Akathiszt a legszentebb és elevenítő Háromsághoz

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Századok örök királya, és ura, minden látható és láthatatlan teremtménynek alkotója, akinek, a Háromságban dicsőített Istennek, a mennyeiek, földiek és földalattiak minden térde meghajol: ezért mi is, mint a te legszentebb nevedre kereszteltek, bár méltatlanok vagyunk, ezt a dicsérő éneket bátorkodunk neked felajánlani, te pedig, mint teremtőnk, gondviselőnk és bírónk, fogadd el szolgáid szavát, és ne vedd el irgalmadat tőlünk, hogy lelkünk mélyéből állandóan mondjuk neked: Szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesett teremtményeidnek a te szent nevedért!

1. ikosz

A dicsőséged trónja előtt álló arkangyalok, angyalok, a Kezdetek és Hatalmak, a Trónok és Uralmak, nem elegendők, hogy kibeszéljék tökéletességed nagyságát: az arcukat elfödő sokszemű Kerubok pedig, és a hatszárnyú Szeráfok, csak félelemmel és szeretettel kiáltanak egymáshoz: Szent, szent, szent a seregek ura, nekünk tehát, akik por, és hamu vagyunk, annál illőbb a hallgatást szeretni, de, nehogy a teremtésünkben és megváltásunkban reánk árasztott kegyelmekről megfeledkezzünk, és hálátlanoknak ne találtassunk, követve a mennyei dicsőítést, hittel és szeretettel mondjuk:

Szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, a megmondhatatlan tökéletességek magassága, és a kifürkészhetetlen titkok mélysége. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki mindenütt vagy és mindent betöltesz, ugyanaz tegnap, és ma és mindörökre. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki mindent megtehetsz, aki hívod a nem-létezőt, mint létezőt, aki letaszítasz az alvilágba, és újra felemelsz. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki az emberek szívét és bensőjét vizsgálod, aki megszámlálod a csillagokat, és mindegyiket nevén hívod. * szent vagy Urunk, Istenünk, akinek minden útja igazság, és minden ítélete együttesen igazolt, és kívánatos. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki az atyák vétkeit a fiakra adod, irgalmazol, és jutalmazol nemzedékről-nemzedékre. * szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesett teremtményeidnek a te szent nevedért!

2. konták

Látván téged Izaiás a magas és fönséges trónon, felkiáltott: szerencsétlen vagyok én, mert ember vagyok, és tisztátalanok az ajkaim, és a seregek urát láttam szemeimmel. Amikor pedig az angyaltól hozott égő parázs érintette ajkait, tisztán dicsért téged, az Atyát, és Fiút, és Szentlelket, az egy Istent. Égesd el, tehát ó legszentebb Háromság, istenséged tüzével a mi sok bűnünk tövisét is, hogy tiszta szívvel mondjuk neked: Alleluja!

2. ikosz

A megérthetetlen értelmet megérteni keresvén, a próféták között nagy Mózes, azt mondta: Mutasd meg nekem arcodat, hogy értelmesen lássalak téged. Te, pedig mondtad neki: Hátamat meglátod, arcom azonban nem mutatkozik meg neked: nem látja meg az ember arcomat, és élve marad. Nekünk azonban, bár méltatlanok vagyunk, méltóztattál magadat kinyilvánítani egyszülött Fiad személyében: ezért hálásan mondjuk:

Szent, szent, szent, vagy Urunk, Istenünk, a Szeráfok tűzlángú szeretete és a Kerubok igen ragyogó bölcsessége. * szent vagy Urunk, Istenünk, a mennyei Királyi Székek legfőbb királya, és a világ feletti Uralmak legigazabb Ura. * szent vagy Urunk, Istenünk, a fensőbb Erők legyőzhetetlen erőssége, és a mennyei Hatalmak mindenható hatalmassága. * szent vagy Urunk, Istenünk, az Arkangyalok igen örvendetes hirdetése, és az angyalok el nem hallgató szózata. * szent vagy Urunk, Istenünk, az értelmes Kezdetek fő-kezdete, és az összes többi mennyei rendek hatalmas parancsolója. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki egyedül bírod a halhatatlanságot, és megközelíthetetlen fényben élsz, választottaiddal pedig, mint barátaiddal színről-színre beszélgetsz. * szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesett teremtményeidnek, a te szent nevedért!

3. konták

Kimondhatatlan hatalmad erejével mindent fenntartasz, kifürkészhetetlen bölcsességed Igéjével mindent elrendezel, ajkaid Lelkével mindent éltetsz és megörvendeztetsz, ó hármasfényű Alkotó. Felmérted az eget tenyérrel, a földet arasszal, minden teremtményt hordozol és táplálsz, és nincs, aki elrejtőzhetne mindenható jobbodtól, és tekintetedtől: ezért, minden magasságbeli és lenti erőkkel leborulva, meghatottan mondjuk neked: Alleluja!

3. ikosz

Mivel az egész teremtés parancsod alattvalója, mindenütt megmutatod gondviselésed és megszámlálhatatlan tökéletességed nyomait: ezért, látva kimondhatatlan dolgaidat, és az örök erőt és istenséget, amelyeket a teremtményekből megfontoltunk, csodálattal és örömmel mondjuk:

Szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, a látható és láthatatlan dolgok hatalmas Teremtője, és a jelen és jövő dolgok kegyes Alkotója. * szent, szent, szent, vagy Urunk, Istenünk, aki négy elemből állítottad össze a teremtményt, és négy évszakkal koszorúzod meg az év körét. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki megparancsolod a Napnak, hogy világítson nappal, és a holdnak, hogy a csillagokkal világítsa meg az éjszakát. * szent vagy Urunk Istenünk, aki kivezeted a szeleket kincstáraidból, felruházod az eget felhőkkel, és esőt és harmatot küldesz a hőség enyhítésére. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki felövezed a halmokat örömmel, a völgyeket vidámsággal, felékesíted a mezők liliomait, és megkoszorúzod a mezőket kalászokkal. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki ételt küldesz a holló-fiaknak, megitatsz minden mezei vadat, és irgalmadat elhelyezed minden művedben. * szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesetteknek a te szent nevedért!

4. konták

A lélek-ölő eretnekség viharát bírván belül, a második Júdás, az esztelen Árius, tagadta, hogy te az Isten Fia, egyike vagy az isteni Háromságnak: mi pedig, bár más az Atyának, más a Fiúnak, és más a Szentléleknek személye, ezt mondjuk: Szívvel és ajkainkkal megvalljuk, hogy az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek egy az istensége, egy az ereje, örök a fönsége, és mint a hármasnapú fény által a keresztvízben megvilágosodva, az Atya, és Fiú és Szentlélek egy Isten előtt borulunk le, mondva: Alleluja!

4. ikosz

Hallván az Anyaszentegyház pásztorai és tanítói, Áriust, mint gonosz farkast, aki betört Krisztus szellemi nyájába, és elragadta a juhokat az igaz hit igaz megvallásától, összegyűlvén Nikeába zsinatra, Krisztust Istennek, és nem teremtménynek vallva, és a Fiút az Atyával és Szentlélekkel egyenlő módon tisztelve, nagy hangon felkiáltottak:

Szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, Atyaisten, Fiúisten és Szentlélekisten, egy igaz Isten, és nem három Isten. * szent vagy Urunk, Istenünk, teremtetlen Atya, teremtetlen Fiú és teremtetlen Szentlélek, összesen egy nem-teremtett, és nem három külön nem-teremtett. * szent vagy Urunk, Istenünk, a Fiút öröktől fogva szülő Atya, az Atyától idők előtt született Fiú, az Atyától öröktől származó, de nem született Szentlélek. * szent vagy Urunk, Istenünk, minket a nemlétből létre hozó Atya, keresztjével minket, elbukottakat megváltó Fiú, és kegyelmével mindenkit megszentelő és megelevenítő Szentlélek. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki kegyeskedtél lelkünkben, szellemünkben és testünkben lakásodra három-részes hajlékot készíteni, és nem engeded, hogy a bűn által bennünk örökre lerombolódjon. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki háromszemélyű lényed jelét kezed minden művében, a látható és láthatatlan világban elhelyezted. * szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesett teremtményeidnek a te szent nevedért!

5. konták

Kezdetnélküli, és mindenható Háromság, a te képedre és hasonlatosságodra alkotva minket, megparancsoltad, hogy előtted kedves dolgokat cselekedjünk: mi pedig szerencsétlenek, gonosz akaratunkat szeretve, megvetettük a keresztségi fogadalmat, képedet beszennyeztük: most pedig hozzád futunk és imádkozunk: add nekünk kegyelmedet, végy ki bennünket a látható, és láthatatlan ellenségek kezeiből, és üdvözíts minket, amilyen módokon csak tudsz, hogy mindörökre mondjam neked: Alleluja!

5. ikosz

Látva az értelmet meghaladó tökéletességeidet és kimondhatatlan jótéteményeidet Ádám szegény fiai iránt (mert benned, a három személyű Istenben igazán hívő, lelkileg halott feléled, a lelkiismeretében beszennyezett megtisztul, az elveszett üdvözül), az általad teremtett hálás értelemmel, hálás szívvel, hálás ajkakkal, térdeinket meghajtva mondjuk:

Szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, aki háromszemélyű tanácsodban határoztad el, hogy megteremted az embert, és földből vett testébe ajkaidból bele lehelted az élet leheletét. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki képeddel és hasonlatosságoddal Ádám személyében mindnyájunkat megtisztelsz, és a gyönyörűség paradicsomának örököseivé rendeltél. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki az értelem folytán minden látható dolognál magasabbra emeltél minket, és minden földi teremtményt lábaink alá aláztál. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki az élet fáját nekünk ételül ajándékoztad, és a halhatatlanság ajándékával minket meggazdagítottál. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki, a törvényt áthágó ősszüleinket a bűnbeesés után sem hagytad el, hanem az üdvösség reményében nyíltan az édenkertet telepítetted. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki minket is kivezettél anyán k méhéből, és az Evangélium kegyelmével a születés után megvilágosítottál. * szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesett teremtményeidnek a te szent nevedért!

6. konták

Az igazság hirdetője, és a te szent neved buzgólkodója, a csodálatra méltó Illés, az angyaltól hívatva megállt a Hóreb hegyén: hegyeket ledöntő erős szél volt, nagy vihar volt és égető tűz, de nem ebben látott téged: és a tűz után a könnyű hűvösség hangja volt, és abban az Úr, mert ruhájával arcát eltakarva, vidámsággal és félelemmel mondta: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogtattad világosságul az egész világnak hármasfényű istenséged ragyogását, elűztél minden bálványbeli tévedést, háromszemélyű Istenem, és Uram, az egész emberi nemet a pogányság hosszú sötétségéből az evangélium csodás fényére vezetted: általa megvilágosítva dicsőítjük érettünk való mindenható gondviselésedet, mondván:

Szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, aki a bűn által végképp elromlott teremtményedet a vízözönnel emésztetted el, és Noé személyében megújítottad az egész emberi nemet. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki elválasztottad a hívők atyját, Ábrahámot a pogányok keveredésétől, és utódjában az igaz Egyházat megalapítottad. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki kivezetted népedet Egyiptomból, őket a pusztában mannával tápláltad, és bevezetted a tejjel és mézzel folyó földre. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki támasztottad Dávidot, a Lelkeddel eltelt prófétákat, és általuk Izraelben az ígért Megváltóba vetett hitet megőrizted. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki a vétkezett népet a babiloni fogság által megbüntetted, és elrendelted, hogy annak végén újra Jeruzsálembe térjen. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki az atyák hagyományában élő Makkabeusokat a halálig állhatatosaknak mutattad, és a Törvény alatt levő Egyházat, mint mennyasszonyt, a szeretett Vőlegény megérkezéséig tisztán megőrizted. * szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesett teremtményeidnek a te szent nevedért

7. konták

Meg akarván mutatni az emberi nem iránt szereteted és irgalmad nagyságát, amikor eljött az idők teljessége, elküldted egyszülött Fiadat, aki asszonytól lett, a Törvény alá vettetett, hogy a Törvény alatt levőket megváltsa, aki, mint ember, a földön élve és minket keresztjével megváltva, felemelkedett az égbe, ahonnan, ígéretét teljesítve, elküldte nekünk legszentebb Lelkét, hogy mindnyájan mondjuk: Alleluja!

7. ikosz

Csodálatos, és valóban új csodát mutattál, magasságokban csodálatos Uram, amikor a Szentléleknek választott tanítványaidra és apostolaidra való leküldése után, elküldted őket igehirdetésre az egész világ számára, hogy hirdessék a legszentebb Háromság nagy nevét, és minden népet nyerjenek meg a hit engedelmességére. Ezért, elcsodálkozva Istentől sugalmazott szavaik erején, és tevékenységén, örömmel mondjuk:

Szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, aki kiválasztottad az erőtleneket, a világ nemtelenjeit és megvetettjeit, hogy megszégyenüljenek az erősek, dicsőségesek, és bölcsek. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki fellelkesítetted a vértanúk megszámlálhatatlan seregét, hogy a kínok és halál sokaságával pecsételjék meg az evangélium igazságát, és Krisztus kegyelmének erejét. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki a társ-apostol Konstantin szívét a kereszt jelével meghajlítottad, és ez által a keresztények iránt való gonosz üldözésnek véget vetettél. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki az istenhordozó atyák 7 egyetemes zsinatával, mint 7 oszloppal, az Egyházat körül vetted, és az eretnek-támadásnak hozzá férhetetlennek alkottad. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki a jámborság isteni bölcsességű tanítóinak és nagy harcosainak, mint az Egyház egén világító csillagoknak megengedted, hogy felragyogjanak. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki az orosz föld urát:Vladimirt is az igaz hit világosságára tanítottad meg, és ez által egész országunkat a sokistenség csábításától megszabadítottad. * szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesett teremtményeidnek a te szent nevedért!

8. konták

Különösen és csodálatosan látott meg téged Ábrahám, a mambrei tölgyfánál, három férfi alakjában, mint egyhez beszélve mondta: Uram, ha kegyelmet találtam előtted, ne kerüld el szolgádat: tehát háromnak, a neki három személyben megjelenő Atyának, és Fiúnak és Szentléleknek: a lényegében egy Istennek, a földig meghajolt, mondva: Alleluja!

8. ikosz

Mindenütt egészen jelen vagy, és mindig, nem csupán megszámlálhatatlan erőd hatalmasságával, hanem, a minden teremtményedről való mindenható gondoskodásod gazdagságával is: nekünk, pedig, amint mondta a te Fiad, minden hajunk szála is ismeretes előtted, hogy közülük egy sem esik le akaratod nélkül: ez által, gondviselésedben reménykedve, bátorsággal és szeretettel mondjuk:

Szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, aki, jó akaratúlag akartad, hogy az egész emberi nem váljon szét törzsekre és nyelvekre, és mindenkinek megmutattad helyét, és életének idejét. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki által a királyok uralkodnak, és az erősek igazságot írnak, őrizd meg választottaidat, mint szemed fényét. * szent vagy Urunk, Istenünk, akitől minden bölcsesség és értelem származik, minden erősség, és erő, minden egészség és ékesség. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki igazítod, és sötétté teszed a harcokat, győzelemmel koronázod meg az igaz fegyvert, az igaztalant pedig, a győzelmek között megsemmisülésre rendeled. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki jeleket adtál a mennyben és a földön, tüzet, sebet, és éhséget küldtél az emberekre, hogy ne tévedjenek el mindvégig, utaidtól. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki felemeled a földről az alázatosokat, hogy néped fejedelmeivel ültesd le, és leveted a gőgösöket, hogy helyüket nem lehet találni. * szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesett teremtményeidnek a te szent nevedért!

9. konták

Az egész Természet, magasban, és lent, szüntelen dicsőit téged, örök Teremtőt és Istent, a mennyben egyesek éjjel-nappal hangoztatják: Szent, szent, szent, mások pedig, koronáikat lábaid zsámolyához teszik le, mi pedig, mint örök dicsőséged képével felékesítettek, a földön minden teremtménnyel hozzád imádkozunk, és tőled nagy és gazdagkegyelmeket várunk, mondván: Alleluja!

9. ikosz

A nagyhírű bölcsek, bár értelmükkel sokat fáradnak a legszentebb Háromság titkának kifürkészésében, de nem tudják megérteni, hogy lényegénél fogva miként egy az Isten, három tökéletes személyben: mi pedig, egyedül ezt hisszük és valljuk, hogy honnan? Nem vizsgáljuk, és a három isteni személy közül bármelyiknek irántunk való megszámlálhatatlan jótéteményét jól ismerve, hittel és hálaadással mondjuk:

Szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, aki igazságos ítéleteddel mindnyájunknak elrendelted, hogy a földbe, amelyből vétettünk, térjünk vissza, és a feltámadás napján újra abból keljünk fel. * szent vagy urunk, Istenünk, aki elrendelted a Napnak, holdnak és csillagoknak, hogy egykor homályosodjanak el, a földnek, és mindennek, ami rajta van, tűz által változzon át, hogy helyükön új ég és új föld jelenjen meg, amelyekben az igazság él. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki napot rendeltél, amelyen ítéletre kel fel minden nemzedék, és nyelv, hogy mindenki visszakapjon tettei szerint. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki a megfizetés napján azt fogod mondani az igazaknak: Jöjjetek Atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot! Szent vagy Urunk, Istenünk, akitől a megátalkodott bűnösök akkor félelemmel hallják: Távozzatok tőlem, átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és angyalainak készült! Szent vagy Urunk, Istenünk, aki megígérted, hogy Egyházadat a világ végéig megingathatatlanul megőrzöd, hogy az alvilág kapuitól is legyőzhetetlen maradjon. * szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesett teremtményeidnek, a te szent nevedért!

10. konták

Meg akarván menteni a világot, megjelentél a Jordán folyónál ó Szentháromság: az Atya a mennyből jövő hangban, a Fiú emberi formában, keresztséget vévén fel a szolgától, a Szentlélek, leszállva a Keresztelkedőre galamb képében, ez által megtanultuk, hogy a három személyben: az Atyába, és Fiúban, és Szentlélekben létező egy Isten nevére világosítsunk meg minden e világra jövő embert, mondva: Alleluja!

10. ikosz

Örök Király, aki felragyogtatod Napodat a jókra és gonoszokra, szereted az igazakat, a bűnösökön, pedig könyörülsz, mosd le lelki és testi szennyünket, méltasd lakásodat bennünk, bár méltatlan szolgáid vagyunk, elkészíteni, emészd el tisztátalan gondolatainkat, irtsd ki illetlen tetteinket, igazgasd nyelvünket, hogy előtted kedves dolgokat beszéljen, hogy tiszta szívvel, és ajkakkal, meghatottsággal mondjuk:

Szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, akiről az apostolok kara nyíltan beszél, akire a próféták gyülekezete nagyon néz. * szent vagy Urunk, Istenünk, akit a vértanúk serege, áhítattal vall meg, és az atyák serege legszentebb nevedet dicsőíti. * szent vagy Urunk, Istenünk, akihez a puszta lakók sokasága mindig sóhajt, akitől a böjtölők tettei megkoronáztatnak. * szent vagy Urunk, Istenünk, akinek a főpapok és pásztorok hálásan ajánlják éneküket, aki által az egyetemes tanítók üdvösségünkre bölcselkednek. * szent vagy Urunk, Istenünk, fogadd el a minden szentek értünk való imáját és közbenjárását, de még inkább a kezeit hozzád kiterjesztő legszentebb Szüzet. * szent vagy Urunk, Istenünk, végy körül minket szent angyalaiddal, és űzd el tőlünk a gonoszság ég alatti szellemeit. * szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesett teremtményeidnek a te szent nevedért!

11. konták

Elerőtlenűl minden ének, amely köteles hálaadást kíván neked a Háromságban dicsőített Istennek adni mindenkiért, és mindenért, mert nem található sem értelem, amely képes lenne kiterjeszkedni gondolatával reánk árasztott irgalmad sokaságára, sem szó, hogy méltón kibeszélje azokat, mindazon által mind azért, amiket láttunk, és amiket nekünk adtál, legyen neked részünkről, ó legszentebb Háromság, a hálaadás, tisztelet, és dicsőség, amelyekről Te magad tudod, hogy fönségedhez és hozzád méltóak, mi pedig imádva téged, alázattal és szeretettel mondjuk: Alleluja!

11. ikosz

Téged, az ígéreteidben fényességet árasztó világosságot, aki nekünk a tudatlanság sötétségében levőknek jövendő sorsunkat illetőleg, megjelentél, hálásan megvallva, és egyszülött Fiad által hirdetett boldogságok közül csak egyiket is megkapni kívánva, meghatottsággal, és hittel valljuk:

Szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, aki választottaidnak javakat készítettél, amelyeket szem nem látott, fül nem hallott, és amelyek emberi szívünkbe fel nem hatoltak. * szent vagy Urunk, Istenünk, akit minden tiszta szívű meglát, úgy, ahogy van és meg tudja hogy Előtte mindenki ismeretes. * szent vagy Urunk, Istenünk, akiben minden, igazságot éhező és szomjazó megtalálja egyáltalán nem szegény kielégülését. * szent vagy Urunk, Istenünk, akitől a békességet teremtők, mint a mindenkit megbékéltető egyszülött Fiad követői, szeretett fiaknak hívatnak. * szent vagy Urunk, Istenünk, akitől a szelídek elnyerik a földet, és a lelki szegények végtelen országot találnak. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki az irgalmasoknak örök irgalmasságot ígértél, és végtelen örvendezést a síróknak. * szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesett teremtményeidnek a te szent nevedért!

12. konták

Mindenható kegyelmedet ajándékozd nekünk legszentebb Háromság, fogadd el bűneink megvallását dicsőséged fönsége előtt, tekints sóhajtásainkra, küld le ránk az irgalom és könyörület Lelkét, hogy lélekben és testben megtisztulva, méltók legyünk elitéltetés nélkül hozzád kiáltani a földön, amint kiáltják az angyalok a mennyben: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve a te minden embert szerető üdvgondozásodat, dicsőítünk téged mindnyájan, kezdet nélküli Háromság, hiszünk az egy Atyaistenben, Fiúistenben, és Szentlélekistenben, Rajtad kívül más urat nem ismerünk, hozzád jövünk, és hozzád imádkozunk, mondván:

Szent, szent, szent vagy, Urunk, Istenünk, légy nekünk üdvösségünkre, hogy ne féljünk semmi rossztól, és életünk védelmévé, hogy ne rémüljünk meg semmiféle ellenségtől. * szent vagy Urunk, Istenünk, aki a bánkódó bűnösöket üdvözíted, üdvözíts azért minket is, sokat vétkezetteket. * szent vagy Urunk, Istenünk, sokasítsd meg mindenki felett irgalmadat, sokasítsd meg azt rajtunk is, és irgalmazz nekünk, mert erőtlenek vagyunk. * szent vagy Urunk, Istenünk, hosszabbítsd meg nekünk az időt a bűnbánatra, és ne ítélj el minket a gyümölcstelen fügefával való kivágásra. * szent vagy Urunk, Istenünk, ments meg minket a világtól, testtől, és ördögtől jövő kísértésektől, és erősíts meg az irántad való hitben és szeretetben. * szent vagy Urunk, Istenünk, méltass minket, hogy színről-színre meglássunk téged, és bemenjünk a te fényes csarnokodba, a Bárány menyegzőjére. * szent, szent, szent vagy Urunk, Istenünk, irgalmazz nekünk elesett teremtményeidnek a te szent nevedért!

13. konták

Ó legszentebb, elevenítő, feloszthatatlan, és mindenható Háromság: Atya, és Fiú, és Szentlélek, egy igaz Istenünk, és Teremtőnk! Fogadd el jelen hálaadásunkat, küldj nekünk kegyelmet és erőt szent trónusod magasságából, hogy legyőzve minden testi kívánságot, minden jámborságban és tisztaságban éljünk napjaink végéig, nagyon dicsérve a te legszentebb nevedet, és mondva: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták