Akathiszt a kenethozó asszonyokhoz

/Fordította: Lakatos László atya/

A Jézushoz leghűségesebb asszonyok a balzsamozással Jézus holttestéről akartak gondoskodni. Jutalmul ők látták meg és beszéltek először a feltámadt Jézussal.

Ünnepük a húsvéti idő 3. vasárnapján van.

Tropár 2. hang

A kenethozó asszonyok előtt a sírnál megjelenő angyal ezeket monda: * a kenetek a halottakat illetik. * Krisztus az enyészettől idegen maradt. * De kiáltsátok: Feltámadt az Úr, * adván a világnak gazdag kegyelmet!

1. konták

Mint Istentől gazdagon megáldott és Isten Fia által elfogadott hűséges szolgálóknak, akik az élő és halott Krisztus körül buzgósággal és bátorsággal szolgáltatok, dicséretekkel teljes énekeket ajánlunk nektek, magasztalván mindnyájatok dicső tetteit. Ti pedig, mivel ezért nagy jutalmat nyertetek, imádkozzatok a mindenért bőségesen megfizető Krisztus Istenhez, adja meg nekünk is jótetteink jutalmát az ő csalhatatlan isteni ígéretei szerint, akik titeket így dicsérünk:

Üdvözölve legyetek, Krisztust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

1. ikosz

Az angyalok szolgálatához volt hasonló a ti szolgálattételetek Krisztus mellett, minden dicséretre méltó asszonyok. Amint e tiszta lelkek kezeikben hordozván őt, arról gondoskodtak, hogy kőbe ne üsse lábait, úgy ti is egy rövid időre Krisztushoz csatlakozván azért fáradoztatok, hogy az élet fenntartásához szükséges dolgokban hiányt ne szenvedjen. Ezért a földi szerető figyelmességért fogadjátok tőlünk a dicsérő szavakat:

Üdvözölve legyetek, szent asszonyok, a láthatatlan angyalokkal együttmunkálkodó, testben járó szent angyalok! * Üdvözölve legyetek, mert a názáreti Jézusban felismertétek az Isten küldöttjét! * Üdvözölve legyetek, mert hitetek a szeretet cselekedeteire indított mindnyájatokat! * Üdvözölve legyetek, mert a Jézus iránt bennetek levő szeretetet áldozatok hozatalával bizonyítottátok be!

Üdvözölve legyetek, mert Jézus elfogadta tőletek a szeretetből jövő szolgálatokat! * Üdvözölve legyetek, mert ő mennyei jutalommal fizetett nektek vissza ezért!

Üdvözölve legyetek, Krisztust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

2. konták

Tudtátok és hittétek Krisztus ártatlanságát és azt, hogy ő nem követett el bűnt, amivel vádolták. Lelki fájdalommal hallottátok, hogy a Jótevőt saját népe elvetette, Pilátus pedig kereszthalálra ítélte. Szívetek fájdalmával és sűrű könnyhullatás között mentetek utána a Kálvária hegyére, és láttátok, hogy a dicsőség Urát a gyalázat fájára szegezik, majd meghal és eltemetik. Ti azonban ott is szívetek Istenének tartottátok és neveztétek őt, csendben így énekelve neki: Alleluja!

2. ikosz

Felfoghatatlannak látszott mindnyájatok értelme előtt, ó, szent asszonyok, hogy Isten Fia, akit ti szolgáltok* milyen igazságtalanul szenved, keresztre feszítve. Azt sem értettétek meg, hogy a jelenlevők miért nem szánják meg, sőt inkább embertelenül gúnyolják a nagy szenvedőt. Emberi ésszel azt sem tudtátok megérteni, hogy az igazság Napja miként áldozhatott le és pihent meg a kis sírban. Fogadjátok azért tőlünk szeretettel vigasztaló szavainkat:

Üdvözölve legyetek, szent asszonyok, mert bátran elkísértétek a halálos ítélet helyére Uratokat! * Üdvözölve legyetek, mert szégyen helyett kitüntetésnek tartottátok, hogy követői lehettetek, és utolsó útjára elkísérhettétek! * Üdvözölve legyetek, mert nemcsak életében, de halálában is közelében akartatok lenni Jótevőtöknek! * Üdvözölve legyetek, mert együtt-érzők voltatok a legnagyobb Szenvedő iránt!

Üdvözölve legyetek, mert amíg ellenségei örültek a vesztén, ti addig sirattátok a názáreti Jézust! * Üdvözölve legyetek, mert sírásotokért Krisztus nagy vigasztalást készített számotokra, ígérete szerint!

Üdvözölve legyetek, Krisztust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

3. konták

A magasságbeli Isten olyan nemességgel ékesítette fel lelketeket, ami miatt Isten Fia is meglátta bennetek, a lélekben és igazságban neki szolgáló igaz izraelitát. Ez a nemesség kísérte életeteket mindvégig úgy, hogy a tanítványaitól elhagyott, az ellenségtől összetört, és a szégyen fáján meghalt Krisztus holttestét is a legnagyobb tisztelettel vettétek körül. Bár ő akkor féreg volt és nem ember, az emberek gúnytárgya és a nép megvetése, mégis megkapta tőletek a tisztes temetési éneket: Alleluja!

3. ikosz

Szívetekben hordozva az Istentől szépnek teremtett ember iránti tisztelet és emberség adományát, nagypéntek este kevésnek tartottátok azt, amit az ünnep beálltának közelsége miatt csak sietve tettek meg a tanítványok Jézus holttestével. Mindjárt a temetés után halotti keneteket vásároltatok, de a másnapi ünnepen együtt pihentetek a testileg sírban pihenő Üdvözítővel. Imádkozzatok hozzá, hogy ezzel a két erénnyel a mi szívünket is ékesítse fel, akik így szólunk hozzátok:

Üdvözölve legyetek, szent asszonyok, akik őszinte és igaz emberi lelkülettel voltatok ékesek! * Üdvözölve legyetek, mert lelketek nemes gondolkozását mutattátok meg Krisztus temetésénél! * Üdvözölve legyetek, mert Mestereteknek sokkal többet akartatok tenni, mint amit a sietség miatt lehetett! * Üdvözölve legyetek, mert nemes elhatározásotokat gyorsan tettekre váltottátok!

Üdvözölve legyetek, mert nem csak az élő, hanem a halott Krisztust is szolgáltátok vagyonotokból! * Üdvözölve legyetek, mert a szombati nyugalom törvényének megtartásában is kitűntetek!

Üdvözölve legyetek, Krisztust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

4. konták

Az asszonyi gyöngeség érzésének vihara tört rátok, ó, Krisztust szerető szent asszonyok. Amikor arra az akadálynak látszó sok körülményre gondoltatok, amelyek titeket terveitek megvalósításában, gátolni látszottak, csüggedés fogta el szíveteket. Mivel azonban nagyobb volt bennetek a Mester iránti szeretet, mint a földi dolgok iránti félelem, Isten segítségében bízva bátran útnak indultatok Jézus felé, az énekkel ajkaitokon: Alleluja!

4. ikosz

Megtudtátok, Krisztusért holta után is fáradozó asszonyok, hogy a zsidók erőtlen viaszpecséttel zárták el a Szent Erős sírjának kövét. Az is tudomásotokra jutott, hogy három napig katonákkal akarják őriztetni a sírt, nehogy valaki tanítványai közül hozzáférjen a holttesthez. Ezekről az elővigyázati rendelkezésekről tudva, azon gondolkoztatok, miképpen hajtsátok végre szívetek kívánságát: Jézus testének ismételt megkenését. Mivel inkább szívetek szavára hallgattatok, ezt az éneket ajánljuk nektek:

Üdvözölve legyetek, szent asszonyok, mert nehezen vártátok, hogy a törvény szerinti ünnepnap elmúljon! * Üdvözölve legyetek, mert szívetek József sírkertjében, az eltemetett kincsnél, a sírban fekvő Jézusnál volt! * Üdvözölve legyetek, mert utána szomjazott lelketek, és nagyon vágyódott utána testetek is! * Üdvözölve legyetek, mert, amint a csillagok őrhelyeiken, ti sem fáradtatok el a virrasztásban!

Üdvözölve legyetek, mert az éjszaka sötétségében kerestétek az Urat, akit szívetek szeretett! * Üdvözölve legyetek, mert kerestétek az Urat, hogy éljen a ti lelketek!

