Akathiszt Szent Panteleimon nagyvértanúhoz és gyógyítóhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Keresztény nevelését Szent Hermolaosz áldozópap végezte. Orvosi tudományával a test és lélek betegségeit ingyen gyógyította. Sok kínzás után 305-ben lefejezték.

Ünnepe: július 27.

Tropár. 3. hang

Szent bajnok és ingyen gyógyító, * csodatevő Panteleimon, imádd a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot a mi lelkünknek!

1. konták

Krisztusnak választott hosszan-tűrője és kegyelmes orvosa, aki ingyen adod a betegeknek a gyógyításokat, énekkel dicsőítünk téged, védelmezőnket. Te pedig, mivel bizalmad van az Úrhoz, minden bajtól és betegségtől szabadíts meg minket, akik neked szeretettel mondjuk:

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

1. ikosz

Földi angyalnak és mennyei embernek ismerünk téged, dicsőséges Panteleimon, mert angyali tisztasággal és vértanúsággal ékesítve átköltöztél a földről az égbe, ahol az angyalokkal és minden szenttel a dicsőség Urának trónja előtt állva imádkozol értünk, földiekért, akik téged ezekkel a megszólításokkal tisztelünk:

Üdvözlégy, jámborság fényessége! * Üdvözlégy, egyház dicsőséges világítója! * Üdvözlégy, tisztes vértanúk ékessége! * Üdvözlégy, híveknek a megingathatatlan türelemben megerősítése!

Üdvözlégy, ifjúság kitűnő dicsérete! * Üdvözlégy, Krisztusnak a vértanúságban legyőzhetetlen harcosa! * Üdvözlégy, aki a világban felnőve békésnek mutatkoztál! * Üdvözlégy, aki testben levő angyalként a halandókat felülmúlod!

Üdvözlégy, igen boldog mennyei lakos! * Üdvözlégy, az isteni értelem tárháza! * Üdvözlégy, aki által a hit felmagasztaltatott! * Üdvözlégy, aki által a csalárdság legyőzetett!

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

2. konták

Választott edénynek látva téged az Úr, megszerette lelked jóságát. Te ugyanis minden földi ékességet és dicsőséget megvetve, a vértanúi koszorúval kívántál ékeskedni, az isteni szeretet által megsebezve, ihletetten énekelve: Alleluja!

2. ikosz

 Istentől ihletett értelmet bírva, ó, bátor harcos, Panteleimon, bámulatba ejtetted Maximián császárt lelked bátorságával és szavaddal, amelyekkel bátran hirdetted Krisztust. Miért is magasztalva bátorságodat, ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki Maximián fenyegetéseit megvetetted! * Üdvözlégy, aki az istentelenek tanácsának nem engedelmeskedtél! * Üdvözlégy, az igaz istentisztelet terjesztője! * Üdvözlégy, a sátáni szolgálat kiirtása!

Üdvözlégy, a kínzók dühösségének elmarasztalója! * Üdvözlégy, a bálványozás csalárdságának kiirtója! * Üdvözlégy, aki az istentelenek gyülekezeteit szétromboltad! * Üdvözlégy, aki a romlandókat a mennyeiekre változtattad!

Üdvözlégy, a test nélküli angyalok beszélőtársa! * Üdvözlégy, a sokat szenvedett szentek osztályos társa! * Üdvözlégy, aki által a sátán megszégyenült! * Üdvözlégy, aki által Krisztus megdicsőült!

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

3. konták

A Magasságbelinek neked adott ereje és erős türelmed által erőtlenné tetted a kínzó vakmerőségét, ó bátor győzelemhozó: a tűztől, vadállatoktól, kerekektől meg nem ijedve, és kard által fejed levágatva a győzelem koszorúját nyerted el Krisztus Istentől, mondva neki: Alleluja!

3. ikosz

Mindennél drágább fej-ereklyédet birtokolva, mint igen nagy drágakincset, ó, isteni bölcsességű hosszan tűrő, a te városod örömmel telik el miatta, mi pedig szeretettel énekelve a gyógyítások Istentől neked adott kegyelmét, hálásan mondjuk neked:

Üdvözlégy, Nikomédiának igen fényes világítója! * Üdvözlégy, a téged tisztelő lakhelynek nem alvó őrzője! * Üdvözlégy, aki által kihűlt az istentelenség! * Üdvözlégy, aki által megnövekedett az istenismeret!

Üdvözlégy, hosszan-tűrők fényes dicsősége! * Üdvözlégy, az igazhitűek örömteli hallása! * Üdvözlégy, a gyógyítások kegyelmes forrása! * Üdvözlégy, nagy adományok tárházal

Üdvözlégy, a lelkeket megillatosító jó illatú műró! * Üdvözlégy, mert segítesz a téged hívóknak! * Üdvözlégy, aki a vakoknak látást adsz! * Üdvözlégy, aki a sántáknak jó járást biztosítasz!

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

4. konták

A sokistenségről vallott gondolatok viharától letartott istentelen király zavarba jött, megtudva a rád irigykedő orvosoktól, hogy te Krisztus nevével minden gyógyíthatatlan betegséget meggyógyítasz. Mi pedig, vidáman dicsérve a benned csodálatos Istent, énekeljük neki: Alleluja!

4. ikosz

Amikor a nikomédiai emberek hallottak a te szenvedők iránti együttérzésedről és minden betegségből való önzetlen orvoslásodról, mindnyájan hozzád fordultak, azzal a hittel, hogy benned gyógyító kegyelem létezik, és megkapva a minden betegségből való gyors gyógyulást, dicsőítették Istent. Téged dicsértek, legkegyelmesebb gyógyítójukat, mondva neked:

Üdvözlégy, kegyelem műrójával felkent! * Üdvözlégy, Isten megszentelt temploma! * Üdvözlégy, istenfélők nagy dicsősége! * Üdvözlégy, megtámadottak erős fala!

Üdvözlégy, aki felülhaladod értelemben a bölcseket! * Üdvözlégy, aki a hívők értelmét megvilágosítod! * Üdvözlégy, isteni adományok megnyerése, és számunkra az Úr sokféle kegyelmének forrása! * Üdvözlégy, gyors segítsége a szenvedőknek!

Üdvözlégy, viharba jutottak kikötője! * Üdvözlégy, tévelygők oktatója! * Üdvözlégy, aki a betegeket ingyen gyógyítod! * Üdvözlégy, aki a gyógyításokat bőven forrásoztatod!

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

5. konták

Dicsőséges csodát művelt általad az Úr, amikor szolgálja, Hermolaosz által meghívott téged az ő csodás fényességére. Ugyanis a nagy kígyótól megmart halott gyermek Krisztushoz intézett imádságod után azonnal feléledt, és egészségesen kelt fel. Megismervén, a mindeneknek életet adót, és igaz Istent, erős hittel mondtad neki: Alleluja!

5. ikosz

Meglátta a vak a világosságot, akit Krisztus nevének segítségül hívásával megérintettél, dicsőséges; ugyanis Hermolaosz áldozópaptól felvilágosítva, elvetve az atyai sokistenhitet, magadra vetted az anyai jámborságot, amellyel az atyát is megvilágosítottad. Ezért neked, Isten dicsőséges kedveltjének és csodálatos orvosnak, mondjuk:

Üdvözlégy, akinek nagy buzgósága van Isten iránt! * Üdvözlégy, az isteni szeretet mindig égő lángja! * Üdvözlégy, Hermolaosz szent tanításainak tevékeny hallgatója! * Üdvözlégy, anyád, Eubulia tanácsainak követője!

Üdvözlégy, mert mindent eladtál, hogy megtaláld Krisztust! * Üdvözlégy, mert a világ szeretetét Krisztus szeretetével győzted le! * Üdvözlégy, mert a világ édességei helyett Krisztusért szörnyű szenvedéseket vállaltál el! * Üdvözlégy, mert részesévé lettél Krisztus szenvedésének!

Üdvözlégy, aki gondosan kerültél minden szenvedélyt! * Üdvözlégy, akit kegyelmes szenvedélymentesség ékesített! * Üdvözlégy, aki örömmel töltőd el a hozzád jövőket! * Üdvözlégy, aki mindenkit meggyógyítasz Krisztus kegyelme által!

