Akathiszt Szent Péter és Pál főapostolokhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Mindketten Jézus által meghívott apostolok, akik a keresztény egyház oszlopai és hithirdetői lettek Néró császár alatt szenvedtek vértanúságot 67-ben.

Ünnepük: június 29.

Tropár. 4. hang

Szent apostolok vezérei * és az egész földnek buzgó tanítói, * imádjátok a mindenek Uralkodóját, * ajándékozzon a világnak békességet, * és a mi lelkűnknek gazdag kegyelmet!

1. konták

Az értünk leölt szeplőtelen Báránynak, Krisztus Istennek kiválasztott hirdetői, dicsőséges Péter és Pál apostolok! Mint a világ határait az istenismerettel megvilágosítók, és a kegyelem hullámaival bőségesen megitatók, most is szeretettel tekintsetek az emléketeket buzgón tisztelőkre! Töltsetek el bennünket a bölcsesség lelkével, szívünket erősítsétek meg hittel, hogy szüntelenül hálaéneket énekeljünk nektek, meghatottsággal mondván:

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, szent főapostolok!

1. ikosz

Hírvivő angyalokként jelentetek meg a földön, boldogságos Péter és Pál apostolok, mivel magától, üdvösségünk szerzőjétől lettetek híva munkátokra. Az egész föld szélességét bejártátok, zsidóknak és görögöknek hirdetve a megfeszített Krisztus erejét, és Isten bölcsességét. Ezáltal mi is, tanításotok fényétől megvilágosodva, szívvel és ajkunkkal ezeket kiáltjuk hozzátok:

Üdvözölve legyetek, Keletről felragyogott, és minden embernek a Krisztushoz vezető utat megmutató fénytárasztó csillagok! * Üdvözölve legyetek, Krisztus egyházának megerősítése, és megingathatatlan oszlopok! * Üdvözölve legyetek, akik bűneink megkötésének és feloldozásának hatalmát Krisztustól vettétek! * Üdvözölve legyetek, akik a Szentírásban mindnyájunkat a hitre, és Istenbe vetett reménységre hívtok!

Üdvözölve legyetek, akik életetekben a megváltozás példáit mutatjátok a vétkezőknek! * Üdvözölve legyetek, akik az igazi szeretet magasságát szóval és tettel megmutattátok!

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, szent főapostolok!

2. konták

Látván téged az Úr, ó, Péter apostol, testvéreddel, Andrással együtt a Galileai tengernél, amint a hálót bevetetted, azt mondta nektek:” Jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek titeket!" És azonnal otthagyván a hálót, utána mentetek. Ezért te, ó, egyetemes egyház szépsége, imáid által tedd, hogy mi is gyorsak legyünk Isten parancsainak teljesítésére, a bűnre pedig késlekedők, hogy a rosszra nézve gyermekek lévén, elérjük a tökéletes férfi felnőtt korának mértékét, énekelve Istennek: Alleluja!

2. ikosz

Az isteni értelem világosított meg téged, Pál, Isten választott edénye, amikor az atyák hagyományaiért buzgólkodva Damaszkuszba mentél, hogy Krisztus egyházát üldözd. Akkor ugyanis az Úr dicsőségének fénye hirtelen beragyogott téged, és hang szólt a mennyekből: „Saul, Saul, miért üldözöl engem?" Te pedig, bár testi látásod elhomályosodott, de lélekben megláttad a sötétséget megvilágosító és szeretetével egyházat alapító megfeszített Krisztus erejét és dicsőségét, és ezért lélekben rabbá lettél, bűnbánatot és engedelmességet hozva, és mondva: Uram, mit cselekedjek? Aztán vévén az Úr kezéből az apostolság részét, és a boldogságos Ananiástól a vízből és Lélekből való keresztséget, a kegyelemnek csodálatosan lettél választott edénye, és az Üdvözítőnek el nem hallgató tanúja. Általad felvilágosítva mi is megszoktuk, hogy neked ezeket énekeljük:

Üdvözlégy az egyház fényessége, akit az úton a kimondhatatlan fény a pogányok megvilágosítására csodásán lángra gyújtott! * Üdvözlégy, aki Isten erejének jeleit életedben csodásán kimutattad, és ez által az engedetleneknek örökre hallgatást parancsoltál! * Üdvözlégy, választott edény, aki alázatosan az apostolok közül utolsónak és a bűnösök közül elsőnek nevezted magadat! * Üdvözlégy, mert mint titoklátó kerub, hittel és szeretettel a harmadik égig ragadtattál el!

