat, és újra Palesztinába érkeztetek. Cezarea városából, ahol a gonosztól tartóztatott zsidók a római hatalomtól szent Pált bilincsbe verették, Róma városába, a császár ítéletére mentetek. Ezen az úton, szent Pállal kitartóan együtt utaztál, szent Lukács, sok bajt tűrve el vele. Mindezekért dicsérve téged, így kiáltunk hozzád:

Üdvözlégy, aki a kolosszéi híveket a bilincsben levő Pálon keresztül köszöntötted, * üdvözlégy, aki Krisztusról szóval és írással tettél bizonyságot, * üdvözlégy, aki nem csak tudománnyal, hanem a kegyelem erejével is gyógyítottál, * üdvözlégy, mert az istentelenségtől keserű sót isteni sóval édesítetted meg, * üdvözlégy az ördögöktől bántalmazottaknak gyors segítség, * üdvözlégy minden erőtlennek kegyelmes megerősítése, * üdvözlégy aki lelkünk benső sötétségét Krisztus világosságával elűzöd, * üdvözlégy, aki Isten kimondhatatlan irgalmasságát hozzánk hajlítod, * üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

8. konták

Együtt utazva Pál és Márk apostollal, Krisztust hirdetted, szent Lukács, először a zsidóknak, aztán utánuk, miután szavaitoknak nem hittek és maguk között szakadást tettek, mindenki másnak, aki nem ismeri az igaz Istent, akik, figyelve tőletek az üdvösség igéire, örömmel énekelték a megtestesült Úr Krisztusnak: Alleluja.

8. ikosz

Egészen a mennyei szeráfi szeretet fényétől lángoltál, isteni bölcsességű Lukács, Rómában tartózkodva, és a kegyelemtől indíttatva elvégezted azt, amire Isten kezdettől fogva kiválasztott: minden nemzet oktatására összeállítottad a szent Evangéliumot, amelyben felvázoltad isteni Üdvözítőnk földi életét, mert magad láttad és hallottad, és mert átvetted Isten Igéje szemtanúitól és szolgáitól. És, figyelve Pál apostol szavaira, az apostolok cselekedeteit dicsőségesen leírtad. Mi pedig, mindezekről most megemlékezve, ilyen dicséreteket hozunk neked:

Üdvözlégy, aki Krisztus világosságával az egész mindenséget megvilágosítod, * üdvözlégy, aki a lelki tévelygésektől bennünket meggyógyítasz, * üdvözlégy, aki a bűnös hajlamoktól bennünket megszabadítasz, * üdvözlégy, mert általad értelmünk megtanulja az isteni gondolkozást, * üdvözlégy, mert általad a tudatlanság sötétsége elűzetik, * üdvözlégy, mert a gazdagságot keresőknek a vámos okosságát állítod például, * üdvözlégy, mert a szamaritánusokat hálásaknak és irgalmasoknak mutattad, * üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

9. konták

Az összes mennyei erők örvendeztek, magasztalva Istent, amikor Pál apostolt két éves fogság után elbocsátották, és elment Rómából körüljárni a korábban megalapított egyházakat, te szent Lukács, az ő hűséges útitársa, ezen az úton megtaláltad. Amikor pedig a kegyetlen Néró a keresztények ellen Rómában kegyetlen üldözést támasztott, ti, újra visszatérve bátorítottátok és erősítettétek az üldözött egyházat, amely a bilincsekben és vérben örömmel énekelte Istennek: Alleluja.

9. ikosz

A sokbeszédű szónokok nem tudják méltóan dicsőíteni és magasztalni Pál főapostol minden fáradságát, tettét, és szenvedését, amelyeknél, te, szent Lukács hűségesen és elválaszthatatlanul jelen voltál. Amikor pedig mestered, tiszta lelkét vértanúsággal átadta az Úrnak, te, könnyek között mindvégig együtt szenvedtél vele. Mi is, együtt szenvedve ezzel a fájdalmaddal, énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki Troásztól a mennyek kapujáig kísérted Pált, * üdvözlégy, akit az isteni bölcsességű Pál különösen oktatott, * üdvözlégy, aki a jó hírért való jutalmat a mennyek országában elnyerted, * üdvözlégy, mert lelked ragyogásával a hívők szívét megvilágosítod, * üdvözlégy sok gyümölcsöt termő jó fa, * üdvözlégy a jámborság megingathatatlan oszlopa, * üdvözlégy az istentelenség megingathatatlan leleplezője, * üdvözlégy Isten dicsőséges csodáinak hirdetője, * üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

10. konták

Üdvösséges küzdelmet bírván, szent Lukács, te az Üdvözítő isteni bölcsességű tanítványa, Pál apostol vértanúi halála után, az itáliai, dalmát és gall területeken, főként pedig Makedóniában és Achájában hirdetted Krisztust, mindenütt elűzve az istentelenség sötétségét, és a nemzeteket megtanítva, hogy mindnyájan az élő és igaz Istennek kiáltsák: Alleluja.

