Akathiszt a legszentebb Istenszülő templomba vezetéséről

/Fordította: Lakatos László atya/

A keresztény hagyomány szerint, a hároméves gyermeket: Máriát, szülei a jeruzsálemi templomba vitték fel, Isten szolgálatára ajánlották fel, így teljesítették egykori fogadalmukat.

Ünnepe: november 21.

Tropár, 4 hang

Ma van első jelensége az Isten boldogító kegyelmének,* és hirdetése az emberek üdvösségének, * az Isten hajlékában nyilván megjelent az Szűz,* és Krisztus megjelenését mindenkinek előre hirdeti,* miért is a Szent Szűznek örömmel kiáltjuk:* üdvözlégy, a Teremtő üdvgondozásának teljesülése.

1. konták

Az örökkévaló Király által kiválasztott istenes leánynak, Máriának, az angyalok és emberek királynőjének, aki egykor az Úr templomába jött el, a szentek szentjébe, szüzességének eljegyzésére a mennyei Vőlegénnyel, hogy Isten hajlékában nevelkedjék, méltó hódolatot hozunk neked szívünkből, te pedig, mint nagyhatalmú közbenjárónk, minden bajtól, és aggódástól szabadíts meg minket, hogy szeretettel és meghatottsággal énekeljük neked: Üdvözlégy, Istentől választott leányzó, aki templomba meneteleddel nekünk a mennyek ajtóit megnyitottad.

1. ikosz

A főangyalok és angyalok rendjei, a mennyei magasságokból összefutottak, hogy lássák, Isten-anya templomba való dicsőséges bevezetésedet, és a tiszta szüzek földi karával a test nélküli értelmek láthatatlan kara, örvendezve együtt ment, hogy téged, legtisztább leány, kísérjen, és mint választott edényét Istennek az Úr akaratára körül vegyen, és, mintegy, saját úrnőjének szolgálva, bár, nem látva titkaidnak erejét, látván téged, hogy a mennyei tisztasággal kimondhatatlanul eltelt vagy, és látván, mindazokat amik benned végbe mentek, félelembe estek , és nagy remegéssel így énekeltek neked:

Üdvözlégy igen örvendetes leány, akit a Király anyjának tart, üdvözlégy igen tisztelt királynő, aki a Király templomába lépsz élni. * Üdvözlégy az Atya Isten választott és igen felmagasztalt lánya, üdvözlégy a Fiú Istennek öröktől fogva előre hirdetett anyja. * Üdvözlégy a legszentebb isteni Léleknek házasságot nem ismerő mennyasszonya, üdvözlégy, minden látható és láthatatlan teremtménynek igen kívánatos úrnője. * Üdvözlégy Istentől választott leányzó, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad.

2. konták

Látván igaz szüleid, legszentebb Szűz, hogy születésed után három évet töltöttél be, tettel akarták végre hajtani ígéretüket, ahogy szavaik először elhangzottak, hogy téged Istennek hoznak ajándékul, ezért összehívták Názáetbe, az összes királyi és főpapi nemzetségből való rokonokat, és sok papot, meghívták pedig a tiszta szüzek seregét is, hogy égő gyertyákkal kísérjenek téged, amint az Írás jövendölte:” Utána szüzek vezettetnek a Királyhoz, társnői hozzád vitetnek, bevitetnek örömmel, és vígsággal, bevezettetnek a Király templomába.”

És így, mindnyájan összegyülekezve és mindnyájan érted imádkozva Istennek, énekelték Neki: Alleluja.