Üdvözlégy, mert mint lángoló szeráf, az Isten iránti buzgóságtól állandóan emésztődtél és fogytál! * Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, az örömhír nagyhangú harsonái, akik a régi világnak, mint második Jerikónak, alapjait szétromboltátok!

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, szent főapostolok!

3. konták

A Magasságbelinek az erőtlenségben megnyilvánuló ereje áradt rád, Pál, a hit gyémántja, kegyelem kegyelemre, mivel igazán megvallottad: „Mindent megtehetek az engem megerősítő Istenben!" Valóban hirdetted az evangéliumot a Lélek és erő megnyilvánulásában, nagy és kimondhatatlan, dicsőséges és félelmetes dolgokat cselekedvén, mert a tudatlanok az istenismeret által Istent megismerték, a kegyetlen szíveket az irgalmasság olaja megitatta, és minden eltévedt bárány mindenhonnan az egyetlen Pásztor aklába futott, és megtanulták, hogy neki összhangzóan énekeljék: Alleluja!

3. ikosz

Bátor szeretetet bírván az Úr iránt, a hullámzó vízen, mint szárazon jártál. De, bár az elmerüléstől megrémültél, és a kételkedéstől nyugtalankodtál, nem merültél el a mélységben, mert kiterjesztetted kezeidet és szemedet az Üdvözítőhöz, szíved mélyéből kiáltván hozzá: „Uram, ments meg engem!" És azonnal segítő kezet kaptál Krisztustól, Üdvözítőnktől. Így mi is e siralom völgyében a bajoktól megrémülve, és a szenvedélyek hullámaitól elmerítve, a te életed folyamára tekintünk, amely jól vezet bennünket a csendes kikötő felé, hálásan énekeljük neked ezeket:

Üdvözlégy, a hit drága kősziklája, akit a Szegletkő választott ki és erősített meg! * Üdvözlégy, Szentlélek temploma, akit ő különböző adományokkal különösen felékesített! * Üdvözlégy, Isten kegyelmétől eltelt igen egyszerű halász, akinek az emberek közül senki nem tud ellentmondani! * Üdvözlégy, Isten nagyságának a föld királyainál és dicsőséges embereinél is inkább szemlélője, akit az Úr mindörökre megdicsőített!

Üdvözlégy, lelkes papiros, amelyre lángoló betűkkel írták Isten igéjét! * Üdvözlégy, Pál apostollal egy tiszteletre méltó és le nem áldozó világosság!

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, szent főapostolok!

4. konták

A gonosz kísértések viharát támasztotta előbb az embergyilkos, aki kezdetben meg akarta semmisíteni, és mint a gabonát, szét akarta szórni Krisztus tanítványait, de az Úr imádkozott érted, Péter, hogy meg ne fogyatkozzék hited. És így, az Üdvözítő által felvilágosítva, és általa a gyöngeségben megerősítve, igazán szétzúztad az ellenség száját, és megtérvén, megerősítetted testvéredet, énekelve Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Hallván, ó, bölcs Pál, csodálatos kiválasztásodról, hogy hirdesd az Úr Jézus nevét a népeknek, királyoknak és Izrael fiainak, és látván, hogy te szóban, életmódban, szeretetben, lélekben, hitben, tisztaságban világosságul vagy állítva a nemzeteknek az ő üdvösségükre, a hitetlenek a hit által megvilágosodtak, a hívők pedig örvendezve dicsőítették az Urat. Ezért mi is az együtt-örvendezés parancsát vévén, az örvendezés hangjával hozzuk neked ezeket:

Üdvözlégy, Krisztus hű szolgája, aki a világ minden dicsőségét szemétnek és pornak tekinteted, és magadat Krisztusért és az evangéliumért mindenkinek rabjává tetted! * Üdvözlégy, Krisztus jó harcosa, aki Isten minden fegyverzetébe beöltöztél, és minden népet a Krisztusnak való engedelmességre hódítottál meg! * Üdvözlégy, Krisztusnak vele megfeszült igen kedves áldozata, aki megszoktad, hogy Krisztusért mindennap meghalj! * Üdvözlégy, aki sok könnyhullatással vetettél, igen dicséretes fogoly és hitvalló, aki Jézus Krisztus sebeit testeden örömmel viselted!

Üdvözlégy, az egyetemes egyház dicsérete és dicsősége, a világnak látványossága lévén, éhséget, szomjúságot, mezítelenséget, verést, gúnyolódást sokszor tűrtél el Krisztusért! * Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, apostolok ékessége, a világ igehirdetői, az egyház megerősítése!

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, szent főapostolok!

5. konták

Istentől küldött csillagként jelentél meg, Pál, amikor életed folyása fényesen kezdődvén, Damaszkusztól egészen Rómáig kiterjedt, és amint előbb a Keletről támadt csillag megtanította a bölcseket, hogy imádják az igazság Napját, úgy te is, isteni bölcsességű, a Krisztushoz vivő utat mindenkinek megmutattad, aki az üdvösséget el akarta érni, nagy bátorsággal kiáltván: „Legyetek az én követőim, mint én is Krisztusé!" Meg is tanítottál minket, hogy neki egy szájjal énekeljük: Alleluja!

5. ikosz

Látván a Tábor hegyén az Atya Egyszülöttjének dicsőségét, aki világosságba, mint köntösbe öltözködött, aki értünk a gúny ruházatába akar öltözni, azt mondtad, Péter, Jézusnak, előre látva Krisztusnak, a szeplőtelen Báránynak vére által megváltottak dicsőségét: „Uram, jó nekünk itt lenni!" Ezért mi is, későbbi nemzedékek, nélkülözve a ragyogó tisztaságot, bár méltatlanok is vagyunk, mégis angyali szavad által meghívottak vagyunk a romlatlan, tiszta, hervadhatatlan örökségre, amely fönn van tartva a mennyekben, mint részesei a megnyilvánulni akaró dicsőségnek, így énekelünk neked:

Üdvözlégy, boldogságos, akit az örök Igazság méltán nevezett boldognak! * Üdvözlégy, igen szép gyémánt, akit az Úr a tónál talált, és a Világosságtól való Világossággal ragyogtatott be! * Üdvözlégy, akit maga az emberi nem Megváltója küldött az evangélium hirdetésére! * Üdvözlégy, aki igazán az emberek halászának mutatkoztál, mert te, mint előbb is, a kegyelemmel vonzod az elhomályosult lelkeket Krisztus Isten csodálatos világosságára!

Üdvözlégy, életadó forrás, aki az örök élet forrásából eredvén, a Szentlélek ajándékainak gazdagságából itatod meg a szomjas lelkeket! * Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, mint a dicsőség királyának trónjánál lebegő, és Isten titkainak világosságához hajló hatszárnyú szeráfok!

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, szent főapostolok!

6. konták

El nem hallgató hírnöknek mutatkoztál halálod után is, ó, istenhordozó Péter, mert a szellemi égből, mint titokzatos mennydörgés, a keresztény hivatásról sokféleképpen említést teszel; mi pedig ismerve soha el nem múló szeretetedet, és Isten trónjánál értünk mondott szüntelen imádat, meghatott szívvel mondjuk: Alleluja!

6. ikosz

Hamar felragyogtál jelekkel és csodákkal, nagynevű Pál, mióta a Szentlélek Antiochiában megparancsolta neked, hogy kezdd meg a nemzetek apostolának igen nagy szolgálatát; aztán elérve Ciprusra, Elimász varázsló látását elhomályosítottad, és Szergiusz prokonzult az igazság világosságával megvilágosítottad. Méltass minket is, ezen világosságban részesülőket, hogy dalokban és lelki énekekben dicsőítsük csodálatos tetteidet, és ezeket énekeljük neked:

Üdvözlégy, szelíd és értelmes szívek fényessége, amelyeket, mint a madár melegítesz és védelmezel isteni ihletésű írásaiddal!.* Üdvözlégy, büntetés botja, aki a gonoszság és csábítás edényeit teljesen összetöröd, a töredelmes szíveket pedig a Krisztusban való hit mozdulatlan sziklájára vezeted! * Üdvözlégy, akiben Krisztus evangéliuma testet öltött, és azért a láthatóknál magasabbra emelkedtél és megdicsőültél! * Üdvözlégy, mézet árasztó ajak, aki az apostoloknak, és híveknek oly sok örömet hirdettél, hogy megnyitotta általad az Úr az üdvösség ajtaját minden pogánynak!

Üdvözlégy, Isten iránt buzgólkodó új Illés, aki nem idegen alapokra építesz, és buzgóságoddal a távoli országokat bejárod! * Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, akik az egész világot magatok között felosztottátok, hogy egyikőtök a pogányok apostola legyen, a másik pedig a választott népnek prédikáljon!

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, szent főapostolok!

7. konták

Mivel az igazságot akartad erősíteni, és az egyház békéjét oltalmazni, eljöttél a Szent Városba, igazság harcosa, Pál, ahol a szent apostolok és hívők gyülekezetében tanúsítottad Péterrel és Barnabással együtt, hogy a Szentlélek ott fúj, ahol akar, bőségesen ad kegyelmet a körülmetélt zsidóknak és görögöknek, és mindenkit hit által üdvözít, nem pedig az Ószövetség holt cselekedetei által. És így minden hívő szabadságot és békét nyerve, a szeretet kötelékével összekötve, hálásan énekli Istennek: Alleluja!

7. ikosz

Új arkangyalnak, a kezdettől fogva elrejtett titok hirdetőjének választott ki téged az Úr, Péter apostol, amikor megkérdezte tanítványait: „Ti pedig kinek mondotok engem?" Te pedig a mennyei Atyától felvilágosítva hirdetted hitünk kétségtelen alapját, mondván az Üdvözítőnek: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia!" Ezért mi is, tisztelve téged, mint aki üdvösségünk reményét nyíltan hirdetted, ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, új Sínai hegy, aki az üdvösség kőtábláját az embereknek világosan megmutatod, és a Krisztusban való szabadságot hirdetted! * Üdvözlégy, a hitnek és megvallásnak a mennyei Építőtől elsőnek letett köve, amelyen Krisztus egyháza legyőzhetetlenül alapozódott! * Üdvözlégy, a Paradicsom bejáratához elsőnek rendelt kulcsár, akinek előbb az Úr ígérte meg, hogy a mennyország kulcsait adja! * Üdvözlégy, igaz bíró, aki a többi apostollal együtt fogod ítélni Izrael tizenkét nemzetségét!

Üdvözlégy, mert szemeid és füleid boldogok, mivel a testben levő Krisztus Üdvözítőnket, akit a próféták lángolóan kívántak látni, a földön láttad és hallottad! * Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, mivel az igehirdetőnek igen ékes lábait és megszentelt szívét bírjátok, mert az evangéliumnak szolgáltatok, és evangéliumi módon éltetek!

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, szent főapostolok!

8. konták

Különös csodaként, és az értelemre nézve alkalmatlanként jelentél meg, Péter, a földiesen gondolkozóknak, mert téged, a világ előtt ismeretlent és megvetettet választott ki az Úr, és megszégyenítetted a bölcseket, legyőzted az országokat, és az elhomályosultak sokaságát az igazság Világosságához vezetted. Most is, mint lángoló oszlop, megvilágosítod a föld szülötteit, kétség nélküli utat mutatva a boldog hazába. Ezért a benned levő kegyelem gazdagságán csodálkozva énekeljük Istennek: Alleluja!

8. ikosz

Mindenkinek mindene voltál, ó, Pál, mindenkit szeretettel átölelve, az üdvösség igéivel a közelieket és távolikat elérve, a hit által mindent megtéve, mert Filippiben is békét hirdetve, bár bottal gonoszul meg lettél verve, és bilincsekben börtönbe zárva, de ott Szilással együtt a dicséret és az Isten iránti hála csodálatos énekét énekelted Istennek. Ő mennydörgött szolgáinak nagy földrengéssel, hogy a börtön alapjai megremegtek, és az ajtók kinyíltak. Mi pedig látván téged, ó, bölcs, aki a börtön sötétségét az istenismeret fényével megvilágosítottad, és a Krisztusban való szabadságot a foglyoknak megadtad, ezeket énekeljük neked:

Üdvözlégy, Krisztus rabja, aki a börtönt templommá változtattad, és kötelékeiddel az ördögök rabláncait az embereknél feloldottad! * Üdvözlégy, erős, aki az erőtlenek erőtlenségeit elviselted, nem magadnak, hanem másoknak akarván kedveskedni! * Üdvözlégy, csodálatos, aki bilincsekkel és fájdalmakkal megkötözve megtanítottad, hogy örvendezzünk az örvendezőkkel, és sírjunk a sírókkal! * Üdvözlégy, aki meghaltál a bűnnek, de mindig élsz Istennek, mert neked az élet Krisztus, és a halál nyereség!

Üdvözlégy, a szüntelen munkálkodás példája, aki elfelejted a mögötted levőket, az előtted valókra törekedsz, és minden gondolattal a fönséges hivatás tisztességére futsz! * Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, akik mindhalálig vértanú módon szolgáltatok az Úrnak, és ezzel, mint koronával, műveteket megkoronáztátok!

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, szent főapostolok!

9. konták

Mindenkit Krisztushoz irányítva hirdetted, ó, Pál, Athénban a magukat bölcsnek gondolóknak a magasságbeli Bölcsességet, hogy a hiú dolgokat felismerve, ettől kezdve ismerjék meg az előttük ismeretlen Istent, és tapintsák meg őt, mert benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ezért mi is a kimondhatatlan kegyelem által az igazság értelmét elnyerve, és szívvel igazán felfogva, milyen jó az Úr, erős hittel énekeljük neki, mint akik Tamással, ujjal megérintettük: Alleluja!

9. ikosz

Nem tudott bölcselkedni az emberi nyelv, amikor az erők Ura tanítványainak lábát megmosta, és kendővel megtörölte. Te pedig, Péter, a félelemtől legyőzetve, bár hangoztattad: "Az én lábam sohasem mosod meg!", azonnal engedelmes lettél. Amikor meghallottad az Úrtól mondott szót: "Ha nem moslak meg téged, nem lesz részed velem!" kiáltottál fel egész szívedből: "Uram ne csak lábaimat, hanem kezemet és fejemet is!" Mi pedig látván téged, mint tűzben megpróbált és megtisztított aranyat, és megismervén alázatosságod és engedelmességed példáját, az isteni gondviselés titka előtt leborulva ezeket énekeljük neked alázatos szívvel:

Üdvözlégy, Péter, a sasnak szeme, aki megláttad az igazság Napját, a Júdás lábát megmosó, és tőle álnok csókot kapott Krisztus Istent! * Üdvözlégy, aki örökre eljegyezted magad Krisztusnak, mert te, mint bárány, a Szeplőtelen Bárányt követve, a hűséget leöletésedig megőrizted! * Üdvözlégy, kiolthatatlan tűz, akit a mennyei oltárról való isteni szeretet tüze szüntelen körülfogott! * Üdvözlégy, nemzedékről nemzedékre az igazság fényével égő és világító gyertya!

Üdvözlégy, Krisztus szőlőskertjének a nagyon szomorú világ örömére felnövesztett sokgyümölcsű szőlőtöve! * Üdvözölve legyetek, kik Krisztus Istent magatokban hűségesen kialakítottátok!

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál szent főapostolok!

10. konták

A Krisztusban elnyerhető üdvösség kikutathatatlan mélységét, és a bűnbánat nagy erejét mutattad be magadon, ó, Péter, amikor a jövendölés szerint háromszor megtagadtad az Urat: „Nem ismerem ezt az embert!" Átkozódtál és esküdöztél a főpap udvarában, és amikor visszaemlékeztél Jézus szavára, azonnal kifutottál, és keservesen sírtál. Mi pedig a töredelemnek kegyetlen szívünk okulására és leleplezésére adott eme fényes példájára meghatottan nézve, énekeljük a téged újból csodálatosan felmagasztaló Istennek: Alleluja!

10. ikosz

Fal és legyőzhetetlen fegyver voltál, ó, Pál, e világnak sötétsége ellen, mert az ő birodalmukat Korintusban, Efezusban és a világ más városaiban megsemmisítetted, a sokistenhit sötétségét elűzve, és az igazság értelmét megerősítve. Mivel te sok tűrésben, betegségben, bajban, szükségben, sebekben, börtönökben, üldözésekben, fáradságokban, virrasztásokban és böjtölésekben Isten szolgájának mutatkoztál, értelmünk nem tudja elmondani jóságod gazdagságát, éjjel-nappali fáradalmaidat sok könnyhullatással. Ezért, látva szereteted tengerét, merjük imádkozni: Hallgass meg minket, szegényeket, akik bűnös ajkainkkal ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, a bűnnek meghalt legyőzhetetlen hírnök, mert magadban először a régi embert legyőzve, Krisztussal együtt keresztre kerültél! * Üdvözlégy, sokgyümölcsű tanító, és a ragadozó farkasok leleplezője, mert magaddal a hívőknek példát adtál, hogy mindig éberek legyenek, és mindenkit megtanítva, hogy mindent kétszeresen tegyenek: szóval és élettel! * Üdvözlégy, mindenek meggazdagítója, mert előbb magad elszegényedve és semmit sem bírván mindent birtokoltál! * Üdvözlégy, a keresztényekért lángolóan buzgólkodó, eljegyezvén mindenkit, mint tiszta szeplőtelen szüzet, Krisztussal!

Üdvözlégy, gyermekeidért a szülés kínjaiban sokat szenvedett méh, amíg ki nem alakul bennünk Krisztus! * Üdvözölve legyetek Péter és Pál, akik lélekben egyetértve egyforma fokon pecsételtétek meg hűségeteket Krisztus iránt!

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, szent főapostolok!

11. konták

Méltó megénekelni és boldognak mondani bilincseidet és szenvedéseidet, ó, sokat szenvedett Pál, mert nemcsak sok tűrésben, hanem örömmel is fogadtad az Agábusz prófétától neked megjövendölt bilincseket, és a cezáreai egyháznak így tettél tanúságot: „Nemcsak a megkötözésre vagyok kész az Úr Jézus nevéért!" Neki, a szentjeiben csodálatosnak, mi is énekeljük az éneket: Alleluja!

11. ikosz

A kimondhatatlan öröm és az isteni szeretet fényétől ragyogtál, Péter, amikor feltámadása után minden apostolnál előbb neked, szomorkodónak jelent meg az Úr. Ezek után az élet Ura újra megjelenve, háromszor kérdezett meg téged: „Simon, Jónás fia, szeretsz-e engem?" Te pedig az isteni szeretet tüzétől égve buzgón felelted: „Uram, te tudod, hogy szeretlek téged!" Ezért mi is szegény lélekkel megemlékezve könnyeid bőséges patakjairól, és szeretetedről, amelyek miatt az Úr téged az apostolság felső fokára hívott, áhítattal mondjuk neked ezeket:

Üdvözlégy, a bűnbánat tanítója, aki keserű könnyekkel az alázatosság magasságát érted el, és a kimondhatatlan örömet örökre megtaláltad a sírból feltámadottal! * Üdvözlégy, aki a bölcsesség mélységét, az alázatosság magasságát, a szeretet lángját és életformáját magadban minden hívőnek megmutattad! * Üdvözlégy, az Úr barátja, aki az igehirdetés igáját buzgón viselted, nem akarván az Úr örökségén uralkodni, hanem megtanítottál a kormányzók iránti engedelmességre! * Üdvözlégy, Krisztus apostola, aki a kígyó okosságát és a galamb tisztaságát magadban egyesítetted, és kereszthalálod módja által a legnagyobb alázatosságot mutattad!

Üdvözlégy, az Úr hűséges szolgája, aki a neked adott talentumokat megsokasítottad és bementél az Úr örömébe! * Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, nem szűk, hanem az egész világot szeretettel befogadó, és a föld határait megvilágosító szívek!

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, szent főapostolok!

12. konták

A Vigasztaló Lélek kegyelme, amely tüzes nyelvek alakjában kiáradt a hívők fejére, hamar kiáradt lángoló szavak által ajkaidról, Péter, hogy nagy erővel hirdesd a megfeszített Krisztust, nemcsak Izrael háza elveszett juhainak, hanem a gyümölcstelen pogányság egyházának is, hogy az is a tisztaság és bűnbánat romlatlan liliomát gyümölcsözze Istennek. Kérd nekünk is, ó, boldogságos apostol, az általad nagy és csodás dolgokat cselekvő, kezeddel a halottakat feltámasztó, és szeretetünket felgyullasztó Úrtól, hogy szüntelenül énekeljük neki: Alleluja!

12. ikosz

Fényesen ünnepelve emlékedet, ó, Pál, méltóan mondjuk boldognak kimondhatatlan hőstetteidet, betegségeidet és fáradozásaidat, amelyeket a virrasztásokban, éhségben és szomorúságokban, böjtölésekben, télben és ruhátlanul elviseltél. Mert ki számlálja meg a sebeket, aggódásokat, és bajaidat a városban és pusztában, a tengeren, veszélyeket a rablóktól, veszélyeket a honfitársaktól, veszélyeket a pogányoktól és hamis testvérektől? Minden apostolnál többet fáradtál. Ezért kérünk téged: Ne vess meg minket, bűnösöket, akik könyörgünk hozzád, hanem, amint mindenkinek mindene voltál, most is hallgasd meg, amit gyenge hangon felajánlunk neked:

Üdvözlégy, Krisztusnak a börtönből fényt árasztó rabja, aki a bilincsekben szóval és írással sokat fáradoztál, hogy Isten Igéje valóban ne legyen megkötve! * Üdvözlégy, a szeretet kimeríthetetlen mélysége, aki testvéreidért igen buzgón vállaltad távol lenni Krisztustól! * Üdvözlégy, igen csodálatos harcos, aki jó harcot harcoltál, a futást bevégezted, és véreddel az egyházat felékesítetted! * Üdvözlégy, aki a csodák tengerét árasztod, mert imaszíjaid és kendőd a betegségeket meggyógyították, és az ördögöket elűzték!

Üdvözlégy, az isteni szeretet elválaszthatatlan részese, a mennyeiekről és nem a földiekről bölcselkedő, mert a testtől elválni és Krisztussal lenni óhajtottál! * Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, a keresztény hitet elültetők a jámborság vizeivel öntözői és a hívőket az örök kikötőbe vezetői!

Üdvözölve legyetek, Péter és Pál, szent főapostolok!

13. konták

Ó, igen dicséretes igehirdetők, Péter és Pál! Fogadjátok el szívünk sóhajtásait, imádkozva értünk, mert sokat tehet az igazak könyörgése Isten előtt! Buzgólkodjatok; most is, hogy megemlékezzünk keresztény hivatásunkról és életünk keresztény befejezéséről, vonzzatok bennünket a keresztény igazság édességébe, kötözzetek meg Krisztus szeretetének kötelékével, hogy mi is mindnyájan elvetve a tiszteletlenséget és világi kívánságokat, bemenjünk Urunk örömébe, énekelve neki az angyalokkal és szentek seregeivel: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.