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

6. konták

Az igazság hirdetőjeként jelent meg az általad megvilágosított testi és lelki vak; mert az evangéliumi vakhoz hasonlóan mindenki előtt megvallotta az igaz világosságot, Krisztust, aki minden embert megvilágosít. Az istentelen királyt pedig, és a pogány isteneket kárhoztatva, karddal való lefejeztetés által bejutott a ki nem alvó világossághoz a mennybe, énekelve Istennek: Alleluja!

6. ikosz

Ragyogó arccal állva a király ítélőszéke előtt, bátran kiáltottad, boldogságos, mindnyájuk hallatára: Az én mindent gyógyító erőm és dicsőségem Krisztus, az igaz Isten, aki a halottakat feltámasztja és minden bajt elűz. Ezért a hitvallásért téged boldognak mondva mondjuk:

Üdvözlégy, Krisztus istenségének erőteljes hangoztatója! * Üdvözlégy, mézet árasztó nyelv, hirdetve az ő üdvgondozását! * Üdvözlégy, a fönséges hittudomány bölcse! * Üdvözlégy, a jámborság bölcs magvetője!

Üdvözlégy, a hitnek édesen hangzó sípja! * Üdvözlégy, az igazhitűség dicsőséges szónoka! * Üdvözlégy, aki a halál előtt csodás dolgokat mutattál! * Üdvözlégy, aki halálod után csodákat műveltél!

Üdvözlégy, Krisztus dicsőségének szemlélője! * Üdvözlégy, a hozzád imádkozok meghallgatója! * Üdvözlégy, a kegyelem megadója azoknak, akik kérik! * Üdvözlégy, javak közbenjárója azoknak, akik emlékedet tisztelik!

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

7. konták

Műró áradt lelkedre a Vigasztaló Lélektől, ó, isteni bölcsességű orvos, amellyel a halál után tisztes ereklyéid jó illatukkal a szenvedélyek rossz illatát elűzve gyógyulást ajándékoznak azoknak, akik hittel éneklik Istennek: Alleluja!

7. ikosz

Amikor a bálványimádók meglátták a sok év óta inaszakadtat, ó, szent, hogy felkel és jár, sokan hittek Krisztusban; az ördögtől megszállott hamis papok pedig az irigységtől emésztve dühösségre ingerelték a királyt. Néked pedig, miután Krisztusért irgalmatlanul szurkáltak és perzseltek, meghatottan mondjuk:

Üdvözlégy, aki a földi gyönyöröket megvetetted! * Üdvözlégy, az anyagi dolgokat felülmúló jó! * Üdvözlégy, mert e világ minden szépségét semmibe se vetted! * Üdvözlégy, mert a gyorsan múló dicsőséget magadtól elvetetted!

Üdvözlégy, akit Beliál hálója nem fogott be! * Üdvözlégy, aki legyőzted az álnokság kínjait! * Üdvözlégy, aki Krisztusért nem kegyelmeztél életednek! * Üdvözlégy, aki az ellenséges test ellenségének mutatkoztál!

Üdvözlégy, aki a sokistenhit szélességét korlátoztad * Üdvözlégy, aki isteni erővel a bálványokat megsemmisítetted! * Üdvözlégy, az ellenségeket megsebesítő tüzes nyíl! * Üdvözlégy, a hívőket oltalmazó közbenjáró!

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

8. konták

Idegenként jelent meg neked az Úr, vigyázva és oltalmazva az ő nevéért elviselt kínokban: Hermolaosz pap alakjában, a forró olajat, amelybe belevetettek, meghűtötte, és a tengerben, a nagy követ, nyakadról leoldva sértetlenül vezetett ki a földre. Te pedig, újra a király előtt állva, ünnepélyesen énekelted Krisztus Istennek: Alleluja!

8. ikosz

Szellemileg az égben telepedve le teljesen, a földön lakókat sem hagyod el, együtt tartózkodva velük tiszteletreméltó fejed által, Krisztus nagy hosszan tűrője, elnyerve az Úrtól a megvilágosulást, és megszentelést adva azoknak, akik neked ilyeneket mondanak:

Üdvözlégy, aki isteni malaszttal vagy eltelve! * Üdvözlégy, Isten értünk való gondoskodásának tanácsosa! * Üdvözlégy, isteni bölcsességű értelmek megvidámítása! * Üdvözlégy, istenszerető lelkek megörvendeztetése!

Üdvözlégy, Krisztusnak fénylő drágagyöngye! * Üdvözlégy, aki lélekben és testben megszentelt vagy! * Üdvözlégy, aki a mennyben az elsőszülöttek udvarában lakozol! * Üdvözlégy, aki a mindenkor boldog lakhelyeken laksz!

Üdvözlégy, a háromságos fény szemlélője! * Üdvözlégy, az Istenhez való imádságokban érettünk buzgó közbenjáró! * Üdvözlégy, aki a lelkeknek megvilágosítást adsz! * Üdvözlégy, aki a szenvedőknek vigasztalást küldesz!

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

9. konták

Minden lény elcsodálkozott, ó, Panteleimon, a benned levő kegyelem ragyogásán és erényeid gazdagságán, az angyalokhoz hasonló tisztaságodon, a szörnyű szenvedésekben való nagy türelmeden, Krisztus iránti erős szereteteden, és az emberek iránti nagy együttérzéseden, amelyekben csodálatos dolgokat teszel, hogy énekeljük: Alleluja!

9. ikosz

A sokbeszédű bölcsek nem tudják méltóképpen magasztalni harcaidat, dicsőséges jó harcos, hogy miként győzted le Isten legyőzhetetlen erejével fiatal korodban az ősi ellenséget, és szégyenítetted meg a bálványok álnokságát. Mi pedig csodálattal eltelve mondjuk neked:

Üdvözlégy, angyalok örömteli szemlélője! * Üdvözlégy, az emberek jámbor csodálata! * Üdvözlégy, aki véredet ontottad Krisztusért, és a halálban tejet forrásoztál! * Üdvözlégy, aki érette testedet a vértanúi halálra adtad!

Üdvözlégy, a hithirdetés szabálya! * Üdvözlégy, a királyok Királyának bátor harcosa! * Üdvözlégy, a sötétség fejedelmének legyőzője! * Üdvözlégy, aki győzelmeddel a mennyeieket és földieket megörvendezteted!

Üdvözlégy, az égi világ boldog lakosa! * Üdvözlégy, a lenti világ bölcs zarándoka! * Üdvözlégy, kegyelmi adományok gyümölcseivel ékes fa! * Üdvözlégy, aki jó győzelmű ágakat hordasz!

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

10. konták

Együttérzéssel teljes vagy, mint az Úrnak, a kegyelem megadójának igazi követője, tisztes szenvedő! Panteleimonnak, azaz sokirgalmúnak nevezett ő téged: mindenkire, aki hozzád menekült, irgalmat árasztasz, amelyet szünet nélkül árassz ránk is, akik miattad Istennek énekeljük: Alleluja!

10. ikosz

Semmiféle kínzással le nem győzhető erős falnak talált téged a kínzó, ám elszánta magát, hogy lerontsa erősségedet a vadállatok fogaival és a kínzó kerék élességeivel, de mindezekben semmi sikere nem volt, mert Krisztus ereje a vadállatok kegyetlenségét megszelídítette, a szörnyű kerék pedig, amelyen testedet kifeszítették, azonnal széttört. Neked tehát, a legyőzhetetlen hosszútűrőnek mondjuk:

Üdvözlégy, Krisztusnak tisztes választása! * Üdvözlégy, Istennek bűntelen jó illata! * Üdvözlégy, az egyháznak szilárd gyémántja! * Üdvözlégy, egeket elérő megrendíthetetlen oszlop!

Üdvözlégy, aki a látható vadállatokat megszelídíted! * Üdvözlégy, aki a láthatatlan gonosz szellemeket szétrombolod! * Üdvözlégy, aki Krisztusért kiontott piros véredet tejjel keverted! * Üdvözlégy, aki az angyaloknak és embereknek örömet okoztál!

Üdvözlégy, akit Isten a mennyben és földön megdicsőített! * Üdvözlégy, a vértanúkkal örvendező mennyei lakos! * Üdvözlégy, aki gyönyörködsz Krisztus édes színe-látásában!

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

11. konták

Halotti éneket hoztál a te Krisztusért való szent feláldozásodban, amelyben a vérrel együtt tej is folyt belőled, ó, nagyvértanú, és az olajfát, amely alá lefejezni vittek, eltöltötted mindenféle gyógyító gyümölccsel. Ezért Krisztusnak, aki az őt dicsőítőket csodásán megdicsőíti, buzgón mondjuk: Alleluja!

11. ikosz

Fénytárasztó szövetnek voltál, ó, isteni bölcsességű, a sokistenség sötétségében ülőknek, s őket az igazság Napjához, Krisztus Istenhez vezetted, akihez imádkozzál, hogy mi is állandóan az ő parancsa fényében tartózkodjunk, akik neked ilyen örömteli éneket ajánlunk:

Üdvözlégy, a szellemi égboltozaton ragyogó igen fényes csillag! * Üdvözlégy, a Krisztusról nevezett embereknek világító fény! * Üdvözlégy, akit titokzatosan megvilágított Krisztus, a Nap! * Üdvözlégy, aki értelmeddel a földet körüljárod!

Üdvözlégy, a Szentlélek szépséges lakhelye! * Üdvözlégy, gyógyulást árasztó tisztes edény! * Üdvözlégy, tisztaság kincstára! * Üdvözlégy, aki egynevű vagy az irgalommal!

Üdvözlégy, a mennyország örököse! * Üdvözlégy, az örök dicsőség részese! * Üdvözlégy, az élet tengerén bajlódóknak közbenjárója! * Üdvözlégy, a téged hittel hívóknak segítő ingyenes orvosa!

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

12. konták

Bőséges kegyelmet nyertél, ó, boldogságos, Krisztus iránti bőséges szeretetedért. Ő téged igen gyógyító forrásnak mutatott be, aki önzetlenül meggyógyítod azok betegségeit, akik hozzád hittel menekülnek, és énekelik Istennek: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve Krisztusért való sok szenvedéssel járó hőstetteidet, ó, dicsőséges hosszan-tűrő, dicsérjük hosszú türelmedet, boldognak mondjuk vértanúhalálodat, tiszteljük szent emlékedet is. Védelmezőnk és gyógyítónk, dicséretül ezeket hozzuk neked:

Üdvözlégy, a jámborságnak jól hangzó trombitája! * Üdvözlégy, az istentelenséget elvágó kard! * Üdvözlégy, akit a fán összeszurkáltak a kezeit a kereszten Kiterjesztőért! * Üdvözlégy, mert érte elégve a csábítás tüzet eloltottad!

Üdvözlégy, aki sebeiddel az ellenségeket megsebezted! * Üdvözlégy, aki véreddel a bálványpatakok vérét kiszárítottad! * Üdvözlégy, akit Krisztusért a forró olajba vetettek! * Üdvözlégy, akit az ő nevéért tengervízbe fullasztottak!

Üdvözlégy, aki Isten gondviseléséből ezekben sértetlen maradtál! * Üdvözlégy, mert a tűz és víz kínjai által bementél a mennyei nyugalomba! * Üdvözlégy, aki a hívőknek a kimeríthetetlen kegyelmeket árasztod! * Üdvözlégy, kegyelmes gyógyulásokat adó jól szenvedő orvos!

Üdvözlégy, Panteleimon nagyvértanú és gyógyító!

13. konták

Krisztusnak sokat szenvedett és igen csodálatos hosszútűrője, és a mi gyógyítónk, Panteleimon! Fogadd kegyelmesen tőlünk ezt a kis felajánlást! A sokféle betegségből gyógyíts meg minket, és közbenjárásoddal őrizz meg a látható és láthatatlan ellenségektől, és kérd az Urat, hogy mentsen meg minket az örök kínoktól, hogy az ő országában szüntelenül énekeljük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.