Akathiszt Szent Mihály fővezérhez, Gáborhoz és a többi test nélküli erőkhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Isten és az emberek szolgálatára teremtett szellemi lények

Az Istenhez hűséges maradt angyalok ünnepe: november 8.

Tropár. 4. hang

Ó, mennyei seregek fővezérei, * kérünk titeket, mi méltatlanok, * hogy imáitok által vegyetek minket körül, * mennyei és dicsőséges szárnyaitok árnyékával, * és oltalmazzatok meg bennünket, * kik előttetek alázattal borulunk le és kiáltjuk: * A veszedelmektől óvjatok meg minket ti, * vezérei a felsőbb erőknek!

1. konták

Égi erők bátor hadvezére, Mihály fővezér, mi, akik általad minden szomorúságtól mindig megszabadulunk, neked ajánljuk e hálaadó éneket. Te pedig, akinek bátorsága van az Úrhoz járulni, szabadíts meg minket minden rossztól, hogy ezt mondjuk neked:

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

1. ikosz

A lángoló rendek trónálló angyala te vagy, Mihály fővezér, isteni fénytől ragyogva, mert megvilágosítod mindazokat, akik szeretettel énekelik neked ezeket:

Üdvözlégy, a világnak fényt hozó csillag! * Üdvözlégy, a törvényt megvilágító szövetnek! * Üdvözlégy, gonosz ördögök leesése! * Üdvözlégy, bűnök által elesett emberek fölemelése!

Üdvözlégy, éles elméjű gondolatok számára is megfoghatatlan világosság! * Üdvözlégy, emberi szemekkel megláthatatlan fény! * Üdvözlégy, mert gondolkozol megmentésünkön! * Üdvözlégy, mert gondod van erényeink tökéletesítésére!

Üdvözlégy, aki a kívánatos örömet megadod a híveknek! * Üdvözlégy, a földi átok elrontója! * Üdvözlégy, mert általad értelmünk megvilágosodik! * Üdvözlégy, mert a tudatlanság köde általad elűzetik!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

2. konták

Isten arkangyala, fényes szépségedet látván, mi földiek, mindnyájan elcsodálkozunk, mert dicsőséges arcod számunkra megfoghatatlannak és csodálatosnak látszik, amellyel mindig az anyagtalan Úr előtt állsz, mondván: Alleluja!

2. ikosz

Isteni értelmet adj nekünk, Mihály, az összes égi erők vezére, mert beszennyezett ajkainkról hogyan tudunk neked énekelni? Azért zavarban vagyunk, hogy neked felajánljuk ezen imádságos éneket, mondván:

Üdvözlégy, a Félelmetes Látvány hadvezére! * Üdvözlégy, a nagy világosság teljessége! * Üdvözlégy, Isten szentjeinek dicsőséges dicsérete! * Üdvözlégy, a megközelíthetetlen bölcsesség kijelentése!

Üdvözlégy, az embereknek tökéletes értelmet adó tanító! * Üdvözlégy, aki a megkívánt egészséget a hívőknek kieszközlöd! * Üdvözlégy, angyalok dicsőséges fővezére! * Üdvözlégy, a gonosz lelkek félelmetes legyőzője!

Üdvözlégy, a Nap fényénél fényesebb! * Üdvözlégy, az isteni tűztől megvilágított! * Üdvözlégy, szenvedők öröme és vigasztalása! * Üdvözlégy, vakok vezetője és tanítója!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

3. konták

Küldj nekünk erőt a magasból, Mihály arkangyal, akik tiszteljük félelmetes, új fényt árasztó, égi világosságú, és lángoló arcképedet, mert megvilágosítod a hívők szívét, és megégeted azokat, akik nem kiáltják Istennek: Alleluja!

3. ikosz

Az egész világ nagy oltalmazónak és a harcokban csodálatos segítőnek tart téged. Azért, mint a hívők védőjét és gyors segítségét tisztelve téged, Szent Mihály, dicső ünnepeden ilyen ajándékot hozunk neked:

Üdvözlégy, Isten parancsainak teljesítője! * Üdvözlégy, bölcs tanítások kinyilatkoztatója! * Üdvözlégy, Krisztus hite ellenségeinek szétszórója! * Üdvözlégy, természetünk ravaszságainak megrontója!

Üdvözlégy, mert imádkozol értünk az Úrhoz! * Üdvözlégy, mert gonosz kínzóinkat elűzöd tőlünk! * Üdvözlégy, mert megvilágosítod az istenfélők gondolatait! * Üdvözlégy, mert eltávolítod akaratunk rosszaságait!

Üdvözlégy, aki a felséges Isten tiszteletét hűségesen megőrizted! * Üdvözlégy, aki az ellenség büszkeségét a pokol feneketlen mélységébe süllyesztetted! * Üdvözlégy, aki által a sátán, mint villám, az égből leesett! * Üdvözlégy, mert az emberi nem általad megőriztetve az égbe emelkedett!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

4. konták

Ments meg minket, angyalok vezére, Mihály, minden vihartól, akik szeretettel és örömmel ünnepeljük fényes ünnepedet! Mert a szükségben nagy oltalmazója, és a halál óráján megőrzője és védelmezője vagy a gonosz lelkektől mindazoknak, akik kiáltják Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Az angyalok között, mint ragyogó Napot hallunk és látunk téged, csodálatos Mihály, az égi udvar vezére! Isten után hozzád menekülünk, tisztítsd meg, világosítsd meg és szenteld meg mindazokat, akik neked ezeket kiáltják:

Üdvözlégy, a megközelíthetetlen fény ragyogása! * Üdvözlégy, az anyagtalan tűz oltára! * Üdvözlégy, szenvedő lelkek vigasztalása! * Üdvözlégy, fáradozó földiek megmentése!

Üdvözlégy, tüzet magába foglaló vezér, angyalok öröme! * Üdvözlégy, Isten által ültetett kert, emberek dísze! * Üdvözlégy, aki különös módon ölted meg az asszírokat! * Üdvözlégy, zsidók dicsőséges tanítója!

Üdvözlégy, csillagoknál fényesebb! * Üdvözlégy, aranynál fényesebb gyertyatartó! * Üdvözlégy, különféle betegségek orvosa! * Üdvözlégy, aki az eszteleneknek értelmet adsz!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

5. konták

A nagy csodák Istentől kiinduló forrásaként jelentél meg a világnak, arkangyal, a lángoló rendek vezére, hogy minden heveskedőt lecsendesíts, a hamisságtól minden földit megtisztíts, és isteni értelemmel töltsd el mindazokat, akik kiáltják: Alleluja!

5. ikosz

Látván az emberek fiai tüzes arcú szépségedet, amely minden teremtményt megvilágosít, Mihály fővezér, iparkodnak énekekkel énekelni fénylő dicsőségedet, ezeket mondva neked:

Üdvözlégy, aki fényesen állsz az Úr előtt! * Üdvözlégy, a kegyes és gyors segítség megadója!, * Üdvözlégy, szenvedők csodálatos meglátogatója! * Üdvözlégy, a gonosz lelkek félelmetes megrontója!

Üdvözlégy, Krisztus egyházának kimondhatatlan szépsége! * Üdvözlégy, Isten jó illatának legtisztesebb műrója! * Üdvözlégy, nagyhírű csodák csodája! * Üdvözlégy, különféle adományok adománya!

Üdvözlégy, tisztes szellemi kincstár! * Üdvözlégy, erények fényes tartója! * Üdvözlégy, dicsőséges hosszan-tűrők megerősítése! * Üdvözlégy, tisztes áldozópapok megvilágosítása!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

6. konták

Amikor meglátott téged Mánoah, mint a dicsőséges isteni törvények hirdetőjét, félelemmel telt el, és megrémülve igen elcsodálkozott, mondván: nem értem, hogy testnélküli létedre hogyan kerülsz kapcsolatba a földiekkel? Meghallván pedig tőled Sámson fogantatását, örvendezve kiáltotta Istennek: Alleluja!

6. ikosz

Csodálatosan felragyogtál Mihály, amikor Józsiiénak, Nun fiának mondtad: húzd le sarudat lábadról. Ő pedig nagyon megrémülve csodálkozással borult lábadhoz, téged magasztalva ezeket kiáltotta:

Üdvözlégy, istenfélő királyok ismeretes megmentője! * Üdvözlégy, engedelmes harcosok legyőzhetetlen bátorsága! * Üdvözlégy, az igazhitűek győzelme a támadók felett! * Üdvözlégy, az Úrban győzők öröme!

Üdvözlégy, az istentisztelet legyőzhetetlen oszlopa! * Üdvözlégy, az egyháznak elolthatatlan szövétneke! * Üdvözlégy, próféták dicséretes dicsősége! * Üdvözlégy, böjtölők édes önmegtartóztatása!

Üdvözlégy, szegény utazók gazdagsága! * Üdvözlégy, bolyongó emberek vezére! * Üdvözlégy, drágakőnél fényesebb és értékesebb! * Üdvözlégy, drága égi igazgyöngy!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

7. konták

A békés csendet akaró világ téged nagy oltalmazójának és védelmezőjének tart, Mihály, mert te békében őrzöd meg az istenfélő országokat, és legyőzöd a gonosz királyokat. Azért mi is látván ezeket, örömmel kiáltjuk veled Istennek: Alleluja!

7. ikosz

Új csodákat mutatott nekünk általad a minden csodák létrehozója és ura, Mihály fővezér, mert minden gonosz erőt elűzöl, és nekünk a bajokban segítesz. Azért hálásan ajánljuk neked ezeket:

Üdvözlégy, isteni öröm megjelenése! * Üdvözlégy, a munka átkának megölője! * Üdvözlégy, szentek dicsérete és dicsősége! * Üdvözlégy, szentatyák gyönyörűségének elrendezése!

Üdvözlégy, égi dicsőséggel Istentől felékesített virág! * Üdvözlégy, jó illatú liliom! * Üdvözlégy, mert bölcsességgel erősíted meg a bátrakat! * Üdvözlégy, mert az istenfélőket fénnyel világosítod meg!

Üdvözlégy, földiek védelme és oltalma! * Üdvözlégy, a híveknek égbevezetője és lépcsője! * Üdvözlégy, aki által megújulnak a földiek! * Üdvözlégy, aki által megdicsőülnek az égiek!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

8. konták

Különös alakodat, ó, fővezér, meglátta Habakuk, akit Judából gyorsan Babilonba vittél, hogy ételt adjon Dánielnek, akit az oroszlánokkal barlangba zártak. Azért nagy ámulattal elcsodálkozott, a hívekkel az Istennek kiáltva: Alleluja!

8. ikosz

Igen erős védelmezőnk vagy a harcokban nagy égi fővezér, Mihály, királyok dicsősége és hatalma, mert a te oltalmaddal a hívők legyőznek minden ellenséges sereget, és neked együttesen mondják:

Üdvözlégy, az istenhívők megkoszorúzása! * Üdvözlégy, aki a bűnökből hamar kiemelsz! * Üdvözlégy, az áldott titok tisztes edénye! * Üdvözlégy, a háromszor-szent isteni ének vezére!

Üdvözlégy, Istentől ültetett paradicsomkert kerítése! * Üdvözlégy, az örök élet megközelíthető helye! * Üdvözlégy, mert a tisztaság gyümölcsét növeszted ! * Üdvözlégy, mert a bölcsesség forrását fakasztod!

Üdvözlégy, romolhatatlan kertek ültetője! * Üdvözlégy, romlatlan sarjadékok készítője! * Üdvözlégy, aki által elhamvadt a babiloni kemence lángja! * Üdvözlégy, aki által megmenekültek az istenfélő ifjak!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

9. konták

Az egész emberi nem csodálkozott csodálatos alakodon, Mihály, mert az összes lángoló elmék anyagtalan képviselője vagy, akiket megvilágosítasz. Minket pedig megtisztítasz, hogy kiáltsuk Istennek: Alleluja!

9. ikosz

Tűzalakú ajkaid mindenkit legyőző bölcs igéi Dániel fülébe jutván, Mihály, és a jövendő események csodás megfejtését megértve elcsodálkozott, dicsérőleg ezeket mondván:

Üdvözlégy, a kimondhatatlan isteni rendelések megfejtője! * Üdvözlégy, az első romlás szétrombolója! * Üdvözlégy, a jövendő javak kijelentője! * Üdvözlégy, a megtalálható szerencsétlenségek elűzője!

Üdvözlégy, az istenfélők erőssége és védelme! * Üdvözlégy, az igazhitűek legyőzhetetlen védelmezője! * Üdvözlégy, mert megvilágosítod szívünk szemeit! * Üdvözlégy, mert elhomályosítod a gonosz gondolatokat!

