Akathiszt a három szent főpaphoz

/Fordította: Lakatos László atya/

Mivel szent életük és tanításaik miatt Hittudós Szent Gergely Nagy Szent Bazil és Aranyszájú Szent János Isten előtt egyenlőek, az ő közös ünnepüket közösen ünnepeljük.

Ünnepük: január 30.

Tropár 4. hang

Mint az apostolokkal egyenrangúak * és a mindenség tanítói, * a mindenek Uralkodóját kérjétek: * ajándékozzon a világnak békét, * és a mi lelkűnknek gazdag kegyelmet!

1. konták

Krisztus egyházának kiválasztott világítói, Bazil, Gergely és János, akik tanításotokkal a világot megvilágosítottátok, és minden ördögi tévtanítást és káromló zavargást kioltottatok! Mivel üdvösségünk közbenjárói vagytok, imáitok által őrizzetek meg minket minden bajtól és az örök kínoktól, hogy örömmel adva hálát, énekeljük nektek:

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

1. ikosz

Földi angyalok és a mennyei emberek, Krisztus főpapjai, és háromszorosan boldog atyák, a Szentháromság harcosai, akik tőle a hármasnapú fénnyel megvilágosodtatok, és a háromszemélyű Istenség trónjánál állandóan imádkoztok lelkünkért, hallgassatok meg bennünket, akik szívünkből kiáltunk hozzátok:

Üdvözölve legyetek, akiknek bátorságuk van értünk az Úr elé járulni! * Üdvözölve legyetek, a Szentháromság nagy kedveltjei! * Üdvözölve legyetek, az adományokra nézve egyenlők! * Üdvözölve legyetek, az apostolokkal egyrangúak!

Üdvözölve legyetek, mint akik tanításaitokkal csodálatosan felragyogtátok Krisztus kegyelmét! * Üdvözölve legyetek, akik értelmeteket a hit engedelmességébe hajlítottátok! * Üdvözölve legyetek, Krisztus szőlőjének boldog munkásai! * Üdvözölve legyetek, ifjúságotoktól fogva Istentől megáldottak!

Üdvözölve legyetek, akik az élet bajait jól eltűrtétek, és a nektek adott talentumokat megsokszoroztátok! * Üdvözölve legyetek, akik Isten akaratát a világ hatalmasainak nagy bátorsággal hirdettétek! * Üdvözölve legyetek, akik az istentelenség homályát elűztétek! * Üdvözölve legyetek, akik az egész Nap alatti világot a hitigazságok fényével megvilágosítottátok!

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

2. konták

Látván a tévtanítók gonosz törekvéseit, megjelent Bazil,.a hamis tanítások ellen kiélezett kard, és az álbölcselkedés konkolyait megemésztő .tűz, és mint legkiválóbb pásztor, isteni ihletettségű szavával leleplezte a bálványimádó ravaszságot, s megtanított minket, hogy tiszteljük a személyeiben bár. megosztott, lényegére nézve azonban egységes Szentháromságot és énekeljük neki: Alleluja!

2. ikosz

Krisztus kegyelmétől megvilágosított értelmet bírván, mint az apostolokkal egyenrangúak, az igazhitű hitágazatok tanításait világossá tettétek. A háromszemélyű Istenség három nagy világítójaként jelentetek meg, mert isteni ihletésű írásaitokkal megvilágosítva, Krisztus egyháza fényesen ékeskedik, és annak hű gyermekei Krisztus teljességének felnőtt korába jutnak. Ezért, a Krisztus kegyelmével nektek adatott gazdagságra tekintve, mint felvilágosítóinkat dicsérünk titeket, ezeket kiáltva:

Üdvözölve legyetek, istenhordozó mennyei titoklátók! * Üdvözölve legyetek, bűnbánat el nem hallgató hirdetői! * Üdvözölve legyetek, választott edények! * Üdvözölve legyetek, a világmindenség bölcs tanítói!

Üdvözölve legyetek, embereket Krisztus isteni tanítására oktatók! * Üdvözölve legyetek, akik mindig buzgón jártatok az Úr parancsaiban! * Üdvözölve legyetek, akik életetekben az erények sokféle formáit mutattátok! * Üdvözölve legyetek, Krisztus hitét isteni hitágazatokkal erősítő megingathatatlan oszlopok!

