Akathiszt Úrjelenésre

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Választott hadvezér, égnek és földnek királya, látván téged, megvilágosítónkat a Jordánban a szolgától keresztelve, az egek megrémültek, és az egész föld megremegett, az angyalok, pedig csodálkoztak, és az egész teremtés örvendezett. Mi pedig, méltatlanok, hálásan kiáltjuk neked: a bűnösöknek és vámosoknak jelentél meg, hogy lemosd vízzel az emberek bűneit. * Dicsőség néked a Jordánban megkeresztelkedett, és az egész világot megvilágosító Isten fia, dicsőség néked.

1. ikosz

Jöjjetek most elő angyali erők, látván a Jordán hullámaihoz jövő Úr Krisztust, hogy Ádám bűnét letisztítsa, és, szemlélvén Istennek ilyen nagy titkát, félelemmel dicsőítsétek az ő nagy leereszkedését, hogy, mint Isten, hasonlóvá lett az emberekhez, és aki egyáltalán nem ismeri a bűnt sem, eljön, mint Isten báránya, elvenni az egész világ bűneit. Ezért, dicsőítve Krisztus isteni megjelenését, énekeljetek neki, mint Betlehemben is, ilyen dicsőítéseket:

Dicsőség néked Isten fia, aki az Atyától a mennyből e világra jöttél, * dicsőség néked fölséges Isten, aki a szolga alakjáig is leereszkedtél. * Dicsőség néked, világ Üdvözítője, aki mint ember, a Jordánhoz jöttél keresztelkedni, * dicsőség néked, a teremtés megvilágosítójának, mivel, mint új Ádám, az elbukott Ádám bűneit magadra vetted. * Dicsőség néked, kezdetnélküli világosság, aki a megvilágosítás nagy fényét akartad a Jordánban az egész világnak felragyogtatni, * dicsőség néked, igazság Napja, aki, istenjelenésedben a kegyelem fényességet hozó reggelét kívántad az embereknek adományozni. * Dicsőség néked, aki eljöttél, hogy a világot az ősi csábítástól megmosd, * dicsőség néked, aki megmutattad nekünk a jámborság nagy titkát. * Dicsőség néked, aki nekünk a sok vízzel nagy csodákat tettél, * dicsőség néked, aki az egeket és az egész földet az értelem világosságával megvilágosítottad. * Dicsőség néked, aki elsüllyesztetted a szellemi fáraót a Jordán habjaiban, * dicsőség néked, aki a keresztség vizében új embereket vezettél el az örök életre. * Dicsőség néked, a Jordánban megkeresztelkedett, és az egész világot megvilágosító Isten fia, dicsőség néked.

2. konták

Látván lélekben isteni előhírnököd, Krisztus, a világba jöveteledet, előjött a pusztából a Jordánhoz, világosan kiáltva az embereknek: Közel van és megjelent megváltásunk, térjetek meg, és tisztuljatok meg vízzel, és, igyekezzetek, hogy találkozzatok vele, hogy tiszta gondolatoktól megvilágosodva, tiszta lélekkel és szenny nélküli ajkakkal, vidáman énekeljétek neki: Alleluja.

2. ikosz

Mennyei értelmet mutatván magában, a világosság tartója, a nagy előhírnök, az embereknek kiáltotta: tisztuljatok meg, mert eljön a sötétségből a világot megváltó Krisztus, hogy feloldozza az elsőnek teremtett Ádám elitéltetését. Örvendezzen a Jordán pusztája, és virágozzék, mint a liliom, az egész föld most prófétailag örvendezzen. Készítsétek el az Úr útját, és tegyétek egyenesekké Istenünk ösvényeit, mindnyájan, így kiáltsátok neki örvendezve:

Dicsőség néked kimondhatatlan világosság a világosságtól, aki megjelentél a világnak, * dicsőség néked megfoghatatlan Ige, akit a te hangod, az előhírnök előre hirdetett. * Dicsőség néked, tisztító tűz, akinek tevékenysége által minden tisztátalanság megsemmisül, * dicsőség néked, kegyelmes forrás, aki által az egész emberi természet megszentelődik. * Dicsőség néked, ég és föld alkotója, aki a szolgától akartál megkeresztelkedni, * dicsőség néked, egyszülött Fiú, aki kegyeskedtél megjelenni a Jordánban. * Dicsőség néked, igazság királya, akinél az előhírnök félt, hogy saruja szíját megoldja, * dicsőség néked, teremtés ura, akinek az egész emberi nem örvendezett keresztelésedben. * Dicsőség néked örök Isten, mert megjelenésed megszenteli, és értelmessé teszi a kisdedeket, * dicsőség néked világ fényessége, mert eljöveteled fölvilágosítja, és bölcsekké teszi a vakokat. * Dicsőség néked, mert nálad van az élet forrása, * dicsőség néked, mert világosságodban látjuk meg a világosságot. * Dicsőség néked a Jordánban megkeresztelkedett és az egész világot megvilágosító Isten fia, dicsőség néked.    

3. konták

Istenséged erejét, Krisztus, megértve az előhírnök, amikor félelemmel meglátott téged, hogy a Jordánhoz jössz, lelkében örvendez, és remeg, kezével mutatva rád, és mondja az embereknek: Ő menti meg a világot az enyészettől. Ő szabadít meg minket a szomorúságtól. Ő, szolgák helyett Isten fiaivá tesz bennünket. Ő, a sötétség helyett az isteni keresztség vizével megvilágosítja az embereket. Íme, a világ bűneit elvevő Isten báránya, vele találkozván, énekeljük: Alleluja.

3. ikosz

Az irgalom gazdagságát bírván, a bűnösökhöz és a vámosokhoz jöttél a Jordán folyóhoz, Jézus, mert nem tűrted, hogy nézd az ördögtől kínozott emberi nemet, hanem eljöttél, hogy újra szólj az elbukott Ádámhoz: „Hol vagy? Ne rejtőzz el tőlem. Látni akarlak téged, bár ruhátlan, és szegény vagy, és így lettem hasonlóvá hozzád, hogy ne szégyenkezz.” Ezért hirdetjük nagy lealázkodásodat, énekelve neked ilyeneket:

Dicsőség néked jó pásztor, aki az eltévedt juhot akartad felkeresni, * dicsőség néked egyszülött fiú, aki eljöttél, hogy őt vállaidra vedd. * Dicsőség néked megmérhetetlen irgalom, aki fentről lejöttél az elbukott emberekhez, * dicsőség néked kimondhatatlan szeretet, aki a kétségbe esett embereket újra felvitted. * Dicsőség néked, aki a fáradt kezeket a szegényeknek megerősítetted, * dicsőség néked, aki az ellankadt térdeket a gyengéknek meggyógyítottad. * Dicsőség néked, aki a szomjazó pusztát, mint a Libanont megörvendeztetted, * dicsőség néked, aki a Jordán pusztáját, mint a Kármelt beharmatoztad. * Dicsőség néked irgalmas, mert a füstölgő mécsbelet nem oltod ki, * dicsőség néked hosszan tűrő, aki a repedezett nádszálat nem töröd el. * Dicsőség néked, aki eljöttél keresni és üdvözíteni az elveszetteket, * dicsőség néked, aki az eltaszított Ádámot akartad hívni. * Dicsőség néked a Jordánban megkeresztelkedett, és az egész világot megvilágosító Isten fia, dicsőség néked.

4. konták

A kételkedő gondolatok viharától volt eltelve az előhírnök, Krisztus, király, amikor te, mint ember, a folyóhoz mentél, és a szolgai keresztséget tőle felvenni akartad, mondván: terjeszd ki kezedet, és érintsd meg fejemet, és minden félelmet távoztass el, teljesítve a parancsolt dolgot. Remegett akkor az előhírnök, és felkiáltott, mondván: Miért jöttél a szolgához, Uram, aki nem ismered a bűnt? Miért parancsolod nekem, ami engem felülmúl? A mennyei magasságok semmiképp sem vizsgálták a csillagok számát, sem a földet nem mérték meg semmiképp. Hogyan keresztelem meg a teremtést kezében hordozót? Hogyan világosítja meg, a gyertyatartó a fényt? Hogyan teszi kezét a szolga az uralkodóra? Nekem kell tőled megkeresztelkedni, hogy énekeljem neked: Alleluja.

