Akathiszt a legszentebb Istenszülő elhunytáról

/Fordította: Lakatos László atya/

Az Istenszülő Mária, osztozva Fia sorsában, Jeruzsálemben elszenderült Temetése után három nappal az angyalok a mennyekbe vitték

Ünnepe: augusztus 15.

Tropár 1. hang

Szülésedben a szüzességet megőrizted, * halálodban pedig a világot el nem hagytad, * mert anyja lévén az életnek, átköltöztél az életre, * és imádságaiddal megmented * az örök haláltól a mi lelkünket.

1. konták

Istennek a világ kezdetétől kiválasztott édesanyja és királynőnk, aki a földről a mennybe emelkedtél, mindenek fölött tiszteletre méltó elhúnytod alkalmából mi, a te szolgáid, ájtatos éneket hozunk neked, Istenszülő. Te pedig miután legyőzted a halált, szabadíts meg minket minden halálhozó bajtól, hogy énekeljük neked:

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytodban minket el nem hagytál!

1. ikosz

A trónálló angyal elküldetett, hogy mondja meg az Istenszülőnek az ő mennybemenetelét. Fényesen tündökölve és előtte megállva, előre jelentette, hogy eljön hozzá az Isten, az ő Fia, ezekkel a szavakkal:

Üdvözlégy, a királynak malaszttal teljes anyja! * Üdvözlégy, mennyei királyné, Istennek, az ég és föld Urának anyja! * Üdvözlégy, aki előre megtiszteltetésben részesültél az Isten, a te Fiad hozzád jövetelének magasztossága által! * Üdvözlégy, aki felmagasztaltattál, mert biztosítva lettél, hogy Fiadhoz fogsz felmenni!

Üdvözlégy, akit az Isten kezdettől fogva kiválasztott! * Üdvözlégy, az Isten Igéjének szent lakóhelye! * Üdvözlégy, próféták jóslatának teljesülése! * Üdvözlégy, apostolok drágalátos koronája!

Üdvözlégy, királyok megerősítése és hatalma! * Üdvözlégy, püspökök ékessége és áldozópapok kincse! * Üdvözlégy, istenfélő szerzeteseknek a magasságbeli országba vezetője! * Üdvözlégy, aki a Paradicsom ajtajait megnyitottad a téged folyton magasztaló keresztény nemzedéknek!

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytodban minket el nem hagytál!

2. konták

Az áldozópapok fejei, Szent Dénes, az égi titkok ismerője, a csodálatra méltó Hieroteosz és Szent Timóteus, látva, hogy az apostolok gyülekezete mindenható intézkedés folytán a föld határairól a levegőn át legtiszteletreméltóbb elhunytodnál megjelent, az áldozópapi rend felséges tisztességével énekelték Istennek: Alleluja!

2. ikosz

Az egész szellemi világ, az ősrégi angyali fejedelmek, eljöttek királyukkal, aki szent anyjának lelkét életteremtő kezeibe fogadta, akiről a hitben erős Szent Péter sokat beszélt, siránkozva, kiáltva:

Üdvözlégy, a világ Teremtőjének anyja, aki a világ fölé emelkedtél! * Üdvözlégy, az egeknél terjedelmesebb, aki az ég felső részeibe fölvétettél! * Üdvözlégy, aki a négy világelemet fölmeneteleddel megszentelted! * Üdvözlégy, aki az égieket átköltözéseddel megörvendeztetted!

Üdvözlégy, aki fölvétettél a magasságbeli ékes Jeruzsálembe! * Üdvözlégy, aki a nem kézzel alkotott hajlékokba nagy örömmel vonultál be! * Üdvözlégy, kerubok és szeráfok királynéja! * Üdvözlégy, arkangyalok és angyalok uralkodója!

Üdvözlégy, hívek menedéke és szabadulása! * Üdvözlégy, örökséged segítsége és védelme! * Üdvözlégy, az egész keresztény világnak közbenjárója Isten előtt! * Üdvözlégy, minden javak legjóságosabb megadója!

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytodban minket el nem hagytál!

3. konták

A Magasságbelinek ereje ragadta el Indiából Szent Tamás apostolt, aki az Isten akaratánál fogva nem volt jelen az Istenszülő tiszteletre méltó elhunytánál, és az ő életét magába záró sírhoz vezette. Behajolva, hogy lássa az elköltözöttet, megértette, hogy ő testével együtt a mennybe vitetett, és, ezen hitre buzdulva kiáltotta: Alleluja!

3. ikosz

Elgondolva a tanítvány, hogy az Isten gondviselése folytán ő nem volt jelen az Isten anyjának temetésén, a többiekkel együtt örvendezett az ő halálmentes elhunytán, így kiáltva hozzá:

Üdvözlégy, akit a földről Fiad karjai vettek föl! * Üdvözlégy, aki a magasságbeliekhez mentél föl, hogy dicsőségüket élvezhesd! * Üdvözlégy, akit az angyalok összes fejedelmei kísértek a magasba! * Üdvözlégy, akit a kerubok vittek föl az égbe és a föld fölé!

Üdvözlégy, akit a menny kapuiban az égi erők fejedelmei fölséges énekkel dicsőítettek! * Üdvözlégy, akit az ég összes lakói környeztek és magasztaltak! * Üdvözlégy, akit földi mennyországként a magasságbeli lakásba emeltek! * Üdvözlégy, aki az Úrnak trónjaként a földről a mennyországba felvitettél!

Üdvözlégy, aki védelmünk és erős segítségünk vagy! * Üdvözlégy, aki a bűnösöket az üdvösségre vezeted! * Üdvözlégy, keresztények királynéja és Isten után a mennyország reménye! * Üdvözlégy, életnek anyja és az Úrban reményünk az örök életre!

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytodban minket el nem hagytál!

4. konták

Hitetlen gondolatok vihara dúlt a zsidó Afton lelkében, és amikor látta, hogy az isteni ihletettségű apostolok az Isten anyjának legdrágább testét teljes tisztelettel a sírhoz viszik, bántalmazásra vetemedett. De amikor hirtelen megvakult, és kezei elszakadtak, s a halottas ágyhoz ragadva függtek, hittel megvallotta az Isten anyját, az Istenhez kiáltva: Alleluja!

4. ikosz

Akik az Ige titkait ismerték és őt szemükkel látták, az Istenszülő Istent magába fogadó testének temetésén az angyalok legmagasztosabb énekét hallva, és Isten előtt kedves módon a végtisztességet megadni óhajtva, egyhangúlag buzgón így énekeltek:

Üdvözlégy, aki örömhírt vettél arról, hogy a magasságbeli országba fogsz átköltözni! * Üdvözlégy, aki az örömöt hirdető Gábrieltől az örvendetes Paradicsom királyi pálcáját átvetted! * Üdvözlégy, aki a kerubok legtisztesebb sokaságát megvilágosítod! * Üdvözlégy, aki a szeráfok legdicsőbb rendjét megörvendezteted!

Üdvözlégy, akit a pátriárkák előre jeleztek! * Üdvözlégy, akit a próféták előre hirdettek! * Üdvözlégy, aki a zsidó Afton gonosz vakmerőségét hamar megbosszultad! * Üdvözlégy, aki neki gyógyulást adtál!

Üdvözlégy, aki Afton hitetlenségét hitre változtattad! * Üdvözlégy, aki az ő vallomását, mert hitből származott, elfogadtad! * Üdvözlégy, aki a hozzád hittel és szeretettel ragaszkodókat az égbe vezeted! * Üdvözlégy, aki a te nevedet hittel segélyül hívókat üdvözíted!

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytodban minket el nem hagytál!

5. konták

Az Istentől származó csillagok, a szent apostolok, akik az ég alatt az evangélium hirdetésére elszéledtek, a levegő térségén át az Úr anyjának temetésére felhőkön jöttek el. Őt folytonos éneklés közben temetve el, a testetlen angyalokkal kiáltották: Alleluja!

5. ikosz

Az Istent ismerő apostolok, látva Uralkodójukat, hogy anyjának lelkét kezébe veszi, és megértve, hogy ő az Úr, mint hithirdetők, jóértelműleg igyekeztek énekelni:

Üdvözlégy, királyné, aki a mindenség Királyát hordoztad! * Üdvözlégy, aki magad is az ő fiúi kezein hordoztattál! * Üdvözlégy, királyi jogar Krisztus jobbjában! * Üdvözlégy, Noé kezébe galamb által hozott olajfaág!

Üdvözlégy, Áronnak romolhatatlanságot sarjadzó vesszeje! * Üdvözlégy, halhatatlanságot virágzó, soha el nem hervadó liliom! * Üdvözlégy, az istenős Dávid királynak Istentől ihletett hangszere! * Üdvözlégy, az ő jövendöléseinek mindenek fölé emelt dicsősége, ékes hárfája és citerája!

Üdvözlégy, az Úr személyének lelkes frigyszekrénye! * Üdvözlégy, az Úr nyughelyén feltámadt életünk! * Üdvözlégy, kerubok által beárnyékolt hajlék! * Üdvözlégy, szeráfok által magasztalt Szentek Szentje!

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytodban minket el nem hagytál!

6. konták

A hithirdető, isteni ihletettségű apostolok az Isten anyjának e világból való távozása után a szokásos asztalnál együtt ülve, és a kenyér részt mint ajánlatot az Úr nevében felmutatva, abban a percben látták, hogy a királyné Istenszülő a fényhozó angyalokkal köztük megjelent. Hallva, hogy Fiától, az Istentől békességet hozott nekik, örömmel kiáltottak fel: Alleluja!

6. ikosz

Az igazság Napja, Krisztus Istenünk, a te tisztaságos méhedből, saját akaratából fölragyogott nekünk, a hithirdetés isteni értelme által az apostolok közvetítésével a világot fölvilágosította, és téged, Istennek anyja nemzedékről nemzedékre megdicsőített. Azért mi is mindnyájan magasztalunk téged, így énekelve:

Üdvözlégy, aki az emberek iránt jólelkű és irgalmas vagy! * Üdvözlégy, akit minden nemzedék örökké magasztal! * Üdvözlégy, aki a tanítványok társaságának adott ígéretet beteljesítetted! * Üdvözlégy, aki látogatásod által Fiadtól, az Istentől, nekik békességet hoztál!

Üdvözlégy, szentek által várva-várt gyönyörűséges látvány! * Üdvözlégy, tiszteletre méltó anyák és szent szüzek teljes öröme! * Üdvözlégy, aki az igazak mennyei lakását körüljárod! * Üdvözlégy, aki az égi dicsőségben levőket mind meglátogatod!

Üdvözlégy, az emberek üdvösségének kezdete! * Üdvözlégy, minden kívánság teljesítése! * Üdvözlégy, a királyok Királya, Isten után Királynőnk, Istenszülő! * Üdvözlégy, az Uralkodó után Úrnőnk és Asszonyunk!

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytodban minket el nem hagytál!

7. konták

Mindenkor megmented azokat, akik hittel járulnak szent templomodhoz, Istenszülő. Minden veszélytől, bajtól megszabadítod, a téged dicsőítőket. Ajándékozz azért néked hódoló igazhitű uralkodóinknak is győzelmet az ellenség felett! Teljesítsd üdvös kérelmeinket, akik érettük hozzád esedezünk, és énekeljük: Alleluja!

7. ikosz

Új dolgokat mutatott fel a mindenség, amikor általad, Istenszülő, megjelent nekünk az Úr, a mindenek Teremtője. Azért, gondviselőnk, fogadd el tőlünk, akik legtisztesebb elhunytodat illően ünnepeljük, ezt a rólad szóló énekünket:

Üdvözlégy, aki a földiek közül az Isten anyjának lettél választva! * Üdvözlégy, aki a földieknél és mennyeieknél magasabbra vagy helyezve! * Üdvözlégy, aki odafent a keruboknál és szeráfoknál magasabbra emelkedtél! * Üdvözlégy, aki itt lent a tanítványok társaságát temetésedre felhőkön gyűjtötted egybe!

Üdvözlégy, aki temetésed után Isten ereje által Szent Tamást különös módon előteremtetted! * Üdvözlégy, aki őáltala tetted hihetővé, hogy testeddel együtt az égbe átköltöztél! * Üdvözlégy, aki.minden erény szépségével fölékesítve vagy! * Üdvözlégy, aki az emberek fiai felett teljes ékességben álló Fiaddal egyesültél!

Üdvözlégy, mert feltámadt testeddel, mint a pálmafa, kivirágoztál! * Üdvözlégy, mert a mennyei Libanon-hegyen, mint a cédrusfa, nagyra növekedtél! * Üdvözlégy, élet fája, aki a magasságbeli Paradicsom közepébe vagy elültetve! * Üdvözlégy, szellemi bárka, aki a halál áradása elől a magasságba fölemeltettél!

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytodban minket el nem hagytál!

8. konták

Örvendetes nekünk téged, királynőnk, aki a magasan levő Naphoz hasonló választott vagy, a mennyei, elgondolhatatlan szépség és kimondhatatlan javak között látnunk, amint Fiadhoz, az Istenhez, az ő karjai által fönntartva meghatottan mentél föl. Életteremtő jobbja előtt nagy örömmel meghajoltál, miért is folyton énekeljük: Alleluja!

8. ikosz

A mennyeiekhez fölvitetve és a földieket el nem hagyva, egész valójával fent van az Isten anyja. Fiának kezein hordozva bevonult a soha be nem alkonyodé Országba, a tündöklőén ékes városba, a magasságbeli Jeruzsálembe, amelyet az összes mennyei erőkkel együtt a kerubok állnak körül. Ott az éneklőktől ezeket hallja:

Üdvözlégy, akinek legszentebb lelke a magasságbeli tündöklő Sionban örvendezik! * Üdvözlégy, akinek romolhatatlan teste ott a lélekkel együtt szintén dicsőíttetik! * Üdvözlégy, aki a magasságbeli Kertésznek szerfölött ékes Paradicsomába emelkedtél fel! * Üdvözlégy, aki a ragyogó kövekből épített városba vitettél át!

Üdvözlégy, aki bevitettél a mennyei erők hadai által körülvett erősségbe! * Üdvözlégy, akit befogadtak az egeken felüli isteni nagy fölségbe! * Üdvözlégy, aki az összes test nélküli szellemek felett megtiszteltetésben részesültél! * Üdvözlégy, aki a te Fiad, az Isten elé viszed az imát!

Üdvözlégy, aki magad is szünet nélkül imádkozol mindenkiért Fiad, az Isten trónja előtt! * Üdvözlégy, Isten előtti közbenjárónk, aki a világot üdvözíted! * Üdvözlégy, keresztény nemzedéknek Istentől ajándékozott pártfogója!

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytodban minket el nem hagytál!

9. konták

Az egész angyali világ magasztal, minden emberi nemzedék dicsőít téged, Istenszülő. Mindnyájan ünnepeljük legdicsőbb elhunytodat, mert általad egyesülnek a földiek az égiekkel, egyhangúlag énekelve Istennek: Alleluja!

9. ikosz

Az Istentől kijelentett prófétai nyilatkozatok által hirdetett jövendölésekről látjuk, hogy most benned teljesülnek, Istenszülő, mert valóban az Istent szülted nekünk testben. Azért az Isten Igéjének titkait hittel fogadva énekeljük:

Üdvözlégy, a Törvénynek és Prófétáknak tökéletes fejezete! * Üdvözlégy, Jákobnak Bálám által megjövendölt csillaga! * Üdvözlégy, a nagy Királynak Salamon által hirdetett nyugágya! * Üdvözlégy, Jézus által beharmatozott síkság, amelyet Gedeon előre ábrázolt!

Üdvözlégy, a törvényadó Mózes által előre látott megéghetetlen csipkebokor! * Üdvözlégy, a jó kívánságok férfija, Dániel által szemlélt szent hegy! * Üdvözlégy, Jákob által előre látott mennyei lépcső! * Üdvözlégy, átléphetetlen ajtó, amelyet Ezekiel előre megfigyelt!

Üdvözlégy, Krisztus lakásának napja, amelyet a zsoltáros előre jelentett! * Üdvözlégy, aki a felőled jövendölt prófétai kijelentéseknek érvényt adtál! * Üdvözlégy, aki a magasságbeli Üdvözítő gondviselése szerint a világ üdvéért mindent beteljesítettél!

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytodban minket el nem hagytál!

10. konták

A világot üdvözíteni akaró mindenek Ura, aki érettünk emberré lett és felment oda, ahonnan leszállott, a földi nemzetségből anyjául választott téged. Végül pedig fölvitt magával, hogy állandóan az örök dicsőségben lakozzál és vele együtt vég nélkűl uralkodjál. Azért, mint Isten, hallja mindenkitől: Alleluja!

10. ikosz

A hívők védfala és minden hozzád folyamodó pártfogója vagy Istenszülő szűz. Mert az ég és föld Teremtője, miután testileg tőled származott, lélekkel és testtel együtt az egekbe helyezett át téged, Tisztaságos, hogy közvetlen közbenjárója légy mindazoknak, akiket megtanítottál így kiáltani:

Üdvözlégy, aki a nagy Királynak az égi halmokon álló városa vagy! * Üdvözlégy, aki el nem rejtőző oltalom és védelem vagy, amikor hozzád menekülünk! * Üdvözlégy, aki az igazhitű uralkodóknak az ellenség felett segélyére vagy! * Üdvözlégy, aki a hitetlenek betörését legyőzted!

Üdvözlégy, aki az igaz hitet rendíthetetlenül megőrződ!. * Üdvözlégy, aki az eretnekek csapatait szétszórod! * Üdvözlégy, aki a világnak öröme és vigasztalója vagy! * Üdvözlégy, aki a vészteljes poklot letiportad!

Üdvözlégy, a test ellenében tisztasággal harcolóknak magasztos koronája! * Üdvözlégy, a vértanúk küzdelmeinek legtiszteletreméltóbb megdicsőítője! * Üdvözlégy, ki a világtól jó szívvel elvonult szerzeteseknek örökkévaló örömet adsz!

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytadban minket el nem hagytál!

11. konták

Bármily hosszasan énekeljünk is isteni ihletettségü énekeket, mégsem lesz az elegendő a te legtisztesebb elhunytad dicséretére, mindenek felett dicséretes asszonyunk, Istenszülő! Azért neked, a mindenek anyjának, szívből mutatjuk be alázatos imádságunkat, és a mennyei rendekkel együtt énekeljük a téged egyedül méltóképpen megdicsőítő Istennek: Alleluja!

11. ikosz

Te, mint az igazi világosságnak világosságot magába fogadó szövétneke, nekünk, földieknek megjelenve, lelkünket megvilágosítod. A te legtiszteletreméltóbb elköltözésedet tisztelőket pedig, isteni értelmességre oktatod, hogy így énekeljünk neked:

Üdvözlégy, elolthatatlan szellemi tűz szövétneke! * Üdvözlégy, beesteledést nem ismerő világosságnak soha le nem nyugvó sugara! * Üdvözlégy, igazság Napja által fénysugarakkal elárasztott holdvilág! * Üdvözlégy, sötétségben is tündöklő világosság!

Üdvözlégy, aki igen magas tartón álló gyertyaszál vagy! * Üdvözlégy, aki az élet forrásaként a sírból a világosságra kiemeltettél! * Üdvözlégy, ki az istenfélők lelkét megvilágosító értelmi világosság anyja vagy! * Üdvözlégy, aki a bűnösök lelkét a mindenség Istenének anyjaként megvigasztalod!

Üdvözlégy, aki a benned bízókat megajándékozod, hogy életüket szégyen nélkül végezzék be! * Üdvözlégy, aki Istennek, a te Fiadnak ítéletekor szolgáidnak örökséget az ő jobbján készítesz! * Üdvözlégy, aki boldogságos vagy, mert általad boldogok vagyunk mi is, hogy segítőnk vagy! * Üdvözlégy, aki nemzedékről nemzedékre áldott vagy, mert az Úr benned és általad velünk van!

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytodban minket el nem hagytál!

12. konták

A mennyei értelmes lények látva, hogy a magasságbeli trón dicsőségének kegyelme az Isten anyjának ajándékoztatott az égben, midőn az ő Fiának, az Istennek jobbján való üléssel tiszteltetett meg. A Trónok és Erők fölemelték, a Kezdetek és Hatalmak körülvették őt, a félelmetes Kerubok, Szeráfok és Uralmak leborultak előtte, az Arkangyalokkal és Angyalokkal együtt énekelve: Alleluja!

12. ikosz

A te legtisztesebb elhunytodat énekelve, dicséretekkel halmozzuk el mindnyájan az égiekhez való fölmeneteledet, Királyunknak, Istenünknek anyja! Te pedig szenteld meg, dicsőítsd meg és ments meg mindazokat, akik hittel éneklik neked:

Üdvözlégy, aki a földet legtisztesebb lábaid nyomdokával megtisztítottad! * Üdvözlégy, aki a levegőt mennybemeneteleddel megszentelted! * Üdvözlégy, aki beléptél az égi körbe! * Üdvözlégy, aki Fiaddal, az Istennel, a dicsőségben egy trónon ülsz!

Üdvözlégy, aki Fiaddal, az Istennel örökké uralkodsz! * Üdvözlégy, az Úr kezében levő ékszer, aki a téged magasztaló összes mennyeieket megszépíted! * Üdvözlégy, aki a benned való bizodalom által az összes földieket megörvendezteted! * Üdvözlégy, aki napfényességű ruhába öltözködtél és kegyelemmel, dicsőséggel az egész mindenséget betündöklöd!

Üdvözlégy, aki megígérted, hogy megőrződ, megmented mindazokat, akik téged az ég alatt segítségül hívnak! * Üdvözlégy, akit a keresztények nemzedéke Isten anyjaként tisztel, Istenszülőnek nevez! * Üdvözlégy, akit napkelettől napnyugatig minden istenfélő ember magasztal és igaz hittel dicsőít!

Üdvözlégy, malaszttal teljes, aki elhunytodban minket el nem hagytál!

13. konták

Az ég és föld halhatatlan Királyának, Krisztus Istenünknek mindenekfelett éneklendő szent Anyja, aki a halál után is élsz, legtisztesebb elhunytod alkalmából hozott mostani ajánlatunkat elfogadva, szabadíts meg minket minden keserűségtől, bajtól, kíntól ez életben és halálunkban is. Méltass, Királynőnk, a mennyországra is, akik általad énekeljük: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.