Üdvözölve legyetek, akik Krisztus szellemi nyáját bölcsen kormányoztátok! * Üdvözölve legyetek, az igazhitűség legkiválóbb hittudósai! * Üdvözölve legyetek, a föld minden határát megvilágító világítók! * Üdvözölve legyetek, édesen hangzó pásztorsíp és fuvola!

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

3. konták

Az atyai kérések ereje kényszerítette Szent Gergelyt, hogy otthagyja Pontuszt, és atyjához költözzön át, segítségül neki, ahol Isten dicsőségét tanításokkal és tettekkel hirdetve, az ariánusok tévtanítását is megszégyenítette. Ezért, nagy Szent Gergely, a halhatatlanság isteni kertjének legelőjén járva, a Szentháromság trónjánál emlékezzél meg rólunk is, hogy meghatottan mondjuk neki: Alleluja!

3. ikosz

Szívükben hordozva a szent, egyvalóságú és feloszthatatlan Háromság fénytárasztó kegyelmét, a testileg megoszlott, de lélekben egyesült három igehirdető, jámboran, nyíltan hirdette a változatlan Egy-Háromságot, a lényeget és istenséget, és ezt az igehirdetést szenvedésekkel pecsételte meg. Ezért mi is, az ő hitüket követve, így kiáltunk:

Üdvözölve legyetek, Krisztus egyházának erős és legyőzhetetlen harcosai! * Üdvözölve legyetek, Krisztus igazságainak buzgó követői! * Üdvözölve legyetek, buzgó imádkozók a Szentháromsághoz! * Üdvözölve legyetek, Krisztus egyházának jó pásztorai!

Üdvözölve legyetek, Áriusz letevői és az igazhitűek megerősítői! * Üdvözölve legyetek, akik a lényegére nézve egy, változatlan Háromságot, az istenséget tettekkel és tanításokkal megdicsőítettétek! * Üdvözölve legyetek, a Háromság személyeinek, az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek csodás megvilágítói! * Üdvözölve legyetek, akik a hármasfényű és egy istenségért igen nagy bajokat és üldözéseket szenvedtetek!

Üdvözölve legyetek, akik a nap terhét életetek végéig fáradhatatlanul viseltétek! * Üdvözölve legyetek, akik a gonosz eretnekségek homályos éjszakáját az isteni bölcsességű hitigazságok fényével elűztétek! * Üdvözölve legyetek, akik a hívők lelkét kegyelmesen megitattátok! * Üdvözölve legyetek, akik méltókká lettetek, hogy a mennyország örökösei legyetek!

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

4. konták

A dühösség és harag viharát támasztották, ó, Aranyszájú, az esztelen emberek, amikor rágalmaztak téged, és megparancsolták, hogy a császári városból űzzenek ki. Te pedig, Aranyszájú, Krisztus hitének szikláján rendíthetetlenül állva, és a Szentlélek kegyelméből megerősödve, az üldözések és kínzások viharát férfiasán eltűrted, és a szenvedések által hervadhatatlan koszorút készítettél magadnak a mennyekben, megtanítva mindenkit, hogy béketűréssel vigye keresztjét, és kiáltsa Istenhez: Alleluja!

4. ikosz

Istentől ihletett, sok hőstettel és szenvedéssel megpecsételt szavaitokat hallva az örök élet igéit szomjazók, messziről eljöttek hozzátok, és tőletek romlatlan ételt nyervén, és isteni italt merítvén, ilyen dicséreteket mondtak nektek:

Üdvözölve legyetek, az isteni szavak mélységeit helyesen vizsgálók! * Üdvözölve legyetek, akik szüntelen buzgósággal Istent keresték! * Üdvözölve legyetek, az éhezőket igazsággal táplálók! * Üdvözölve legyetek, lelki szegények védelmezői! * Üdvözölve legyetek, jámbor tanítások esőjét forrásozó és a mindenséget megitató felhők!

Üdvözölve legyetek, állandóan forrásozó szellemi patakok, akik Krisztus egyházának hívő gyermekeit megitattátok! * Üdvözölve legyetek, az isteni titok megőrzői, és Isten szellemi kürtjei! * Üdvözölve legyetek, az igaz hitnek és keresztény jámborságnak elültetői!

Üdvözölve legyetek, akik a hívőket sok csodával világosítjátok meg! * Üdvözölve legyetek, akik felénk a gyógyulás patakjait árasztjátok! * Üdvözölve legyetek, akik a hozzátok menekülőket a kísértésektől és támadásoktól imáitokkal oltalmazzátok! * Üdvözölve legyetek, az egész keresztény nép dicsérete!

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

5. konták

Istentől küldött csillagként mutatott be téged a világnak az Úr a főpapok között, nagy Bazil, mert az isteni titkok látását és megvilágosítását felülről, Isten kegyelmének trónjától elnyerve, a hívők értelmét és szemét Istentől ihletett szavakkal csodásan megvilágosítottad. Az Isten iránti szeretettől lelkesítve az üldözéseket és szenvedéseket Krisztusért jól elviselted, és ezért méltóvá lettél a mennyekben imádságos közbenjárásra a dicsőség Királyának trónjánál. Példaképe lettél a híveknek szóval, élettel, lélekkel, szeretettel, hittel és tisztasággal, hogy mindnyájan meghatottan énekeljék a legszentebb Háromságnak: Alleluja!

5. ikosz

Látva titeket, Krisztus főpapjai, hogy a mennyei lakókkal állandóan Isten trónjánál vagytok, meghatottan énekeljük a titeket felmagasztaló életadó Háromságot, akit szóval és életetekkel megdicsőítettetek. Nektek pedig, igen kiváló imádkozóknak, szívbeli szeretettel mondjuk:

Üdvözölve legyetek, akiket a mennyei Karokhoz számláltak, és a szent angyalokkal együtt éltek! * Üdvözölve legyetek, akik a többi kiválasztottal együtt állandóan a dicsőség Királyának trónjánál álltok! * Üdvözölve legyetek, mennyei dicsőséggel felékesítettek! * Üdvözölve legyetek, akik a testet és világot meggyűlöltétek!

Üdvözölve legyetek, akik a világ kincseit, és az élet élvezetét Krisztusért szemétnek tartottátok! * Üdvözölve legyetek, akik az erények fényes kocsiján felemelkedtetek, és a mennyországba érkeztetek! * Üdvözölve legyetek, akik nekünk, bűnösöknek, szóval és élettel az erény példáját mutattátok! * Üdvözölve legyetek, akik sok szenvedés által mentetek be Uratok örömébe!

Üdvözölve legyetek, Isten előtt értünk kedves közbenjárók ! * Üdvözölve legyetek, az igazhitű hittudomány igen kiváló világítói! * Üdvözölve legyetek, a keresztény hit dicsősége! * Üdvözölve legyetek, a főpapok dicsősége és az egyház ékessége!

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

6. konták

Istent hirdető szavaiddal hirdetve az igazságot, ó hittudós Gergely, megsemmisítetted a hellének álbölcselkedéseit, és a tévtanítások botrányait. Az egész világnak pedig el nem hallgatva hirdetted a Háromságban dicsért egyvalóságú Istent, az Atyát és Fiút és Szentlelket, megtanítva mindenkit, hogy énekelje neki: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogtatok az erényes élet fényével, és az igaz hit vallásával az egész földön, és minden népnek az igaz istenismeret fényét ragyogtattátok fel, hogy Krisztus egész egyházának pásztorai és tanítói legyetek. Ezért még a halál után se szűnjetek meg reánk tekinteni, akik hozzátok buzgón imádkozunk és mondjuk:

Üdvözölve legyetek, minket az üdvösségre vezető három nagy világító! * Üdvözölve legyetek, a hitetlenség sötétségében ülőknek megvilágosítói! * Üdvözölve legyetek, akik a háromfényű Istenség kigondolhatatlan titkait nekünk világossá tettétek! * Üdvözölve legyetek, akik a bölcs tanítások patakjaival nyájaitokat megitattátok!

Üdvözölve legyetek, igen kiváló pásztorok, akik életeteket mindenféle erénnyel jól felékesítettétek! * Üdvözölve legyetek, akik nyájatokat a ragadozó farkasoktól megoltalmaztátok! * Üdvözölve legyetek, a hármasnapú Fény világítói, akik a hívek értelmét és szívét csodásán beragyogtátok! * Üdvözölve legyetek, tisztaság példái, akik ennek az erénynek elnyerésére megtanítottatok minket!

Üdvözölve legyetek, egyház kormányzói, akik az igazhitű istenlátás útját világosan mutatjátok! * Üdvözölve legyetek a tizenkét apostollal egyrangúak! * Üdvözölve legyetek, akik együtt éltek az angyali seregekkel! * Üdvözölve legyetek, akik az összes szentekkel együtt szüntelenül imádkoztok értünk!

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

7. konták

Mivel meg akart kísérteni téged, Aranyszájú János atya, mint a sokat szenvedett Jóbot, a gonosz kígyó, az istentelenek gonoszságának viharát támasztotta, akik száműzetésbe küldtek téged. De Krisztus kegyelmétől megerősödve minden betegséget és gonoszságot jól elviseltél, Aranyszájú János atya és boldog halálra lettél méltóvá. Most pedig Krisztus országának le nem nyugvó napjában élve, ne szűnjél meg imádkozni mindnyájunkért a hármasfényű Isten trónjánál, hogy meghatottan kiáltsuk: Alleluja!

7. ikosz

Új, fénytárasztó világítókként, és az egyház megingathatatlan oszlopaiként jelentetek meg, nagy főpapok, mert az élet szentsége révén, még a földi testben élve is, szinte testnélküliek voltatok. Ezért Krisztus egyháza állandóan dicsőítve titeket, hálaadó énekeket énekel a fénytárasztó Krisztus Istennek, akinek kegyelmétől megerősödve nagy betegségeket tűrtetek el, és fáradságot viseltetek el Krisztus hirdetésében. Ezért, dicsőítve az anyaszentegyházának szüntelenül jót tevő Krisztust, dicsérünk titeket is, mint Krisztus hű szolgáit és Isten titkainak intézőit, ilyeneket mondva:

Üdvözölve legyetek, Szentháromság hűséges harcosai! * Üdvözölve legyetek, az igazhitűség megrendíthetetlen vallói! * Üdvözölve legyetek, főpapok főnökei!

Üdvözölve legyetek, akik a hittudományok fényével a tévtanítások őrültségé szétromboltátok! * Üdvözölve legyetek, jámborság legszentebb példái! * Üdvözölve legyetek, akik a híveket az istenlátásban megerősítettétek! * Üdvözölve legyetek, Istentől ihletett szavakat fejtegettetek!

Üdvözölve legyetek, akik Mózes szelídségét és Illés buzgóságát testesítettétek meg hőstetteitekben! * Üdvözölve legyetek, akik a bajok és üldözések tűrésében a régi Jóbot követtétek! * Üdvözölve legyetek, akik József szüzességével és tisztaságával ékeskedtek! * Üdvözölve legyetek, akik Péter megvallását és János hittudományát mutattátok!

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

8. konták

A neked adott kegyelem különös csodáját látta meg benned, Bazil főpap, a szír Efrém, amikor ő látni akart téged, te pedig ó, atya fődiakónusodat küldted el, atya, vezesse őt hozzád; és imáid által Efrém megértette a görög nyelvet, és csodálkozva dicsőítette Istent, énekelve neki: Alleluja!

8. ikosz

A Szentháromság teljesen szeplőtelen hitét megtartottátok, és sokakat Krisztushoz vezettetek, Krisztus főpapjai, jó harcot harcolva. Ezért, csodálatos harcotokra és tiszta életetekre tekintve, meghatottan énekelünk nektek ilyeneket:

Üdvözölve legyetek, akik az igazhitűség magasból szőtt ruhájával az egyházat felékesítettétek! * Üdvözölve legyetek, akik az eretnek üres beszédeket világosan lelepleztétek! * Üdvözölve legyetek, akik írásaitokkal és szavaitokkal Krisztus egyházának lelki kincseket gyűjtöttetek! * Üdvözölve legyetek, akik a világ bölcsességét, és a világ minden szépségét Krisztusért elvetettétek!

Üdvözölve legyetek, akik mindennél inkább mennyei kincseket szereztetek! * Üdvözölve legyetek, akik a Pásztorok fejedelmét, Krisztust, mint hűséges szolgálók, élethozó léptekkel követtétek! * Üdvözölve legyetek, akik életetekben az erények magas példáját mutattátok! * Üdvözölve legyetek, akik a lelki szenvedélyeket a testiekkel együtt lelki karddal vágtátok szét!

Üdvözölve legyetek, akik magatokat az életadó Háromságnak élő, szent és kedves áldozatul hoztátok! * Üdvözölve legyetek, bűnösök közbenjárói! * Üdvözölve legyetek, szegények védelmezői! * Üdvözölve legyetek, pásztorok tanítói és példaképei!

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

9. konták

Egész lelkedből megszeretve Istent, Gergely atya, minden javaknál inkább az istenlátó tisztaságot és szüzességet választottad, és nagy hittudósként és tanítóként jelentél meg. Most, a Szentháromság trónja előtt állva, kérj a világnak békességet, az igazhitű keresztényeknek győzelmet az ellenségek ellen, és mindnyájunknak győzelmet, akik dicsőítünk téged és énekeljük Istennek: Alleluja!

9. ikosz

A három egyetemes főpap Istentől ihletett bölcselkedései által a tévtanító botrányok megszűntek, és az igaz hit egyre jobban megerősödött. Ezért, buzgón, meghatottsággal és szeretettel kiáltjuk hozzátok ezeket:

Üdvözölve legyetek, akik az igazhitűség szeretetével egész életeteket beragyogtátok! * Üdvözölve legyetek, akik tanítottátok, hogy az egy Istent három személyben tiszteljék! * Üdvözölve legyetek, akik Áriusz gonoszságát és más tévtanítók káromlásait megszégyenítettétek! * Üdvözölve legyetek, akik a hamis tanítók törvénytelen ajkait szavaitok ragyogásával bezártátok!

Üdvözölve legyetek, a világnak Krisztus evangéliumát hirdető mennyei hangszerek! * Üdvözölve legyetek, három nagy világító a főpapok között! * Üdvözölve legyetek, a szelídségnek, megtartóztatásnak és bűnbánat tanítói! * Üdvözölve legyetek, a szerzetesek jó tanítói és oktatói!

Üdvözölve legyetek, az egyház védelmezői és az igazhitűség harcosai! * Üdvözölve legyetek, akik az apostolok munkáiba mentetek, és a jó hitvallás kalászait arattátok! * Üdvözölve legyetek, akik a hitért és küzdelmekért a pásztorok fejedelmétől, Krisztustól, hervadhatatlan koszorúkat nyertetek! * Üdvözölve legyetek, akik nagy fáradságokat és harcokat vállaltatok Krisztus egyházának jó elrendezéséért!

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

10. konták

Ne szűnj meg Krisztus Üdvözítőt kérni a te emlékedet tisztelőkért, minden dicsértre méltó Aranyszájú János, mert neked adatott a kegyelem, hogy imádkozzál értünk! Ezért mi is, mint jó illatú kenettartóhoz, amely a gyógyulást árasztja mindenkinek, aki hittel folyamodik hozzád, meghatottsággal és szeretettel leborulva énekeljük a téged megdicsőítő Istennek: Alleluja!

10. ikosz

Ledönthetetlen fala vagytok a ti szent emlékezeteteket ünneplőknek, és mindenkinek, aki imádságos oltalmatok alá menekül, megszégyeníthetetlen reménység, és erős védelem. Ezért nekünk is, ó, három szent főpap, akik meghatottsággal jövünk hozzátok, kérjetek a Szentháromság trónjánál irgalmat és kegyelmet idejében való segítségül, hogy örömmel és hálaadással mondjuk nektek:

Üdvözölve legyetek, akik irgalmasságot és vigasztalást mutattok minden hívő iránt! * Üdvözölve legyetek, akik a bűnbánó bűnösöket az ördög halóiból megmentitek! * Üdvözölve legyetek, kegyelmi ajándékok buzgó szétosztói! * Üdvözölve legyetek, minden ember közbenjárói és oltalmazói!

Üdvözölve legyetek, árvák atyjai és özvegyek párfogói! * Üdvözölve legyetek, egyszerűek gazdagsága és betegek gyógyulása! * Üdvözölve legyetek, szenvedők iránti irgalmasság el nem hallgató hirdetői, és ifjak oktatói! * Üdvözölve legyetek, öregek táplálói!

Üdvözölve legyetek, bajokban levők vigasztalása! * Üdvözölve legyetek, idegenek útitársai! * Üdvözölve legyetek, gyengélkedők segítsége! * Üdvözölve legyetek, emléketek tisztelőinek örömet és üdvösséget küldők!

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

11. konták

A Szentháromságnak mindenkinél inkább éneket ajánlván, Isten főpapjai, értelemmel, szóval, tettel, és hittudós bölcselkedéseitekkel a bölcselők koholmányait szétrombolták, megtanítva minket, hogy tiszteljük az egységben a Háromságot, és énekeljük neki: Alleluja!

