Akathiszt a halottak lelki nyugalmáért

/Fordította: Lakatos László atya/

„Szent és üdvösséges gondolat a halottakért imádkozni..." olvassuk a Szentírásban. (2. Makk 12,45) Azért emlékezünk és imádkozunk értük, mert a mieink voltak.

Halottak emléknapjai: húshagyó szombat, nagyböjt 2., 3., 4. szombatja és pünkösd előtti szombat.

Tropár, 8. hang

Mélységes bölcsességgel mindeneket intéző egyetlen Teremtőnk, * ki mindnyájunknak azt, ami hasznos, emberszeretőleg megadod: * nyugtasd meg a te elhunyt szolgáidnak lelkét, * mert benned helyezték bizodalmukat, Alkotónk, Urunkban és Istenünkben!

1. konták

Diadalmas hadvezérünk és Urunk, királyok Királya, élők és holtak Bírája, a testtől elválasztott ama lelkek, akiket irgalmad bűnbánattartás végett a tisztítóhelyre küldött, könnyek között hálaadó fohásszal járulnak eléd. De miután reményük van az örökkévaló javak elnyerésére, a lelki kapcsolat ereje által minket segélynyújtásra buzdítanak, hogy értük hozzád így imádkozzunk:

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

1. ikosz

A testből elköltözött és a tisztító szenvedésekbe küldött minden lélek őrangyala örvendezik az elveszett drachma föltalálásán, barátait is vigadozásra gyűjti egybe. Hozzád, irgalmas Istenhez buzgón imádkozik a lélekért, hogy tisztítsd meg azt mielőbb az életben elkövetett minden bűntől, kegyetlen szenvedéstől, és mentsd meg a lelki sebek fájdalmától. Ezen felül minket, földieket is fölszólít, emlékezzünk meg a kínzások között levő barátainkról, embertársainkról. Mi pedig hallván elhunytjaink lelki sóhajait és nagy jajkiáltását, könnyezve így kezdünk hozzá imádkozni:

Jézus, szeráfok Istene, lánggal égő tűz, elhunyt atyáink és testvéreink lelkében enyhítsd a tisztító lángot! * Jézus, kiolthatatlan szeretet, kegyesen eszközöld, hogy a szeráfokkal ők is mielőbb szeressenek téged! * Jézus, akit a kerubok sokféle alakban látnak, tekints reájuk irgalmas szemeiddel! * Jézus, gyönyörűséges látvány, add, hogy lássák arcod világosságát!

Jézus, a trónok birtokosa, állítsd őket dicsőséged oltára elé! * Jézus az Uralmak királya, szólítsd őket szent udvarodba! * Jézus, akinek öröksége a kezdetek legmagasabb angyali kara is, add meg a szenvedő lelkeknek a mennyország koronáját! * Jézus, az Erők legyőzhetetlen ereje, azokat, akik elgyengültek, erősítsd meg az örök életre! Jézus, az arkangyalok örömhíre, vedd fel őket a halhatatlan örömbe! * Jézus, angyalok parancsnoka, parancsold meg az angyaloknak, vegyék ki őket a kegyetlen szenvedésből! * Jézus, méltasd őket, hogy a neked szolgáló környezettel együtt szolgáljanak! * Jézus, az egész világ teremtője és megváltója, ne vesd meg kezed műveit!

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

2. konták

Ádám kiűzetése után látván, hogy az Éden be van zárva, és az igazhitűek lelkei a pokol tornácába küldettek, könyörületre indultál, Jézus királyunk. A mennyből leszállani, emberi testbe öltözni kegyeskedtél, szenvedtél egészen a halálig, éspedig a kereszthalálig, azáltal megnyitottad a Paradicsomot, és azokat, akik Ádámban meghaltak, a pokol tornácából az örök életre vezetted. Te tehát, emberszerető királyunk, most a tisztító büntetések miatt fogságban levő testvéreinket vedd magadhoz, hogy a szent ősatyákkal együtt énekeljék neked a szabadság énekét: Alleluja!