10. ikosz

A mennyei Királynak újra és újra szolgálni kívánva, ó boldogságos apostol, öregségedben Egyiptomba távoztál, Krisztus üdvösségének jó hírével. Prédikálva pedig, sok szenvedést tűrtél el, és sok küzdelmet vállaltál el. Miután pedig visszatértél Görögországba, áldozó papokat és diákonusokat szenteltél, a testben és lélekben betegeket meggyógyítottad. Mindezekért mi örömmel hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy az új nap fényes hajnala, * üdvözlégy útmutatónk a mennyekbe, * üdvözlégy, aki Krisztus Testét: az Egyházat építed, * üdvözlégy, aki az üres földekre munkásokat küldesz, * üdvözlégy, aki kéred a Teremtőt Isten egyházainak jólétéért, * üdvözlégy, aki bennünket a tevékeny szeretet küzdelmére biztatsz, * üdvözlégy, az istentelenség rendíthetetlen leleplezője, * üdvözlégy a jámborság és jó erkölcs elültetője, * üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

11. konták

Dicsőítő éneket hozunk neked, ó isteni szózatú apostol, igaz életedért és vértanúi kimúlásodért, mert tiszteletreméltó öregségedben az ördögtől vezetett bálványimádók megkötöztek téged, és Krisztusért ütlegelve az olajfára függesztettek. Szent lelkedet az angyalok vitték fel Krisztushoz, Akinek te hűségesen szolgáltál. Most is, a magasságbeli országban énekeled a Teremtőnek: Alleluja.

11. ikosz

Krisztusnak Istentől megdicsőített apostola, fényt hozó világítóként jelentél meg földi életed napjaiban. Halálod után is kegyelmet nyertél Istentől, hogy csodákat tégy, és gyógyulásokat forrásozz, mert szent és csodatevő ereklyéid sokakat meggyógyítanak, különösen pedig a szeműkre betegeket. Mi pedig, mindenről megemlékezve, kérünk téged, ó Üdvözítő tanítványa, nyisd fel szemeinket az üdvösség látására küldj a betegségektől szenvedőknek szabadulást és a bajoktól vigasztalást, minden téged tisztelőnek megemlékezést Istennél, és fogadd el ezeket a dicséreteket:

Üdvözlégy, mert a Krisztusban való hitet vértanúságoddal bizonyítottad, * üdvözlégy, mert jó futásodat szenvedésekkel pecsételted meg, * üdvözlégy, mert az Úr Krisztus hűséges szolgájaként mutatkoztál, * üdvözlégy, mert téged a földi és mennyei Egyház dicsőít, * üdvözlégy, mert téged a föld határai magasztalnak, * üdvözlégy éber imádkozó a téged tisztelőkért, * üdvözlégy özvegyek és árvák válogatás nélküli oltalmazója, * üdvözlégy a súlyos betegek gyors segítsége, * üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

12. konták

Isten kegyelmétől megvilágosított, minden dicséretre méltó apostol, a szóbeli evangéliummal együtt az evangéliumot képekben hagytad hátra nekünk, szent Lukács, mert megfestetted az Isten Anyjának dicsőséges képeit, aki azt mondta: a tőlem Születettnek kegyelme és az én irgalmam legyen, ezekkel a képekkel. Hálásak lévén, mert minket is méltattál, hogy ájtatosan nézzünk a Szűznek és Fiának ékességére, akik örömmel hangoztatjuk a téged megvilágosított Isteni Bölcsességnek: Alleluja.

12. ikosz

Megénekelve csodálatos életedet, szent és dicsőséges Lukács, különösen dicsérünk téged, mert megfestetted nekünk a deszkán szent Péter és Pál apostolok képeit. Így, kezdetét tetted a szent ikonok festése mindenben csodálatos és Isten előtt kedves munkájának, Istennek, a Legszentebb Istenszülőnek és minden szentnek dicsőségére, amelyek mostanáig is ékesen díszítik Isten templomait, és az üdvösségre hívják az azokat ájtatosan tisztelőket. Mindezért, amit te nekünk adományoztál, hálásak lévén, hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy a Legszentebb Szűz arcának megörökítője, * üdvözlégy, mert ez által kimondhatatlan örömet hoztál szívünkbe, * üdvözlégy, aki a festőket és szentképfestőket lelki látásra megtanítod, * üdvözlégy, aki lelkesítesz bennünket , hogy az örök isteni szépségnek szolgáljunk, * üdvözlégy, aki mindenkit az igazság, jó és szeretet útjára vezérelsz, * üdvözlégy, aki az orvosokat emberszeretettel és irgalmassággal gazdagítod meg, * üdvözlégy, aki lelkünk és testünk betegségeit dicsőségesen meggyógyítod, * üdvözlégy, aki megtanítasz bennünket, hogy a felebarátok üdvösségéért buzgólkodjunk, * üdvözlégy szent Lukács, Krisztus evangélistája és apostola.

13. konták

Ó, szent Lukács evangélista és apostol, fogadd el ezeket a gyönge szavainkat, mint tetszetős imádságot, és kérdd számunkra Urunk Jézus Krisztustól, Akinek te fáradhatatlanul szolgáltál, és Tőle nagy kegyelmet nyertél, minden bűnünk bocsánatát, életünk békés és fájdalommentes végét, akadály nélküli felmenetelt a szellemi világba, amelyben minden szentek éneklik a mennyei éneket: Alleluja, alleluja, alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták