Akathiszt a Szent Titkokban való részesedés után

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Választott Hadvezér és Úr, Szent Titkaid által a lelkemben levő alvilágot most legyőzted! Szent Titkaid által a bűn súlyát lelkiismeretemről most megfoghatatlanul levetted. És én, ezen Titkokban való méltatlanul részesülő, így mondok neked dicsőítő énekeket:

Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért.

1. ikosz

Isten angyalai: a hatszárnyú szeráfok, a sokszemű kerubok, a lángoló trónusok, az uralmak, erők, isteni hatalmak, kezdetek, főangyalok, angyalok, mindnyájan! Ti eltakarjátok arcotokat Krisztus félelmetes Titkai előtt, az istenítő vér kelyhére nagy félelemmel és remegéssel néztek. Én pedig, rossz szagú, és bűnös, e kehelyhez hogyan merészeltem járulni, hogy ti, Isten lángoló szolgái láthatatlan erővel nem vetettetek el? Ezért, a ti el nem hallgató énekeiteket követve, csodálkozva az isteni leereszkedésen, hosszútürelmű Uramnak énekelem:

Jézus, akit a szeráfok a szeretet lángjától égve titokzatosan szemlélnek, hálát adok neked, mert nekem, mérhetetlen szeretetedre méltatlannak most megadtad, hogy bőségesen élvezzem Szent Titkaidat. * Jézus, akit a kerubok, mint tündöklő Bölcsességet állandóan néznek, hálát adok neked, mert legtisztább Titkaid által értelmemet ítéleteid kifürkészhetetlen mélységei színe-látására ösztönözted. * Jézus, aki a lángoló trónusokon különlegesen nyugszol, hálát adok neked, mert bennem, méltatlanban Szent Titkaid által, mint trónusodon kimondhatatlanul pihensz. * Jézus, akit a mennyei erők láthatatlanul hordoznak, hálát adok neked, mert most megengedted nekem a földinek, hogy téged saját magamban hordozzalak. * Jézus, minden mennyei erőnek szüntelen csodálata, hálát adok neked, mert megmérhetetlen kegyelmedet most bennem megcsodálod. * Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért.

2. konták

Látom most, hogy Szent Titkaid által meggyógyultam lelkem leprájától, ezért, a szamariai lepráshoz hasonlóan lábad elé borulok Jézusom, meggyógyítóm, nagy hangon hozva neked a dicséretet: Alleluja.

2. ikosz

Semmilyen értelem, sem a mennyei, sem a földi nem tudja felfogni, hogy az egész mennybolt által Befogadhatatlan, Szent Titkai által hogyan helyezkedett el bennem egészen. Ezt a felfoghatatlan titkot én sem értve fel, de téged, Uramat, most bennem érezve, félelemmel hangoztatok neked ilyeneket:

Jézus, aki Betániában Márta és Mária házába bementél, hálát adok neked, mert most elbukott lelkem hajlékába kegyelmesen bejöttél. * Jézus, aki Máriával az egyedül szükségesről beszélgettél, hálát adok neked, mert most velem édesen beszélgetsz, és ezzel az édes beszéddel engem, a csüggedőt melegen megvigasztalsz. * Jézus, igazi szőlővessző, hálát adok neked, mert engem, a tőled elesett vad vesszőt újra beléd ojtottál. * Jézus, halhatatlan forrás, hálát adok neked, mert engem, a bűnös szomjúságtól kimerültet drága szent véreddel megitattál. * Jézus, akit a bűnös nő megcsókolt, hálát adok neked, mert nekem, a paráznának Szent Titkaidban megadtad, hogy nem csupán ajkammal, hanem lelkemmel és szívemmel és egész gondolkodásommal megcsókoljalak téged. * Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért.

 

3. konták

Erősséges erővel teljesen eltöltöttél engem, erőtlent, aki kislelkűen részesedtem Legtisztább Titkaidban, így, ezekkel látható és láthatatlan ellenségeim ellen megerősítve, győzelmesen énekelem neked: Alleluja.

3. ikosz

A kimeríthetetlen irgalom mélységét bírván, a vámosokkal és bűnösökkel ettél és ittál, én is, most, hozzájuk hasonlóan Szent Titkai asztaláról csodálatosan megelégítve, neked, jótevőmnek meghatottsággal kiáltom:

Jézus, vámosok és bűnösök barátja, hálát adok neked, mert a bűnöst Titkos Vacsorádhoz, mint barátodat ültettél le magaddal. * Jézus, aki Zakeus vámosnál kegyelmesen tartózkodtál, hálát adok neked, mert bennem, átkozottban is csodálatosan tartózkodsz, és engem általa a megjavulásra tanítasz. * Jézus, akit a példabeszédben, mint az atya által a tékozló fiúnak leöletett hízott borjút előábrázoltak, hálát adok neked, mert nekem, a tékozlónak ételül most Önmagadat áldoztad fel. * Jézus, aki evangéliumodban azt mondtad: Nem szükséges az orvos az egészségeseknek, hanem a betegeknek, hálát adok neked, mert engem az egészen beteget és a bűnös sebektől megsebesítettet Titkaiddal most csodálatosan meggyógyítottál. * Jézus, jó pásztor, hálát adok neked, mert engem az eltévedt juhot legtisztább vállaidra most kegyelmesen felvettél, és kezeiddel melegen átöleltél. * Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért.

4. konták

A szenvedélyek vihara lelkemet megzavarta, Te pedig, Uram, Szent Titkaidban eljöttél hozzám, mint egykor a hullámzó tengeren, ennek a lelki viharnak parancsoltál, mondván: Némulj el, szűnj meg! És íme, most bennem nagy csend van, íme, most a te minden értelmet meghaladó békéd van bennem, ezért lecsendesült lélekkel énekelem neked: Alleluja.

4. ikosz

Hallom Uram, aki most Legtisztább Titkaidat fogadtam édességes hangodat, aki szívemben hang nélkül mond minden igazságot, minden igazságosságot. Ezért merem neked én is így hangoztatni:

Jézus, jóságos tanító, hálát adok neked, mert Legtisztább Titkaid által tanítasz engem most alázatosságra, szelídségre, szeretetre, együttérzésre. * Jézus, aki kereszthez szegezett testedet csodálatosan nekem adtad ételül, hálát adok neked, mert ezzel az étellel engem megerősítesz, hogy testemet megfeszítsem a vágyakkal és kívánságokkal együtt. * Jézus, aki kereszteddel a Golgotára felmentél, hálát adok neked, mert engem Szent Titkaid által buzdítasz, hogy keresztemet türelmesen hordozzam. * Jézus, aki a kereszten ellenségeidért imádkoztál, hálát adok neked, mert engem is Titkaid résztvevőjét felhívsz, hogy imádkozzam ellenségeimért. * Jézus, aki testedet és véredet ajándékoztad nekem a bűnök bocsánatára, hálát adok neked, mert ezekkel megparancsolod most nekem, hogy bocsássak meg minden bűnt és minden sértést gyűlölőimnek és sértegetőimnek. * Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért.

5. konták

Szeretett tanítványod, János, látva átszúrt oldaladból kifolyt istenesítő véredet, tanúságot tesz erről nyíltan az Evangéliumban. Én is, most, látván a halhatatlanságnak ezt az egész lényemet átjáró forrását, tanúságot teszek erről a hálaadó énekkel: Alleluja.

5. ikosz

Látván téged az istenes istenlátnokok: Mózes és Illés, vagy sziklával, vagy kendővel takarták be magukat félelemmel és remegéssel, én pedig, átkozott, magamban most téged szemlélve, mivel takarjam el magamat, hacsak nem mérhetetlen kegyelmeddel, így hangoztatva:

Jézus, akit a próféták messziről láttak, hálát adok neked, mert méltattál engem, hogy téged közelről lássalak Szent Titkaidban. * Jézus, akit az apostolok hirdettek, hálát adok neked, mert az Isteni Liturgián hallásomat felvilágosítottad ezzel a halhatatlan szavaddal: Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely értetek megtöretik a bűnök bocsánatára, és: Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, az Újszövetségé, amely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. * Jézus, akit a vértanúk megvallottak, hálát adok neked, mert engem is méltattál, hogy kelyhed előtt így valljak: Hiszem Uram, és vallom, hogy te vagy valóban Krisztus, az élő Isten fia. * Jézus, akit az atyák imádságaikban mindig hívtak, hálát adok neked, mert bennem, aki nem tudom. miért kell imádkozni, magad imádkozol kimondhatatlan sóhajtásokkal, mondva: Abba, Atya. * Jézus, akit a főpapok és papok a szent oltároknál a vérontás nélküli áldozatban felajánlanak, hálát adok neked, mert engem, magamat most oltároddá tettél titokzatosan. * Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért.

6. konták

Megvallom, Uram kegyelmedet, hirdetem az irgalmasságot, nem rejtem el a jótéteményeket, amelyeket bőségesen árasztottál rám Szent Titkaidban, énekelem, és hangoztatom neked: Alleluja,.

6. ikosz

Felragyogott lelkem sötétségében most a fényességes nap Legtisztább Titkaid vételétől. Ettől a mennyei fényességtől megvilágosítva hangoztatom:

Jézus, szelíd világosság, hálát adok neked, mert sötétségemben fényesen világítasz, és sötétségem téged nem fog fel. * Jézus, az Atya dicsőségének ragyogása, hálát adok neked, mert világosságodban látom a világosságot: az Atyáét, és a Szentlélek világosságát. * Jézus, aki szétteríted az eget mint sátorfödelet, hálát adok neked, mert bennem magamban most az eget titokzatosan kifeszíted. * Jézus, akit énekel a Nap, dicsőít a Hold, akihez könyörögnek a csillagok, hálát adok neked, mert Szent Titkaid által engem teljesen felindítottál, hogy énekeljelek, dicsőítselek téged, és imádkozzam Hozzád. * Jézus, szépséges vőlegény, akit az okos szüzek éjfélkor égő mécsesekkel vártak, hálát adok neked, mert szívem kialudt mécsesét most újra meggyújtottad. * Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért.

7. konták

Uram, én, aki téged Szent Titkaidban megéreztelek, már sohasem akarok tőled elválni, mindig benned akarok maradni, mindig hálásan akarom neked énekelni: Alleluja.

7. ikosz

Csodásak, csodálatosak, megfoghatatlanok Legtisztább Titkaid Uram! Lelkileg halott voltam, most pedig ezekből részesülve élek én egész lényemmel! Neked pedig, Feltámasztómnak nagy hálával éneklem:

Jézus, aki a negyednapos Lázárt a sírból kihívtad, hálát adok neked, mert engem is a bűn által szagossá lettet, szagos síromból most kihívtál. * Jézus, az örök élet folyton csörgedező forrása, hálát adok neked, mert engem, a hanyagságom miatt ettől a forrástól szegényesen elszakadtat, most újra csodásan egyesítettél magaddal. * Jézus, a kimondhatatlan édesség patakja lévén, hálát adok neked, mert édességeddel most egész benső részemet most megtöltötted. * Jézus, a mennyei erők állandó öröme, hálát adok neked, mert Szent Titkaiddal engemet, a szomorúságra jutottat teljesen eltöltöttél lelki örömmel és isteni vígsággal, és így kétszeresen felfogtál engem. * Jézus, szomorúak vigasztalása, hálát adok neked, mert engemet, akit a szomorúság egészen elnyomott, és szűkké tett, most széles kegyelmi tágasságodra vezettél ki. * Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért.

8. konták

Különös dolog, igéd szerint, ó Krisztus, hogy te bennem tartózkodsz, és én benned vagyok. Különös, hogy most, amint az igaz Simeon tartalak téged! Ó, Uram, Uram! Mi vagyok én, hogy így emlékszel rám! Mi vagyok én, hogy így meglátogatsz engem! Annak, aki engem ilyen dicsőséggel és tisztelettel koronázott meg, hálásan örvendezek neked: Alleluja.

8. ikosz

Egészen átjár a tűz, mint a megtüzesített vasat, most el vagyok telve, megteltem, megelégedtem általad Uram Istenem! Most megtudtam, hogy valóban a tied vagyok én! És ezért ezt éneklem:

Jézus, akiknek kegyelem és igazság vagy, hálát adok neked, mert teljességedből most én is kegyelmet kaptam kegyelemért. * Jézus, örök értelem, hálát adok neked, mert Szent Titkaiddal értelmemet felbuzdítottad, hogy a mennyeiekről bölcselkedjem. Erősséges Jézus, hálát adok neked, mert a bűn által meggyengült akaratomat most csodálatosan megerősítetted. * Jézus, lelkünk megújítója, hálát adok neked, mert engem helytelen cselekedeteim által elavultat most csodálatosan megújítottál. * Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért.

9. konták

Egész lényem, ó Uram, Jézus Krisztus, kegyelmes látogatásodtól most örvendez, ünnepel, vidám, dicsér téged, és énekli neked a győzelmi éneket: Alleluja.

9. ikosz

Kibölcselkedni nem tudja sem az emberi, sem az angyali nyelv Legtisztább Titkaid nagyságát, ó Uram, hogy a kenyér színe alatt hogyan tápláltál engem Legtisztább Testeddel!A bor színe alatt hogyan adtad nekem inni megistenítő Véredet! Ó, Uram, én az élő, remegéssel éneklem neked:

Jézus, aki egyedül teszel csodákat, hálát adok neked, mert bennem magamban most nagy csodát tettél. * Jézus, aki akaratod teljesítőit rokonaidnak nevezted, hálát adok neked, mert Titkaid vétele által most vér-társaddá és test-társaddá tettél. * Jézus, megfoghatatlan Isten, hálát adok neked, mert most nekem ajándékoztad, hogy isteni természeted részese legyek. * Jézus, aki apostolaiddal a fenső Sionban vacsoráztál, hálát adok neked, mert szegény lelkemben magadnak most magaslatot készítettél. * Jézus, aki a vacsorán tanítványaid lábait megmostad, hálát adok neked, mert Titkaid által a test és lélek szennyétől engem egészen megmostál. * Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért.

10. konták

Az üdvözítő Istennek, aki Legtisztább Titkait nekem ételül adta, és ezekkel engem megistenített, énekelem: Alleluja.

10. ikosz

Mennyei Király, aki alázatosságomhoz lealázkodtál, én, méltatlan dicsőítő éneket hozok neked:

Jézus, akinek országa minden idők országa, és uralma nemzedékről nemzedékre tart, hálát adok neked, mert országodat most belém helyezted el. Nagy ajándékot adó Jézus, hálát adok neked, mert országodnak igazságát, békéjét és örömét most megadtad, hogy szívemben érezzem. Irgalmas Jézus, hálát adok neked, mert irgalmasságodat, mint bőséges kegyelmes esőt most Legtisztább Titkaidban rám árasztottad. * Jézus, aki megparancsoltad, hogy a mennyországra keressünk kincset, hálát adok neked, mert most a legigazabb kincs: Szent Titkaidnak vételére méltattál engem. * Jézus, aki a bölcsektől hódolatot és ajándékokat fogadtál, hálát adok neked, mert most megadtad nekem, hogy imádjalak téged Szent Titkaidban. * Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért.

11. konták

Titkos, rejtett, angyali, édes éneket hallok most lelkemben, Uram! Énekel általad meggyógyított lelkem, énekel általad felemelt lelkem, énekel téged befogadott lelkem! Énekli neked az éneket: Alleluja,

11. ikosz

Világosság megadója, és a századok Teremtője, Uram, aki engem most világosságodba hívtál, most engem csodálatosan a Fényesség fiává tettél! Neked, a világ Világosságának fényesen éneklem én:

Jézus, aki a világosságba, mint ruhába öltözködsz, hálát adok neked, mert most fényes ruházatodat adtad nekem, az elhomályosultnak. * Jézus, aki a Tábor hegyén a fényességben átváltoztál, hálát adok neked, mert most engem csodálatosan teljesen átváltoztattál. * Jézus, aki a Táboron Mózessel és Illéssel beszélgettél, hálát adok neked, mert velem, a méltatlannal most édesen és igen édesen beszélgetsz. * Jézus, aki egykor fényes felhővel vezetted népedet, hálát adok neked, mert Titkaid által most engem is kivezettél óhajtott nyugalmadba. * Jézus, aki igazaidat megvilágosítod, mint a Nap, hálát adok neked, mert most engem is felvilágosítottál teljes szegénységem és semmiségem meglátására, szüntelen dicsőséged nagysága előtt. * Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért.

12. konták

A Szentléleknek nagy, csodálatos, dicsőséges, megfoghatatlan kegyelmét, amely a Szent Adományokból származik, bűneim miatt nem akadályoztad meg, hogy meglátogasson engem! Ó Istenem, aki ezt a kegyelmet ingyen adtad, fogadd el tőlem ezt az éneket: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve a Szent Titkokban most számomra megjelent kimeríthetetlen szeretetedet, hálás értelemmel, hálás szívvel, lelkem és testem hálás erejével imádlak, magasztallak, és így dicsőítelek téged, Istenem:

Jézus, aki tanítványaidnak a feltámadás után megjelentél, hálát adok neked, mert nekem, átkozottnak is megjelentél most, Szent Titkaidban. Apostolaidnak békét ajándékozott Jézus, hálát adok neked, mert most egész lelkemet kimondhatatlan békességgel töltötted el. * Jézus, akit Lukács és Kleofás a kenyértörésben felismert, hálát adok neked, mert Szent Titkaidban nekem méltatlannak is megadtad, hogy megismerjem édességedet, irgalmasságodat, és csodálatos leereszkedésedet. * Jézus, akit Tamás megérintett, hálát adok neked, mert most nekem, a kishitűnek megadtad, hogy érintselek téged Szent Titkaidban, érintsem oldaladat, lábaidat, kezeidet. * Jézus, akit Tamás Úrnak és Istennek vallott, hálát adok neked, mert általad most átölelt egész lelkem, teljes szívem, egész benső részem, egész lényem hittel, kételkedés nélkül kiált fel hozzád: Uram, és Istenem! Jézus, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, hálát adok neked Szent Titkaidért!

13. konták

Ó Jézusom, élő Kenyér, mennyei Kenyér, édességes Kenyér, kívánatos Kenyér, Általad táplálkoznak bőségesen a mennyben az angyalok! Hálát adok neked, hogy én is, a földön vándor, és jövevény lévén, most elteltem Veled! Ó, erős Ételem, kimeríthetetlen Ital, halhatatlanság Forrása, és az élet Megadója! Ó, titokzatos Pászka, tisztes Pászka! Szeplőtelen Pászka, nagy Pászka, add nekem, hogy igazabban részesüljek belőled országod le nem alkonyodó napján. Add nekem, hogy örökre énekeljem neked a magasságban a háromszorosan dicsőítő nagy éneket: Alleluja!

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.