Üdvözlégy, a szép ének szerető hallgatója! * Üdvözlégy, a lélek édes vigasztalása! * Üdvözlégy, a lélek és test Istentől rendelt orvosa! * Üdvözlégy, az összes angyalok fővezére!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

10. konták

Az üdvözülni akarókat őrizd meg minden szükségtől, ó szent, akik fényes oltalmad alá menekülnek, és fénytárasztó ünnepedet ünneplik, mert Isten angyalainak te vagy a feje, Mihály, mert hatásosan tudsz segíteni azoknak, akik szeretettel éneklik Istennek: Alleluja!

10. ikosz

Fal vagy az emberek számára, Mihály fővezér, és erős oszlop a harcokban, mert a te erős oltalmad legyőzi az ellenséges seregeket. Mi pedig megszabadulva ezeket kiáltjuk neked:

Üdvözlégy, a földiek erős közbenjárója! * Üdvözlégy, ellenségek csodás elűzője! * Üdvözlégy, aki az ellenségek büszkeségét legyőzöd! * Üdvözlégy, aki az alázatosoknak Istentől kegyelmet eszközölsz!

Üdvözlégy, mert a csodák patakjait ömleszted! * Üdvözlégy, mert a kérőknek segítséget adsz! * Üdvözlégy, aki a hívőket Isten törvényére oktatod! * Üdvözlégy, aki az Isten oltáránál szolgálsz!

Üdvözlégy, benned remélők oltalma! * Üdvözlégy, minden hozzád menekülőnek oltalma!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

11. konták

Minden földi ének elhalkul csodáid sokasága előtt, bárha naponta ajánljuk is neked az imákat, semmi méltót sem tettünk ahhoz képest, amikben segíted azokat, akik éneklik Istennek: Alleluja!

11. ikosz

Isten fénytárasztó trónállója, Mihály, a félelmetes lángoló rendek feje, tanítsd és világosíts fel szívünket, akik szeretettel hozzuk neked imádságunkat e szavakkal:

Üdvözlégy, szegények és özvegyek oltalmazója! * Üdvözlégy, értelem nélküliek tanítója! * Üdvözlégy, szenvedők öröme és vigasztalása! * Üdvözlégy, vándorok végső megnyugvása!

Üdvözlégy, istenfélők ismeretes védelmezője! * Üdvözlégy, hívők nagy ékessége! * Üdvözlégy, mert a hajósok kormányának mutatkozol! * Üdvözlégy, mert a viharban levők menedékének látszol!

Üdvözlégy, mert kivezetsz az egyiptomi rabságból! * Üdvözlégy, mert az ígéret földjére vezetsz! * Üdvözlégy, aki nappal árnyékozó felhő módjára oltalom vagy! * Üdvözlégy, éjszakában világító tűzoszlop!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

12. konták

Eszközölj ki Istentől égi kegyelmet a te éneklőidnek, Szent Mihály arkangyal, mert mint tűzoszlop, a híveket megvilágítod, és megégeted azokat, akik nem éneklik Istennek: Alleluja!

12. ikosz

A földiek, akik neked énekelnek, dicsőségesen megvilágosodnak fényedtől, mert mint isteni és uralkodói szép paradicsomkert illatozol, és megszenteled azokat, akik hozzád ezeket kiáltják:

Üdvözlégy, országok fényes magassága! * Üdvözlégy, pásztorok tisztes szépsége! * Üdvözlégy, Isten dicsőségének hűséges megmentője! * Üdvözlégy, romolhatatlan gazdagság bő forrása!

Üdvözlégy, angyalok és emberek csodálata! * Üdvözlégy, próféták és vértanúk dicsősége! * Üdvözlégy, aki megszabadítod a bilincsektől a rabokat! * Üdvözlégy, mert legyőzöd a támadókat!

Üdvözlégy, igazhitű királyok megerősödése! * Üdvözlégy, keresztény emberek megvédése! * Üdvözlégy, testünk éber oltalmazója! * Üdvözlégy, lelkünk édes égbe vezetése!

Üdvözlégy, Mihály, nagy fővezér az összes mennyei erőkkel együtt!

13. konták

Ó, csodálatos fény, Mihály arkangyal, az eget mindig megvilágító szépség, összes látható és láthatatlan ellenségünk bátor elűzője, fogadd e felajánlást, és az Istentől neked adott erővel minden rossztól mentsd meg, és az örök tűztől szabadítsd meg azokat, akik hittel éneklik Istennek: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.