Akathiszt a legszentebb Istenszülő és mindenkor szűz Mária oltalmáról

/Fordította: Lakatos László atya/

Az Istenszülő, az ostromlott Konstantinápoly városát imádságával megoltalmazta az ellenségtől valószínűleg a X. század végén.

Ünnepe: október 1.

Tropár 4. hang

Ma igazhitű népek, fényesen ünneplünk, * megárnyékoltatva, Isten Anyja, a te eljöveteled által, * és a te legtisztább képedre tekintvén, * szívtöredelmességgel mondjuk: * Födözz be minket a te drága védőlepleddel, * és szabadíts meg bennünket minden bajtól, * kérvén a te Fiadat, a mi Krisztus Istenünket, * hogy üdvözítse lelkünket!

1. konták

Neked, a mennyei Király által kiválasztott, minden teremtménynél fönségesebb égi és földi Királynőnek, aki egykor lejöttél a blachernei templomba, méltó hódolatot hozunk köszönettel, mi, a te szolgáid, Istenszülő, aki az egész világért imádkozol Fiadhoz és Istenedhez. Mivel mi, sötétségben levők, kimerülve futunk fényes védőlepled alá, legyőzhetetlen hatalomként birtokolva azt, szabadíts meg minket minden rossztól, hogy mondjuk neked:

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

1. ikosz

Az angyalok sokasága az Előkövettel, a Hittudóssal és a többi szentek tisztes gyülekezetével Királynőjüknek templomában álltak, és az egész világért végzett drága imáit hallva, és elcsodálkozván az ő irántunk való irgalmas védelmén, félelemmel mondták ezeket:

Üdvözlégy, a kezdet nélküli Atya jóakarata! * Üdvözlégy, az örökkévaló Fiú hordozója! * Üdvözlégy, a Szentlélek lakhelye! * Üdvözlégy, kívánatos föld!

Üdvözlégy, igen drága templomi ruha! * Üdvözlégy, Dávid kormánypálcája! * Üdvözlégy, akinek jövetelén angyalok örvendeznek! * Üdvözlégy, akit a levegőben a kerubok üdvözölnek!

Üdvözlégy, akinek a szeráfok dicséretet ajánlanak! * Üdvözlégy, mennyei rendek csodálatos öröme! * Üdvözlégy, akinek eljövetele által mindnyájan áldást nyerünk! * Üdvözlégy, akinek oltalmát hálásan dicsőítjük!

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

2. konták

Látott téged, mennyei Királynő, a templomban Szent András Epifánnal, amikor a keresztényekért Istenhez imádkoztál. Megismerték, hogy a mennyekbe ment Krisztus anyja vagy, és földre borulva örömmel hódoltak oltalmadnak, mondván: Alleluja!

2. ikosz

Ésszel felérhetetlen vagy az igazhitűek védelmezésében, Istenszülő! Mindazonáltal ellenségeink nem tudják, hogy te vagy számunkra a javak kieszközlője. Nem gondolják, hogy erős az Isten anyjának imádsága. Mi pedig, Anya, jól ismerve védelmedet, töredelemmel mondjuk:

Üdvözlégy, aki érettünk Istenhez imádkozol, minket pedig vigasztalsz! * Üdvözlégy, aki szemünket az örök sírástól megmented! * Üdvözlégy, aki anyai könnyeiddel Fiadat és Istenedet az örök öröm irgalmára hajlítod! * Üdvözlégy, aki az Isten igazságos haragját imádságoddal hamar megenyhíted!

Üdvözlégy, aki könnyeiddel bűneinket lemosod! * Üdvözlégy, aki szenvedélyeinket közbenjárásoddal lecsendesíted! * Üdvözlégy, akinek könnyei minden áldozatnál kedvesebbek! * Üdvözlégy, aki az angyalokat az édesség borával itatod!

Üdvözlégy, aki miatt az alvilág sóhajtozik! * Üdvözlégy, aki az örök pokoltól megmentesz! * Üdvözlégy, aki megszégyeníthetetlen szabadulásunk vagy! * Üdvözlégy, aki a folytonos örömért közbenjársz!

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

3. konták

A magasságbeli erő védelmezi a hittel és istenfélelemmel tisztes oltalmad alá menekülőket, ugyanis csak egyedül neked, legszentebb és legtisztább Istenanyának adatott meg a kegyelem, hogy minden kérésed teljesüljön. Mivel te mindent megtehetsz, amit akarsz, ezért a hívek mindnyájan dicsőítenek téged és Fiadat, mondván: Alleluja!

3. ikosz

Az irgalom kimeríthetetlen gazdagságát birtokolva, a föld minden határa fölé kiterjesztetted segítő kezed. A betegeknek gyógyulására, a szenvedőknek enyhülésére, a vakoknak megvilágosítására vagy, és mindazoknak mindent megadsz kívánságuk szerint, akik kiáltják:

Üdvözlégy, irgalom anyja! * Üdvözlégy, kegyelem nagy értékű kincstára! * Üdvözlégy, számtalan kegyelem megadója! * Üdvözlégy, bölcsesség szavának adományozója!

Üdvözlégy, gyengék erős vára! * Üdvözlégy, gyermekek tökéletes értelme! * Üdvözlégy, gyógyulás ajándéka azoknak, akik kérik! * Üdvözlégy, Ó- és Újszövetség pecsétje!

Üdvözlégy, a szüzességnek az egyházban kinyilatkoztatott kincstára! * Üdvözlégy, a hajnalcsillag előtt az Atyától felragyogott hajnalcsillag! * Üdvözlégy, igazak mindennapos gyönyörűsége! * Üdvözlégy, elesettek felemelkedése!

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

4. konták

Segítesz nekünk Istenszülő, akik a sok baj viharában szenvedünk. Az Úr oltára előtt állsz, felemeled kezedet és imádkozol, hogy az Úr, a dicsőség Királya, tekintsen imádságunkra, és hallgassa meg azok kéréseit, akik nevét segítségül hívják, Fiadhoz kiáltva: Alleluja!

4. ikosz

Hallotta az Úristen Józsuét, Nun fiát, amint imádkozik, és megparancsolta a Napnak, hogy álljon meg, amíg bosszút áll az ellenségeken. Az Úr Jézus hallja most a te imádságaidat is, Szentlélek választott palotája, látva, hogy Holddal felékesítve állsz előtte. Azért mi is, bűnösök, imádságaidban bízva merészeljük neked, mint Isten anyjának mondani:

Üdvözlégy, akit a szellemi Nap megvilágít! * Üdvözlégy, akit az el nem homályosodé fény világosít meg! * Üdvözlégy, aki a lélek fényével a földet megvilágosítod! * Üdvözlégy, aki tested tisztaságával az eget gyönyörködteted!

Üdvözlégy, aki Istent teljes szívedből szereted! * Üdvözlégy, aki szeretettől tüzes szívedet Fiadnak mutatod! * Üdvözlégy, aki szívedet áldozatul értünk ajánlod Krisztusnak! * Üdvözlégy, aki egész gondolkodásoddal Isten felé fordulsz!

Üdvözlégy, aki minden földi dolgot semmibe veszel! * Üdvözlégy, aki Istennek egyedüli választottja vagy! * Üdvözlégy, aki Istennek teljes valóddal tetszel! * Üdvözlégy, akit az Isten mindenek fölött egyedül szeretett!

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

5. konták

Az istenlátó Mózes egykor az Amalek fölötti harcban, amikor kezét fölemelte, Izraelt megszabadította, amikor leeresztette, akkor Amalek győzött, amikor pedig támogatva őt megerősítették, legyőzte az ellenséget. Te pedig, Istenanya, emeld fel imára kezeidet, amikor legyőzi az ellenség a keresztényeket! Szabadíts meg minket minden ellenségtől, és légy legyőzhetetlen oltalmunk, akik kiáltjuk: Alleluja!

5. ikosz

Amikor Krisztus tanítványai látták, hogy a földről az égbe szállsz, szomorú könnyekkel áztatták arcukat. Most pedig látva, hogy a levegőben a blachernei templomban kezeidet imára tárod szét, az angyalokkal, főpapokkal, és prófétákkal örömmel dicsőítenek téged. Mi pedig a Mózes kezeinél erősebb kezek által megerősödve töredelmesen mondjuk:

Üdvözlégy, akinek keze a szeretetet és irgalmat tartja! * Üdvözlégy, aki legyőzhetetlen fegyverként az ellenségre emelt kéz vagy! * Üdvözlégy, aki az ellenséges erőt legyőzöd! * Üdvözlégy, aki egyedül tartod kezedben szabadulásunkat!

Üdvözlégy, aki kezedet megbízásból Istenhez emeled! * Üdvözlégy, akinek jobbja erősségben felmagasztaltatott! * Üdvözlégy, aki egész erősségünket, Krisztust, kezeiden hordozod! * Üdvözlégy, akinek kezei az ellenségek legyőzésére készen állnak!

Üdvözlégy, aki kezeiddel áldozatunkat teljessé teszed! * Üdvözlégy, aki a megközelíthetetlen fényből részesülsz! * Üdvözlégy, aki az isteni tüzet elégés nélkül tartottad! * Üdvözlégy, aki a teremtményeket a jótettekre gyullasztod!

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

6. konták

A te gyors segítséged hirdetőjeként tűnt fel az énekes Román, amikor tőled álmában átvette és lenyelte a könyvtekercset, mert ez által bölccsé lett, neked értelmesen kezdett énekelni, a szenteknek pedig dicséreteket írni. Megértette belőle, hogy te az Isten bölcsességének igazi Anyja vagy, mondván: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogtál az igazi Naptól, igazság hajnala, szűz leányka, mindenkit megvilágító, mindenkit ismeretre vezérlő. Te ugyanis isteni bölcsességgel tanítod kedveltjeidet, akik mondják:

Üdvözlégy, aki Salamon bölcsességénél magasabb vagy! * Üdvözlégy, aki tudod a titkos és nehezen érthető dolgokat! * Üdvözlégy, aki a szavak rejtélyét és a jóslatok megfejtését elmondod! * Üdvözlégy, aki Isten cselekedetének legtisztább tükre vagy!

Üdvözlégy, aki az egész világnál értékesebb gazdagság vagy! * Üdvözlégy, aki a múltat és a jövőt előre megmondod! * Üdvözlégy, aki megszégyeníted e világ bölcsességét! * Üdvözlégy, aki a némák ajkát megnyitod!

Üdvözlégy, minden méltóság ajándékozója! * Üdvözlégy, jámbor tudomány tanítója! * Üdvözlégy, aki minden állapotot jótettel töltesz be!

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

7. konták

A hosszantűrő és mindenlátó Úr meg akarva mutatni emberszeretetének és irgalmának kifürkészhetetlen mélységét, egyedül téged választott anyjának, és az emberek legyőzhetetlen erősségévé tett téged, hogy ha valaki közülünk az Isten igazságos ítélete szerint elítéltetésre méltónak látszik, a te hatalmas oltalmad által mégis védve legyen. Fiadnak és Istenünknek pedig mondja: Alleluja!

7. ikosz

Csodálatos dolgaidat megmutattad legtisztább Anyádban, Uram, az aranynál fénylőbb csodálatos védőleplet, amellyel a blachernei templomban lévő embereket betakarta. Mindnyájan meglátva tehát, az ő reményen felüli irgalmas védelmét, félelemmel eltelve ezeket mondták:

Üdvözlégy, felhő módjára kiterjedő védőlepel! * Üdvözlégy, aki az örök Főpap jelvényét tartod! * Üdvözlégy, aki a védőlepellel az embereket megvilágosítod! * Üdvözlégy, aki magadat új jelként a templomban megmutattad!

Üdvözlégy, felhőoszlop, aki Krisztus ujját megmutatod! * Üdvözlégy, tűzoszlop, amely a bűn sötétségét eloszlatod! * Üdvözlégy, fedél, aki engem, mezítelent, jótettekkel födözöl be!

Üdvözlégy, aki megjelenéseddel a templomot megszenteled! * Üdvözlégy, aki szétszakítod a bánat vezeklőruháját! * Üdvözlégy, aki minket örökké tartó örömmel öltöztetsz fel!

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

8. konták

Téged, aki az égből a blachernei templomban különös módon megjelentél, angyalok énekeltek, apostolok dicsőítettek, a főpapok és atyák kara, a szent asszonyok gyülekezete dicsértek, az Előkövet a Hittudóssal együtt magasztalt, a templomban levő emberek pedig vidáman kiáltották: Alleluja!

8. ikosz

Az összes égiek és földiek felett uralkodó Úr meglátott téged, saját anyját a templomban állani, és megértve, hogy töredelmesen hozzá imádkozol, mondta: Kérj, anyám, mert nem fordulok el tőled, hanem minden kérésedet meghallgatom, és mindenkit megtanítok, hogy neked így adjon hálát:

Üdvözlégy, a bölcs Salamon királyi trónja! * Üdvözlégy, a dicsőséges Gedeon által előábrázolt gyapjú! * Üdvözlégy, legyőzhetetlen Judit, aki levágtad a gonosz Holofernesz fejét! * Üdvözlégy, aki oltalmazod mindazokat, akik oltalmad alá menekülnek!

Üdvözlégy, aki az alvilági pokoltól megmentesz! * Üdvözlégy, aki Istennel való megbékülésünk vagy! * Üdvözlégy, aki az Istent az emberrel összekötöd! * Üdvözlégy, aki a bűnösök távoli megmentését közelivé teszed!

Üdvözlégy, aki alázatos lényünk fölemelője vagy! * Üdvözlégy, aki szívünk kegyetlenségét megszelídíted! * Üdvözlégy, aki az elcsüggedteket Istenhez vezeted! * Üdvözlégy, aki a nekünk készített halálos edényeket szétrombolod!

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

9. konták

 

Az egész angyali világ dicsőítő éneket hoz neked, igazi Istenanya és minden előtted leborulónak oltalmazója, látva, hogy erős és szilárd oltalmaddal a jókat megörvendezteted, a bűnösöket oltalmazod, a rossztól megmented és imádkozol minden hívőért, aki mondja: Alleluja!

9. ikosz

A nagyhírű szónokok, mint néma halak, nem tudják magasztalni oltalmad nagy ünnepét, mert mindaz a dicséret, amit mi, bűnösök mondunk, és beszennyezett ajkaink neked ajánlanak, nem elég kegyességed magasztalására. Mindazonáltal számtalan jótéteményedet látva, lelkünkkel és szívünkkel örvendezve mondjuk:

Üdvözlégy, aki minket az élet kenyerével táplálsz! * Üdvözlégy, aki minket a halálos romlástól megőrzői! * Üdvözlégy, aki minket a csendesség Ura által a vihartól megmentesz! * Üdvözlégy, aki minket a bűnök árjából erős kezeddel kivezetsz!

Üdvözlégy, aki minket a tűzből imáid harmatával kiragadsz! * Üdvözlégy, aki minden hívő lelki és testi éhségéről erős közbenjárásoddal gondoskodsz! * Üdvözlégy, aki minket a halálos kardtól erőddel megszabadítasz! * Üdvözlégy, aki megmentesz minket az idegen népek betörésétől!

Üdvözlégy, aki minket a polgárháború harcaitól igazi békével oltalmazol! * Üdvözlégy, aki minket a halálhozó sebtől szavaddal meggyógyítasz! * Üdvözlégy, aki minket Isten igazságosan ránk nehezedő haragjától imádságoddal megszabadítasz! * Üdvözlégy, aki tisztes oltalmad által minket minden rosszból kivezetsz!

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

10. konták

Az emberszerető Úr, meg akarván menteni az emberi nemet az ellenség rabságából, téged, Anyját ajándékozott a földieknek segítségül, oltalmul és védelmül, hogy a szomorkodók vigasztalása, a szenvedők öröme, a bántalmazottak védelmezője légy, hogy mindenkit kivezess a bűn mélységéből, aki énekli: Alleluja!

10. ikosz

Mennyei Király, - mondta imájában az angyalokkal, szentekkel a levegőben álló legtisztább Királynő, - fogadj el minden embert, aki dicsőít téged, és segítségül hívja nevedet minden helyen és országban, ahol említés történik nevedről! Ugyanígy azokat is, akik magasztalnak engem a te nevedért, ne tartsd vissza arcodtól, hanem légy kegyes irántuk, fogadd el tőlük minden imájukat és fogadalmukat! Ezt az imát hallva a szentek, igazak és atyák kara, hálásan kiáltotta:

Üdvözlégy, a Nap fényénél fényesebb! * Üdvözlégy, mert nevedet minden nemzetnek kinyilvánítottad! * Üdvözlégy, aki fogadalmunkat Isten előtt dicséred! * Üdvözlégy, arany edény, amelyben méltatlanságunk ragyog!

Üdvözlégy, aki gonoszságunkat tisztaságoddal felékesíted! * Üdvözlégy, aki imáinkat jó elrendezéssel helyreigazítod! * Üdvözlégy, aki halandó sárvoltunkat halhatatlanságra fordítod! * Üdvözlégy, aki erőtlenségünket megerősíted!

Üdvözlégy, aki testünket és vérünket egyházi bíborpalástba öltözteted! * Üdvözlégy, akinek imádságai által a gonosztól mindig megmenekülünk! * Üdvözlégy, akinek erőteljes kérése által kívánságaink teljesülését nyerjük!

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

11. konták

Alázatos énekedet és értünk mondott alázatos imádat hallva, kérünk téged, Istenszülő Szűz, ne vesd meg szolgáid szavát, legáldottabb Anya, mert bajunkban és szomorúságunkban hozzád menekülünk, és előtted könnyeket ontunk a bajokban! Fogadd el szolgáid áldozatát, akik mondják: Alleluja!

11. ikosz

Fényárasztó szövétneknek, imádságban buzgólkodónak látott téged a blachernei templom, az emberek sokasága együtt dicsért téged s mondta: Honnan van az énnekem, hogy Uramnak anyja jön hozzám, és minden szükséges dolgot nekem elrendezett? Azért az egész nép töredelmesen mondta ezeket

Üdvözlégy, emberek iránt ki nem alvó szeretettel égő szövetnek! * Üdvözlégy, megközelíthetetlen világosságtól gyönyörűen fénylő gyertyatartó! * Üdvözlégy, szellemi és csodás jó illatok arany tömjénezője! * Üdvözlégy, angyaloktól és arkangyaloktól környezett királyi trón!

Üdvözlégy, élet kenyerét tartó asztal! * Üdvözlégy, híveket a szeplőtelen Bárány vérével itató kehely! * Üdvözlégy, papi rend fölséges ruházata! * Üdvözlégy, hívek imájának gyors meghallgatása!

Üdvözlégy, bűnösök számára Isten nyújtotta menedékhely! * Üdvözlégy, hajózók könnyű utazása!

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

12. konták

Isteni kegyelmet kérj nekünk Fiadtól és Istenedtől, terjeszd felénk kezedet segítségül a jó tettekre, födj be minket szárnyad oltalmával, távolíts el tőlünk minden ellenséget és támadót, és békítsd meg életünket, hogy ne vesszünk el gonoszul, de fogadj be minket, oltalmunk, az örök hajlékokba, hogy örömmel mondjuk neked: Alleluja!

12. ikosz

Hatalmas oltalmadat énekelve, dicsérünk téged mindnyájan, mint erős közbenjárónkat, és hódolunk neked, aki töredelmesen imádkozol érettünk. Hisszük és reméljük, hogy örök és ideig való javakat kérsz nekünk, mert beléd helyezzük ezen reményünket. Azért szentelj meg, dicsőíts és taníts meg mindnyájunkat, hogy hozzád ezeket kiáltsuk:

Üdvözlégy, az egész világ fényes oltalmazója! * Üdvözlégy, az összes földiek közbenjárója! * Üdvözlégy, az egész mindenség erős védelmezője! * Üdvözlégy, az ég és föld dicsőséges ünnepe!

Üdvözlégy, süllyedőknek száraz menedékhelye! * Üdvözlégy, tehetetlenek legyőzhetetlen erőssége! * Üdvözlégy, harcosoknak erős védelmezője! * Üdvözlégy, bajba jutottaknak gyors segítsége!

Üdvözlégy, az örök ország fejedelemnője! * Üdvözlégy, minden jónak megadója! * Üdvözlégy, az örök kínok megrontója! * Üdvözlégy, örök üdvösségem, egyedüli reményem és oltalmazóm!

Üdvözlégy, örömünk, védj meg minket minden gonosztól tisztes védőlepleddel!

13. konták

Ó, igen magasztalt Anya, legtisztább Úrnő, szűz Istenszülő, hozzád emelem lelki és testi szemeimet, fogadd el tőlem ezen rövid felajánlást! Hozzád emelem beszennyezett kezeimet, és neked, tiszta és szeplőtelen galambnak, szívből kiáltom: ments meg engem minden bajtól, rossztól, aggódástól, és az örök elítéltetéstől! Vedd el a jövendő szenvedést, és méltass engem, a te szolgádat, hogy az örök hajlékokban lakhassak, hiszen ezt mondom: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.