11. ikosz

Tisztelve a szent főpapoknak, a királysággal egynevű Bazilnak, a hittudósnak nevezett Gergelynek és Aranyszájú Jánosnak, a mindenség tanítóinak, az Isten mélységeit fürkésző fénytárasztó háromságát, és az ő fényes emléküket jámborul megünnepelve, ilyen dicsőítő énekeket hozunk:

Üdvözölve legyetek, az isteni szavak jó emlékezetű hangszerei! * Üdvözölve legyetek, Istentől ihletett énekesek! * Üdvözölve legyetek, az apostoli írások isten-ihlette magyarázói! * Üdvözölve legyetek, az apostoli hagyományok követői!

Üdvözölve legyetek, akik Isten csodálatos tetteit minden földi szülöttnek hirdettétek! * Üdvözölve legyetek, akik az egész mindenségnek életetekkel és szavatokkal Isten dicsőségét hirdetitek! * Üdvözölve legyetek, üdvösségre jó vezetők és tanítók! * Üdvözölve legyetek, a rossz szokások kiirtói, és a jó erkölcsök elültetői!

Üdvözölve legyetek, akik megtaníttok, a testi kívánságokról és szenvedélyekről lemondani! * Üdvözölve legyetek, a lelki és testi betegségek bölcs gyógyítói! * Üdvözölve legyetek, a hármasnapú fényről meggyújtott egyházi világítók! * Üdvözölve legyetek, a paradicsomi növények illatos virágai!

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

12. konták

Az isteni kegyelem bőségesen kiáradt ajkaitokra, háromszorosan boldogok, az igaz hit általatok megerősödött, a sátáni eretnekségek és hamis tanítások köde Istentől ihletett írásaitok fénye által szétfoszlott. Ezért, szentek, imádkozzatok Krisztus Istenhez, hogy a ti hit és jámborság iránti buzgóságotok szellemét küldje le reánk is, hogy méltók legyünk veletek énekelni a Szentháromságnak: Alleluja!

12. ikosz

Énekelve és fényesen ünnepelve emléketeket, háromszorosan boldog Bazil, hittudós Gergely és Aranyszájú János, alázatosan kérünk titeket, ne szűnjetek meg imádkozni Krisztushoz mindazokért, akik hittel hívnak segítségül titeket, és szeretettel mondják ezeket:

Üdvözölve legyetek, az igazhitű hitágazatok őrzői! * Üdvözölve legyetek, a hittudomány élethozó folyamai! * Üdvözölve legyetek, akik a hívők szíveit istenesen megörvendeztetitek! * Üdvözölve legyetek, mert el nem gyöngülő harcaitok által Áriusz elbukott!

Üdvözölve legyetek, mert Istentől ihletett hirdetésetek tüze által Eunomiosz tévtanítása elégett! * Üdvözölve legyetek, mert isteni ihletettségű szavaitok által Szabelliosz tévtanítása elűzetett! * Üdvözölve legyetek, mert Nesztoriosz bölcselkedése általatok megszűnt! * Üdvözölve legyetek, a világért igen kiválóan imádkozók!

Üdvözölve legyetek, mert a mennyek országába átvezetitek a híveket! * Üdvözölve legyetek, Isten hangjai, amelyek nekünk csodálatosan mennydörögtek! * Üdvözölve legyetek, az egyház pásztorainak követésre méltó példái! * Üdvözölve legyetek, mert az Apostol szerint mindenkinek mindene voltatok!

Üdvözölve legyetek, nagy és egyetemes tanítók, három főpap!

13. konták

Ó, Krisztus főpapjai, és háromszorosan boldog atyái, Nagy Bazil, az egyház világítója és megingathatatlan oszlop, Hittudós Gergely, Istentől felvilágosított értelem, ugyanolyan nagy főpap, Aranyszájú János is, a bűnbánat erős hirdetője, a mennyei seregek társai, akik az angyali erőkhöz is hozzászámláltattatok! Elfogadva a mi mostani imánkat, kérjétek számunkra az irgalmas Istentől, hogy a mennyeiekről gondolkozzunk és cselekedjünk, hogy az örök kínokat kikerülve, a mennyei életet elnyerjük, veletek énekelve Istennek: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.