Akathiszt Szent Trifon vértanúhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Frígiában született. Még fiatal korában megkapta Istentől a csodatevés adományát. Sokan tértek meg csodái által. Keresztény hite miatt sok kínzást viselt el, amit hősiesen tűrt. Lefejezésre ítélték, de előtte imádság közben meghalt, 250-ben

Ünnepe: február 1.

Konták, 8 hang

A Szentháromság szilárdsága által * a sok istenhívést a föld határain megtörted, dicsőséges, * mert Krisztusban váltál értékessé, * és a zsarnokokat Krisztus Üdvözítőnkben bízva, legyőzvén, * vértanúi koszorúra lettél méltóvá, * és mint legyőzhetetlen, * a gyógyítás isteni malasztját is megnyerted.

1. konták

Istentől kiválasztott és a szentek karához sorolt szent Trifon vértanú! Imádkozzál értünk bűnösökért az Uralkodó Krisztushoz, és segíts nekünk az ellenünk sokféleképpen harcoló világot, testet és ördögöt legyőzni, mert az általad megszeretett Krisztus kegyelmével és erejével legyőzni őket, hogy látható és láthatatlan ellenségeinktől megszabadulva, hálásan kiáltsuk neked:

Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülnek!

1. ikosz

Szüleid jámborságának formáját követve, fiatal éveidtől a keresztény erkölcsöket átvetted ó szent vértanú, és évekre nézve fiatal, értelemre pedig idős lévén, igazán tökéletes kereszténynek mutatkoztál. Mi pedig megemlékezve erényes életedről, így dicsérünk téged:

Üdvözlégy, erényes szülők jámbor fia; * Üdvözlégy, az ő nagy vigasztalásuk; * Üdvözlégy, őrzőangyalod állandó vidámsága; * Üdvözlégy, aki ifjúságodtól magadat egészen Istennek adtad át; * Üdvözlégy, aki ifjúságodtól megszeretted Krisztust; * Üdvözlégy, aki ifjúi éveidtől bőségesen vetted Isten kegyelmét; * Üdvözlégy, aki lelkedet tisztának mutattad; * Üdvözlégy, aki önmagadat a Szentlélek templomává készítetted elő; * Üdvözlégy, aki a szent élet formáját a gyermekeknek megmutattad; * Üdvözlégy, aki jámbor életeddel a hívőket megörvendeztetted; * Üdvözlégy, akit mindezekért Isten ifjúkorodtól megkedvelt; * Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülőnek!

2. konták

Látván az Úr, hogy akaratoddal a jámborság útján jársz, amelyben szüleid neveltek, és hogy valóban szereteted Istent, téged fiatal korodtól a Szentlélek lakhelyévé tetted, és felnyitotta ajkaidat, hogy énekeld Neki: Alleluja!

2. ikosz

Hited erejét megmutatva, amikor még gyermek voltál, az Uralkodó Krisztus a csodatevés ajándékát ajándékozva neked ó szent vértanú, ezért énekeljük neked:

Üdvözlégy, aki kiskorodtól az Isten iránti tökéletes szeretetet mutattad; * Üdvözlégy, aki parancsainak nemcsak hallgatója, hanem gyermekkorodtól cselekvője is voltál; * Üdvözlégy, aki ifjúságodtó a keresztény erényeket megszerezted; * Üdvözlégy, aki életeddel, hiteddel és szereteteddel kiskorodtól kedves voltál Isten előtt; * Üdvözlégy, aki Tőle a gyógyítás adomáynát vetted; * Üdvözlégy aki ezt az adományt a felebarátok javára használtad; * Üdvözlégy, aki sokféle betegséget gyógyítasz; * Üdvözlégy, aki a szenvedésekben megkönnyebbülést ajándékozol; * Üdvözlégy, aki a szenvedéseket örömre fordítod; * Üdvözlégy, aki ezeket a gyógyításokat Isten dicsőségére végzed; * Üdvözlégy, aki ezekkel az igaz hit igazságát mutattad meg; * Üdvözlégy, aki ezekkel minket Isten dicsőítésére buzdítasz; * Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülőnek!

3. konták

A hittel és szeretettel hatalmat nyertél Istentől, hogy az embereket gyötrő tisztátalan lelkeket kiűzzed, és a rájuk nehezedők énekeljék Istennek: Alleluja!