2. ikosz

Mennyei értelmet kinyilvánítva, ó istenes gyermek, megparancsoltad, hogy ne szegényes, durva ruhákban mutassanak be a mennyei Király templománál, ezért, dicsőséggel és nagy ékességgel lettél felöltöztetve, hogy teljesedjék rajtad Dávid ősatyádnak jövendölése: „A királynő jobbod felől áll, aranyos, sokszínű ruházatokba öltöztetve.” Amikor pedig, mint Isten mennyasszonya, felékesítve lettél, és tiszteletre méltó bevezetésedhez teljesen elkészültél, elvezettek téged szüleid, mint három éves bárányt Jeruzsálembe, neked így énekelve:

Üdvözlégy a szüzesség és tisztaság aranyos ruháiba öltözött, üdvözlégy minden jóságba és mennyei szépségbe igen felékesített. * Üdvözlégy, a királynak minden szűzi dicsőséget magában foglaló lánya, üdvözlégy Isten mennyasszonya, aki a mennyei Vőlegény jobbja felé jössz állani. * Üdvözlégy Isten lelkes szekrénye, aki a pengető szüzek között igazítja lépteit, üdvözlégy, az Üdvözítő legtisztább temploma, aki utaidat a törvényes templom felé irányítod. * Üdvözlégy, Istentől választott leányzó, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad.

3. konták

A Magasságbali ereje árnyékozott meg téged, a Szentlélek szállt rád, és volt a vezetőd, amikor három nap múlva az út elérte Jeruzsálem városát, és mint Isten szekrényét, Istenszülő Szűz, bevittek az Úr templomába, hogy teljesedjék az ezt mondó zsoltári szó: „Láthatókká lettek lépteid, Isten, Istennek, királyomnak léptei, Aki a szentekben van.” És így, igen nagy mennyei tisztaságodért, méltóvá lettél, hogy Isten temploma légy, ahol a Szentlélek akart élni, hogy téged lakóhellyé, mennyei lakássá tegyen, hogy, ismét beteljesedjék rajtad egy másik Írás, amely ezt mondja: „Megszenteli hajlékát a Fölséges, szent a te templomod, Uram, és csodálatos az igazságban,” ezért, hogy mindnyájan énekeljük miattad: Alleluja.

3. ikosz

Három éves lévén, Istenszülő Szűz, szent szüleid elvezettek téged a templomhoz, egyik az egyik oldalon, a másik a másikon fogva kézen téged, Istentől nekik adományozott lányukat, szelíden és tisztességgel vezettek téged a templomhoz, mondván: „Kezdjétek meg, gyertyavivő szüzek, menjetek az isteni gyermek előtt.” A rokonok és ismerős szomszédok egész sokasága, és a papok, örömmel mentek utánuk, gyertyát tartva kezeikben, és, körülvéve őt, mint a csillagok a fényes Holdat. Összefutott pedig egész Jeruzsálem, csodálkozással szemlélve ezt az új kíséretet, a három éves, ilyen dicsőségbe öltözött, és ilyen fényes kísérettel megtisztelt gyermeket, és neked ilyeneket énekeltek:

Üdvözlégy, aki testileg három éves vagy, szélesebb az egek egeinél, üdvözlégy, aki lélekben sok éves vagy, aki a magas helyeket felül múltad. * Üdvözlégy szeplőtelen bárány, aki szüzességét tiszta áldozatul Istennek ajánlotta, üdvözlégy szeplőtelen galamb, aki tisztaságával az angyalokat csodálatba ejtette. * Üdvözlégy, akit szűzi seregek vezettek az Úrhoz, üdvözlégy, akit égő gyertyákkal vezettek el a templomhoz. * Üdvözlégy Istentől kiválasztott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad.

4. konták

A kétkedő gondolatok viharát bírván belül, Zakariás főpap zavarba jött, látván, legtisztább, az Úr templomához nagy dicsőséggel való bevezetésedet, és a keletre tekintő, bezárt ajtóhoz levő közeledésedet. Amikor pedig, megemlékezve Ezekiel ősi jövendölésére: „Ezek az ajtók zárva lesznek, és senki sem mehet át rajtuk, csak az Úr Isten mehet át rajtuk, és zárva lesznek,” eltelt Szentlélekkel, és, felülről kinyilatkoztatást kapva, hogy nyissa meg a bevezetett isteni gyermeknek a bezárt ajtókat, felkiáltott Istenhez: Alleluja.

4. ikosz

„Halld leány, és lásd, és hajtsd ide füledet, és feledd el atyádfiait, és atyád házát, és megkívánja a Király szépségedet.” Így szóltak hozzád, legszentebb Szűz, szüleid, amikor elvezettek az Úr templomához. A szolgálatokat végző papok, pedig, látva eljöveteledet, kijöttek, hogy dicsőséges bevezetésedet üdvözöljék, és énekekkel fogadtak téged, mint aki a mennyből lejövő Nagy Főpap anyja vagy, ezeket mondva:

Üdvözlégy Isten jóakaratának előábrázolása, akit a próféták előre hirdettek, üdvözlégy, emberek üdvösségének előhirdetése, aki most nekünk megjelent. * Üdvözlégy, akit a mennyei angyalok dicsőséggel kísértek, üdvözlégy, akit Isten papjai örömmel üdvözöltek. * Üdvözlégy, aki atyád házát és rokonaidat elhagytad, üdvözlégy, aki Isten házát megjelenéseddel megszentelted. * Üdvözlégy, Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad.

5. konták

Istent befogadó templom lévén, Istenszülő Szűz, a törvényes templomhoz nagy dicsőséggel lettél elvezetve, hogy beteljesedjék Aggeus próféta jövendölése: „És betöltöm ezt a templomot dicsőséggel, mivel nagyobb dicsősége lesz ennek az utolsó templomnak az előbbinél, mondja a Mindenható Úr.” Anyád, pedig elvezetett téged a templom bejáratához, mondva: Menj fel leányom, Ahhoz, Aki téged nekem adományozott. Menj fel, legszentebb szekrény az irgalmas Úrhoz. Menj fel, életnek kapuja az irgalmas Adományozóhoz. Menj fel, Igének szekrénye az Úr templomához. Menj be az Úr templomába, békesség, öröm, és vígság, hogy miattad énekeljem Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látva anyád, Istenszülő Szűz, Istennek a templomból kijövő papjait, és az üdvözlésedre kijövő Zakariás nagy főpapot, mondta neki: „Fogadd, Zakariás, a be nem szennyezett sátort, fogadd, ó pap, a bűntelen szekrényt, fogadd, ó próféta az anyagtalan Tűz tömjénezőjét, fogadd, ó igaz, a szellemi tömjént. Fogadd, ó próféta, Istentől adományozott lányomat, és vidd be Teremtőd templomába, és bevive, ültesd őt a szentélynek az Isten lakóhelyéül készült magasába, semmit nem vizsgálva, mert általa lesz a megváltás,” vele mi is ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy, aki bemeneteleddel a mennyei seregeket megörvendeztetted, üdvözlégy, aki megjelenéseddel Isten papjait megörvendeztetted. * Üdvözlégy mennyei lakóhely, aki a kegyelem által az elsőnél jobban megszentelted a törvényes templomot, üdvözlégy földi mennyország, aki önmagadat a tisztasággal Krisztus hajlékává készítetted elő. * Üdvözlégy Isten mennyasszonya, mert nagy és dicsőséges a te előmeneteled, üdvözlégy tisztaságos szűz, mert félelmetes és dicsőséges a templomban való lakásod. * Üdvözlégy Istentől választott lány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad.

6. konták

Az Úr templomába való bemeneteled hirdetője, az igaz Zakariás, nagyon elcsodálkozott, Istenszülő Szűz, a templom lépcsőjén, amelynek 15 foka volt, meglátva csodálatos felmeneteled, szüleid az első fokra állítottak, te pedig, saját magad nagyon gyorsan folytattad útadat a többi lépcsőn is, senkitől nem támogatva, és a legfelsőbb lépcsőre feljutva, megálltál, láthatatlanul megerősítve Isten erejétől, szent Zakariás pedig, látván ezt, Szentlélektől volt átfogva, és mondta anyádnak: „Ó asszony, áldott a te méhednek gyümölcse, dicsőséges a te felvezetésed, mert az élet igazi anyját vezeted be, a templom hogyan fogadhatja be őt?” Ezért, hálát adva Istennek, énekelte Neki: Alleluja.

6. ikosz

Nagy öröm gyulladt fel mindenkinek, aki a törvényes templomban állt, amikor Zakariás nagy pap, a Szentlélektől eltelve, fogadott téged, Isten-anya a templom kapui előtt, kezeivel tartva, és bevezetve téged a szentélybe, így beszélve hozzád: „Ó, bűn nélküli gyermek! Ó, nem csintalan gyermek! Ó szépséges szűz! Ó, asszonyok ékessége! Ó, leányok megjavítása! Áldott vagy te az asszonyok között, te, akit megdicsőített a tisztaság, te, akit megpecsételt a szüzesség, te, Ádám átkának feloldozása, Menj be, jövendölésem teljesítése. Menj be, az Úr ígéreteinek megvalósulása. Menj be, az Ő szövetségének pecsétje. Menj be, az Ő tervének megjelenése. Menj be, az Ő titkainak beteljesülése. Menj be, minden prófétának tükre. Menj be, elavult dolgok megújítása. Menj be, a sötétségben ülőknek világossága. Menj be, legistenesebb és legújabb ajándék. Menj be Urad templomába, amely tehát most földi, az emberektől járható, nem sok idő múlva, pedig mennyei és megközelíthetetlen.” Vele együtt mi is ilyeneket énekelünk neked:

Üdvözlégy lelkes lépcső, aki az Úr templomához magas lépcsőkön jutottál fel, üdvözlégy, emberi gondolatokkal átjárhatatlan, a templom ajtajáig felment ajtó. * Üdvözlégy, mert az erények fokai által emelkedtél fel a mennyei oltár magaslatáig, üdvözlégy, mert a szüzesség és tisztaság szárnyain jutottál fel a Nagy Király városába is. * Üdvözlégy, aki elérted a hegy tetején az Isten házát. * Üdvözlégy, Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad.

7. konták

Az emberszerető Úr, meg akarván menteni az emberi nemet, egyedül téged választott ki anyjául, és bevezetett téged szent templomába, hogy ott magányosságban, és mélységes csendben, távol e világ botrányaitól, készülj isteni lakhellyé az Úr templomában. Te pedig, játszadozva, és nagyon örülve, mint terembe, mentél az Úr templomába, bár termetre kicsiny voltál, három éves lévén, azonban a kegyelem által tökéletes voltál, mint Isten által a világ kezdetétől előre megismert és előre kiválasztott, és ott énekelted Neki: Alleluja.

7. ikosz

Új, csodálatos, és félelmetes dolgokat tett érted az Úr, áldás teljes, amikor a nagy Zakariás pap, magán kívül lévén, Isten titokzatos kinyilatkoztatása alapján a törvény ellenére a második függöny mögé, a Szentek Szentjének nevezett belső szentélybe, ahova nem csak a női nemnek, hanem még a papoknak sem volt szabad bemenni, csak egyedül a főpapnak egyszer egy évben, mert illett neked, mint Isten lelkes szekrényének aki még fogantatása előtt minden természetnél jobban eltelt tisztasággal, hogy megállj a Jeremiástól elrejtett Isten törvényes szekrényének helyén, hogy újra beteljen az Úr temploma dicsőséggel. Ezt a csodálatos bemeneteledet látva, ilyeneket hangoztatunk neked:

Üdvözlégy, aki a Szentek Szentjébe, mint földi mennyországba mentél be, üdvözlégy a Szentek Szentjénél nagyobb, mert Isten trónja előtt álltál, Üdvözlégy, aki az angyalokat csodálatba ejtetted, ahogyan a Szentek Szentjébe csodálatosan bementél, üdvözlégy, aki az embereket megörvendeztetted, mert az Úr templomában dicsőséggel teltél be. * Üdvözlégy legékesebb terem, amelyben a mindenek előtt Létező a Szentháromság lakhelyét alkotja meg, üdvözlégy legszentebb trónus, amelyben az Istenség készül, hogy rajta üljön. * Üdvözlégy, Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad.

8. konták

Különös a te fogantatásod és születésed. Különös felnövekedésed formája. Különös, és dicsőséges, Isten jegyese, a te szentélybe való bevitetésed, és az imádságban való állandó tartózkodásod, és mindaz, ami a tied: mert reggeltől a harmadik óráig is egész napon a szentély belsejében álltál imádságban, aztán a többi szüzekkel az előcsarnokban foglalatoskodtál kézimunkában, azután pedig, a kilencedik órától, újra a Szentek Szentjében Isten előtt álltál imádságban, Istenről való elmélkedésben és az isteni Írások tanulmányozásában, amíg az Úr angyala megjelent, hogy mennyei eledellel tápláljon téged, Ilyen, angyalhoz hasonló életeden csodálkozva, így énekelünk az irántad kegyes Istennek: Alleluja.

8. ikosz

Egészen megszentelt téged a legszentebb Lélek, legszentebb Szűz, aki a templomban tartózkodsz. Ezért, hogy ne érintsen téged semmi a földi szennytől, mennyei és romolhatatlan étellel tápláltak, az adott földi ételt, pedig szétosztottad a szegényeknek és vándoroknak. És így, fogadva az angyaltól a mennyei kenyeret, előre haladtál bölcsességben és kegyelemben, testben és lélekben örvendezve, hogy Isten befogadhatatlan Igéjét szeplőtelenül befogadod. Mivel, Gábor főangyal, szűzi tisztaságod szüntelen őrzője, a többi istenes angyalokkal is gyakran megjelent neked, megerősített téged lelki tetteidben, az imádságban és böjtölésben, a szelídségben és alázatosságban, és szeretettel beszélgetett veled, a rólad szóló magasságbeli örök végzést feltárva, hogy légy készen Isten fogadására, neked ilyeneket hangoztatva:

Üdvözlégy Isten kimondhatatlan titkainak teljesülése, üdvözlégy a Magasságbeli örök tervének csodálatra méltó beteljesülése. * Üdvözlégy, akit az angyal mennyei kenyérrel kimondhatatlanul táplált, üdvözlégy, akit Isten kegyelme a mennyből kifejezhetetlenül megerősített. * Üdvözlégy, akit a Szentek Szentélyében a sokszemű kerubok köszöntenek, üdvözlégy, akivel szüntelenül társalognak a hatszárnyú szeráfok. * Üdvözlégy Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad.

9. konták

Az egész angyali természet csodálkozott, legszentebb Szűz, szüzességed fönséges szépségén. Te, ugyanis, az angyalokkal a Szentek Szentjében tartózkodva, magad kívántad, hogy örökre angyali tisztaságban és sértetlen szüzességedben élj. Ezért a világban elsőnek tetted meg a szüzesség ígéretét, és eljegyezted magadat állandó szolgálatra Istennek, szűzi tisztaságban, és eljegyezted magad Neki, hogy a Szentlélek által előkészítve légy tisztaságos és romolhatatlan lakása Isten Igéjének, énekelve Neki éjjel és nappal: Alleluja.

9. ikosz

A jó szavú szónokok nem tudnak beszélni, hogy kibeszéljék a szüzesség tisztaságában való életed titkát a templomban, Istenszülő. Ahogy növekedtek nálad az évek, te, napról-napra megerősödtél lélekben, és igen buzgóvá növekedett életed: mert a munkaszeretettel megsokasítottad az imádságot, erőről erőre jutván, amíg a Magasságbeli ereje meg nem árnyékozott téged. Megnövekedtek, pedig benned a Szentlélek ajándékai is: amikor pedig nagyra nőttél, jobban elfoglaltad magadat az imádságban, mint a kézimunkában, egész éjszakákat töltöttél az angyalokkal imádságban a második függöny mögött, ezért csodálkozva mondunk neked ilyeneket:

Üdvözlégy a Szentek Szentjénél szentebb szűz, aki szüzességedet tiszta áldozatul ajánlottad Istennek, üdvözlégy, a Szentlélek tisztaságos palotája, aki magadat Krisztus lakó helyévé nevelted. * Üdvözlégy mennyei ajtó, aki a templomban, mint mennyországban tartózkodott, üdvözlégy Lélektől megnedvesített hegy, aki a szentélyben minden erénytől virágoztál. * Üdvözlégy, akit Isten angyalai hűségesen kísérnek, üdvözlégy, akit a hívők hálásan dicsőítenek örökre. * Üdvözlégy Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad.

10. konták

Üdvösségünk örömteli tavasza ragyogott fel a föld minden határának templomba vezetésed miatt, Istenszülő. Az Írás elmúlt, a törvény elgyöngült, mint az árnyék, miután Isten templomába bementél, tisztaságos Szűz, a kegyelem fényei mindenkinek felragyogtak, megvilágosítva minden tudatlanságban és sötétségében ülő lelkét, és gondolatát. Ezért örvendez az ég és föld, a bejövő szellemi eget látva, és az angyalok rendjei és az emberek sokasága énekeljék: a templomba vezettetik az öröme és megváltása mindazoknak, akik éneklik: Alleluja.

10. ikosz

Fal vagy a szüzesség tisztaságában, a monostorokban küzdelmet vívók szüzek számára, Istenszülő Szűz, mert, a templomban a szüzesség ígéretét adva Istennek, csodálatosan megőrizted azt, elérve a tizenkettedik évet is, amikor a templomnál élő többi szüzek házasságot kötöttek a törvény alatti szokás folytán. Te feltártad ígéreted titkát, ezért, átadattál szüzességed őrzésére az idős Józsefnek, akit Isten rendelt a galambnak botjából való kiszállása által. És így, a szüzesség teljes jóságába felöltözve, mint Isten mennyasszonya, mindenkinek megadod, aki szolgálatát tisztaságban végzi a te szelíd és hallgatag lelked adományait, csendességedet, az alázatot és kimondhatatlan tisztaságot, hogy az általad üdvözültek mindnyájan hálaadással énekeljenek neked ilyeneket:

Üdvözlégy, aki az Úr templomában, az imádságokban fáradhatatlan vagy, ne engedd nekünk, hogy a bűnben elaludjunk, üdvözlégy, aki a Szentek Szentjében hallgatagsággal tartózkodsz, méltass minket, hogy hallgatag életben éljünk. * Üdvözlégy, aki a szentélyben az angyalokkal állandó beszélő társ vagy, taníts meg bennünket, hogy a test nélküliek szavaira figyeljünk, üdvözlégy, a templomnál a tisztes szüzekkel együtt élő, segíts nekünk, hogy életünket szüzességben és tisztaságban éljük. * Üdvözlégy, az élő Isten lelkes temploma, tégy bennünket a Szentlélek templomaivá, üdvözlégy minden egyes jótett drága terme, erősíts meg minket a Szentlélek minden tettében. * Üdvözlégy Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad.

11. konták

A mennyei zene meghatott énekeit ajánlották neked, legszentebb Szűz, a szűzi bemenetelednél szolgáló szent angyalok, és ünnepet ünnepelve, mennyei hangokat énekeltek, amikor Isten szolgálatára bementél, velük együtt a földön, az emberi énekekkel, a szüzek karai énekelnek az Úrnak, zsoltárilag énekelve, és tisztelve téged, az Ő anyját. Velük együtt minket is méltass, hogy tiszta értelemmel és tiszta ajkakkal énekeljük a te tisztes bevezetésed miatt: Alleluja.

11. ikosz

Fényt befogadó gyertyaszálként jelentél meg nekünk, Istenszülő, az Úr templomába bevonulva, ott fönséges örömöt sugározva, és a Szentek Szentjében, imádságban égve, ahonnan, mennyei tisztaságoddal megvilágosítottad a bűnös sötétségben tartózkodó egész világot, hogy mi is, a gyertyát vivő szüzekkel, akik téged az Úr templomához fényesen, és a szüzesség dicsőségével kísértek, megtaláljunk téged örömmel, aki a lelki és testi tisztaság fényében ragyogsz , és neked ilyen dicséreteket énekeljünk:

Üdvözlégy, a szentélyben meggyújtott, ki nem alvó fény, akit, gyertyát vivő szüzek kísértek, üdvözlégy le nem alkonyodó hajnal, aki az egész világot megvilágosítottad, akit a fénylő angyalok a templomban üdvözöltek. * Üdvözlégy a mennyei dicsőség világossága, a templomban mindenkinek világoskodó igazi világosság, üdvözlégy, az isteni kegyelem terme, aki az angyal kezéből szellemi kenyeret kaptál. * Üdvözlégy, a Világosság eljövendő anyja lévén, tisztaságod fényével mindenkit megvilágosítasz, üdvözlégy a szelíd Világosság

Anyja, ragyogás, aki imádságaid melegével mindenkit megvilágosítasz. * Üdvözlégy Istentől választott leány, aki templomba meneteleddel a paradicsomi ajtókat mindenkinek megnyitottad.

12. konták

Isten kegyelmének új és lelkes szekrénye lévén, Istenszülő Szűz, aki a fogható manna és anyagi táblák helyett, aki Isten anyagtalan és kimeríthetetlen adományait tartalmazod, méltóan lettél bevezetve a Szentek Szentjébe, hogy be tudd fogadni testileg Istennek kezdet nélküli Igéjét, ott mennyei erők szolgáltak neked, a félelmetes kerubok, és szeretettől lángoló szeráfok árnyékoztak be téged szárnyaikkal, a Trónok, és Uralmak, Kezdetek és Hatalmak borultak le előtted a főangyalokkal és angyalokkal, hangoztatván miattad: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve az Úr templomába való tisztes bevezetésedet, mindnyájan dicsérjük a Szentek Szentjében az angyalokkal való csodálatos tartózkodásodat, és mennyei kenyérrel való táplálásodat, hódolunk angyalhoz hasonló szűzi tisztaságod előtt, Istenszülő, és hisszük, hogy átmentél a földi házból, az Isten Házába, mint tiszta áldozat, mint szüzességed megszentelt ajándéka a Mennyei Vőlegénnyel való eljegyzésre, hogy méltóan készülj fel Krisztus romlatlan és tisztaságos születésére, Isten hajlékának. Ezáltal, mint hívő emberek ezeket mondjuk neked:

Üdvözlégy, aki legtisztább lábaid lépteivel az Úr templomát megszentelted, üdvözlégy, aki Isten lakhelyét a bűnösök szennyétől megmostad. * Üdvözlégy, aki a szent templomban, mint a mennyben, a felsőbb erők hódolatát fogadtad, üdvözlégy, aki a Szentek Szentjében, mint a mennyekben, Isten trónja előtt álltál. * Üdvözlégy szépséges szűz, aki atyád házából való kimeneteleddel a templomba, az egész világnak békét hoztál, üdvözlégy új galamb, aki a templomba meneteleddel az alvilágban levő igazaknak, először ajándékoztál reménységet. * Üdvözlégy Istentől választott leány, aki templomba való meneteleddel a paradicsomi ajtókat nekünk megnyitottad.

13. konták

Ó, egészen megénekelt isteni szűz, aki bementél az Úr templomába, hogy a Szentek Szentjében Isten lakóhelyévé nevelkedjél, tisztaságos bevezetésed miatti jelen felajánlásunkat fogadd el, ments meg minket minden bajtól és veszélytől, és az ellenség kísértéseitől, tisztíts meg minket a test és lélek minden szennyétől, és őrizz meg minket szeplőtelenségben és tisztaságban életünk végéig, hogy általad megszentelődve, méltókká legyünk az okos szüzekkel együtt a paradicsomi lakásokba vezettetni, hogy velük énekeljük érted Istennek: Alleluja.

Újra az 1. ikosz és az 1. konták