Akathiszt a 12 apostolhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

A szent apostolokat különböző időben, és különböző élethívatásból hívta meg Jézus magához. Apostoloknak: küldötteknek nevezte el őket. Elküldte őket az egész világba, hogy folytassák a megváltás művét.

Ünnepük: június 30.

Tropár, 3 hang

Szent apostolok imádjátok a kegyelmes Istent, * hogy ajándékozzon bűnbocsánatot a mi lelkünknek.

1. konták

Az Ige megtestesülésének kiválasztott szemtanúi, és bizonyítói, a világ halászai, és Krisztus kegyelmének edényei, az Egyház fénylő csillagai, a mindenség megvilágítói és a hit hirdetői, mint szellemi fényességtől ragyogó fénysugarak, az Üdvözítő Krisztus Isten tisztes 12 tanítványa, a ti fényt hozó és boldogságos emléketeket ünnepeljük ma. Ti pedig, mivel az isteni fényesség részesei vagytok, és bizalmatok van Krisztushoz, imádkozzatok Hozzá buzgón, hogy valóban irányítson mindnyájunkat az isteni értelmesség fényességére, erősítsen meg a szilárd hitben, és mélységes békében tartsa meg, akik hangoztatjuk nektek: * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

1. ikosz

Az érettünk megtestesült Isten-igének angyali szolgálatot hozva az egész mindenséget bejárjátok, szent apostolok, mint a világra eljövő üdvösség Istentől küldött hírnökei. Ezért, a ti szavaitok által Krisztus igazságának igéjével megvilágosultak, és a Szentlélek kegyelmével a hit által üdvözültek, a világ minden határa a régi napoktól mostanáig, el nem hallgatva titeket így magasztal:

Üdvözölve legyetek a világmindenség világítói. * Üdvözölve legyetek isteni hangzású kürtök. * Üdvözölve legyetek az erős hit hirdetői. * Üdvözölve legyetek mennyei tanítások örömteli elbeszélői. * Üdvözölve legyetek az Egyház oszlopai. * Üdvözölve legyetek a bálványozás hamisságának megsemmisítői. * Üdvözölve legyetek kiválasztottak, hogy hordozzátok Isten nevét a nemzetek előtt. * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

2. konták

Látván a dicsőség Urát, hogy a szolga alakjában testben eljött, és hallván Őt, Akiről a keresztelő bizonyította, hogy Ő a világ bűneit elvevő Isten Báránya, mindent, ami a világban van, elhagyva, utána törekedtetek, egy-értelműen mindnyájan énekelve az irántatok kegyes Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Az alsóbbról a magasabbra való értelmes felemelkedés példáját mutattátok ó isteni bölcsességű apostolok, amikor a házakat, testvéreket, birtokaitokat szemétnek tartottátok, és magatokat megtagadva az egyenes ösvényen a mennyország szűk kapujához jutottatok. Ezért méltán hallotok mindenkitől ilyeneket: * Üdvözölve legyetek, akik az Isten Bölcsessége által kevert bort a szellemi asztalon hasznosan ízleltétek meg.

Üdvözölve legyetek, akik a mulandó életnek veszélyes értelmetlenségét, a titeket Hívónak hangjára minden kételkedés nélkül elhagytátok. * Üdvözölve legyetek, akik utatok mellett a mezőn szellemi kincset találtatok. * Üdvözölve legyetek, akik szívetek gondolatával a drágagyöngyöt kerestétek. * Üdvözölve legyetek, akik kezeteket Krisztus ekéjére kételkedés nélkül és akaratotokkal erősen rátettétek. * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

3. konták

A magasságból erővel megerősítve, ó bölcs apostolok, értelmességetekkel és szellemi tűzzel minden ellenséges ravaszságot felégetve, az emberi nemet a hit által felvilágosítottátok. Ezért kérünk titeket, világosítsátok meg bűnöktől elhomályosult lelkünket, hogy felvidulva énekeljük Istennek: Alleluja.

3. ikosz

Bölcsességet bírván, hogy az egész mindenséget üdvözítő szavakkal megvilágosítsátok, beragyogtátok a sötétségben és a halál árnyékában ülő embereket, világosítsátok meg azért a mi, szenvedélyek sötétségétől elhomályosult lelkünket is, hogy így dicsérjünk benneteket:

Üdvözölve legyetek a szellemi Kelet fényességei, akik az értelmetlenség sötétségét a hit által elűztétek. * Üdvözölve legyetek, akik isteni dolgok folyamaival itattátok meg a földet. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus szavainak életet hozó áradásával öntöztetek meg bennünket, akik a bajok hevével bajlódunk. * Üdvözölve legyetek, akik eltiltjátok meghomályosodott szívünket a gonosz gondolatoktól. * Üdvözölve legyetek, akik a kegyelem hálójával e világ minden szeretetének hiúsága által bennünket elnyelteket, akik hittel tekintenek rátok kivezetitek. a mélységéből. * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

4. konták

A belső vihartól, és egykor a tengeri hullámoktól is a csónakban elragadva, ó szent apostolok, Krisztushoz kiáltottatok: Mester, ments meg minket, elveszünk! Elnyerve pedig az Ő mindenható segítségét, a nektek adott kegyelem folytán a kegyelmes kikötő felé ti magatok jó vezetőknek látszotok. Bennünket is, akik a bajok gonoszságainak mélységében hánykolódunk, és az élet támadásaitól mindig ingadozunk, irányítsatok a szenvedélytelenség partjához, ahol minden üdvözült énekli Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a pásztorok fejedelmétől, és Uratoktól a hívó szót: Az aratnivaló ugyan sok, de a munkás kevés, kérjétek azért az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat aratásába, elteltetek, ó boldog apostolok, tüzes buzgósággal, hogy ebben a dologban Krisztusnak szolgáljatok, erre a küzdelemre megáldva, eljártatok sok várost és falut, hirdetve az ország evangéliumát, meggyógyítva minden betegséget és minden bajt az embereknél. Kérjétek tehát, mint a mennyország ajtónállói, hogy mi is üdvösséget találjunk, akik titeket meghatottsággal így szólítunk:

Üdvözölve legyetek Krisztus jó hírnökei, a szellemi rendek munkatársai. * Üdvözölve legyetek, akik a szónokoknál bölcsebb halászok vagytok. * Üdvözölve legyetek Krisztus jó hangú kürtjei, akik mindenkit az üdvösség kikötőjébe vezettetek. * Üdvözölve legyetek a Jó Pásztornak Istentől kiválasztott juhai, akik a szellemi farkasokat a hit által a juhok szelídségére változtattátok. * Üdvözölve legyetek Krisztusnak tüzet lehelő ajkai, akik az ellenségnek bennünket elnyelni akaró szájaitól megmentetek. * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

5. konták

Istentől küldött csillagoknak, akik az isteni erények fényétől ragyognak, mutatkoztok, ó minden dicséretre méltó apostolok, mint napok, a föld határait megújítjátok. Fényes ragyogásotokkal azért bennünket is világítsatok meg, és szabadítsátok meg a szenvedélyektől azokat, akik éneklik Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván, ó szent apostolok, emberi alakban a világ Urát és Isten Fiát, a főapostolnak Péternek ajkaival vallottátok meg Krisztust, és Ő, mint az Atya kinyilatkoztatását fogadta el hitvallásotokat. Ezért mi is, hitvallásotokban megerősödve, így mondunk titeket boldogoknak:

Üdvözölve legyetek a megtestesült Ige kimondhatatlan isteni dicsőségének megvallói. * Üdvözölve legyetek, akik a mennyből kaptátok Krisztus megvallásának kegyelmét. * Üdvözölve legyetek, akik a világot megtartottátok hirdetéseitekkel. * Üdvözölve legyetek, mert Maga az Úr mondott titeket boldogoknak hitvallásotokban. * Üdvözölve legyetek, mert Tőle nyertetek isteni hatalmat az emberek bűneit megkötni és feloldozni. * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

6. konták

Hallván az Uralkodónak és Uratoknak mondását, hogy Neki sokat kell szenvedni Jeruzsálemben a vénektől és főpapoktól, és írástudóktól, és megöletni, nagyon csodálkoztatok, kétségben lévén: hogyan teljesednek be az írások az Emberfia dicsőségéről és tisztességéről. Értelmessé tétetvén pedig, hogy a világban minden utat nem az emberi gondolkozás, hanem a mennyei Atya kimondhatatlan akarata irányít, megtanultátok, hogy alázatosan énekeljétek a Fiáról jót így akaró Istennek: Alleluja.

6. ikosz

A Napnál fényesebben ragyogott fel a Tábor hegyen Krisztus isteni arcának dicsősége előttetek, szent apostolok, mert Vele, mint kiválasztottak mentetek fel a hegyre. Mivel Mózest és Illést láttátok, hogy fényes felhőben eljöttek, és az Atyának egyszülött Fiáról szóló bizonyságot tevő hangját hallottátok a mennyből, akik ilyen megvilágosító kegyelemre méltókká lettetek, buzgón így hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik a Táboron láttátok a megközelíthetetlen fényben ragyogó Krisztust. * Üdvözölve legyetek, akik hallottátok az Atyától Isteni Fiát bizonyító hangját. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus istenségét látó Mózessel és Illéssel a dicsőség hegyén találkoztatok. * Üdvözölve legyetek, akik megvilágosultatok beszélgetésüktől, Krisztus kimúlásáról, amit Jeruzsálemben fog bevégezni. * Üdvözölve legyetek Krisztus világfölötti dicsőségének részesei. * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

7. konták

Akarván a mindenek Ura és Teremtője a világnak életadó teste és vére lelket tápláló asztalát előkészíteni, előábrázolta legszentebb leöletését, és a halhatatlanságnak kelyhét az örök élet előre hirdetésében, és amikor sokan hallották ezt a szót, zúgolódtak és botránkoztak, és azonnal eltávoztak Krisztustól, ti, ó boldogságos apostolok, Simon Péter ajkaival egyöntetűen mondtátok: Uram, kihez mennénk? Az örök élet igéi nálad vannak, és mi hittük, és megismertük, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten Fia. Ezt a hitvallásotokat boldognak mondva, buzgón leborulunk most Isten előtt, énekelve Neki: Alleluja.

7. ikosz

Új és isteni, nem Egyiptomból, hanem a Sionból jövő Pászkában részesülni lettetek méltókká ó boldogságos apostolok, és megmosatván lábaitok a kendővel körülövezett Úr által, Aki ezzel az alázatosság példáját adta, a Titkos Vacsorán az Úr Krisztus beszélő társai voltatok. Ezért, így magasztalunk titeket: * Üdvözölve legyetek, akik a felső Sionba, mint mennyei felhő alá mentetek be.

Üdvözölve legyetek, akik méltóvá lettetek az Úr Krisztustól a tisztes lábmosásra. * Üdvözölve legyetek, akik az Úr parancsát: legyen utolsó, aki első akar lenni, tanítótok ajkairól vettétek. * Üdvözölve legyetek, akik részesei voltatok az Újszövetség nagy Főpapja által hozott vérontás nélküli áldozatnak és a szellemi szolgálatnak. * Üdvözölve legyetek, akik a Titkot bemutató Úr legtisztább kezeiből és szeplőtelen ajkaiból vettétek az élet kenyerét és az isteni vígság kelyhét. * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

8. konták

Mesteretek és Uratok különös mondását, hogy egy közületek áruló lesz, meghallva, zavarba jutottatok ó szent apostolok, és a szomorúságtól és félelemtől letartva megkérdeztétek a Mestert: Kicsoda ez? Amikor pedig néhány óra múlva ennek a szörnyű mondásnak a megvalósulása a romlás fiában nyíltan megmutatkozott, megtört lélekkel ajánlottátok Istennek a zsoltárt: Alleluja.

8. ikosz

Az egész Törvényt és prófétákat, akik Krisztusról jövendöltek, annak teljesülését az Üdvözítő tisztes szenvedéseiben, eltemetésében, harmadnapi csodálatos és dicsőséges feltámadásában meglátva, Isten bölcsességének mindezeket elrendező mélységét és értelmét nem tapasztaltátok meg akkor, az Úr ítéleteinek mélységét nem tapasztaltátok meg, mielőtt a Szentlélek meg nem világosított benneteket. De az Úr Krisztus akaratának magatokat átadván, a Megfeszítettnek látásától nem botránkoztatok meg, elértétek a feltámadást, hűségesen hódoltatok, és Krisztus tanításának magatokat alázatosan alávetettétek, a hit hallására, és az isteni szeretet titkának megértésére, ó Krisztus apostolai, bennünket is vezessetek el, hogy így énekeljünk nektek:

Üdvözölve legyetek, mert nem zavarodott meg szívetek, hogy higgyetek a megfeszített Úrban. * Üdvözölve legyetek, mert nem botránynak és esztelenségnek, hanem Isten ereje által üdvösségnek fogadtátok el az Úr keresztjének látványát. * Üdvözölve legyetek, akik nem maradtatok árvák az Úr eltávozása után. * Üdvözölve legyetek, Krisztus szőlőtőkéjének életadó ágai. * Üdvözölve legyetek, mert Krisztus imáját mondtátok értünk, hogy megőrizve legyetek az ellenségtől, és megszenteltek az evangélium igéjének igazságában. * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

9. konták

Minden bajt és szomorúságot elvett szívetekből, barátaitól, Krisztus, sok módon és sokféleképpen jelenvén meg nektek feltámadása után negyven napon át, veletek étkezvén és íván, és így győzött meg dicsőséges feltámadásában, hogy legyetek az Ő tanúi a föld végső határáig. Ezért kimondhatatlan örömmel voltatok eltelve, és Isten országa titkaira megtaníttatva, a szeretet kötelékével összefűzve, egyetértők voltatok, mondván: Alleluja.

9. ikosz

A földi okoskodást felülmúló titkot: az Úr fölmenetelét az Olajfák hegyéről a felhőkön az égbe, ó Krisztus apostolai, ki lettetek vezetve, hogy lássátok, ott az utolsó oktatás szerető ajándékait, Krisztustól, mint a világ Urától megkaptátok, világfölötti áldást nyertetek Tőle, visszatértetek Jeruzsálembe nagy örömmel, mindig áldván az Istent. Ezért, a világ, rólatok való jóakaratú Gondviselőjének nagy dicséreteket mondva, hasonlóan hozunk nektek így hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik a felhőkön mennybe menő Úrtól békét kaptatok. * Üdvözölve legyetek, akik a földieknek az égiekkel való egyesítését Krisztus fölmenetelekor világosan megláttátok. * Üdvözölve legyetek, akik a testnélküliek seregével dicsértétek a földről a mennybe emelkedőt. * Üdvözölve legyetek, akik Krisztus fölmenetelének hegyén az Ő arca fényes tekintetének a földiek közül utolsóként hódoltatok istenfélelemmel. * Üdvözölve legyetek, akik parancsot kaptatok, hogy a nemzeteket tanítsátok Krisztus igéjére. * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

10. konták

Az üdvösség útját megtalálni kereste az apostoli kar, látva Téged, fölemelkedve a földről, ezt mondta: Uram, hogyan hagyod el most szolgáidat, és hova mégy, aki kezeiddel a föld határait tartod? Amikor pedig meghallottátok az Üdvözítőt, aki mondta: Nem hagylak el titeket, akiket összegyűjtöttem, hanem leküldöm rátok a Legszentebb Lelket, ti pedig, elteltek a magasságból erővel, menjetek minden néphez, hangoztatva az üdvösség hírét. Ezért tehát örömmel mentek le az Olajfák hegyéről, dicsőítve Krisztus isteni fölemelkedését, mondván: Alleluja.

10. ikosz

A ház falai, ahol a szent apostolok voltak az Istenszülővel, Kriszében imádkozva, a vihart hozó széltől, amikor az 50. napon, teljesítve a jövendöléseket, elküldte Krisztus a Szentlelket, Aki tüzes nyelvekben rájuk szállt, félelemmel töltve el a pogányok gyülekezetét, mert a pogányok mindenkit a saját nyelvükön hallottak szólni. Ezért mi, ennek a kegyelemnek örökösei, titeket, az isteni eredetű fénytől megvilágosodottakat, istenhordozó apostolok, dicsőítünk:

Üdvözölve legyetek, mert Krisztus ígérete szerint, valóban megkeresztelkedtetek Szentlélekkel és tűzzel. * Üdvözölve legyetek, mert lakhelyei voltatok a legtisztább kegyelemnek. * Üdvözölve legyetek, mert szentségének lényegével belétek költözött a mennyből az Atyától származó, és a Fiúban nyugvó Lélek ereje. * Üdvözölve legyetek, mert az ihletés szavában a Lélektől elragadtatva hirdettétek Isten nagy dolgait. * Üdvözölve legyetek, mert a ti szent fejeitek által a vigasztaló Lélek tüze lejött a földre. * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

11. konták

Hálás éneket ajánlván a Szentlélek megjelenésében az Életadó Háromságnak, ó sze3nt apostolok, örömmel és minden tudással lettetek eltelve, és bátorságot kapván, sok jellel és csodával jó kezdetet tettetek az Egyháznak, és nagy erővel tettetek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, énekelve Neki: Alleluja.

11. ikosz

Fényességet hozó igehirdetésetek bölcsességgel, és sok könnyel és támadással teltek meg, mert egyhangúan fogadták el a népek a tőletek mondottakat, hallván és látván a kezeitek által megtörtént jeleket, meg is keresztelkedtek sokan. Ti pedig az Egyházat megerősítettétek, helyről-helyre járván, hogy más városokban is hirdessétek Isten igéjét. Ezen fáradságotok miatt így hangoztatjuk nektek:

Üdvözölve legyetek Krisztus szeretetének kötelékéve megkötözöttek, akik a szeretetet és a békét az Egyház örök parancsa által megalapoztátok. * Üdvözölve legyetek, akik olyan igát, amelyet nehezen lehetett viselni, a tanítványok nyakára semmiképp sem akartátok ráhelyezni. * Üdvözölve legyetek, akik mindenkinek mindene lettetek, hogy egyesek mindenképpen üdvözüljenek. * Üdvözölve legyetek, akik mindig törekedtetek, hogy meglátogassátok minden városban a testvériséget, amelyekben Krisztus evangéliumát hirdettétek. * Üdvözölve legyetek, akik nyájatok híveit éjjel és nappal szüntelen tanítottátok. * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

12. konták

Mennyei kegyelem részesei, és az Ige szemtanúi, akik az Ő anyja test szerinti elhunytának látására méltókká lettetek, akik a rajta levő titkot, hogy ne csak az Üdvözítő földről való felemelkedését lássák, hanem az Ő anyjának haláláról is tanúskodjanak. Ezért az Istenanya eltávozásának napján, isteni intésre az apostolok mindenhonnan összegyűlve, Siont elérték, és az ég fölé küldve a keruboknál Magasabbat, a Legtisztábbnak temetési éneket énekelve, tették meg az isteni szépségű éneket: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve csodálatos tetteiteket, amelyek az evangélium hirdetésének bajaitól és fáradságaitól csodálatosak, tisztes szenvedéseiteket tiszteljük, ó Istentől kiválasztott apostolok, mert az egész világot mindenütt bejártátok, Krisztus evangéliumát minden törzsnek, népnek és országnak hirdettétek. Ezért, mi is mindnyájan dicsérünk titeket:

Üdvözölve legyetek, akik szellemi hálóval fogtatok be mindenféle kiválasztottat. * Üdvözölve legyetek, akiknek szavai által a halálos kapuk kinyíltak, és eltávoztak a bezárt halálra szántak. * Üdvözölve legyetek, akik a Bárány vérével az emberek elsőszülötteit megváltottátok Istennek. * Üdvözölve legyetek, akiknek az égben a bizonyság sátrának temploma előre készült. * Üdvözölve legyetek Krisztus Egyházának nagy dicsősége. * Üdvözölve legyetek 12 apostol, akik a világ határait Krisztus tanításával megvilágosítottátok.

13. konták

Ó, minden dicséretre méltó, Istentől megáldott apostolok, akiket Krisztus barátainak, és az Egyház szolgálatában örököseinek nevezett, akik a magasságos trónus mellett álltok hervadhatatlan koszorúkkal! A most, szeretettel hozzátok intézett imádságunkat elfogadva, végezzetek a mindenek Istenéhez könyörgést, hogy őrizze meg szent Egyházát egyetértésben és békében, és pásztorainak ajándékozza, hogy buzgón hirdessék nevének szentségét, és mutassák a képmutatás nélküli hit bátorságát. A hiúság szele által szétszórt tagokat pedig gyűjtse össze egy királyságban, és méltasson, hogy ott a megközelíthetetlen világosságban a ti gyülekezetetekkel együtt szüntelenül énekeljük Neki: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.