Akathiszt Szent Tatjána vértanúnőhöz

/Fordította: Lakatos László atya/

Előkelő gazdag római polgárok leánya. Felnövekedve az egyház diakonisszája lett. Hite miatt sok kínzást szenvedve 225 körül lefejezték.

Ünnepe: január 12.

Tropár 2. hang

A szeplőtelen Bárányt és Pásztort követvén, * ó értelmes bárányka, Tatjána, * nem rémültél meg a szellemi szörnyektől, * hanem a kereszt jelével vértezvén föl magadat, * azokat véglegesen lesújtottad, * és a mennyei csarnokba mentél föl. * Emlékezzél meg ott rólunk is, * Krisztusnak sok csodával ékes vértanúja!

1. konták

Neked, Krisztus kiválasztott menyasszonyának, a Mindenható teremtményének, dicsőítő éneket zengünk, szűzi életed tisztaságát dicsőítve és tisztes szenvedéseidet csókolva, mert te most vőlegényednek, Krisztusnak mennyei palotájában örvendezel. Könyörögj a téged ezen énekkel dicsérőkért, hogy neked mondjuk:

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

1. ikosz

Az angyalok teremtője kiválasztott téged a régi Rómából, hogy szent életeddel énekeld az Isten szent nevét Ifjúságodtól istenfélelemben és erényben neveltek. Azért neked mondjuk:

Üdvözlégy, édes illatú fiatal nő! * Üdvözlégy, aki az isteni írást megszeretted! * Üdvözlégy, aki a jámborságot nevelted magadban! * Üdvözlégy, aki istenfélő szülődre figyeltél!

Üdvözlégy, aki tőle a hit magjait kaptad! * Üdvözlégy, akit istenfélelemben neveltek! * Üdvözlégy, aki az örökkévalókat minden jónál jobban megszeretted!

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

2. konták

Istenfélő szülőd látva a te életedet, minden tiszteletre méltó, gyönyörködött Istennek benned levő adományaiban, mert az előkelőségnél és konzuli hatalomnál jobban megszeretted Krisztust, minden nap dicséretet énekelve neki: Alleluja!

2. ikosz

Mennyei értelem adatott neked, amikor elérted ifjúságodat, és akkor életedet szüzességben és tisztaságban akartad eltölteni. Krisztus pedig megerősítve téged, ezekben az erényekben, felvett a mennyei lakásokba. Ezért fogadd el tőlünk ezeket az énekeket:

Üdvözlégy, mennyekbe felrepült madár! * Üdvözlégy, mert szárnyaid a szüzesség és a tisztaság voltak! * Üdvözlégy, aki Istent a világnak elébe helyezted! * Üdvözlégy, aki ifjúságodat Krisztusnak szentelted!

Üdvözlégy, az isteni kert létrája! * Üdvözlégy, mert csak a Krisztus iránti szeretettől lángoltál! * Üdvözlégy, aki neki éjjel és nappal szolgáltál!

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

3. konták

A benned lévő isteni szeretet ereje Krisztus szolgálójává tett téged. Mert a diakónia dicsőséges szolgálatára lettél kiválasztva és rendelve, és ettől fogva az egyházban nagy örömmel szolgálva, szüntelenül hangoztattad: Alleluja!

3. ikosz

Isten egyháza iránt nagy buzgóság élt benned, új hivatásban tevékenykedtél, a munkát és a hőstetteket megkettőzve, a test nélküli angyalokhoz hasonlóan szolgálva Krisztusban a felebarátokat. Mi pedig, bűnöktől sújtottak, neked ezeket mondjuk:

Üdvözlégy, aki életedet imádsággal édesítetted! * Üdvözlégy, aki a diakónia hivatásában szolgáltál! * Üdvözlégy, aki a börtönökben a rabokat meglátogattad! * Üdvözlégy, aki bilincseiket orvosoltad és ékesítetted!

Üdvözlégy, aki a böjtölés jó győzelmű szabálya vagy! * Üdvözlégy, aki az asszonyokat a keresztségre előkészítetted! * Üdvözlégy, aki a keresztség kegyelmét elősegíted! * Üdvözlégy, aki a szegényeket és özvegyeket táplálod! * Üdvözlégy, aki a bajban és szerencsétlenségben vigasztalást hozol!

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

4. konták

A gonosz támadások viharát szenvedte el az istentelen király, Antonius Heliogabal, amikor az ő városán vonszolták át Tatjána testét, és gúnyolódva a Tibériás folyóba dobták, miután a katonák a római trónra emelték fel Alexander Severust. Te pedig, minden dicséretre méltó vértanúnő, az ő császársága napján szenvedtél Krisztusért, énekelve Istennek: Alleluja!

4. ikosz

Látva és hallva, hogy Alexander Severus, fiatal császár és az istentelen konzulok üldözték a keresztényeket, és a gonosz és vadállathoz hasonló Ulpiánusz helytartó a galileaiak megölését gondolva ki, megparancsolta, hogy imádják a római isteneket, nagy volt a félelem, és úgy folyt a keresztények

vére, mint a patak. Te pedig, boldogságos Tatjána, nem féltél az emberi félelemtől. Ezért mi neked szeretettel örvendezünk:

Üdvözlégy, aki Alexander Severus császár tévelygését kinevetted! * Üdvözlégy, aki az imádságban Krisztust és a bálványokat össze nem kötötted! * Üdvözlégy, aki egyedül csak Krisztusnak szolgáltál! * Üdvözlégy, aki a bálványokra úgy néztél, mint a sátánra!

Üdvözlégy, aki Ulpiánusz félelmétől nem féltél! * Üdvözlégy, aki magadat a Krisztussal való egyesülésre előkészítetted! * Üdvözlégy, aki az igazhitűség harsonája vagy! * Üdvözlégy, aki a halálos rettegést megvetetted!

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

5. konták

Isteni fény ragyogta be életedet, amikor elérkezett szenvedéseid ideje, szent vértanúnő. Mert fénybe öltözve mentél a szenvedések kemencéjébe, és halálos sebeid örvendeztek. Isten angyalai szolgáltak neked, és Istennek szüntelenül örvendeztek: Alleluja!

5. ikosz

Látva tiszta életedet, a pogányság vezetői megfogtak téged, mint keresztényt, és pogány templomba vezettek imádásra. Te pedig Krisztus Istenhez küldtél imádságot, és leesett Apolló pogány isten, leomlott a pogány templom, és sok bálványimádó meghalt. Mi pedig imádságod erejét tisztelve mondjuk:

Üdvözlégy, mert általad a bálványtemplom összedőlt! * Üdvözlégy, mert általad a bálványimádók megrémültek!

Üdvözlégy, mert általad kezdték el az egyedüli Istent imádni! * Üdvözlégy, mert Apollóból az ördögöt kiűzted! * Üdvözlégy, aki az ördög árnyékát és az ördög sírását megmutattad!

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

6. konták

Énekeljük életedet, az Úr iránti nagy szeretetedet és harcaidat, aki a szenvedésekkel és az imádsággal legyőzted a bálvány-rosszindulatot. Mert imádsággal megszégyenítetted a testedet vaskarmokkal marcangoló kínzót. Kimerültek a kínzók, és felkiáltottak: Tűrjük el mi magunk a kegyetlen kínzást ezért az igazért! Te pedig örvendezve énekelted: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogott Krisztus fénye a téged kínzó katonákban, amikor hittek az igaz Istenben. Hozzád kiáltottak: Bocsáss meg nekünk, igaz Isten szolgálója, bocsáss meg, mert nem a mi akaratunk a te szenvedésed! És attól az órától Isten kegyelmének csodáit mondják:

Üdvözlégy, aki a szenvedéssel Krisztushoz vezetsz! * Üdvözlégy, akit angyalok oltalmaznak! * Üdvözlégy, aki Krisztus fényével világosítottad meg a katonákat! * Üdvözlégy, aki őket a mennyei hadseregbe vezetted!

Üdvözlégy, aki Krisztusért való szenvedéseddel nyolc harcost megkoronáztál! * Üdvözlégy, aki imáid által szemüket felnyitottad! * Üdvözlégy, aki kínjaikat a kínzókra vitted át!

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

7. konták

A törvénytelen pogányok vissza akartak vezetni téged a bálványok szolgálatára. Az ítélőszék elé vezettek téged, és átadtak a kínzóknak. Te pedig egészségesen és épen jelentél meg, arcod ragyogó és örömteli volt A gonosz bírót félelem fogta el. Megparancsolta, hogy újra és újra adjanak át téged a keserű kínoknak; téged pedig az angyalok, Isten szolgái oltalmaztak, énekelve: Alleluja!

7. ikosz

Új csodának voltak szemtanúi a törvénytelenek, mert emlőid a kínzások miatt feltárulva vér helyett tejet árasztottak, és késsel vagdalt tested is jó illatot árasztott. Felbőszült a gonosz kínzó, és megparancsolta, hogy kereszt alakban fektessenek a földre, és vaspálcákkal verjenek téged. Mi pedig csodálkozva szenvedéseden, neked ilyen dicséreteket mondunk:

Üdvözlégy, aki Krisztussal együtt szenvedő hős voltál! * Üdvözlégy, aki a kínzókat megrémítetted és csodálatra indítottad! * Üdvözlégy, aki kifárasztottad őket! * Üdvözlégy, aki a hit bátorságának harsonája vagy!

Üdvözlégy, mert az ég jó illatát árasztottad! * Üdvözlégy, mert a Krisztusért való vértanúk seregeit levágott emlőiddel nevelted! * Üdvözlégy, mert

Istenhez szóló imáddal most is jó illatot árasztasz! * Üdvözlégy, mert segítségeddel minket el nem hagysz!

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

8. konták

Különös csodát látunk benned, teljesen boldog, hogy a börtönökben imádkozók, a Krisztus dicsőségét éneklők mennyei fényre lettek méltatva éjjel, és Isten angyalainak együttes dicséretét láthatták. Így, a paradicsomi lakhelyen most is az angyalokkal énekled: Alleluja!

8. ikosz

A teljes gonoszság szülője lett a helytartó, amikor újra egészségesen látott téged. Amikor a börtönből fényesen vezettek ki az ítéletre, a bálvány-imádására akart rávenni. Te pedig imádságod erejét ismerve, Diana temploma felé vetted lépteidet, az istenszoborban lévő gonosz ördög pedig megrémült, és felkiáltott: Jaj nekem, hova fussak, mert tűz emészt meg engem! Ezért, ördögök legyőzője, neked örömmel énekeljük:

Üdvözlégy, aki a helytartó csábításaival nem törődtél! * Üdvözlégy, aki Diana templomába bementél! * Üdvözlégy, aki az égből tüzet hoztál le, és Diana bálványtemplomát szétromboltad! * Üdvözlégy, aki az imádságnak nagy lángja vagy!

Üdvözlégy, aki az ördögöket jelenléteddel megfélemlítetted és megfutamítottad! * Üdvözlégy, aki a kereszt jelét félelem nélkül rajzoltad magadra! * Üdvözlégy, aki imádságban szemeidet az égre emelted! * Üdvözlégy, aki az égtől a kegyelem sugarait kérted!

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

9. konták

Az egész angyali természet elcsodálkozott imádságod erején, amikor az Istent nem hívők sokasága elesett, és halálfélelem töltötte el őket, hogy a tűzben megégnek. Te pedig dicsőítetted a szentjeiben csodálatos Istent az énekkel: Alleluja!

9. ikosz

A sokbeszédű szónokok nem tudnak téged méltóan dicsőíteni,

Krisztus dicséretes vértanúnője, mert ki képes elbeszélni szenvedéseid nagyságát? Ki énekli meg méltóan hőstetteidet? De kimondhatatlan kegyelmedben reménykedve, neked, ezeket a dicséreteket bátorkodunk felajánlani:

Üdvözlégy, aki Krisztus szívének édessége vagy! * Üdvözlégy, aki nekünk Istentől kegyelmet nyersz! * Üdvözlégy, aki megtanítasz minket a buzgó imádságra! * Üdvözlégy, aki figyelsz kéréseinkre!

Üdvözlégy, mert kéréseinket gyorsan Isten elé viszed! * Üdvözlégy, mert a keserű kínoktól megmentesz! * Üdvözlégy, mert a Paradicsomkert jó illatú ága vagy! * Üdvözlégy, mert az atyák lakóhelyein laksz! * Üdvözlégy, a mennyeinek elérése!

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

10. konták

Üdvözítő hőstetted folyamát látva, dicsérjük szenvedéseidet. Mert te az ütéseket, kereszt alakban a földhöz szegezést, tested vagdosását, emlőid levágását, az ütést és kigúnyolást, börtönbe zárást és más szenvedéseket tűrtél el, most pedig a mennyország koronájával koronázva, minden szenttel hangoztatod: Alleluja!

10. ikosz

Fal és gyémánt voltál, amikor a vadállatok általi szétmarcangolásra vezetve megjelentél, és azok nem marcangoltak szét. De amikor meg akarták fogni az oroszlánt, az felbőszülve azonnal szétmarcangolta Eumén tisztet, megmutatva a keresztény erőt. Ezért félelemmel mondjuk:

Üdvözlégy, aki a vadállatokat szelíddé változtattad! * Üdvözlégy, aki imádságoddal őket meglágyítottad! * Üdvözlégy, akit Eumén haláláért kínoztak! * Üdvözlégy, aki fára felfüggeszttettél!

Üdvözlégy, akit vaskarmokkal szaggattak! * Üdvözlégy, akit varázslással rágalmaztak! * Üdvözlégy, aki rágalmazóinktól megmentesz! * Üdvözlégy, aki a gonosz varázslástól minket megőrzői!

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

11. konták

Szüntelen éneket ajánlva az Úrnak, Isten erejének és dicsőségének voltál befogadója. Ezért imádkozunk hozzád: kérd az Urat a bűnösökért, Tatjána szent vértanúnő, hogy küldje ránk is irgalmának csodáit, akik most énekeljük: Alleluja!

11. ikosz

Fénytárasztó gyertyaszál voltál szenvedésedben, szent vértanúnő, fénnyel világosítva meg a pogány szíveket, hogy feltalálják az igaz Istent, hogy lelkesen települjenek le a paradicsomi lakóhelyeken. Ezért meghatottan örvendezünk neked:

Üdvözlégy, aki a kegyelmi fényt hordoztad! * Üdvözlégy, aki a gonoszságban fekvők napja vagy! * Üdvözlégy, aki minket boldogságra vezetsz! * Üdvözlégy, akit Zeusz bálványtemplomába zártak!

Üdvözlégy, mert őt ledöntötted és szétszórtad! * Üdvözlégy, mert megfosztottak hajadtól! * Üdvözlégy, mert a pogányok azt gondolják, hogy hajadban varázslatok találhatók! * Üdvözlégy, mert Krisztus erejével hajad levágása után is csodát teszel!

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

12. konták

Istentől kegyelmet kapva siettél a halálos órára. Mert Zeusz templomába zártak, és amikor reggel odajöttek a pogány papok, s látták, hogy Zeusz a földre esett, te pedig örvendezel, újra az ítélőszék elé vezettek, és halálod karddal való lefejezés lett. Te pedig, dicső vértanúnő, a mennyei hajlékba készülődve, felkiáltottál: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve karddal való lefejezésedet, dicsőítjük a mennyei hazába való óhajtott eltávozásodat, ahol most az angyalokkal és szentekkel a le nem áldozó dicsőségben örvendezel. Ezért fogadd el tőlünk ezeket a szavakat:

Üdvözlégy, akit Krisztusért karddal lefejeztek! * Üdvözlégy, aki szülőddel szenvedtél! * Üdvözlégy, aki a vértanúk koszorújára méltó lettél! * Üdvözlégy, aki Krisztussal egyesültél!

Üdvözlégy, aki az apostolokkal örvendezel! * Üdvözlégy, aki a szent vértanúkkal Istennek dicsőséget adsz! * Üdvözlégy, aki minket örömödtől meg nem fosztottál! * Üdvözlégy, aki szívünket isten szeretetére gyullasztod!

Üdvözlégy, aki bálványainkat eltaposod! * Üdvözlégy, aki előttünk Krisztus dicsőségét leírtad nekünk!

Üdvözlégy, a szüzesség jó illatú virága, dicsőséges Tatjána vértanúnő!

13. konták

Ó, Krisztus igen dicsőséges és nagynevű vértanúnője, Tatjána, szüzesség és tisztaság arany edénye! Nézz irgalmasan a hozzád imádkozókra, és téged buzgón kérőkre. Mivel Istennél imádságos közbenjárónk vagy, adj nekünk testi és lelki tisztaságot, ments meg a bűnös kínoktól, hogy az Úrnak állandóan mondjuk: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.