4. ikosz

Hallván az emberszerető Uralkodó az előhírnök alázatos szavainak fönségét, és látva félelmét, mondta neki: János, jó hogy félsz előttem, egyébként, hagyd ezt most, és tedd félre félelmedet, szolgálnod kell nekem, mert így illik nekünk teljesíteni minden igazságot, hogy bennem az emberek bűnei megtisztuljanak. Ezt az emberszerető szavadat fogadva, szeretettel énekelünk neked így:

Dicsőség néked Krisztus, igaz világosság, mert az irgalom és az igazság benned találkoznak, * dicsőség néked igazság királya, mert az igazság és a béke benned megcsókolják egymást. * Dicsőség néked édességes Jézus, mert igazságod Betlehemben a földről felragyogott, * dicsőség néked irgalmas Üdvözítő, mert igazságosságod a Jordánban a mennyből lehajolt. * Dicsőség néked megtisztulásunk, mert a keresztség vizében bennünket a hónál inkább fehérré teszel, * dicsőség néked megvilágosulásunk, mert a kegyelem folyamaival bennünk tiszta szívet teremtesz. * Dicsőség néked, aki leereszkedéseddel meghajlítottad az egeket, fejedet az előhírnök keze alá hajtani akartad, * dicsőség néked, aki vizekkel befödöd a magasságokat, a Jordán folyóban elmerülni kegyeskedtél. * Dicsőség néked erők ura, akitől minden fél, és remeg, aki megparancsoltad az előhírnöknek, hogy a nagy félelmet tegye félre, * dicsőség néked, irgalmasság atyja, akinél a kegyelem mérhetetlen, és kifürkészhetetlen, aki kegyeskedtél a világ bűneit kegyelmeddel betakarni. * Dicsőség néked, Szűztől született Üdvözítőnk, látogass meg minket kimondhatatlan leereszkedéseddel, * dicsőség néked Krisztus Istenünk, aki megjelentél az egész világnak, világosíts meg minket isteni megjelenéseddel. * Dicsőség néked a Jordánban megkeresztelkedett és az egész világot megvilágosító Isten fia, dicsőség néked.

5. konták

A jóságnak Istentől kiáradó hulláma lévén, Uram, a Jordán habjaiba léptél, hogy a vízzel lemosd az emberi bűnt. Rémület volt látni, hogy az ég és föld teremtője a vízbe merült, és a szolgától a keresztséget felvette. Az angyali erők csodálkoztak, a Jordán folyó, pedig vissza tartotta hullámait, nem tudván eltűrni, a vizének hullámait megemésztőt, mert nem szokása neki, hogy a Tisztát mosogassa, és a Bűntelent törülgesse. Ezért, vigadj Jordán folyó, és örvendezzenek a források, és tavak, és minden mélység, és a tenger, mert megszentelődik ma a vizek természete, megszabadulva a sötétségnek ott rejtőző fejedelmétől, és az egész teremtés hadd énekelje velünk, örvendezve: Alleluja.

5. ikosz

Látván téged a teremtés urát az isteni János, a vízbe merülve, hogy az egész világ bűneit bele merítsd, és ruhátlanul, hogy Ádám mezítelenségét újra felöltöztesd a dicsőség ruhájába, lelkében megremegett, és felkiáltott hozzád a világ bűneit megtisztító Isten bárányához: „Nem merem megérinteni fejedet, Uram, magad szentelj meg és világosíts meg, mert te vagy az élet és a világosság, és a világ békéje.” De, szavad szerint, félelemmel feltettem jobb kezemet isteni fejedre, és megkeresztelve téged a bűn nélkül levőt, örömmel hangoztattam neked ezeket:

Dicsőség néked Isten báránya, aki eljöttél, hogy az egész világ bűneit elvedd, * dicsőség néked irgalmas Üdvözítő, aki minden ember bűnét akartad a Jordán vizében elmeríteni. * Dicsőség néked, aki minket megmostál a bűnös szennytől, * dicsőség néked, aki Ádám bűnét feloldoztad. * Dicsőség néked, aki a földön való istenjelenéseddel minden embert megörvendeztettél, * dicsőség néked, aki a Jordánban való keresztségeddel az egész világot megvilágosítottad. * Dicsőség néked, aki értünk egészen a szolga alakjáig megalázkodtál, * dicsőség néked, aki szegénységeddel bennünket gazdaggá tettél. * Dicsőség néked, aki megalázkodásoddal az ellenséges uralmakat mindvégig levetetted, * dicsőség néked, aki megtanítottad, hogy Isten országa a te keresztségedben a földön nyíltan megkezdődött. * Dicsőség néked, aki az elesett embereknek az üdvösség útját a Jordánban megmutattad, * dicsőség néked, aki az istenismeret világosságát híveidnek ott felragyogtattad. * Dicsőség néked, a Jordánban megkeresztelkedett és az egész világot megvilágosító Isten fia, dicsőség néked.

6. konták

A csodálatos szónok, és előhírnök, János, sokat beszélt a közeledő embereknek, hogy készítsenek neked utat, Uram, egyébként elhallgatott, amikor te a Jordánhoz közeledtél, mert, te magad mondtad neki: „Nem mondom neked: mondd nekem azt, amiket mondasz a törvényszegőknek, és tanítasz a bűnösöket, csak, keresztelj meg engem hallgatva.” Mert nem illett, hogy emberi szó hangozzon el, amikor eljött az Isten Igéje, és ilyen nagy titkot teljesít, amikor Isten angyalai félelemmel álltak előtte, és az egész teremtés remegett. Ezért, mi is, mély hallgatagságban és nagy istenfélelemmel hangoztatjuk szívünkben: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott az egész világnak a Jordánban a nagy megvilágosodás, és a félelmetes titok, amikor, Urunk, Krisztus, megkeresztelkedvén Jánostól, azonnal feljöttél a vízből, magaddal együtt felhozva a világot, és íme, megnyíltak neked az egek, amelyet előbb Ádám bezárt a maga és a tőle származók előtt, hogy, ismét, újjá születve, és általad az emberek megtalálják a felmenetelt a paradicsomi hajlékokba, ahol örömmel énekeljék neked ezeket:

Dicsőség néked, világ királya, aki az ellenséges válaszfalat leromboltad, * dicsőség néked, kegyelem megadója, aki az engedetlenség miatt bezárt édenkertet újra megnyitottad. * Dicsőség néked, aki a bűn miatt bezárt eget a Jordánnál bemutattad, hogy újra nyitva áll, * dicsőség néked, aki megígérted, hogy a le- és felszálló angyalokat mostantól látni fogják. * Dicsőség néked, aki leszállásoddal az egeket a földig meghajtottad, * dicsőség néked, aki keresztelkedésed által a földet az egekig vitted fel. * Dicsőség néked, aki az egek megnyitásával kimondhatatlan isteni titkokat tártál fel az egész világ előtt, * dicsőség néked, aki a felső világ megjelenésével, Isten legszentebb áldását adtad minden hívőnek. * Dicsőség néked, aki Illés idejében az eget bezártad, ne zárd be előttünk irgalmasságod ajtóit, * dicsőség néked, aki a Jordánnál az egeket megnyitottad, nyisd meg előttünk isteni dísztermed ajtóit. * Dicsőség néked, aki keresztelésedkor kinyilvánítottad előttünk az emberszeretet mélységét, emelj fel a föld mélységéből mindenkit, aki az ellenséges kétségbeesésig oda jutott, * dicsőség néked, aki választottaid számára megteremtetted a bemenetelt a harmadik égig, vigyél fel a mennyei hajlékokba minket is, akik a bűn mélységébe estünk. * Dicsőség néked a Jordánban megkeresztelkedett és az egész világot megvilágosító Isten fia, dicsőség néked.

7. konták

Kívánva megmenteni a bűnökben elvesző világot, az emberszerető Úr, megmutatta háromságos istenjelenésének nagy titkát, és, amint a világi lét kezdeténél Isten Lelke lebegett a vizek fölött, mint az élet megadója, úgy, Uram keresztelésednél is, amikor a Jordán folyóban akartad megújítani és megvilágosítani az elvesző emberi nemet, és a velünk együtt teremtett egész teremtést, ugyanaz a Szentlélek lejött a nyitott mennyből galamb képében, és megpihent fölötted, Urunk, mint új Ádámon, hogy, ettől kezdve, a víz fürdője által újjászületett emberekben benne maradjon, hogy így a magasból jövő erőtől megárnyékozva, a lélek megújulására kezdjenek járni, énekelve Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Új teremtményt mutattál fel, teremtés Ura, a Jánostól való üdvösséges keresztelkedésedben, mert, amint Noé idejében, elsüllyesztetted az első világ bűneit úgy, a Jordán vizében is újra elsüllyesztetted az egész világ bűnét, mert újjá teremtetted tűzzel, és Lélekkel, és vízzel a föld szülötteit, különös újjászületést és csodás megújulást művelve. Mert Lélekkel teremted újjá a lelkeket, vízzel, pedig megszenteled a testet, tanítva az embert, és így, titokzatosan, a vízből a Lélek által sokgyermekűvé teszed az Egyházat, hogy állandóan ilyeneket énekeljünk neked:

Dicsőség néked, teremtés alkotója, aki meghajlítottad az egeket, és lejöttél a Jordánra, * dicsőség néked, világ üdvözítője, aki felnyitottad az egeket, és az isteni Lelket nekünk megmutattad. * Dicsőség néked jóságos, mert jó Lelked elvezet bennünket az igaz földre, * dicsőség néked, nagyirgalmú, mert, ugyanaz a Lelked megtisztít bennünket minden szennytől. * Dicsőség néked, aki vízzel, és Lélekkel a bűn által megavult emberi természetünket megújítottad, * dicsőség néked, aki az istenség tüze által a Jordán habjaiban fényességes megvilágosítást ajándékoztál. * Dicsőség néked Krisztus, aki a keresztségnél minden isteni erőt, ami az élethez, és jámborsághoz tartozik, Szentlelked által a híveknek adsz, * dicsőség néked Jézus, aki Szentlelked leküldésével bennünket az isteni természet részeseivé tettél. * Dicsőség néked, aki a rajtad nyugvó bölcsesség és értelem Lelke által az emberek előtt a tiszta istenismeretet feltártad, * dicsőség néked, aki az Isten Lelkének rád szállása által a tanács, és erősség, tudás, és jámborság lelkét és az istenfélelem lelkét ránk kiömlesztetted. * Dicsőség néked, aki a Jordán habjai által a kígyók fejét elégetted, * dicsőség néked, aki Isten Lelkének galamb képében való megjelenése által minket a galamb szelídségére és szűzi tisztaságára hívtál. * Dicsőség néked, a Jordánban megkeresztelkedett és az egész világot megvilágosító Isten fia, dicsőség néked.     

8. konták

Különös és csodálatos volt a Szentháromság megjelenése a Jordánnál: először a szolgától megkeresztelt szeretett fiú jelent meg testben, aztán, a Szentlélek szállt le galamb képében, utoljára, pedig az isteni Atya hangoztatta a mennyből, tanúságot téve: „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telt.” Ó, nagy és dicsőséges titok: „Mennydörgött az Úr a mennyekből, és a Fölséges hallatta szavát,” hogy beteljesedjék Dávid ősatya jövendölése: „Az Úr szava a vizeken. A dicsőség Ura mennydörgött, Az Úr a sok vizeken. Az Úr szava erősségben, az Úr szava fönségben.” Ezért mi is, méltatlan ajkainkkal, lelkünk mélyéből énekeljük neked: Alleluja.

8. ikosz

Egészen a magasságban vagy Jézus, mindig az Atyával együtt ülsz a mennyekben, de az alant levőktől semmiképp sem távozol el, testileg a legtisztább Szűztől Betlehemben születtél, most pedig a Jordánnál az egész világnak megjelentél, hogy a sötétségben levőket, és a halálos árnyékban ülőket istenjelenésed fényével megvilágosítsd. Ezért, a háromságos kinyilatkoztatás fényével megvilágosítva énekeljük a megjelent, és a földön látható, és a világot megvilágosító Istennek:

Dicsőség néked Isten fia, akit a magasságban az Atyával, és Szentlélekkel imádnak, * dicsőség néked, az Atyának fia, akit az előhírnök a lentiek közül dicsőít. * Dicsőség néked, aki az Atya jobbján ülsz, akit az Atya hangja a mennyből hirdetett, * dicsőség néked, aki értünk megtestesültél, és Ő, az egész világ előtt szeretett fiának nevezett. * Dicsőség néked, aki a Jordán hullámaiban megjelentél, keresztelésedkor a Háromság le nem alkonyodó fényét megmutattad, * dicsőség néked, akit a szolga keze megkeresztelt, bennünket, szolgák lévén, az újjászületés fürdője által Isten gyermekeivé tettél. * Dicsőség néked, élet és halhatatlanság forrása, a víz és Lélek által való újjászületés által első paradicsomi nemességünkhöz bennünket elvezettél, * dicsőség néked, ég és föld Alkotója, aki eljöttél, hogy tüzes keresztség által új eget, és igazságod új földjét alkosd meg. * Dicsőség néked keletek keletje, aki a sötétségben és árnyékban alvókat keresztségeddel megvilágosítottad, * dicsőség néked, világosság a világosságtól, aki Lelked láthatatlan fényét lelkünkben felragyogtattad. * Dicsőség néked kezdet nélküli király, aki keresztséged tiszta hullámaival az ősszülői bűnt végleg lemostad, * dicsőség néked, teremtés ura, aki a szomjazó embereket, az örök élet vizével gazdagon megitattad. * Dicsőség néked a Jordánban megkeresztelkedett, és az egész világot megvilágosító Isten fia, dicsőség néked.

9. konták

Az egész angyali természet elcsodálkozott, Krisztus, istenjelenésed nagy titkán: mert a bűn által megsemmisült Ádámot megújítottad a Jordán hullámai által, és az ott fészkelő láthatatlan kígyók fejeit összetörted keresztségedben, és így, a sátáni sokaság mélységeit napvilágra hoztad, hogy megments bennünket az ő mély vizeitől, és, hogy megkezd nem e világból való országodat megalapítani, amelyről Dávid próféta jövendölt, mondván: „A te országod minden idők országa, és uralkodásod nemzedékről-nemzedékre,” amelyet mi is dicsőítve, az angyali seregekkel énekeljük neked: Alleluja.

9. ikosz

Az isteni bölcselkedő és Isten angyala, a jövendölő Malakiás, a nagy előhírnök, csak egyedül lett méltóvá az emberek közül, Uram, hogy lássa keresztelésedkor a Lélek lejövetelét, és hallja a mennyből az Atya hangját, amely tanúsítja istenfiúságodat, hogy az egész világon az első hirdetője legyen a háromságos istenjelenésnek. Ő, a jövő nap reggelén tanúskodott az embereknek, mondván: „Láttam a leszálló Lelket az égből, mint galambot, és rajta maradni. És láttam, és bizonyságot tettem, hogy Ő az Isten fia.” Mi pedig, ezt az isteni kinyilatkoztatást elfogadva, dicsőítjük istenjelenésed, Krisztus, énekelve neked ilyeneket:

Dicsőség néked örök Isten, aki a Szentlélek megjelenésével tettél bizonyságot a mennyből, * dicsőség néked szeplőtelen bárány, akit az előhírnök hangja hirdetett a földön. * Dicsőség néked, fenséges erősség, aki kinyitottad előttünk a Jordánnál kinyitott mennyei ajtók által a bezárt paradicsomot, * dicsőség néked, örök irgalmasság, aki kereszteléseddel a Jordán vizétől új világot mutattál meg az embereknek. * Dicsőség néked békesség királya, aki békét és üdvösséget hirdettél a földön, * dicsőség néked igazság Napja, aki igazságod fényességét lelkünkben felragyogtattad. * Dicsőség néked, aki istenjelenésedben kinyilvánítottad a Szentlelket, hogy tiszta szívvel menjünk be mennyei dísztermedbe, * dicsőség néked, aki keresztségedben nekünk megmutattad, hogy, benned mindnyájan helyesen hívén, az Ő fiai legyünk. * Dicsőség néked, aki a bűn által elsötétült természetünket Lélekben és vízben dicsőségesen megvilágosítottad, * dicsőség néked, aki a szenvedélyek miatt megégetett akaratunkat víz és Lélek által fényesen megtisztítottad. * Dicsőség néked, aki testben megjelentél, az egész világot a Jordán hullámaiban megújítottad. * Dicsőség néked, aki magadra vetted a világ bűneit, az ősszülői vétket a keresztség vizében elsüllyesztetted.  Dicsőség néked, a Jordánban megkeresztelkedett és az egész világot megvilágosító Isten fia, dicsőség néked. 

10. konták

Meg akarván menteni elbukott, és szegénnyé lett természetünket, Krisztus Üdvözítő, a Jordán folyóhoz jöttél a vámosokhoz és bűnösökhöz, és felvetted a keresztséget Jánostól, amikor minden ember megkeresztelkedett, hogy magadra vedd az ott, a vizekben elmerült emberek bűneit, mint Isten báránya, és, hogy ettől fogva kész legyél önkéntesen a feláldozásra menni, hogy, drága véreddel megváltsd az egész világ bűneit. Ezért is merültél alá a Jordán hullámaiba, hogy ott eltemetkezz, előkészítsd magad a halálos keresztségre, amelyről a szenvedésre menve szóltál: „Keresztséggel kell megkeresztelkednem, és mennyire óhajtom, amíg be nem teljesedik.” Ezért hálásan énekeljük neked: Alleluja.

10. ikosz

Örök király, Jézus Krisztus! Eljöttél a Jordánhoz, hogy megjelenj az egész világnak, hogy feloldozd az elsőnek teremtett Ádám elitéltetését, mint irgalmas bíró, aki egyedül vizsgálod mindenki szívét, és, hogy új életet adj az embereknek. Ezért, kezeddel tisztító lapátot vévén, a mindenség szérűjét bölcsen megtisztítottad, szétválasztva, miként a pásztor a juhokat a bakoktól. Méltass minket is, akik a Szentháromság nevére keresztelkedtünk, hogy ebben az életben mindenképp az üdvözülendők jobb oldali részét keressük, hogy kedves legyen előtted, a számodra ilyen szavunk:

Dicsőség néked, egeken áthaladt főpap, aki keresztséged által az egész földet mennyországgá tetted, * dicsőség néked juhok nagy pásztora, aki a Jordánhoz, juhaidhoz jöttél. * Dicsőség néked, aki a földet a vizekre alapoztad egész földünket a Jordán vizében a Lélek kegyelmével megújítottad, * dicsőség néked, aki a vizek fölött második eget feszítettél ki, Egyházadat a keresztség vize által új éggé rendelted. * Dicsőség néked, életünk forrása, aki szomjazó híveidet az üdvösség forrására hívtad, * dicsőség néked, örök igazság hirdetője, aki lelki szomjúságunkat pénz, és ezüst nélkül megenyhítetted. * Dicsőség néked, aki az irgalmasságban gazdag lévén, igen nagy szeretetedért megszerettél bennünket, * dicsőség néked, mert bennünket a bűnök által halottak lévén, a keresztség vizével életre keltettél. * Dicsőség néked, aki a Jordán hullámaiban eltemetkeztél, hogy a keresztségben mi is halálodban és feltámadásodban eltemetkezzünk, * dicsőség néked, aki a Jordán vizével, mint ruhával öltözködtél fel, hogy általad mi is felöltözködjünk az igazság és tisztaság fényes ruháiba. * Dicsőség néked, aki testeddel az ellenségeskedés válaszfalát leromboltad, hogy minket is, a tengeren távol levőket magad közelébe rendelj, * dicsőség néked, aki embereidet egyetlen testedben kibékítetted, hogy bennünket is, vándorokat és jövevényeket Isten egy Egyházába teremts. * Dicsőség néked, a Jordánban megkeresztelkedett, és az egész világot megvilágosító Isten fia, dicsőség néked.

11. konták

Új éneket énekeljen neked, Krisztus, az egész teremtés, aki a Szűztől születtél, és ma a Jordánban megkeresztelkedtél, minden ember örvendezzen lelkileg, dicsőítve megvilágosodásunk fényes ünnepét, és az istenes Gergellyel énekeljék, mondván: „Az újjászületés ideje van, szülessünk újjá a magasságból, újjá alakulásunk napja van, öltözzünk az új Ádámba, a megvilágosodás ünnepe van, világosodjunk meg istenileg,” hogy a lélek megújulásában kezdjünk járni, állandóan énekelve az angyalokkal a mennyei éneket: Alleluja.

11. ikosz

Világos, és önmagadtól ragyogó fényesség, Krisztus, az egylényegű Atyának vele egylényegű fényessége! Felragyogtattad testedet a Jordán közepén, mint a fáklyát, felragyogtál, mint a Nap, és, keresztségedben a mindenségnek adományoztad kegyelmednek és igazságodnak nagy, és láthatatlan fényességét, amely megvilágosít minden erre a világra jövő embert, hogy a sötétségben, és a halálos árnyékban ülő emberek nagy fényt lássanak, és feléje menjenek. Világosíts meg a fényességek nagy napján bennünket is, akik még a bűnök sötétségében tévelygünk, hogy megvilágosodva, és megújulva, és a magasságba emelkedve, énekeljünk néked ilyeneket:

Dicsőség néked, világ megvilágosítója, aki eljöttél Szentlélekkel és tűzzel keresztelni, * dicsőség néked bűnösök Üdvözítője, aki bennünket a bűn sötétségéből kiemelni akartál. * Dicsőség néked kezdet nélküli és örökkévaló világosság, aki bűneink szennyét a keresztség vizével letisztítod, * dicsőség néked, minden fényességet fölülmúló fényesség, aki a szentek fényességében a híveket megvilágosítod. * Dicsőség néked, az Atya dicsőségének ragyogása, aki a tudatlanság sötétségét megjelenéseddel elűzted, * dicsőség néked, aki megközelíthetetlen világosságban élsz, aki az istenismeret világosságát keresztséged által felragyogtattad. * Dicsőség néked a sötétségben felragyogott világosság a világosságtól, tisztíts meg minket a bűnök sötétségétől, * dicsőség néked, az üdvösség hajnalát hirdető igazság Napja, a jó tettek világosságában oktass bennünket. * Dicsőség néked, a Jordánban felragyogott, le nem alkonyodó világosság, a legszentebb Háromság le nem alkonyodó fényességét ragyogtasd ránk fényességedben, * dicsőség néked, az Atya személyének fényességes arca, vezess el bennünket az újjászületés csodás, örök életet adó fürdőjéhez. * Dicsőség néked, halál legyőzője, ments meg minket az örök haláltól, * dicsőség néked, élt kezdete, irányíts bennünket az örök élet felé. * Dicsőség néked, a Jordánban megkeresztelkedett, és az egész világot megvilágosító Isten fia, dicsőség néked. 

12. konták

Istennek üdvözítő kegyelme jelent meg ma keresztségedben minden embernek, Krisztus, Üdvözítő, mert, eljöttél a Jordánhoz, egyetlen tisztaság, hogy letisztítsd az emberi vétkezéseket, és összezúzd az ott rejtőzködő kígyók fejeit, hogy ajándékozd a keresztség testünket és lelkünket, feloldozó kegyelmét. Ezért, buzgón odajárulunk jámborsággal a tisztaságos forráshoz, hogy örömmel merítsük az élet vizét, mert a Lélek láthatatlan kegyelmét nyerik el az azt hittel merítők, és titokzatos adományokat, és az ismeret Lelkét, Üdvözítő, hogy mindnyájan hálásan énekeljük neked: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve Krisztus, üdvözítő istenjelenésedet, mindnyájan dicsőítjük Jánostól, a Jordán vizében való isteni keresztségedet, hódolunk az elbukott emberekhez való kimondhatatlan leereszkedésed előtt, és az előhírnökkel hisszük, hogy te valóban Isten báránya vagy, aki a Jordán vizéből magadra veszed az egész világ bűneit, hogy megmosd, és megváltsd azokat legtisztább véreddel. Ezért, imádkozunk hozzád: vedd el a mi számtalan bűnbe eséseinket is, és ne vond el tőlünk a világosságok nagy napján kegyelmes újjászületésedet, hogy tiszta szívvel, hálásan énekeljük neked ezeket:

Dicsőség néked Isten fia, aki a Jordán vizében az egész világ megvilágosítására nagy fényességet ragyogtattál fel, * dicsőség néked örök Isten, aki keresztségedben nagy kegyelmet és emberszeretetet mutattál minden ember számára. * Dicsőség néked, tévelygők Üdvözítője, aki eljöttél a Jordán vizéhez, hogy a feslettség által eltévedt embereket felkeresd, * dicsőség néked, élet győzője, aki új, tiszta életet kegyeskedtél adományozni nem a test szerint, hanem a lélek megújulására. * Dicsőség néked élet és halál ura, aki a halál fullánkját elvetted, és megjelenésed által romolhatatlan életet ragyogtattál fel, * dicsőség néked, ég és föld teremtője, aki a fensőbb eget és földet a Jordán partjainál, keresztségedben megörvendeztetted. * Dicsőség néked királyok királya, mert a békesség uralma mostantól országodba kezd áthelyeződni, * dicsőség néked, uralkodók ura, mert ma, minden üdvözülni akaró előtt az egek megnyílnak, és egész természetünk fehéredni kezd. * Dicsőség néked Üdvözítőnk, aki a Jordánhoz jöttél, hogy üdvözíts minket nem az igazságosság tettei alapján, hanem, nagy irgalmasságod szerint, * dicsőség néked Krisztus Isten, aki a vizek természetét megszentelted, itasd meg szomjazó lelkemet a jámborság vizeivel, kimondhatatlan jóságod szerint. * Dicsőség néked Istennek egyszülött fia és Igéje, tápláld lelkemet szavaid megjelenésével, * dicsőség néked, erősséges Isten, aki egyedül teszel csodákat, gyújtsd fel hideg lelkemet csodáid megértésével. * Dicsőség néked a Jordánban megkeresztelkedett, és az egész világot megvilágosító Krisztus Isten, * dicsőség néked.

13. konták

Jézus, Krisztus, Isten báránya, aki eljöttél a Jordánhoz, hogy elvedd az egész világ bűneit! Fogadd el ezt, a lelkünkből neked felajánlott kis imádságunkat, és világosíts meg bennünket, a bűnök árnyékában ülőket a Jánostól való üdvözítő keresztséged által, hogy, általad a lelki és testi betegségektől megszabadulva, az élet megújulásában helyesen kezdjünk járni, és minden szenttel énekeljük neked: Alleluja.

Újra az 1.ikosz, és az 1. konták