Üdvözölve legyetek, Jézust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

5. konták

Mint az éjszakában tündöklő, ragyogó csillagok, úgy mentetek át észre vétlenül, csendesen az alvó Jeruzsálem városán keresztül, ó, drága kenetet vivő asszonyok. Meg akartátok látni és kenni a naplemente előtt sírjába szálló Napját a világnak. Utatok folyamán senki ember nem látott benneteket, csak az akkor már halottaiból feltámadt Emberfia, akinek az illatos olajokkal együtt áldozatul még szívetek hűségét is vittétek siránkozva: Alleluja!

5. ikosz

Láttátok, ó, szeretetből ébren virrasztó szent asszonyok, a Hold és a csillagok állásából, hogy az ünnepnap már elmúlt. Összegyűltetek és együttesen indultatok el az Úr élethozó testének megkenésére. Sietve mentetek, hogy minél hamarabb meglássátok a világnak az eltemetett és sírban fekvő életét. Magatokkal vittétek az előkészített illatszereket, amelyeket szomorúságotok és bánatotok könnyeivel vegyítettetek. Nem gondoltátok, hogy a halotti kenetekre már nincs szükség, a könnyek pedig örömre változnak. Fáradságotokért így dicsérünk benneteket:

Üdvözölve legyetek, szent asszonyok, mert késlekedés nélkül kora hajnalban kerestétek a kincset, a sírba zárt Krisztust! * Üdvözölve legyetek, mert halála után is együtt akartátok szolgálni a nagy Királyt! * Üdvözölve legyetek, mert vágyatok úgy vitt benneteket Jézus sírjához, mint a gyors-röptű galambokat a szárnyuk! * Üdvözölve legyetek, mert gazdag ajándékkal, a drága kenettel mentetek Krisztushoz, a kiöntött drága Kenethez!

Üdvözölve legyetek, mert telketekben ennél is drágább ajándékot, hűségeteket vittétek neki! * Üdvözölve legyetek, mert szándékotokat most cselekvés nélkül fogadta el Isten Fia!

Üdvözölve legyetek, Krisztust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

6. konták

Az Isten igaz szava sokféleképpen hirdette a világnak, hogy keressék az Istent, amíg megtalálható, amíg közel van, és örülni fog az Urat keresők szíve. Aki keres, az talál, és aki Isten Bölcsességét megtalálja, életet talál, és üdvösséget merít az Úrból. Ezekre az isteni szavakra gondolva kerestétek Jézust, sírban fekvő Uratokat, ó, szent asszonyok. Tudtátok, hogy nincs messze hozzátok, megtalálható és köszönthetitek őt a megtalálás öröménekével: Alleluja!

6. ikosz

Újra felragyogott mindenki előtt, ó, Jézust követő szent asszonyok, a ti félelem nélküli bátorságotok. Amíg Krisztus apostolai félelmükben elrejtőztek, ti az éjszaka sötétségében bátran útnak indultatok, és a városon kívülre Jézus sírjához mentetek. Félelmeteket legyőzte az a gondolat, hogy annak keresésére mentek, akit szívetek szeret. Ezért a bátorságért így dicsérünk benneteket:

Üdvözölve legyetek, szent asszonyok, akik gyöngének nevezett asszonyi testben férfias bátorságot hordoztatok! * Üdvözölve legyetek, mert elhatározásotok keresztülvitelére Istentől kértetek és kaptatok segítséget! * Üdvözölve legyetek, mert együttesen indultatok útnak és közösen hordoztátok a szomorúság terhét! * Üdvözölve legyetek, mert az Isten Fia iránti szeretet legyőzte bennetek az emberek iránti félelmet!

Üdvözölve legyetek, mert bátorságotok akkor felülmúlta az apostolok bátorságát! * Üdvözölve legyetek, mert jutalmatok is felülmúlta az apostolokét a hét első napjának reggelén!

Üdvözölve legyetek, Krisztust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

7. konták

Jézus, a ti Mesteretek, meg akarta jutalmazni a ti korai fáradozásotokat, és vigasztalni akarta harmadik napja tartó szomorúságotokat. Fokozatosan oldozta fel bennetek a szomorúság kötelékeit. Mert először is, a sír bejáratát lezáró követ elhengerítve találtátok. Az őrök a félelem miatt elmenekültek, így bátran mehettetek be Jézus sírjába. Ott angyal szólt hozzátok, azt kérve, hogy ne keressétek az élőt a holtak között. Szavait félelemmel és megilletődéssel fogadva énekeltétek a feltámadt Krisztusnak: Alleluja!

7. ikosz

Új lelki szorongás ejtett hatalmába mindnyájatokat, kenetet hozó szent asszonyok, amikor Jézus sírjához odaértetek. Mert nemcsak a sír bejáratát őrző lepecsételt követ találtátok elhengerítve, hanem a sírba menve, Jézus testét sem találtátok. De a szorongást az angyal szava új örömre változtatta, mert ezt mondta: A megfeszített és eltemetett Názáreti Jézus nincs itt, feltámadt, amint előre megmondta. Ezt az akkor érzett lelki boldogságot kérjétek a mi számunkra is Krisztustól, a minden javak megadójától, és mi így örvendezünk nektek:

Üdvözölve legyetek, szent asszonyok, mert Krisztus ígérete szerint szomorúságotok örömre fordult! * Üdvözölve legyetek, mert Isten angyalokat küldött megvigasztalásotokra! * Üdvözölve legyetek, mert a közös bánat után az örömet is közösen ereztétek! * Üdvözölve legyetek, mert elsőnek láttátok az emberek közül a feltámadt Jézus üres sírját!

Üdvözölve legyetek, mert az angyaltól is ti hallottátok elsőnek Krisztus feltámadásának örömhírét! * Üdvözölve legyetek, mert minden szomorúságotok elmúlt, és az öröm az égben is veletek marad!

Üdvözölve legyetek, Krisztust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

8. konták

Különös jutalmat kaptatok Istentől, szent Fiáért fáradozó, kenethozó asszonyok. Isten angyala szelíd szavakkal szólt hozzátok, megmutatta Jézus eltemetett testének üres nyugvóhelyét, és a rajta levő halotti lepedőket, amelyek a feltámadás után a sírban maradtak. Az emberek közül elsőnek titeket vigasztalt meg azzal, hogy az élet szerzője nem maradt a sírban, hanem feltámadt, és Galileában várja, az őt keresőket. Ezeket az örömhíreket boldogan hallva mentetek el az üres sírtól, Istent így dicsérve: Alleluja!

8. ikosz

Egészen más asszonyokat látunk bennetek, ó, minden dicséretre méltó kenethozó asszonyok. Ti vagytok ugyanis azok az asszonyok, akiknek szolgálatát Jézus életében és halálában is elfogadta. A hűséget és áldozathozatalt azzal jutalmazta meg, hogy ti láttátok meg elsőnek a feltámadt Üdvözítőt, leborulva előtte, és átkarolva lábait. Ezáltal ti az Istenért fáradozó és ezért tőle kézzelfogható és örökkévaló jutalmat nyerő női nem képviselői lettetek. Ezért méltán illet meg mindnyájatokat az emberek ilyen megtisztelő éneke:

Üdvözölve legyetek, szent asszonyok, mert Krisztus, az Isten Fia nagyon megáldott titeket! * Üdvözölve legyetek, akik szomorkodtatok, de a feltámadt Krisztus látásától el nem múló vigasztalást nyertetek! * Üdvözölve legyetek, akik féltetek, de félelmeteket a feltámadt Jézus édes hangja oszlatta el! * Üdvözölve legyetek, mert, bár az angyaloktól megijedtetek, de Krisztus szelíd hangjától megnyugodtatok!

Üdvözölve legyetek, mert aztán bátran hirdettétek mindenkinek, hogy Krisztus feltámadt és újra él! * Üdvözölve legyetek, mert a ti látásotok és szavaitok minket is megerősítenek a hitben!

Üdvözölve legyetek, Krisztust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

9. konták

Az egész női nem örül a ti boldogságotoknak és nagy jutalmatoknak, Krisztushoz kenetet vivő szent asszonyok. Mivel az asszonyok között senki nem fáradt, szomorkodott és törődött az embereket felkereső és üdvözítő Jézus Krisztus élő és halott teste miatt, méltó, hogy jutalmatok és örömötök is ennek megfelelő, és mindent felülmúló legyen. Ezért, örvendezve az Éva bűne miatti megaláztatás elvételén és megsemmisítésén, hálásan énekeljük a titeket és minden nőt felmagasztaló Istennek: Alleluja!

9. ikosz

A sokszavú emberi bölcselkedés nem tud elégséges magyarázatot adni arra, hogy miért tüntetett ki benneteket oly kiválóan az Isten Fia, a világ Megváltója. Mert nemcsak az angyal által vigasztalt meg benneteket az üres sírnál, hanem saját maga szüntette meg lelketek szomorúságát, amikor isteni ajkaival így szólt hozzátok: Örvendjetek! Ezen felül még választott apostolaihoz is elküldött benneteket, hogy ti legyetek számukra feltámadásának és az Atyához való visszatérésének hirdetői. E nektek adott kitüntetésnek mi is örülve ezt mondjuk nektek:

Üdvözölve legyetek* szent asszonyok, mert Jézustól már a földi életben is nagy jutalmat kaptatok! * Üdvözölve legyetek, mert isteni adósotok jó, bőséges és tömött mértékkel mért nektek vissza! * Üdvözölve legyetek, mert Krisztus feltámadása óta isteni öröm töltötte és tölti be lelketeket! * Üdvözölve legyetek, mert azt az örömet soha senki el nem veheti tőletek örökre! * Üdvözölve legyetek, mert a feltámadás hírét közöltétek, és ezzel másoknak is nagy örömet szereztetek!

Üdvözölve legyetek, Krisztust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

10. konták

A világ Üdvözítője üdvözíteni akarván minden embert, nemcsak a férfiakat hívta, hanem ugyanolyan szeretettel fordult a lenézett női nem felé is. Nem vetette meg őket, hanem elfogadta tőlük is szolgálataikat, így akarta előre tudatni, hogy a nevére megkeresztelt emberek között nincsen sem férfi, sem nő, hanem mindnyájan egyek őbenne. Ezt az isteni rendelkezést mindnyájan készséggel fogadván, énekeljük az egész emberiséget annak minden tagjában szerető Istennek: Alleluja!

10. ikosz

A sokszor és sokak által lenézett és megvetett női nem erős védőfala vagytok, ó, szent asszonyok. Példátok most is követésre méltó és indító, mert Krisztus, akit ti egykor, mint testben járó Istent szolgáltátok, a világ végezetéig láthatatlanul köztünk van, és mindig várja, hogy szolgáljanak neki. Imádkozzatok azért szüntelenül a titeket elfogadó Krisztushoz, hogy imáitok által ma is fogadja el és jutalmazza meg mindazokat, akik titeket követve neki szolgálnak, titeket pedig így dicsérnek:

Üdvözölve legyetek, szent asszonyok, mert Krisztusnak: a királyok Királyának és az uralkodók Uralkodójának szolgáltatok! * Üdvözölve legyetek, mert Krisztusnak, a mindenség Örökösének adtatok vagyonotokból! * Üdvözölve legyetek, mert ezért nem múlandó és romlandó arannyal fizettet ő vissza, tetteitekért! * Üdvözölve legyetek, mert azóta is követendő példaképül álltok minden nő előtt!

Üdvözölve legyetek, mert arról tanúskodtok, hogy az Isten Fia előtt mindenki fáradozása egyformán kedves! * Üdvözölve legyetek, mert ti mindenkit, aki titeket követ, Krisztus jutalmáról biztosítotok!

Üdvözölve legyetek, Krisztust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

11. konták

Bármilyen dicsőítő éneket énekelve keveset teszünk annak elismerésére és kifejezésére, amit ti tettetek, Krisztusnak szolgáló és holttestéhez halotti keneteket vivő asszonyok. Mert nem tudjuk eléggé dicsérni lelketek nemességét, amit meglátott és megtisztelt bennetek az Isten mindent látó Fia. Nem tudjuk méltóan megénekelni, hogy a világ Üdvözítőjének közelében lehettetek, és most is ott vagytok. Nem tudunk szavakat találni annak kifejezésére sem, amire a hét első napján vállalkoztatok Jézus sírjánál, ezért Istenhez fordulva ezt mondjuk: Alleluja!

11. ikosz

Fénytárasztó világosság volt a ti életetek Krisztus mennybemenetele után is, ó, szent asszonyok. Az apostolokkal és Jézus hívő rokonaival állhatatosan kitartottatok az imádságban, várva a megígért Szentlélek eljövetelét. Ezután életetek végéig jó tanúságot tettetek Jézusról, az Atya Igéjéről, akit szemeitekkel láttatok és néztetek, hallgattatok és szolgáltatok. Így, általatok is sokan kerültek közösségbe Jézussal és az ő Atyjával. Lelkesítsetek minket is a ti bizonyosságotokkal, hogy Istennel örökre kapcsolatban maradva, titeket így dicsérjünk:

Üdvözölve legyetek, szent asszonyok, akik Jézusnak, az igaz Világosságnak közelében éltetek! * Üdvözölve legyetek, mert világosságából a magatok számára bőven merítettetek! * Üdvözölve legyetek, mert életeteket Jézus szolgálata egészen megváltoztatta! * Üdvözölve legyetek, mert a hűség és ragaszkodás példáját ragyogtatjátok nekünk!

Üdvözölve legyetek, mert egyszerűségetek is világító példa gyanánt szolgál! * Üdvözölve legyetek, mert neveitek mindörökre be vannak írva a mennyekben!

Üdvözölve legyetek, Krisztust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

12. konták

Imádkozzatok ki nekünk sok kegyelmet Krisztustól, az Istentől, akihez nagyon ragaszkodtatok, ó, szent asszonyok! Esdjétek ki számunkra, hogy azokban, akik emberi szolgálatainkra szorulnak, mi is felismerjük Jézus küldöttjeit, és mi is tudjunk olyan nemes lelkűek lenni élőkhöz és holtakhoz, amilyenek ti voltatok. Ezt a kéréseteket bizonyára teljesíteni fogja Istennek mindenható Fia, mert ő mondta, hogy amit egynek a legkisebbek közül teszünk, azt neki tesszük, akinek mindörökre hangoztatjuk: Alleluja!

12. ikosz

Krisztus feltámadását énekelve, tisztelettel énekeljük meg azt a ragaszkodást, hűséget és áldozatkészséget is, amellyel nemcsak az élő, hanem az eltemetett Üdvözítő iránt is viseltettetek. Boldogoknak mondunk mindnyájatokat, mert vagyonotokból Isten Fiának szolgáltatok. Az ő ígéretei alapján mennyei jutalomra lettetek méltókká, mert úgy akarta, hogy ahol ő van, ott legyenek az őt szolgálók is. Fogadjátok el azért tőlünk dicsérő szavainkat, mert örömmel mondjuk nektek:

Üdvözlégy, Mária Magdolna, akiből a Mester hét ördögöt űzve ki, teljesen a maga szolgálatára foglalt le! * Üdvözlégy, Johanna, akinek férje a múlandó uralkodót, te azonban a halhatatlan és örökkévaló Királyt szolgáltad! * Üdvözlégy, Szalóme, Jakab és János apostolok anyja, mert fiaiddal együtt Jézus közelében lehettél! * Üdvözlégy, Mária, Jakab és József anyja, mert kora reggel elindultál a halott Jézus megkenésére!

Üdvözlégy, Mária, aki Magdolnával együtt mentél megnézni Jézus lepecsételt sírját! * Üdvözlégy, Zsuzsanna és a többi asszony, mert ti is félelem nélkül bátran kerestétek föl Jézus sírját!

Üdvözölve legyetek, Krisztust életében és halálában szolgáló szent asszonyok!

13. konták

Ó, boldogságos és minden dicséretre méltó szent asszonyok, asszonyok legjobbjai, akik Jézus mellé szegődtetek, és vele voltatok mennybemeneteléig, és most vele örvendezhettek a mennyei dicsőségben mindörökre! Fogadjátok el tőlünk szívből jövő dicséreteinket, mert mindezeket az irántatok érzett tisztelet és szeretet sugallja nekünk. Esedezzetek buzgón Krisztus Istenünkhöz, hogy példátokat követve, mi is életünket a jótettekben lankadás nélkül töltve el, méltókká legyünk veletek énekelni Istennek a dicséret énekét: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.