3. ikosz

Látva a neked ajándékozott isteni erőt, ó szent vértanú, az ördögök, akik a megszállott embereket fogva tartották, meghátráltak. Ezeket látva így énekeltek neked:

Üdvözlégy, aki Istentől hatalmat kaptál a tisztátalan lelkek ellen; * Üdvözlégy, aki Isten erejével ezeket kiűzöd; * Üdvözlégy, aki megakadályozod az emberiség ellenségét, hogy ártson az embereknek; * Üdvözlégy, aki az ördögöknek és angyalainak hálóit szétrontod; * Üdvözlégy, aki az ő erejüket legyőzöd; * Üdvözlégy, aki őket félelemmel és remegéssel levered; * Üdvözlégy, aki Krisztus hitének erejét megmutatod; * Üdvözlégy, aki a hívőket Isten dicsőítésére indítod; * Üdvözlégy, aki a bajban és betegségben levőket megtanítod, hogy a szentek közbenjárásához folyamodjanak; * Üdvözlégy, aki megtanítasz minket, hogy szükségeinkben Istenhez forduljunk; * Üdvözlégy Istentől nekünk ajándékozott segítségünk; * Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülőnek!

4. konták

El akarván általad fordítani a pogányokat az istentelenség útjáról, és megnyitni előttük az örök életre vezető utat, azaz: az igaz és helyes hitet, Kompszadából egész Rómáig vitt téged az Úr, hogy a császári palotában hirdesd Istent, és ott azokat megtanítsd, hogy énekeljék Neki: Alleluja!

4. ikosz

Sokakat akrván az Üdvösség útjára fordítani, az Úr megengedte, hogy az ördög a király lányában lakozzék és kegyetlenül gyötörje, és sokszor tűzbe és vízbe vesse őt. Az orvosok semmi sikert nem értek el, a császár lányának semmivel sem tudták szenvedéseit enyhíteni. Amikor pedig e világ erősei és mindenféle orvosi mesterség tudói semmit sem tudtak és beismerték tehetetlenségüket, akkor Isten parancsára megszólat az ördög, hogy: egy valaki van aki ki tudja őt űzni, és ez Trifon. Akkor szorgalmasan keresték és megtalálták őt Kompszadában. Amikor pedig közeledett és még távol volt Rómától, nagy hangon felkiáltott az ördög és kiment, és meggyógyult a kislány. Ezt látván csodálkoztak és mondták:

Üdvözlégy Trifon, aki még távol lévén, az ördögöt futásra vetted; * Üdvözlégy mert az ördög megvallotta előtted tehetetlenségét; * Üdvözlégy, a hozzád imádkozók gyors segítője; * Üdvözlégy, a betegségek Isten erejével való gyógyítója; * Üdvözlégy aki karjaidra veszed az orvosok által elhagyatottakat; * Üdvözlégy, aki a szomorúságokat örömre fordítod; * Üdvözlégy aki a szomorkodóknak vigasztalást, a síróknak örömet küldesz; * Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülőnek!

5. konták

Látták a Rómában levő hívek a te eljöveteled által történt csodát, megerősödtek hitükben, és énekelték a pokoli kígyót legyőző és a Benne hívőknek ilyen erőt adó Istennek: Alleuja!

5. ikosz

Miután megérkeztél Rómába ó szent Trifon, keresve a bizonyosságot: hogy te vagy-e az akitől félt az ördög, kért téged Gordián császár, hogy neki is, kormányának is, az embereknek is mutasd meg érzékelhető alakban az ördögöt; és nem utasítottad vissza, hanem ellene böjtöt rendelvén, hat napi imádkoztál az Úrhoz. A hetedik napon pedig miután megérkezett a császár és a kormány és az emberek felkiáltottál: Uram, * Jézus Krisztus nevében mindim neked tisztátalan lélek, jelenj meg itt és mutasd meg ördögi arcodat az itt levőknek, és valld meg erőtlenségedet! És így lett. És látták mindnyájan az ördögi éktelenséget, és csodálkoztak a szent hitén, felkiáltva:

Üdvözlégy Trifon akinek az ördögök nem tudnak szót nem fogadni; * Üdvözlégy Trifon, akinek parancsára a tisztátalan lelkek testi alakban megjelennek; * Üdvözlégy, Trifon, aki isteni erővel parancsoltad meg az ördögnek, hogy vallja meg: hogy a keresztények ellen, akik a szent igaz és apostoli hitet megtartják, nincs hatalmuk; * Üdvözlégy Trifon akinek hírül adatott, hogy az ördögök csak azokat fogják tudni kínozni, akik saját bűnös akaratukat követik, és az ördögöknek kedves tetteket teszik; * Üdvözlégy Trifon, mert megtanítottál bennünket, hogy fussunk a pogány tisztátalanságtól; * Üdvözlégy, mert megtsnítasz mindenkit, hogy fussanak minden bűntől, és az erényekben fáradozzanak; * Üdvözlégy, mert megtanítasz minket, hogy az igaz hitet erősen tartsuk; * Üdvözlégy, aki segítesz a jámborul élni akaróknak; * Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülőnek!

6. konták

Látván, hogy egy fiatal gyermek hogyan parancsolt hatalommal az ég alatti gonoszság szellemeinek, sokan megfélemlettek, és hallván az ördögtől, és szemük látván, hogy milyen ereje van Krisztus hitének: Krisztushoz tértek; az istentelenségeket és a többi tévelygéseket elvetve megkeresztelkedtek, és ajkaikkal tiszta szívükből hálásan énekelték Istennek az éneket: Alleuja!

6. ikosz

Hálát adva neked ó vértanú, a király ajándékokat és aranyat tett kezedbe, te pedig Krisztus Istent megtalálva semmibe vetted azokat, amelyeket a világban, mint jókat tisztelnek, és átvetted a királyi ajándékokat, hogy velük felebarátaidnak szolgálj, és hazádba Kompszádába menvén mindent a szegényeknek, árváknak és minden szükségben levőnek adtál, szüntelenül emlékezetben tartva, hogy elvesztvén a földi romlandó gazdagságot, a mennyben romlatlan, örök gazdagságot szerzel magadnak. Mi pedig tőled megtanítva, hogy így tegyünk, így énekelünk neked:

Üdvözlégy, Trifon, aki lelkedet a pénzsóvárgástól idegennek mutattad; * Üdvözlégy aki lelked irgalmasságát állandóan mutatod; * Üdvözlégy aki a szegények táplálója voltál; * Üdvözlégy aki a szegények iránt együttérzést mutattál; * Üdvözlégy, aki Krisztus parancsát: Adj a tőled kérőknek! teljesítetted; * Üdvözlégy, aki minket is megtanítottál, hogy Isten parancsát teljesítsük; * Üdvözlégy mert a Rómába menettel, és Kompszádába visszatéréseddel sokakat megvigasztaltál, bátorítottál és megörvendeztettél; * Üdvözlégy aki nekünk példát adtál, hogy a veszendő gazdagsággal a földön hogyan gyűjtsünk a mennyben el nem vesző gazdagságot; * Üdvözlégy aki megtanítottál minket a felebarátnak szolgálni; * Üdvözlégy, aki oktattál minket, hogy a felebarátot szeressük; * Üdvözlégy aki megmutatod nekünk az igaz élet példáját; * Üdvözlégy mert az Istenben való hit, a Benne való remény, és az Iránta és a felebarát iránti szeretet, és a többi keresztény erény szabályát megmutattad nekünk magaddal; * Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülőnek!

7. konták

A római trónra az istentelen Décius császár került, és az egész világon a keresztények vére omlott. Eljött az idő, hogy téged is ó szent vértanú az Úr arra ítélt, hogy vállald a szenvedéseket, hogy véreddel és vértanúságoddal pecsételd meg hitedet és Isten iránti nagy szeretetedet, és ezzel mindörökre legyőzd az ellenséges erőket, és sokakat megtaníts, hogy örvendezve menjenek a vértanúságra, mint te is ó hosszantűrő, énekelve Istennek: Alleluja!

7. ikosz

Amint el nem rejtőzhet a hegy tetején álló város, úgy téged is ó szent vértanú, amikor Décius császártól a keresztények üldözése folyt, lehetetlen volt elrejteni a kínzóktól, mert te mindenki előtt félelem nélkül nyíltan vallva meg Krisztust, most a szó erejével sok embernek Krisztushoz való megtérését irányítottad, és a betegségekben sokakat az Ő nevében meggyógyítottál. Tudomást szerezve pedig rólad ó szent Trifon, Aquilin helytartó megfogatott téged és az ítélőszék elé állított, te pedig mindent ami rád jön, Isten kezébe adtál át örvendezve, hogy téged is méltatott az Úr az Ő szenvedéseinek részesévé; és a hívek, látván Isten iránti buzgóságodat, hozzád kiáltottak:

Üdvözlégy Trifon, aki sokakat vezettél az üdvösségre; * Üdvözlégy aki az eretnekségből sokakat fordítottál az igaz, helyes hitre; * Üdvözlégy aki Isten erejével végrehajtott csodáiddal az általuk felvett hitben őket megerősítetted; * Üdvözlégy, mert Istenbe vetett tevékeny hited állandóan, mindenkinek az egész világon kinyilvánult; * Üdvözlégy önzetlen orvos, aki Isten erejével mint azelőtt, úgy most is minden betegséget gyorsan meggyógyítasz; * Üdvözlégy az orvosoktól elhagyatottak reménye; * Üdvözlégy a betegek gyors vigasztalása, akik benned reménykedve imádsággal menekülnek hozzád; * Üdvözlégy aki félelem nélkül hirdetted Krisztus hitét; * Üdvözlégy akit Krisztus hirdetéséért a hitetlenek a kínzásra elfogtak; * Üdvözlégy, aki nem féltél a rád következő kínoktól; * Üdvözlégy aki megtanítasz minket, hogy ne féljünk az emberi fenyegetésektől; * Üdvözlégy aki mindenben Istenbe vetetted reményedet; * Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülőnek!

8. konták

Meghallván, hogy keresnek téged a katonák, nem rejtezkedtél el tőlük ó vértanú, sem a hegyeken, sem a pusztában, hanem imásággal és szeretettel körülvéve magad, bátran átadtad magad a kínzók kezébe, és nagy örömmel irányítottad lépteidet Nikeába, hogy mindenkinek hirdesd az igaz hitet, és megtanítsd, hogy énekeljék Istennek: Alleluja!

8. ikosz

Amikor az ítélőszéken megkérdezett téged a helytartó: KI vagy? Mi a sorsod, és hogy hiszel? Te nem habozva így feleltél neki: Trifon az én nevem, hazám Kompszáda, sors nincs nálunk, hanem hisszük, hogy minden Isten gondviselése által történik. A hitre nézve keresztény vagyok, Krisztus az én erőm és erősségem és dicsőségem és örömöm! Ezt a hitvallásodat hallván, így mondunk téged boldognak ó szent Trifon:

Üdvözlégy, aki bátran álltál az igazságtalan ítélőszék előtt; * Üdvözlégy aki Isten gondviselésébe megerősítetted a híveket; * Üdvözlégy aki megszégyenítetted az életüket sorsra bízó embereket; * Üdvözlégy aki megtanítottál minket, hogy reménységünket mindenben Istenbe vessük; * Üdvözlégy aki magadat állandóan Krisztus szolgájának hirdeted; * Üdvözlégy aki ezzel a hitvallással a hívőknek örömet adsz; * Üdvözlégy aki az istentelenek gyülekezeteit a szent hitvallással elválasztottad; * Üdvözlégy aki az igaz hit megvallásáért az istentelenek rád mért kínzásaitól nem rémültél meg; * Üdvözlégy aki az egyedüli isteni igazságot szerezted meg; * Üdvözlégy aki a hazugságot, és annak atyját: az ördögöt elvetetted; * Üdvözlégy aki Krisztust reménységednek nevezted; * Üdvözlégy aki Őt erősségednek nevezed; * Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülőnek!

9. konták

Hallván az istentelenek hitvallásodat, dühösséggel teltek el, és sebekkel és kínokkal fenyegettek meg téged. Te pedig ó Trifon vértanú, a Krisztusért felvállalt szenvedéseket örömmel tisztelve, el nem hallgatva kiáltottad az éneket Istennek: Alleluja!

9. ikosz

A sokbeszédű Aquilin bölcs, látva, hogy te nem féltél a gonosz fenyegetésektől, mint szelíd juh mutatkozott, keresett, hogy hízelgő szavakkal csábítson el téged; de semmit el nem érve, újra gonosz farkassá változva, megkettőzve fenyegetéseit. Te pedig Isten kegyelme által erős és megingathatatlan maradtál, felindítva a híveket, hogy neked ezeket mondják:

Üdvözlégy, aki a gonosz fenyegetésektől nem féltél; * Üdvözlégy akit a testi halál nem rémített meg; * Üdvözlégy aki nem mondtál le, hogy életedet az igaz hitért feláldozd; * Üdvözlégy aki a tökéletes értelmet abba helyezted, hogy megőrizd az egy Istenben való igaz hitet; * Üdvözlégy, aki nem a földi, hanem a mennyei bölcsességre törekedtél; * Üdvözlégy, aki ellenségednek: a helytartónak üdvösségét kívántad; * Üdvözlégy aki kínzódat az igaz Isten megismerésére vezetni törekedtél; * Üdvözlégy Krisztusnak édes hangú igehirdetője; * Üdvözlégy Krisztus-szerető keresztény; * Üdvözlégy, aki akarattal mentél a szenvedésre; * Üdvözlégy aki ezeket a szenvedéseket Krisztusért, mint kincseket akartad; * Üdvözlégy akit a gonosz kínzások idején isteni fény sugárzott be; * Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülőnek!

10. konták

Hallván téged, hogy mondtad: Az igaz, helyes hitet nem vallók sorsa a kiolthatatlan tűz! nagyon megharagudott Aquilian, és megparancsolta, hogy felfüggesztve verjenek téged ó szent Trifon; te pedig ebben a parancsban az Úr hangját hallottad meg, aki téged a szenvedés hőstettére hívott, felkiálltottál Istenhez: Alleluja!

10. ikosz

Amint a tűztől a gyertya fellángol, úgy lángolt fel lelked ó szent Trifon a téged megszerető Isten iránt, és meghallván a helytartó ellened szóló parancsát, magad vetted le ruháidat, és testedet átadtad a kínzók kezébe, hogy tegyenek meg mindent, amit a helytartó parancsolt. Látva az Isten iránti ilyen buzgóságodat, a hívek mindnyájan mondták:

Üdvözlégy, aki vidámsággal készültél a sebek vállalására Krisztusért; * Üdvözlégy, aki ruháidat levetetted az egykor bűneinkért levetkőztetett Üdvözítőért; * Üdvözlégy, aki jóakarattal adtad magad a kínzók kezébe, Krisztust követve; * Üdvözlégy, akit ők megötöztek és felfüggesztettek a kínzásra; * Üdvözlégy aki Krisztusért gonosz ütéseket kaptál; * Üdvözlégy aki 3 órán ás tűrted a kegyetlen verést; * Üdvözlégy aki kínzás közben sem egy sóhajt, sem egy hangot nem hallattál; * Üdvözlégy aki ütéseket, bilincseket, sebeket, égetéseket és más sokféle szenvedést eltűrtél; * Üdvözlégy aki hallgatagon tűrted az ütéseket, amelyektől sebekkel sebesült meg tested; * Üdvözlégy aki szenvedéseiddel Isten erejét megdicsőítetted; * Üdvözlégy aki türelmeddel a kínzókat megszégyenítetted; * Üdvözlégy aki hőstetteddel a keresztényeket megörvendeztetted; * Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülőnek!

11. konták

Látták türelmedet és hősiességedet ó szent Trifon, és még gyémántszilárdságú erősségedet, és a körülálló emberek dicsőítették a bajnokvezér Krisztus Istent az énekkel: Alleluja!

11. ikosz

Mint erős és megingathatatlan falat látott téged az istentelen bíró, bár nem dicsőítette a neked ilyen erősségedet adó Istent, hanem inkább fenyegetve hajlított téged és hízelgéssel és halálfélelemmel, hogy áldozatot mutass be az ördögöknek. Te pedig ó szent vértanú, mindnyájuk fülébe kiáltván Krisztus hitét, leplezted az üldözők esztelenségét és megmutattad azok bölcsességét, akik Krisztusban hisznek; a helytartó pedig más kínzásokat gondolva ki ellened, megparancsolta, hogy vegyenek le téged az oszlopról, és lovához kötvén, az húzzon maga után. Mi pedig szenvedéseidet dicsőíteni törekszünk:

Üdvözlégy aki testileg megsebesültél és a ló gyorsan vonszolt; * Üdvözlégy aki téli hideget tűrtél; * Üdvözlégy aki megtanítasz minket, hogy a földi bajokban értelmünket Isten felé vigyük; * Üdvözlégy, aki oktatsz minket, hogy e hideg világban az isteni szeretettől égjünk; * Üdvözlégy, aki tettel mutattad meg nekünk, hogyan kell semmibe venni a földön gyorsan elmúló szenvedéseket; * Üdvözlégy, aki telve voltál szeretettel és irgalommal minden ember iránt; * Üdvözlégy aki ilyen szeretetből ellenségeidért imákat ajánlottál Istennek; * Üdvözlégy akit újra börtönbe vetettek és a szennyes fogságban kínokat és fájdalmakat szenvedtél; * Üdvözlégy aki megmutatod, hogy a leggonoszabb földi szenvedések semmik ha Istenhez folyamodnak az emberek és Istenért tűrik a bántalmakat és sebeket; * Üdvözlégy aki örömmel mentél fejed levágására és a lefejezés előtt Istenednek adtad át szent lelkedet Akiért minden gonosz dolgot elvállaltál; * Üdvözlégy, aki lefejezésed előtt imádkoztál mindenkiért, aki megemlékezik rólad és emlékedre szent áldozatot fog ajánlani, hogy hallgassa meg őt az Úr és teljesítse minden kérését; * Üdvözlégy aki halálod után látomásban megparancsoltad, hogy hazádban temessenek el, ezzel megtanítva minket is, hogy hazánkat szeressük; * Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülőnek!

12. konták

Ó szent vértanú, nemcsak a földön voltál segítsége és védelmezője azoknak, akik segítségedet kérik, de halálod után sem szűnsz meg, hogy megmentsd a bajoktól a hozzád hittel és szeretettel menekülőket, mert megmentetted a király haragjától Trifon nemest, amikor hirtelen megjelentél neki lovon, és odaadtad neki az elrepült királyi sólymot. Ez a Trifon solymár pedig azon a helyen ahol neki te a segítséget adtad, hálából megmeneküléséért szent templomot épített nevednek ó Trifon vértanú. Mi pedig megemlékezve az általad történt jótéteményről, hálaadó éneket hozunk Istennek: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve sokféle csodáidat, csodálatos és gyors segítségedet, mert sohasem hagytad el aki hittel, szeretettel és bizalommal buzgón menekült hozzád, hanem mindenkit aki hozzád fordult és szent képed előtt alázatosan imádkozott, a hirtelen bajoktól és betegségektől megszabadítod, életük további idejét jól elrendezed, a bajokat orvosolod, a szomorúságokat megszünteted, és mindenkinek aki a bajokban és fájdalmakban eléd borul, segítséget és könnyebbülést adsz; hálásan így dicsőítünk téged:

Üdvözlégy, aki elfogadod imádságainkat és felajánlásainkat; * Üdvözlégy aki imádkozol értünk Isten trónja előtt; * Üdvözlégy aki számunkra Istentől szüntelenül kegyelmet kérsz; * Üdvözlégy a váratlan bajoktól és gondoktól változatlan megmentésük; * Üdvözlégy a bűneink miatt ránk nehezedő támadásoktól gyors menekvés; * Üdvözlégy aki a fájdalmak miatt ontott sok könnyet felszárítod; * Üdvözlégy aki sok szomorúságot enyhítesz; * Üdvözlégy, mert aki szent képed elé járult, senki sikertelenül nem ment el; * Üdvözlégy aki minden hozzád menekülőt oltalmad és védelmed alá veszel; * Üdvözlégy az egészséget kérőknek gyors gyógyítása; * Üdvözlégy az orvosoktól elhagyottaknak és súlyos betegségük miatt maguknak halált kívánóknak gyors és önzetlen gyógyítása; * Üdvözlégy aki most is és előbb is amikor életben voltál, a megszámlálhatatlan csodák forrása;* Üdvözlégy Trifon, gyors segítője minden hittel és szeretettel hozzád menekülőnek!

13. konták

Ó szent Trifon vértanú, fogadd el ezt a kis egyébként szerető és hálás szívünkből neked hozott imádságunkat; küldd az Úristen felé értünk méltatlanokért mondott buzgó imáidat, a betegeket gyógyítsd, a szomorúakat vigasztald, a tévelygőket térítsd észre, a szegényeknek segíts, és mindazt ami nekünk testi gyógyulásunkra és lelki üdvösségünkre szükséges, kérdd az irgalmas Istentől; egyébként pedig ments meg minket a gonosz ördögöktől, hogy mindig megemlékezve értünk való csodás közbenjárásodra, dicsőítsük Istent Aki nekünk ilyen imádkozót, gyógyítót és csodatevőt adott, énekelve az éneket: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.