2. ikosz

Jézus Krisztus, az utolsó vacsorán legdrágább Titkaid felfoghatatlan értelmét nyilatkoztattad ki, amikor magadat Atyádnak áldozatul és az embereknek lelki eledelül adtad, hogy megerősítsd és üdvözítsd veszendőben levő alkotásodat. Elköltözött és a tisztítótűzben lévő barátainknak, akikről megemlékezünk, e titkok hatalma alatt álló lelkét erősítsd meg:

Jézus, éber Főpap, az elköltözött lelkekért mutass be az Atyaistennek engesztelő áldozatot! * Jézus, jó Pásztor, vidd fel juhaidat az örökös megelégedés mezőire! * Jézus, szeplőtelen Bárány, iktasd őket az anyaszentegyház elsőszülöttei közé! * Jézus, élet kenyere, adj nekik életet, elégítsd meg őket az örök életre!

Jézus, bőséges eledel, tápláld, a téged kívánó lelkeket! * Jézus, kimeríthetetlen ital, enyhítsd meg a tűzben égőket! * Jézus, vendégeld meg őket új borral, a te országodban! * Jézus, irgalmas Urunk, adj nekik az asztalodról lehulló morzsákból!

Jézus, nedvesítsd meg ujjadat, és hűsítsd meg ajkukat! * Jézus, mennyei király, hívd meg őket mielőbb a te nagy menyegződre, és add nekik örök szeretetednek gyűrűjét! * Jézus, légy kegyes a tékozlókhoz, hűtlenekhez, és öleld őket magadhoz! * Jézus, azokat, akiknek nincsen menyegzői ruhájuk, öltöztesd fel az ártatlanság köntösébe!

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

3. konták

Az életerőt, amely nálad a fáradalmakra teremtett testben harminchárom évet töltött, és aggodalommal, gyötrelemben elerőtlenedett lelkedet, Jézus Krisztusunk, az angyal a kertben megerősítette. Te ott a test erőtlensége miatt álomba merült apostolaidat fölébresztetted. Ébreszd fel az elköltözött lelkeket is az enyészetből, aggodalomból, fájdalomból, gyötrelemből és kegyetlen szenvedésekből, mint az álomból! Adj nekik erőt, képességet, hogy velünk együtt az álomból felocsúdva énekeljék neked: Alleluja!

3. ikosz

Jézus királyunk, midőn az örökké emlékezetes halálra készültél, és térdet hajtva imádkoztál Atyádhoz, hogy távolítsa el ama kelyhet, ott legdrágább fejedről a lefolyó vérnek csöppjeihez hasonló verejték fakadt, hogy megsokasítsd a föld terményeit. Áraszd ki azt elköltözött szolgáidnak a megpróbáltatás lánggal égő tüzében levő lelkére, és kérünk, enyhítsd meg, keltsd életre őket!

Jézus, a halhatatlanság forrása, a kegyetlen kínzás között elalélt lelkeket ébreszd életre! * Jézus, jóságos eső, árassz permeteget e virágokra, melyek a tüzes kemencében elfonnyadnak! * Jézus, mennyből fakadt harmat, hintsd meg őket, hogy a paradicsom gyönyörűségére növekedjenek! * Jézus, hervadhatatlan szépségű virág, gyűjtsd magadhoz e bíborvirágú liliomokat dicsőséged megkoszorúzására!

Jézus, örökkévaló szőlőskert telepítője, vedd ki a nehéz sajtó alól e fürtöket az örökkévaló gyönyörűségre! * Jézus, irgalmas Urunk, vesd el e magvakat az óhajtott földbe, hogy százszoros gyümölcsöt hozzanak neked! * Jézus, a kínzó kötelekkel összekötött kalászokat oldd fel, és kedvesen fogadott áldozatul vedd magadhoz! * Jézus, jóságos mezei munkás, gyűjtsd össze e búzát a mennyország csűrébe!

Jézus, a paradicsomi fák gondozója, ültesd el e csemetéket, hogy nagy kort érjenek! * Jézus, mennyei kertész, vedd ki a tisztító kemencéből ezeket az elenyészett csemetéket, és helyezd a te nyugalmadba! * Jézus, a te gyümölcsöt termő venyigéidről nyesd le a kínzás hajtásait, hogy több gyümölcsöt hozzanak! * Jézus, aki jóságos vagy a visszafizetésben, adj nekik, bár a jó szándékban utolsók voltak, az elsőkkel egyenlő jutalmat!

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

4. konták

A gonoszságban kegyetlen zsidók tomboló dühe, miután téged, mindenekfelett szelíd Jézusom, a kertből kiragadott, számtalan fájdalmat okozott neked. Némelyek ugyanis hajadnál fogva téptek, mások vasláncokkal és spárgákkal összekötöztek, ostorral és botokkal vállaidat verték, bántalmaztak, vonszoltak, ütlegeltek az úton, egészen a főpap udvaráig. Mi pedig gondolatban előtted haladva, lábaid elé vetjük magunkat, könnyek között kiáltva: hosszútürelmű Jézusunk, e kimondhatatlan szenvedésedért szabadítsd ki a fogságban levő elköltözött lelkeket, akik a tisztítóhelyen hasonlóképpen szenvednek, hogy hálaadóan énekeljenek neked: Alleluja!

4. ikosz

A zsidók főpapja, a hamisság bírája, hallotta igazságos Bíránk, a te feleletedet: „Eztán meglátjátok az Emberfiát ülni az Isten erejének jobbján és eljönni az ég felhőiben". Haragra gerjedt ő, holott nem volt méltó jóságos szavaidat hallani és a te ítéletedkor a jobb oldalon állni, s téged káromolva megszaggatta ruháit. Szolgái pedig leköpték arcodat, bántalmakkal illetve térdet hajtottak előtted, kigúnyolva arcul verének. Mi ellenben hallván ezt a tiszteletlenséget, bántalmazást és verést, könnyek között mellünket verve kiáltjuk:

Jézus, élők és holtak bírája, a tisztítótűzben szenvedőknek mondd: Jertek most áldottak, bírjátok örökségül a mennyek országát! * Jézus, irgalmas királyunk, vezesd be őket a világ kezdetétől előre elkészített hazába! * Jézus, az éhséget szenvedő lelkeket elégítsd meg arcod tündöklésével! * Jézus, a szomjúságot szenvedőnek adj inni kegyelmed élő vizéből!

Jézus, a mezíteleneket öltöztesd föl dicsőséged köntösébe! * Jézus, a betegeket gyógyítsd meg a te öt nagy sebeddel! * Jézus, a szenvedések börtönében levőket látogasd meg irgalmaddal! * Jézus, a tisztítóhely foglyait szabadítsd ki jószívűséged által!

Jézus, a hajléktalanokat vezesd be mindenkorra a te házadba! * Jézus, a kínzások közben siránkozókat vigasztald meg szentjeiddel együtt! * Jézus, a szegényeket és nyomorultakat tedd gazdaggá irgalmad által! * Jézus, azokat, akiket a világból, a testből, hazájukból kivetettek, fogadd be az ígéret Földjére!

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

5. konták

Könyörületes Jézusunk! Önakaratodból elvállalt hálálod alkalmával megszámlálhatatlan cseppet ontottál ki isteni véredből. Ezeket az egész Jeruzsálemben elhintett cseppeket én, méltatlan, gyarló kezeimmel és ajkaimmal összegyűjtve, alázattal kérlek, öntsd ki azt kegyesen a megpróbáltatás tüzére! Oltsd ki az idők kezdete óta elköltözött lelkek fájdalmát, orvosold és gyógyítsd meg fájdalmas sebeiket, hogy épségüket visszanyerve énekeljék neked: Alleluja!

5. ikosz

Midőn Szent Péter apostol látott téged, hogy tisztelet nélkül, gyalázattól és sebektől elborítva Kaifás udvarán kinn állsz, félelem szállta meg őt, és a káromló népség előtt háromszor megtagadott téged, de te, felettébb irgalmas Jézusunk, rátekintvén, őt mégis fölemelted, ő pedig kimenvén, keservesen zokogott. Ily irgalmas szemmel tekints elköltözött szolgáidnak a tisztítóhely börtönében siránkozó lelkeire is!

Jézus, minden benned bízót megfigyelő szem, tekints elhunyt barátaink lelkére! * Jézus, a bűnök sokaságát legyőző szeretet, irgalmazz a bűnösöknek! * Jézus, elveszettek megtalálása, találd meg e lelkeket! * Jézus, Isten Fia, aki szolgai alakban jelentél meg, fogadd el e szolgáid lelkét is!

Jézus, habár az életben vétkeztem is, mégsem tagadtalak meg téged, fogadd el azokat, akik előtted bűnbánatot tartanak! * Jézus, nyújtsd nekik kezeidet, mint Péternek, akik hozzád emelik kezeiket! * Jézus, ne emlékezzél sem első, sem utolsó törvénytelenségeikre! * Jézus, szent nevedért és irgalmadért üdvözítsd őket!

Jézus, aki szolgáidért eladattál, engedd el adósságaikat! * Jézus, enyhítsd szenvedéseiket! * Jézus, a téged ért gyalázat által koszorúzd meg őket dicsőséggel és tisztelettel! * Jézus, küldd el Szent Pétert, hogy nyissa meg nekik a mennyország kapuit!

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

6. konták

Aki a gyülekezetben mindenkor a templomban hirdetted a népnek az igét, Jézus királyunk, midőn a gonosz szándékú főpap, tanításod, és tanítványaid felől kérdezett, igaz feleletedért a gonoszságban hű szolga felfegyverzett kezével úgy arcon ütött, hogy az egész főpapi udvarba hallatszott, hogy annak minden ujja nyomot hagyott szent arcodon, és szent ajkaidról, arcodról számos vércsepp folyt le. Öntsd ki azokat elhunyt szolgáid megégett fejére és ajkaira, hogy énekelve dicsőítsenek téged: Alleluja!

6. ikosz

A Napnál tündöklőbb isteni arcodat a földiek közül ki volna képes valóságban szemlélni, amikor azt az angyalok szemei sem képesek átérteni? A szeráfok ugyanis elfödték tekintetüket, mert nem voltak képesek reád tekinteni, szeretetreméltó Jézusunk. Az elvakult zsidók azonban többször tisztességtelenül arcul ütöttek téged. Emberszerető, mutasd meg e legtisztább arcodat tőlünk elköltözött szolgáidnak!

Jézus, lelki és testi fényesség, a tisztítóhelyen a tudatlanság homályában élő lelkek értelmi szemeit világosítsd meg a te sugaraiddal! * Jézus, aki bűn nélkül verettél, bocsásd meg a bűnösök vétkezéseit! * Jézus, gyönyörűséges látvány, méltasd őket, hogy színről-színre lássanak! * Jézus, az emberek fiait fölülmúló szépség, méltasd őket, hogy sokféleképpen uralkodjanak veled!

Jézus, a mindentudás kincse, add, hogy minél előbb megismerjék a te óhajtott javaidat! * Jézus, habár tudva és szándékosan vétkeztek, bocsáss meg nekik! * Jézus, Napnál fényesebb arcoddal olvaszd fel kínzásuk hidegségét, jegét, fagyát! * Jézus, derítsd föl reájuk orcád világosságát, hogy tündököljenek a sohasem alkonyodó világosságban!

Jézus, mutasd meg nekik mielőbb feltámadásod el nem homályosodé napját! * Jézus, méltasd őket a szentek fényes sorsában részt venni! * Jézus, az életben véghezvitt esztelen színlelésüket és képmutatásukat felejtsd el! * Jézus, a te szent testednek leköpése által oltsd el a bennük égő tüzet!

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

7. konták

Krisztus Istenünk, aki valódi Nap vagy, a zsidók elvakultságának éjjeli sötétségét megvilágítani akarva, egész éjen át elfogadtad a törvényszegő zsidók kezéből a kínzást, midőn téged, a soha ki nem alvó világosságot, meg nem ismertek, és bár lámpákkal, gyertyákkal, erős fáklyákkal voltak ellátva, mégis elaludtak a bűn által okozott halálban. Te pedig, aki a tisztítótűz sötétségében az érinthetetlen dicsőség fénysugara vagy, világosítsd meg a tőlünk eltávozott igazhitű, lelkét, és vezesd őket a mennyei világosság lakóhelyére, hogy együtt örvendezve énekeljék neked: Alleluja!

7. ikosz

Jézus Krisztus, gyönyörűséges jó illat, midőn a zsidók szelídíthetetlen haragja téged egész éjen át börtönbe vetve tartott, a fojtott levegőtől, irtózattól és hidegtől szörnyű, kimondhatatlan fenyítéket szenvedtél, mert a szentiratok nem képesek világosan elmondani, mily sok iszonyodást, hányódást és éjjeli rémlátást viseltél el. Kérünk téged: elhunyt testvéreinknek a tisztító büntetés alatt szenvedett hasonló iszonyodását, utálatát, irtózatát, fázását és fogcsikorgatását enyhítsd, a gonosz szellemektől szenvedett hányódásukat, rémlátásukat csendesítsd le és űzd el!

Jézus, gyönyörrel élvezett jó illat, telepítsd át barátaink lelkét a paradicsom gyönyörűségébe! * Jézus, lelki jó illatot árasztó tömjén, öltöztesd őket jó illatba, hogy vég nélküli esztendőkön át mindig viruljanak! * Jézus, szépnövésű pálmafa, nőjenek ők nagyra melletted az örök mezőkön! * Jézus, libanonhegyi cédrusoknál magasabb cédrusfa, emeld fel lelküket Ábrahám kebelébe!

Jézus, ékesen virágzó liliom, ültesd el őket a mennyország kertjeiben! * Jézus, aki sötét mélységbe zárattál, nyugtasd meg az ő lelküket az igazak sátorában! * Jézus, az általad elszenvedett fenyíték által szabadítsd meg őket a tisztítóhely büntetéseitől! * Jézus, ugyanazon fenyíték által bocsásd meg összes titkos bűneiket!

Jézus, a megpróbáltatásban keserűre változott hiúságos gyönyöreiket cseréld fel igazi gyönyörrel az örök életre! * Jézus, mindazt, amit az időben élve, szaglással, ízleléssel vagy tapintással vétkeztek, engedd el nekik! * Jézus, a tisztítóhely szenvedései között szünet nélkül üldözött, és fogságra vetett lelkeket nyugtasd meg, és vezesd az örökös szabadságba!

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

8. konták

Midőn a zsidók téged reggel, azzal a. szándékkal, hogy halálra ítéltessenek, Pilátus elé vezettek, és ő kérdezte, honnan való vagy te, mert méltatlan volt tőled bármit is hallani, feleletet nem adtál neki. Különösnek tűntél fel előtte, Jézus Krisztus, Istennek valódi Igéje. Adj feleletet azoknak, akik téged, az Atyának Igéjét megkívántak, és mondd nekik: Jertek hozzám mindnyájan, kik fáradoztok, és terhelve vagytok, és én megnyugtatlak titeket!" Hadd feleljék neked jóságosan: Alleluja!

8. ikosz

Mivel mindenütt, egész testeden ütöttek-vertek, elborítottak téged a sebek úgy, hogy nem volt benned épség. Midőn ugyanis a katonák egy kőoszlophoz kötöttek, egy másik kisebbhez pedig odakovácsoltak, vesszővel, ostorral és vasbotokkal számos ütést kaptál úgy, hogy a földet körös-körül vérrel áztattad. Hozzád kiáltunk: elköltözött barátainknak a tisztítóhely tüzében kiaszott lelkére áraszd ki az élet eme forrását!

Jézus, akiben tetőtől talpig nem volt épség, gyógyítsd meg halottaink lelkét! * Jézus, bántalmazással és sebekkel megtöltött füleiddel hallgasd meg az ő nyögésüket! * Jézus, szúró tövisek által megsebesített nyelveddel hívd őket magadhoz! * Jézus, megkötözött és vasláncok által megsebesített kezeiddel árnyékold be, és vedd ki a börtönből az elhunytak lelkét!

Jézus, akit egész nap és éjjel kínoztak, mentsd meg szolgáidat a szünet nélküli kínzástól! * Jézus, a kötelek által bevágott és vasláncoktól kisebzett lábaiddal vezesd őket az üdvösség egyenes útjára! * Jézus, vérbe áztatott és kitépdelt hajfürtjeiddel kötözd be sebeiket! * Jézus, a téged ért gyalázatért engedd el hiúságos dicsőségük esztelenségét!

Jézus, bocsáss meg nekik, bár az életben parancsaidra nem hallgattak, és hallgasd meg őket most, amikor hozzád siránkoznak! * Jézus, e világban végbevitt haszontalan fecsegéseket, vakmerő ítéleteiket, rágalmazásaikat bocsásd meg hallgatásoddal! * Jézus, ne szégyenítsd meg őket választottaid előtt az ítélet napján!

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

9. konták

Az összes mennyei erők csodálkoztak, látva, hogy te, a dicsőség Királya, méltánytalanul töviskoronával vagy megkoronázva, amelyet, keserves szenvedést okozva, többször illesztettek fejedre és ugyanannyiszor téptek le onnan úgy, hogy az által számos tövisszúrást viseltél el, a tövisek szemedig és füled belsejéig behatoltak, megsértvén az idegeket és megsebezték szent fejedben a csontokat. E fájdalmakért, amelyek alatt meghajoltál, járd be azokat a helyeket, és nézz szét az elköltözött lelkek kemény tisztító kínzásai között! Mérsékeld, oltsd el az ő kegyetlen égésüket, hívd meg őket országod koronája alá, hogy énekeljék neked: Alleluja!

9. ikosz

Hajdan kedvelt szőlőskerted, a hálátlan föld, a zsidó nemzet, a te fejedre, Jézus Krisztus, názáreti ékes virág, a fájdalom virágait, tövist és bojtorjánt termelt, mert háládatlanul koronázott meg téged, midőn kigúnyolással hajtogatták előtted térdeiket, szemeidet bekötötték, arcodat leköpték, pogány módra kínoztak, és királyi jogar helyett nádat erőszakolva kezedbe, kiáltoztak: „Üdvözlégy, királyunk!" Te pedig, mint a néma bárány, nem nyitottad meg ajkaidat, hogy minden hívőt magadhoz hívhass!

Jézus, ékes vőlegény, akiket szerettél, a tisztítóhely minden részében szenvedő elhunyt lelkeket, hívd magadhoz! * Jézus, hívd meg őket mielőbb a menyegzőre, hogy angyalaid inkább felettük vigadozzanak, mint az igazak felett! * Jézus, a szenvedő egyháznak feje, ne szenvedjenek többé a tagjaid! * Jézus, kínszenvedéseid küzdelmei által emeld fel őket!

Jézus, dicsőség Királya, dicsőséggel és tisztelettel koronázd meg őket! * Jézus, illeszd fejükre a győzelem koszorúját! * Jézus, a te töviskoronád által vezesd be őket az örökkévaló kikötőbe! * Jézus, evilági rossz gondolataikat és emlékezetük gonoszságát változtasd az igazakat megillető örök emlékre!

Jézus, a te meztelenséged által bocsásd meg életükben folytatott fényűző öltözködésükkel elkövetett bűneiket! * Jézus, a megigazulás köntösébe öltöztetetteket hívd meg a te termeidbe, hol nincs fájdalom, aggódás, sem sóhaj!

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

10. konták

Az emberi nemet az örök haláltól megmenteni akarva, hogy halálra légy ítélve, Pilátusnak átadattad magadat, és így halállal letiportad a halált, és a sírban levőket életre keltetted. Azért, aki fölfeszítésre lettél szánva, Jézus, halhatatlan királyunk, elhunyt testvéreinket keltsd életre, támaszd föl és költöztesd át az örök életbe, hogy örvendezve együtt énekeljék: Alleluja!

10. ikosz

Keresztedet vállaidra véve, hogy azt néped előtt megvívhatatlan várerődnek, az erősség oszlopának, a hívek megerősödésének bizonyítsd, és általa minden alant levőt magadhoz vonzz, a magasba fölvitted azt a Golgota hegyére. Ezen iga alatt a kínszenvedés előtt elestél, hogy Ádámot és az általa elesetteket, mindeneket fenntartó Krisztusunk, a halálos enyészetből kiemeld, azon felül Poncius udvarától az agykoponyák helyéig többször szenvedtél veréseket. E fáradalmakért, esésekért és halálos verésekért a tisztítóhely küzdelmeiben szenvedőket emeld fel, állítsd egyenesre és a súlyos bajokból, szabadítsd ki. Alázattal kérünk téged:

Jézus, aki a keresztet vállaidra vetted, az eltévelyedett juhokat, elköltözött testvéreink lelkét is vedd fel, és mutasd be Atyádnak! * Jézus, jó Pásztor, térítsd őket a te akaratod helyére! * Jézus, egyesítsd őket a mennyei erőkkel! * Jézus, jóságos iga, a tisztítóhely bilincseiben senyvedőket szabadítsd meg a halál terhétől!

Jézus, könnyű teher, nyugtasd meg a gonosz indulatok zaklatásaival megterhelt lelkeket! * Jézus, aki a kereszten kezeidet kitártad, hogy a hozzád, kezeiket kiterjesztő lelkeket fölemeld! * Jézus, aki a keresztre felszögeztettél, kínszenvedésed által szögezd át fájdalmat okozó gonosz indulataikat! * Jézus, az ő bűneiknek kéziratát, kézjegyét, tépd szét a kereszten!

Jézus, a szent kereszt Igéje, kereszted nádszálával írd be őket az élet könyvébe! * Jézus, kereszted által zúzd össze kínzatásuk minden kegyetlen eszközét! * Jézus, a te négyfelé irányuló kereszteddel a tisztítóhely szenvedéseiből délről, nyugatról, északról és keletről hívd meg szeretett gyermekeidet a magasságbeli Sionba! * Jézus, kereszteddel áldd meg most az örök életre való bemenetük idejét!

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

11. konták

Az agykoponyák helyére vezető utadon Jeruzsálem kapuinál siránkozó énekkel járult eléd Szent Veronika. Amikor látta, hogy arcodat elöntötte a vér, letörölte azt kendőjével, amelyen a te vértől elborított szent arcod képmása rajta maradt. Mint az irgalmas szamaritánus, e kendővel kötözgesd be, és olaj helyett a te legszentebb véreddel kend meg a tisztítóhelyen levő megsebesített, halálosan beteg lelkek sebhelyeit, hogy énekeljék: Alleluja!

11. ikosz

A fájdalmában égő, a világosságot magába fogadó gyertyaszál, a te legtisztább anyád, Jézusunk, amikor látta, hogy a katonák téged a kereszten megfeszítettek és odaszegeztek, hogy a vér egészen pirosra festett, és ruháidtól megfoszttattál, legszentebb tested tűrhetetlen meztelenségét halotti lepellel betakarva a tiedhez hasonló kínszenvedéssel csaknem halált szenvedett. Midőn pedig látta, hogy a kereszttel együtt a levegőbe felemelve belső részeid összeszakadoztak, a siránkozó Istenszülő Szűz elerőtlenedve földre rogyott, majd utolsó szavaidat hallotta:,Asszony, íme a te fiad!" A szűz apostolnak pedig mondta: „íme, a te anyád!" Erre fájdalomtelten föleszmélt. Hozzád emelem én is szemeimet, kezeimet, és rokonainknak, barátainknak sokat szenvedett, a tűzben forróságot, a hidegben fogcsikorgatást szenvedő, a tisztítótűzben levő lelkéért esedezem előtted:

Jézus, aki a kereszten szomjúhoztál, a téged szomjúhozó lelkeket fogadd be udvarodba! * Jézus, aki így szólottál: „Élői, Élői lammma szabaktani, azaz Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem", ne hagyd el őket mostantól fogva örökké! * Jézus, akit ecettel és epével itattak, adj gyönyört keserűséggel eltelt ajkaikra! * Jézus, aki a veled gonoszul bánókért Atyádhoz könyörögtél, fogadd be őket imádságodba!

Jézus, őróluk is mondd Atyádnak: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mint cselekedtek!" * Jézus, mint ama gonosztevőnek, mondd nekik is: „Ma velem lesztek a Paradicsomban!" * Jézus, nagy szóval kiáltsd és hívd őket: „Lázár, jöjj ki!" * Jézus, aki a te szent lelkedet az Atyának ajánlottad, ajánld őneki a megholtak lelkeit is; vagy rejtsd el őket szegekkel ütött sebhelyeidbe!

Jézus, bízd őket tisztaságos szent Anyádra, mondván: „íme, a te fiad!" * Jézus, a legszentebb Istenszülő Mária keserves sírásáért vigasztald meg őket Ábrahám kebelében! * Jézus, aki mondottad, hogy ha fölmagasztaltatom, mindent magamhoz vonzok, vond be őket szeretetedbe!

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

12. konták

Jézusunk, keresztre feszített szeretet, szíved buzgósága folytán az egész világra kegyelmet árasztottál. Kinek van ugyanis oly szeretete, hogy életét adja barátaiért? Te pedig emberszeretetednél fogva a kereszten szíved utolsó csepp vérét is kiontottad. Ó, irgalom forrása! Tudom, valóban tudom, hogy egyetlen csepp véred képes minden adósságainkat kifizetni. Add át, tehát Atyádnak e nagy értékű gyöngyöt ama lelkek adósságába, akik megholtan, a tisztítóhely fenyítéke alatt letartóztatva szenvednek, hogy szabadon énekeljék neked: Alleluja!

12. ikosz

Sírba helyezett halhatatlan Jézusunk, a legtisztább Istenszülő Szűz Mária minden asszony sírását felülmúló síró zokogását mutatjuk be neked. Fogadd el e minden ajánlatnál drágább ajándékot, és mutasd be Atyádnak úgy, mintha a te legszentebb Anyád mutatná be elköltözött atyáink, testvéreink és barátaink lelkéért, akik állhatatosak az örök élet reményében! Tisztítsd meg őket, adj nekik gyönyörűséget, erősítsd meg őket, és vezesd az örökös vigasság helyére!

Jézus, az Isten Fia, a Szűz Fia, könyörülj az emberek fiainak elköltözött lelkén! * Jézus, aki a föld közepette üdvöt szereztél, üdvözítsd ama lelkeket, akiknek teste a földben van eltemetve! * Jézus, javak tárháza, aki harmadnapig a földbe voltál rejtve, őrizd meg őket ebben a soha meg nem fogyatkozó kincstárban! * Jézus, sírba ásott nagy értékű gyöngy, engedd el adósságaikat, és tedd gazdagokká őket!

Jézus, aki a pokol kapuit összetörted, törd össze a tisztítóhely foglyainak börtönét és bilincseit! * Jézus, küldd hozzájuk vigasztalásul a te szent Anyádat, a mi üdvünk közbenjáróját! * Jézus, az ő legtisztább anyaságáért, amely a te kiszenvedésedkor fájdalommal eltelt, könyörülj rajtuk! * Jézus, az önakaratodból vállalt halálod alkalmával őáltala elszenvedett hét fájdalomért mentsd meg a kegyetlen megpróbáltatás minden kínzásától a szenvedőket!

Jézus, a tisztítótűzbe, az olvasztókemencébe helyezett aranyhoz hasonlóan elrejtőzötteket vezesd a fényesség, nyugalom helyére! * Jézus, a szent apostolok, pátriárkák, vértanúk és többi kegyeltjeid imáiért és fájdalmaiért, fogadd be őket az örök életbe! * Jézus, a te feltámadásod, mennybemeneteled és az Atya jobbján ülésed által támaszd fel és vidd föl a mennybe, az örökös emlékezetbe minden e világról elköltözöttnek lelkét! * Jézus, költöztesd át őket a boldog álomba és a kimondhatatlan örömbe!

Jézus, irgalmas Istenünk, szentjeiddel nyugtasd meg szolgáid lelkét!

13. konták

Ó, mindenekfelett édes, kegyelmes és irgalmas Jézusunk, elhunyt boldogemlékű atyáink, testvéreink, rokonaink és barátaink lelkéért fogadd el ezt az imádságunkat! Bocsásd meg az életben elkövetett összes vétkeiket! Mentsd meg őket minden aggódástól, bilincstől, sebhelytől, szenvedéstől és kegyetlen kínzástól! Nyugtasd meg őket a világosság, felüdülés helyén, ahonnan távol van minden fájdalom, aggódás és sóhaj, hogy az angyalokkal és szentekkel együtt e győzelmi éneket: „Szent, szent, szent a seregek Ura!" énekelve és kiáltva mondják: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.

Ima a halottakért

Minden szellem és minden test Istene, ki legyőzted a halált megsemmisítetted az ördögöt, és világodnak életet ajándékoztál! Magad, Uram, nyugtasd meg szolgáid lelkét, a szentséges pátriárkákét, a szent metropolitákét, érsekekét és püspökökét, a papi, egyházi és szerzetesi rendben neked szolgálókét, e szent templom alapítóját, az itt és mindenütt nyugvó igazhitű ősatyáink, atyáink, testvéreink és nővéreinkét, az igaz hitért és hazáért életüket feláldozó hadvezérekét és harcosokét, a polgárháborúban megölt hívekét, a vízbe fulladtakét, a hidegben megfagyottakét, a vadak által széttépettekét, a bűnbánat nélkül hirtelen megholtakét, és akiknek nem sikerült kibékülni az egyházzal és ellenségeikkel, az eszük vesztésében öngyilkosokét, azokét, akikért megparancsolták és kérték, hogy imádkozzunk, akikért nincs senki, aki imádkozzék, és a keresztény temetésben nem részesült hívekét, a világosság helyén, a kellem helyén, a nyugalom helyén, ahonnan távozik a betegség, szomorúság és sóhaj! Mint jóságos és emberszerető Isten, bocsásd meg minden, szóval, tettel vagy gondolattal elkövetett vétkezésüket, mert nincs ember, aki él és ne vétkezzék. Mert te vagy egyedül bűn nélkül, a te igazságod örök igazság, és a te igéd valóság. Mert te vagy elhunyt szolgáidnak feltámadása, élete és nyugalma, Krisztus Istenünk, és neked dicsőítést zengünk kezdet nélküli Atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő Lelkeddel, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen.