Akathiszt a legszentebb Istenszülő születéséhez

/Fordította: Lakatos László atya/

Mária, a hagyomány szerint, Kr.e. 16-17 körül született Jeruzsálemben, emberi reménység ellenére, a már idős Joákimtól, és Annától, hogy Krisztus Istenünknek édesanyja legyen.

Ünnepe: szeptember 8

Tropár, 4 hang

A te születésed Istenszülő Szűz, * örömet hirdetett az egész világnak, * mert belőled tündöklött föl az igazság Napja, Krisztus Istenünk, * ki, eltörölvén az átkot, áldást hozott ránk, * és meghiúsítván a halált, * örök életet ajándékozott nekünk.

1. konták

A minden nemzetből kiválasztott Isten-anyának, a menny és föld királynőjének, aki tisztaságos születésedben megszenteled az emberi nemet hozzánk való eljöveteleddel, istenfélő énekeket hozunk neked szolgáid, Istenszülő. Te pedig, mivel eljöttél vigasztalásunkra, és üdvösségünkre, ments meg minket minden bajtól, hogy ezt mondjuk neked: Üdvözlégy legtisztább, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

1. ikosz

Gábor főangyal elküldetett az igaz Annához, amikor ő, gyümölcstelensége fájdalmában szíve mélyéből az Úrhoz kiáltott, madárfészket látván kertjében, amelyben madárfiókák voltak, és nagy örömet hirdetett neki, mondván: „Meghallgatást nyert imádságod, könnyeid Isten elé jutottak, és íme, a legáldottabb leányt szülöd, akiben áldást nyer minden földi nemzedék, az ő nevét Máriának hívják.” Ezen az örvendetes ígéreten csodálkozva, a legáldottabbnak mondjuk:

Üdvözlégy a nemes királyi törzsből Joakim által felnőtt előre hirdetett, üdvözlégy, a szentséges főpapi nemzetségből Anna által született. * Üdvözlégy, aki ősszüleinket a halálos enyészetből megszabadítottad, üdvözlégy, aki szüleidet a gyermektelenség szégyenétől feloldoztad. * Üdvözlégy Keletre néző szent ajtó, aki születéseddel a gyümölcstelen kapukat kinyitottad, üdvözlégy a nagy főpap bevonulását váró bezárt szűzi ajtó. * Üdvözlégy anyád könnyeinek örömre változtatása, üdvözlégy az ő szégyenének az embereknél elvevője. * Üdvözlégy a téged szülőknek nagy vigasza, üdvözlégy az egész világnak gyönyörűsége. * Üdvözlégy az elbukott Ádám visszahívása, üdvözlégy Éva könnyeinek megváltása. * Üdvözlégy legtisztább, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

2. konták

Látva az igaz Anna a nagy főangyal megjelenését, és hallva igéit, leborult Isten előtt, és mondta: „Él az Úr Isten, mert, ha gyermeket szülök, az Ő szolgálatára adom, hogy legyen szolgálatára és az Ő szent neve dicséretére éjjel és nappal, élete teljes idejében.” Eltelt kimondhatatlan örömmel, gondosan Jeruzsálembe sietett, hogy ott, a templomban hálásan énekelje Istennek: Alleluja.

2. ikosz

Tiszta értelmet bírván Isten előtt az igaz Joakim, bár az emberektől megvetett volt a templomban a gyermektelenség miatt, és ebben a szomorúságban a pusztába ment, és ott, könnyek között imádkozva mondta: „Nem teszek ételt számba, sem házamba nem térek vissza, hanem, könnyeim legyenek ételem és a puszta házam, amíg meg nem látogat engem Izrael Ura, Istene. ”És íme, az Úr angyala megjelent neki és hirdette, hogy leánya születik, akinek születése örömére lesz az egész világnak. Ettől az örömtől eltelve Jeruzsálembe ment, és ott, Annával együtt dicsőítette Istent, mondván a Megígértnek:

Üdvözlégy, akit az ősidők óta mindnyájan vártak, üdvözlégy, akit minden próféta világosan előre megjövendölt. * Üdvözlégy, akit a világ teremtése óta Isten előre kiválasztott, üdvözlégy, akit az ősszülők bukása után a bűnösöknek megígértek. * Üdvözlégy az örök Gondviselés kimondhatatlan tanácsa, üdvözlégy az isteni előrelátás, jól leirt alakja. * Üdvözlégy lelkes tekercs, amelybe Isten ujja beleírta az Igét, üdvözlégy örökké élő forrás, amelyből bőségesen áradt Krisztus igehirdetése. * Üdvözlégy Istentől szőtt porfír, amibe az Örök Ige öltözött, üdvözlégy jó illatú myró, amelybe a Legszentebb Lélek kegyelme költözött. * Üdvözlégy, minden aranynál ragyogóbb, Isten Bölcsességének nem kézzel készített palotája, üdvözlégy minden napsugaras reggelnél fényesebb, Krisztus lakóhelye. * Üdvözlégy legtisztább, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

3. konták

A Magasságbeli ereje árnyékozta meg akkor a foganáshoz a napjaiban megöregedett Annát, és az a gyümölcstelen méh, mint jó gyümölcsű szántóföldet mutatta, hogy tőle növekedjen fel örömre a szomorúságban elvesző egész világ számára az édes szántóföld, a legáldottabb Szűz Mária, mindazoknak, akik üdvösséget akarnak aratni, és lelkük mélyéből énekelni: Alleluja.

3. ikosz

Bírván, ó Legtisztább, szüleid, szeplőtelen életet, fogantak téged jó öregségben, nem a testi gyönyörűségekhez simulva, hanem tisztaságban és megtartóztatásban tevékenykedve, hogy születésedben ne a természet önkénye nyilvánuljon meg, hanem Isten kegyelmének a természetet legyőző ereje, és, hogy megtudja mindenki, mert az imádság, és a gyümölcstelenség sóhajtozása együtt növesztettek fel téged, az élethozó gyümölcsöt a világnak. Ezért, csodálatos foganásodat tisztelve, énekeljük neked ezeket:

Üdvözlégy a gyümölcstelen anya vidámsága, üdvözlégy gyermektelen szülők vidámsága,. * Üdvözlégy, aki Jessze száraz törzséből növekedtél fel, üdvözlégy, akiből a virág is, Krisztus kisarjadt. * Üdvözlégy, aki megkezdted még fogantatásodban a Természet szabályait legyőzni, üdvözlégy, aki ez által szülésedben a szüzességed megőrzését előre hirdetted. * Üdvözlégy, mert ettől az üdvösséget hirdető szelek fújtak, üdvözlégy, mert ettől kezdve a kegyelem gyümölcsöt kezd szülni. * Üdvözlégy, mert általad természetünk gyümölcstelensége legyőzetik, üdvözlégy, mert általad az ősszülői átok feloldozást nyer. * Üdvözlégy az egész világra szóló öröm hirdetése, üdvözlégy üdvösségünk kezdete. * Üdvözlégy legtisztább, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

4. konták

Sok bánat és szomorúság viharától voltak letartva igaz szüleid, ó legtisztább, mert öregségükig gyümölcstelenek voltak, mert azt gondolták, hogy méltatlanok arra, hogy örökségük legyen Isten országában. Együtt szenvedett velük kezdettől természetünk gyümölcstelensége miatt a hiúságnak alávetett minden teremtmény: mert sóhajtozik Ádám, mert átkozott lett a föld miatta. Siránkozik Éva is, mert megsokasodtak szomorúságai és betegségei. Velük együtt sóhajtozik a romlásnak alávetett egész emberi nem. Amikor pedig, ó Isten-anya, születéseddel feloldatott az ősi gyümölcstelenség, és a romlás megszűnt, miattad minden teremtmény hálásan kiáltotta Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Meghallotta az Úr Isten az igaz Joakim és Anna sóhajtozásait, és a főangyal ígérete szerint leányt adott nekik a legtisztább és legáldottabb Szűz Máriát, üdvösségünk kezdetét és a közbenjárót, akinek születésén az ég és a föld örvendeztek, az angyalok és főangyalok vigadoztak, az emberek pedig, Istent dicsőítve ilyeneket mondtak:

Üdvözlégy Mária, az egész teremtés nagy csodája, üdvözlégy Dávidnak leánya, arnak pedig anyja. * Üdvözlégy egyedül áldott az asszonyok között, üdvözlégy, akit az angyalok dicsőítenek a mennyekben. * Üdvözlégy le nem alkonyodó hajnal, a világnak felragyogott fény, üdvözlégy a szomorúságok éjszakáját megvilágító ki nem alvó lámpa. * Üdvözlégy, mert tekinteted látása az angyalok számára édességes, üdvözlégy, mert megjelenésed a világnak, embereknek igen örvendetes, Üdvözlégy a földön ültetett új Paradicsom kert, üdvözlégy, a mennyei Király számára felékesített fényes terem. * Üdvözlégy a Legszentebb Lélek palotája, üdvözlégy Isten hajléka az emberekkel. * Üdvözlégy legtisztább, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

5. konták

Istentől kiáradó, Názáretből felragyogó, és az egész világot megvilágosító csillagnak látunk téged, legszentebb Szűz, mert kis város volt, amelyet megvilágosítottál születésed által, és megvetett volt az emberek előtt, ezért mindnyájan azt kérdezték: Názáretből jöhet-e valami jó? De az erőtlent és megvetettet választotta ki Isten, hogy az erőseket megszégyenítse, és megmutatott téged Názáretből az egész világnak a szüzesség által örökké virágzó el nem hervadó virágot, a minden szentek legszentebb szűzét, aki egész életedben egyetlen vétket sem ismertél meg, hogy miattad mindnyájan hálaadással énekeljük Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván szüleid csodálatos születésedet, ó Legtisztább, nagy ajándékokat ajánlottak Istennek, és áldottak lettek a paptól és minden embertől, mint akik Isten áldását vették, és nagy alapítványt tettek házukban, örvendezve lélekben és dicsőítve Istent. Megemlékezvén, pedig az angyal ígéretéről, tiszteltek téged, mint úrnőjüket, és meghajolván, ezeket énekelték neked

Üdvözlégy a Szentléleknek minden idők előtt megjövendölt mennyasszonya, üdvözlégy, a legutóbbi időkben megjelent Isten Fiának anyja, szűz. * Üdvözlégy az Atya Istennek minden nemzedékből kiválasztott lánya, üdvözlégy, aki az Életadó Háromság fényeivel csodásan megvilágosodtál. * Üdvözlégy, aki minden mennyei erőt kivétel nélkül felül múlsz, üdvözlégy, aki az ördögi seregeket szégyen nélkül elűzöd. * Üdvözlégy teljhatalmú közbenjáró az egész emberi nem számára, üdvözlégy, aki irgalmas közbenjáró vagy minden bánkódó bűnös számára. * Üdvözlégy tisztes asszonyok dicsérete, üdvözlégy tisztes szüzek dicsősége. * Üdvözlégy, aki a kis Názáretből az egész világnak jót hoztál, üdvözlégy, aki a föld végső határáig szeretetével mindenkit betakart. * Üdvözlégy legtisztább, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

6. konták

Világra jöveteled hirdetőjévé lett, ó Istenszülő, az igaz Erzsébet. Mivel, amikor meglátott téged, hogy házába jössz, kijött a veled való találkozásra, és nagy hangon felkiáltott: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott méhednek gyümölcse. És honnan van az, nekem, hogy Uram anyja jöjjön hozzám? Ezért mi is, akik dicsőséges születésedet, mint első földi látogatásodat ünnepeljük, ezzel az üdvözlettel fogadunk téged: honnan van az, nekünk, hogy Urunk anyja jött el hozzánk. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott méhednek gyümölcse, Akinek mindnyájan hálásan énekeljük: Alleluja.

6. ikosz

Felragyogott születésed öröme, ó, Legtisztább, nem csak igaz szüleidnek, hanem, még messzebb levő rokonaidnak is, sőt, még a végső határokig is, mert az értelmi Trónusokon nyugvó Isten, szent trónust készített magának már a földön, és új hajnal jelent meg, amely előre hirdeti az igazság Napjának, Krisztusnak közeli eljövetelét. Ezért, neked ó Tisztaságos, ezeket énekeljük:

Üdvözlégy fényességes hajnal, Krisztusnak, a Nagy Napnak előhirdetője, üdvözlégy le nem nyugvó fény, az alkonyt nem ismerő Fény szülője. * Üdvözlégy, aki imádságaid tüzével az embereket a szenvedélyektől megtisztítja, üdvözlégy, aki kegyelmed harmatával az alvilág tüzét az erőtleneknél lehűti. * Üdvözlégy az isteni fény felhője, aki minden homályt elpusztít, üdvözlégy jó illatú tömjénező, aki a hívők imádságait Fiadhoz viszed. * Üdvözlégy a magasságból a földre hozott mennyei szekrény üdvözlégy a mennyei Királynak a földön elkészített láng alakú trónusa. * Üdvözlégy, aki Dávidnak lebontott sátorát felállítottad, üdvözlégy a földön megjelent magasságbeli mennyei Jeruzsálem. * Üdvözlégy, aki véredből Isten Bárányának tisztaságos bíbort készítettél, üdvözlégy, aki testedből Isten Igéjének Istentől szőtt bíbort szőttél. * Üdvözlégy tisztaságos, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

7. konták

Ki akarván nyilvánítani a hosszú türelmű Úr a Paradicsomkertben régen elbukott emberi nem iránti emberszeretetének mélységét, ősszüleinknek ott ígéretet tett, hogy az asszony utóda széttöri a kígyó fejét, az utóbbi időkben, pedig ó, Legtisztább, beteljesítette rajtad első ígéretét anyául választván ki egyedül téged minden nemzetből, hogy születésed által széttörje az ősi kígyó fejét, ezért hálásan énekeljük Istennek: Alleluja.

7. ikosz

Újak, félelmetesek és csodálatosak a te titkaid Istenszülő, és az élet új forrásaként jelentél meg az érzéki Éva helyett, ő, ugyanis, engedelmeskedve a kígyónak, kezdetét tette Isten ellenszenvének az emberek iránt, és bánatot szült az asszonyoknak. A te Fiad, pedig ó Szűz, Aki arra ítélte Éva méhét, hogy fájdalmakban szülje a gyümölcsöket, a te méhedbe költözött, fájdalom nélkül, a szüzesség kulcsait sértetlenül hagyva szülésedben. Ezért általad örvendez az ősi átok helyett Krisztus szabadságát elnyert elbukott női természet, téged követve, az asszonyok megkezdik, hogy nyíltan legyőzzék az ellenségeket, megőrizve a szüzességet, és neked ilyeneket énekelve:

Üdvözlégy isteni dicsőséggel felékesített, üdvözlégy a szüzesség tisztasága által felmagasztalt. * Üdvözlégy, aki az elbukott emberi természetet megistenítetted, üdvözlégy, aki az asszonyokat az ősi szomorúságtól megszabadítottad. * Üdvözlégy, aki szüzességed szépségével Gábort csodálatra indítottad, üdvözlégy, aki ragyogó tisztaságoddal az angyali seregeket mérhetetlenül felülmúltad. * Üdvözlégy átjárhatatlan ajtó, aki a bezárt Édenkertet megnyitottad, üdvözlégy lepecsételt könyv, aki Isten kimondhatatlan titkait befogadtad. * Üdvözlégy a szüzesség jó illatú lilioma, üdvözlégy a tisztaság hervadhatatlan virága. * Üdvözlégy, aki a mennyei szüzességet a földön elültetted, üdvözlégy, aki a paradicsomi ajtókat az elbukottak előtt kinyitottad. * Üdvözlégy tisztaságos, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

8. konták

Látván a gyümölcstelentől való, gyönyöröket nem ismerő, hanem a tisztaságtól és megtartóztatástól tündöklő különös születésedet, elfordulunk a hiú világtól, minden lelki és testi tisztátalanságtól, értelmünket és szívünket a mennyekbe víve. Mert ezért jöttél a világba, ó szüzesség anyja, hogy a lentieket felvidd, a mennyei magasságokba, és megtaníts mindenkit, hogy tiszta ajkakkal, és szeplőtelen szívvel énekeljük Istennek: Alleluja.

8. ikosz

„Egészen szép vagy, barátnőm, és hiba nincs benned. Kelj fel, jöjj galambom, mutasd meg nekem arcodat, és hallasd nekem hangodat, mert szavad édes és arcod ékes. Egyedüli vagy anyádnak, választottja vagy a téged szűlőnek ”így beszélt a te Fiad, és Urad, ó Legtisztább, üdvözölve gyümölcstelentől való születésedet és világba való jöveteledet. Ezt az isteni hangot meghallva, merészeljük neked ezeket énekelni:

Üdvözlégy a mennyei Király jobb oldalán álló királynő, üdvözlégy a szüzesség megaranyozott ruháiba öltözött és felékesített úrnő. * Üdvözlégy, akinek szépségét megkívánta a Mennyei Király, üdvözlégy, Aki által barátnőnek, és az asszonyok között szépnek nevezettél. * Üdvözlégy pusztából feljövő, mert illat felhőt, szmirnát és tömjént árasztol, üdvözlégy kiöntött kenet, aki a mennyei kenet készítőtől hozod ki a jó illatot. * Üdvözlégy bezárt kert, amibe senki nem léphet be., üdvözlégy lepecsételt kút, akinek mélységét senki nem tudja kiinni. * Üdvözlégy, tündöklő, mert a sötétségben ülőknek reggele vagy, üdvözlégy, mert felkelő Hold vagy, választott, mint a Nap. * Üdvözlégy az Isten trónjától szüntelenül kifolyó élő víz forrása, üdvözlégy az életnek a Paradicsom kert közepén szüntelenül virágzó fája. * Üdvözlégy Legtisztább, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

9. konták

Az egész angyali természet örömmel örvendezett, dicsőítvén Istent, amikor, születésed után, ó Legtisztább, a nagy pap a papokkal és választott emberekkel szüleid házába jött, hálaadó imákat hangoztatva. Amikor pedig megáldott téged, felemelte szavát, mondván: „Atyáink Istene, áldd meg ezt a gyermeket, és adj neki nevet, hogy megdicsőült legyen minden nemzedékben.” És neked a Mária nevet adta, amely nagy és áldott, az emberek előtt dicsőséges, az ördögök számára, pedig félelemmel teljes, és felkiáltott örömmel: Alleluja.

9. ikosz

A sokszavú szónokok, mint hangtalan halak csodálkoznak, hogyan énekeljék meg a te gyermeki pólyáktól való angyali tisztaságodat, ó Legtisztább, amelyet neked az Úr ajándékozott, hogy anyjának képzeljen el téged, akiben nincs a bűnnek, vagy más, ehhez hasonlóknak szeplője, hanem, hogy szent és szeplőtelen légy. Ezért anyád gondosan megtartott téged szeplőtelen tisztaságban, hogy Isten lelkes sátorát semmiképp se érintse a bűnösök keze: ő megszentelte ugyanis háló helyedet, és maga is idegenné lett minden szennytől, és tiszta szüzeket hívott, hogy őrizzék nyugalmadat. És, amikor emlőivel táplált téged, imádságot mondott, hogy anyatej helyett inkább Isten igéjével tápláljon. Ezen a szeplőtelen tisztaságodon csodálkozva, ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki gyermekségedtől fogva egy bűnt sem ismertél meg, üdvözlégy, aki születésedtől fogva minden szentnél szentebb vagy. * Üdvözlégy, aki tejnél jobban imádsággal táplálkoztál, üdvözlégy, akit kenyérnél jobban Isten igéje elégített meg. * Üdvözlégy a földön ültetett mennyei ültetvény, üdvözlégy, szüleidtől felnevelt paradicsomkerti növény. * Üdvözlégy tisztaságos galamb, akinek tisztaságára nem volt méltó az egész föld, üdvözlégy szeplőtelen bárány, akinek bűntelensége téged Krisztus anyjának méltóvá nyilvánított Üdvözlégy, aki a Mindenható intése által a gyümölcstelentől megjelent gyümölcs, üdvözlégy, aki tisztaságod miatt méltó születést nyertél. .Üdvözlégy, mert napkelettől nyugatig dicséretes a te neved, üdvözlégy, mert minden nemzedékből áldott vagy az asszonyok között. * Üdvözlégy legtisztább, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

10. konták

Meg akarván menteni a világot az ellenség csábításától , az emberszerető Úr kiválasztott téged Magának a földi nemzedékből, a kis városból, és a gyümölcstelen méhből a kezdettől előre meghatározott, a prófétáktól pedig ősidők óta hirdetett anyjául, hogy üdvösségünk közvetítője légy, hogy a szomorkodóknak és bajokban levőknek gyors vigasztalása, és a világi gyümölcstelenség feloldozója légy, hogy kinyilvánítsd a bűn sötétségében minden tévelygőnek pedig az igazság Napját, Krisztust, akik éneklik Neki: Alleluja.

10. ikosz

Fal vagy és menedék minden ember számára, Istenszülő Szűz, akik születésedet ünneplik, mert te a kis palotából, Isten városa lévén, megkezded, hogy létezzél, és a nem szülőnek méhéből elvégzed a kijövetelt, hogy elkészítsd a Nagy Főpap bevonulását: mert az egyetlen Isten általad különös úton, megégés nélkül téged megőrizve. Ezért, bátorsággal mondjuk neked az egyedül tisztának és áldottnak ezeket:

Üdvözlégy a mennyekben legáldottabb, üdvözlégy a földön legdicsőségesebb. * Üdvözlégy angyalok öröme és vigassága, üdvözlégy földi szülöttek vigasza és vigasztalása. * Üdvözlégy jól hangzó és ártatlan gerle, üdvözlégy szelíd és csendes fiatal. * Üdvözlégy a legszentebb Léleknek szentséges temploma, üdvözlégy a mennyei eljegyzésnek tisztaságos terme. * Üdvözlégy a Sinai hegyre leszálló Hermon harmata, üdvözlégy, a földet megillatosított drága kenetnek alabástrom edénye. * Üdvözlégy Isten városa, kis helységből való felnövése, üdvözlégy száraz gyökérből Názáret városának felnövése. * Üdvözlégy legtisztább, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

11. konták

Hálaadó éneket énekel lelkében az istenes csodás Joakim és az istenes Anna, mert látván a földön a Teremtő anyját, akit szűlt, a gyermek Máriát, velük, pedig mi is, Úrnő, a tenger fövenyénél számosabb éneket hozunk neked, dicsőítve a gyümölcstelen méhből való születésedet, hálásan énekelve Istennek: Alleluja.

11. ikosz

Fényt befogadó gyertyának látunk téged, születésed által az Ószövetség éjszakájában dicsőségesen meggyújtott, mert mindenkinek, aki a bűn sötétségében és halálos árnyékban ül, felragyogott a fény, az öröm, a kegyelem, és az Éva által történt ősi átok lerombolása: mert belőled tündöklött fel az igazság Napja, Krisztus Istenünk, Aki megvilágítja a sötétségben levőket, akik dicséretedre ilyeneket mondanak:

Üdvözlégy a le nem alkonyodó nap hajnala, aki Krisztus országának ajtóit kinyitja, üdvözlégy fényességes hajnalcsillag, aki üdvözítésünket hirdetted. * Üdvözlégy le nem hunyó csillag, aki a Nagy Napot erre a világra bevezetted, üdvözlégy fényt árasztó gyertya, aki az ősi bűnös sötétséget szétűzöd. * Üdvözlégy mindenkinek életet adó, élethozó forrás, üdvözlégy, a Nap előtt nekünk fényt árasztó szövétnek. * Üdvözlégy, aki minket, még a sötétségben levőket a kegyelem fényével megvilágosítottál, üdvözlégy a kegyelemmel az egész világmindenséget megvilágosító értelmi világosság anyja Üdvözlégy, a fényt árasztó terem mennyasszony, aki ruhája fényességével az egész föld alatti világot beragyogta, Üdvözlégy az elveszettek számára a világ üdvösségére megjelent Napba öltözött asszony. * Üdvözlégy a 12 csillagtól megkoronázott, akinek lábai alatt a Hold van. * Üdvözlégy legtisztább, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

12. konták

A kegyelemmel egynevű istenes Anna örvendez, és dicsekedve mondja: gyümölcstelen lévén, Isten anyját szültem, aki miatt Éva elítéltetése megszűnt, és a szomorúságok között a fájdalom. És, így örvendezve, ígéretet tett, hogy saját szülöttjét, a gyermeket Istennek adja, hogy legyen Neki tökéletes ajándék minden földi nemzedékből, az embereknek, pedig örök vigasztalás és örvendezés, hogy állandóan énekeljék Neki: Alleluja.

12. ikosz

Énekeljük tisztaságos születésedet, tiszteljük kimondhatatlan fogantatásodat is, dicsőítjük gyümölcstelentől való születésedet, hódolunk takaróid előtt, Istentől választott mennyasszony és szűz, dicsőítik velünk együtt az angyali és főangyali rendek, és a szentek lelkeinek gyülekezete, a te világba való eljöveteledet: mert születésed által, közös öröm tűnt fel a mennyben és a földön az igaz Joakimtól és Annától, Istenszülő, amelyet dicsőítve, ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy tisztaságos, a Szentháromság által az összes angyalok és emberek közös úrnője, üdvözlégy legáldottabb, a Vigasztaló által a mennyben és a földön levők közös vigasztalója. * Üdvözlégy szépség az Úr kezében, aki felékesíted a téged minden mennyeinél boldognak mondókat, üdvözlégy a Mindenhatónak vigasztalása, aki megörvendezteted a téged minden földinél inkább segítségül hívókat. * Üdvözlégy mennyországok mennyországa, aki minden mennyei erőt hasonlíthatatlanul felülmúlsz, üdvözlégy csodák csodája, aki minden ember testét az Isten testébe építed bele. * Üdvözlégy királynők királynője, aki az egész világon határt szabtál a bűnös romlásnak, üdvözlégy Krisztus minden egyháza szentjeinek szentje, aki üdvösségünk kezdetét tetted le. * Üdvözlégy isteni szépséggel megáldott szűz, minden időnek és kornak isteni áldása, üdvözlégy Istentől választott leányka, minden nemzetnek és nemzedéknek áldott kibékítője. * Üdvözlégy szüzesség oszlopa, aki mindenkinek, aki a szüzességet óhajtja, a szüzesség jóságát nyíltan hirdeti, üdvözlégy üdvösség ajtaja, aki mindenkinek, aki az üdvösséget várja, gyorsan segítő kezét adja. * Üdvözlégy legtisztább, aki születéseddel az egész világot megörvendeztetted.

13. konták

Ó, mindenkitől megénekelt anya, aki gyümölcstelentől születtél a világ üdvösségére, tisztaságos születésed fölötti jelen felajánlásainkat elfogadva, ne hagyj el minket életünk idején, az ellenség minden támadásától és fogságától ments ki minket, és a lelki gyümölcstelenségtől mindenkit oldozz fel, aki miattad énekli: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták