Akathiszt a mindenható Istenhez szomorúságban

/Fordította: Lakatos László atya/

„Ha hozzám fordul, meghallgatom, minden szükségében közel vagyok hozzá, megszabadítom... "ígéri Isten a 90. zsoltárban azoknak, akik megpróbáltatásaikban hozzá fordulnak.

Tropár 6. hang

Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, * mert mentségünkre nem lévén szavunk, * ezen könyörgést, mint Uralkodónak, * mi bűnös szolgáid, * neked ajánljuk, könyörülj rajtunk!

1. konták

Bátor hadvezér és Úr. Híveid öröme és vígsága, ahol te vagy, ott eltűnik minden szomorúság, ahol te nem vagy, ott minden öröm hiábavaló. Tekints rám, bűnösre, aki elveszek ebben a bajban, és üdvözítésed megjelenésével látogass meg engem, aki mondom:

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

1. ikosz

Angyalok teremtője és erők Ura, az elveszett ember megmentése érdekében nem vetetted meg a Szűz méhét, utána pedig leköpdösést, gyalázatot és gyalázatos halált szenvedtél, Isten Igéje, mert jó vagy és emberszerető. Mindezeket elgondolva járulok hozzád, és könnyek között imádkozom:

Uram, Uram, irgalmas Üdvözítőm, üdvözíts engem, elveszettet! * Uram, Uram, aki eljöttél nem az igazakat üdvözíteni, hanem a bűnösöket, ments meg engem ettől a csapástól! * Uram, Uram, aki bajainkat felvetted és betegségeinket hordoztad, gyógyítsd meg szívem fájdalmát! * Uram, Uram, aki kereszteddel világodnak békét ajándékoztál, küldd el békédet megzavart lelkemnek! * Uram, Uram, aki haláloddal a halált megszüntetted, szüntesd meg a gonosznak ezeket a rám tett cselszövéseit!

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

2. konták

Emberszeretetednek sokféle fajtáját látva, amelyek az előttem élt bűnösökön megmutatkoztak, én is bátorkodom hozzád emelni szemeimet, aki a mennyekben lakozol. Könyörülj rajtam, Uram, mert erőtlen vagyok, ments meg engem ettől a keserű szomorúságtól és méltass, hogy örömmel és vígsággal énekeljem neked: Alleluja!

2. ikosz

Értelmes teremtménynek alkottál engem, Teremtőm, én pedig, szerencsétlen, az esztelen állatokhoz csatlakoztam és hasonlóvá lettem hozzájuk, mert megharagítottam a te jóságodat, Üdvözítőm. Ezért igazságosan sújtottál le engem ezzel a szomorúsággal, amit felismerve és megbánva, hozzád menekülök, így imádkozva:

Uram, Uram, aki megőriztél engem ifjúságomban, őrizz meg engem a rám támadó ellenségektől! * Uram, Uram, testem erőssége öregségemben, erősíts meg engem, lelkileg és testileg elgyengültet! * Uram, Uram, és tanítóm, taníts meg engem az üdvösség útjára!

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

3. konták

Aki erős vagy a harcban, Uram, jöjj az én elgyengült lelkem segítségére, és légy nekem oltalom a látható és láthatatlan ellenségek ellen, mert atyám és anyám elhagytak engem, barátaim és embertársaim távol állnak tőlem. De te, árvák Atyja és özvegyek Bírája, légy nekem, segélytelennek segítsége, aki neked énekelem: Alleluja!

3. ikosz

Trónusod az ég és lábad zsámolya a föld, ó, Félelmetes, aki elveszed a fejedelemtől a lelket, ne vess el engem, aki por és hamu vagyok, de bátorkodom hozzád, a mindenütt jelenlevőhöz és mindentudóhoz így szólni:

Uram, Uram, emeld fel hatalmadat, és jöjj el üdvözíteni engem az erősek, és az engem bántalmazók kezéből! * Uram, Uram, akitől mindenki fél és retteg, szánj meg engem, mert félelem és rettegés jött reám, és halálos árnyék takart be engem bűneim miatt! * Uram, Uram, aki világossággal, mint köntössel vagy körülvéve, világosíts meg engem, az élet szomorúsága által elhomályosultat! * Uram, Uram, aki kiterjeszted az eget, mint sátorfödelet, terjeszd ki fölém segítséged oltalmát! * Uram, Uram, ajándékozd békédet megalázott lelkemnek!

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

4. konták

Ennek, a sok nyugtalanságú életnek viharától elborítva, kezeimet feléd terjesztem ki, Isten Igéje; miként az elmerülő Pétert megmentetted, úgy tárd ki erős karodat felém is, és ments meg engem ettől a bajtól, hogy örömmel, hálatelt szívvel énekeljem neked: Alleluja!

4. ikosz

Hallottam, Uram, édességes hangodat, mert mondtad: „Hívj engem a szomorúság napján és kimentelek téged, és megdicsőítesz engem!", - és kétségbeesésem mélységéből eléd bátorkodom járulni, mondván:

Uram, Uram, vétkeztem az ég ellen és teellened, fogadj el engem, amint a tékozló fiút elfogadtad! * Uram, Uram, aki a vámost a farizeusnál igazabbá tetted, ne szállj ítéletre szolgáddal, mert nem igazul meg előtted egy élő sem! * Uram, Uram, bölcsesség oktatója, oktass engem, szolgádat!* Uram, Uram, értelem megadója, adj nekem értelmet, hogy ki tudjam kerülni az engem gyűlölő gonosz ármánykodás cselszövéseit! * Uram, Uram, aki az alázatosokra letekintesz, lásd fájdalmaimat és törődésemet, és nyilvánítsd nekem Irgalmadat!

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

5. konták

Szeretett Fiad, Jézus Krisztus vérének isteni kiáradása által kibékültem veled, mennyei Atya, de íme, miként az eb a saját hányásához, visszatértem a vétekhez, ezért igazságosan büntettél meg ezzel a szörnyű bajjal. De hallgass meg engem, Uram, Istenem, a szomorúság napján, nyilvánítsd nekem irgalmadat és üdvözítésedet, és add nekem, hogy a büntetésben mindenkor mondjam neked: Alleluja!

5. ikosz

Dávid próféta látta Náthán prófétát, aki leleplezte őt az általa művelt tettekért, magába szállt, megvallotta bűnét és mondta: „Vétkeztem az Úr ellen, és hallgasson meg engem az Úr, és vegye el vétkemet!" Én pedig, szerencsétlen, tőle nagyobbat vetkeztem, a bűnbánat gyümölcsét semmiképpen nem szereztem; ezért jött rám ez a rossz. De légy irgalmas nekem, aki így imádkozom:

Uram, Uram, erősíts meg engem magasságbeli erőddel, hogy el ne essek a szomorúság súlya alatt! * Uram, Uram, aki Ezekiás könnyeire kegyelmesen rátekintettél, tekints irgalmasságod szemével könnyeimnek előtted való ontására is! * Uram, Uram, aki Manasszesz sóhajtásait meghallgattad, hallgasd meg szívbeli sóhajtásomat! * Uram, Uram, aki a magasságban laksz, és az alázatosokra letekintesz, tekints rám, bűnösre!

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

6. konták

A bűnbánat hirdetője, a te előhírnököd, Isten Igéje, sokszorosan kiáltja lelkiismeretemnek, hogy tartsak bűnbánatot gonosz cselekedeteim miatt; de én szerencsétlen, elhanyagoltam ezt. Ezáltal elért engem igazságos haragod, bajok és szomorúságok támadtak rám, bűnösre, de te, Uram, Istenem, én Üdvözítőm, mielőtt meglátogatsz engem, adj nekem időt, hogy sírjak gonoszságaimon, és neked énekeljem: Alleluja!

6. ikosz

Felragyogott szomorúságomban a te vigasztaló szavad, Üdvözítőm, aki mondtad: „Kérjetek és adatik nektek!" Azonnal elfutva a kétségbeesés hálójától, emberszereteted iránti reménységben futottam hozzád, így imádkozva:

Uram, Uram, én vigasztalásom, vigasztalj meg engem a jelen szomorúságban! * Uram, Uram, én védelmezőm, védelmezz meg engem az ellenem támadóktól! * Uram, Uram, én segítségem, segíts engem, mert lelkem elgyengült ettől a szomorúságtól! * Uram, Uram, örök emlékezet, add nekem, hogy mindig emlékezzek jótéteményedre, és sose essek kétségbe irgalmasságod miatt! * Uram, Uram, én erősségem, erősíts meg engem, hogy zavarodottság nélkül kérjem tőled megsegítésemet!

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

7. konták

Amikor egykor el akarta veszíteni a gonosz Nabukodonozor király az ifjakat, megparancsolta, hogy dobják be őket a tüzes kemencébe. De te, mennyei Atya, angyalodat küldted, hogy hűtse le a forró lángot. Küldd el most is, Uram, vigasztalásodat szolgádnak, és üdvözíts engem irgalmasságodért! Bár vétkeztem is, de nem távoztam el tőled, és téged, egyedüli és igaz Istent imádlak, énekelve: Alleluja!

7. ikosz

Csodálatosan megdicsőültél a fáraóban és egész hadseregében, Izrael Istene. Rá tekintettél ugyanis népednek keserűségére és meghallgattad jajszavukat. Hallgasd meg tehát az én imádságomat is, és üdvözíts engem, aki neked ezeket mondom:

Uram, Uram, aki megmentetted embereidet ellenségeik kezéből, vezess ki engem is gyűlölőim kezéből! * Uram, Uram, aki kivezetted választottaidat Egyiptom földjéről, vidd ki lelkemet e szomorúságból! * Uram, Uram, aki megszünteted a háborúskodásokat, szüntesd meg az ellenem kigondolt gonosz terveket! * Uram, Uram, aki a válogatott harcosokat és a lovasodat a Vörös-tengerbe fullasztottad, fullaszd bele igazságtalanságaim sokaságát irgalmasságod tengerébe!

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

8. konták

Idegenné tettem a magam számára kegyelmedet, ó, mennyei Atya! Gonosz cselekedeteimmel eltávolodtam tőled, és, ezen hiú világ számára munkálkodtam. Ezért égek a szörnyű fájdalomtól, elmerülve a kétségbeesés mély völgyeiben. De te, mint irgalmas és emberszerető, fogadj be engem, tévelygőt, és ments meg engem ettől a bajtól, aki neked énekelem: Alleluja!

8. ikosz

Egészen beszennyeződtem a bűnös tisztátalanságtól, elmerültem a gonoszság mélységében. Hozzád emelem szemeimet, aki a mennyekben lakozol; hallgasd meg sírós jajszavam:

Uram, Uram, aki megvilágosítod a nappal a Nap fényével, világosítsd meg lelkemet, amelyet a világ hiúságainak árnyéka elhomályosított! * Uram, Uram, jóságos vigasztaló, áraszd el isteni vigasztalással bűnös lelkemet! * Uram, Uram, akinek szava által az egek megerősödtek, erősíts meg engem szent neved megvallásában! * Uram, Uram, akit a kerubok hordoznak, és a szeráfok énekelnek, fogadd el tőlem, bűnöstől, a neked hozott imádságot!

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

9. konták

Minden kegyelem forrása és az értelem megadója, jóságos Vigasztaló, taníts meg engem, hogy méltóképpen beszéljek előtted! Ezen világ szomorúsága által megzavart értelmemet, és a szenvedélyek által elhomályosodott lelkemet áraszd el isteni vigasztalásoddal, hogy vidámsággal énekeljem neked: Alleluja!

9. ikosz

A sokbeszédű bölcsek nem tudják kimondani jóságod sokaságát, és szeretetedet az emberi nem iránt, Isten Fia! Megaláztad magadat ugyanis a szolga alakjáig. Ne vess el, tehát engem sem, aki számtalanszor vétkeztem, de félelemmel állok előtted, és így imádkozom:

Uram, Uram, a bárányokért életedet adó jó Pásztor, ments meg engem, eltévedt juhot, a lelket emésztő farkas torkából, aki kinyitja száját, hogy felfaljon engem! * Uram, Uram, akit érettünk kigúnyoltak, megostoroztak és a keresztre szegeztek, ezen szenvedéseidért a látható és láthatatlan ellenségek gúnyolódásaitól ments meg engem! * Uram, bűntelen Uram, akit a gonoszok közé számláltak, ments ki engem az engem gyűlölők kezéből! * Uram, Uram, akinek sebei által mindnyájan meggyógyultunk, gyógyítsd meg a keserűség által megsebzett szívemet!

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

10. konták

Mivel meg akartad szabadítani az általad kiválasztott Izraelt az egyiptomi rabságból, szolgádat, Mózest hívtad, az égő csipkebokorból ezeket mondva neki: Látva láttam embereim keserűségét, akik Egyiptomban vannak, és jajszavukat meghallottam. Tekints le, tehát most is, Uram, keserűségemre és gyógyítsd meg szívem fájdalmát, hogy hálásan énekeljem neked: Alleluja!

10. ikosz

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, mutasd meg nekem, szolgádnak, irgalmasságodat, és szomorúságban megtört lelkemet látogasd meg, és erősíts meg engem, aki hozzád így imádkozom:

Uram, Uram, aki apostolaidat megtanítottad idegen nyelveken beszélni, taníts meg engem a te félelmedre! * Uram, Uram, aki a vértanúkat kínzóik előtt eltöltötted bátorsággal, add meg nekem, hogy bátran álljak ellent a bűnnek, világnak és ördögnek! * Uram, szent Uram, aki megszenteled híveidet, szenteld meg lelkemet, méltass arra, hogy hajlékod legyen! * Uram, Uram, világosság és világosságnak megadója, világosíts meg engem, a szomorúság sötétsége által elhomályosultat * Uram, Uram, javak tárháza, ne vond el tőlem irgalmad adományait!

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

11. konták

A neked, meghatott éneket hozót, és töredelmes szívvel hozzád imádkozót ne vesd meg, jóságos Uram! Fordítsd el arcodat bűneimtől, de ne fordítsd el arcodat szolgádtól, mert szomorkodom, hamar hallgass meg engem, aki neked énekelem: Alleluja!

11. ikosz

Igaz Világosság, Krisztus Isten, világosítsd meg szenvedélyek által elhomályosult lelkemet kegyelmed fényével, hogy áhítattal imádkozzam hozzád, ezeket mondva:

Uram, Uram, ne veszíts el engem, szerencsétlent, akinek nincs életjobbulása, de bátorkodik eléd állni! * Uram, Uram, élethozó melegség, melegíts meg engem, ezen szomorúságban elenyészőt! * Uram, Uram, az Atya dicsőségének fénye, világosíts meg engem oltalmad fényével! * Uram, Uram, aki angyalaidat szellemekké, és szolgáidat égő tűzzé teszed, küldd el angyalodat, aki megőriz engem minden rossztól!

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

12. konták

Jóságodért és az emberi nem iránti szeretetért, mennyei Atya, elküldted egyszülött Fiadat, a mi Urunk, Jézus Krisztust, aki a földön megjelent és az emberekkel lakozott, végül pedig, bűntelen lévén, a gonosztevőkhöz számláltatott, és saját Vérével megújította a bűn által megromlott emberi természetünket, és megtanította az egész világot, hogy énekelje: Alleluja!

12. ikosz

Kimondhatatlan emberszeretetedet énekelve, Krisztus Isten, mert üdvösségünkért a keresztet és a halált elszenvedni akartad, megvallom igazságos ítéletedet is, mert igazsággal és ítélettel hoztad rám ezt a szomorúságot bűneimért. De te, aki eljöttél, mégpedig nem az igazakat hívni, hanem a bűnösöket bűnbánatra, hallgass meg engem, aki mindenkinél jobban vétkeztem, és aki így imádkozom hozzád:

Uram, Uram, a világ bűneit elvevő Isten Báránya, vedd el tőlem bűneim súlyos igáját! * Uram, Uram, aki olyan vagy, mint a leöletésre vitt néma bárány, taníts meg engem zúgolódás nélkül tűrni a rám jövő bajokat! * Uram, Uram, aki Ádám adóslevelét szétszakítottad, szakítsd szét számtalan bűneim kéziratát! * Uram, Uram, aki a lator bűnbánatát elfogadtad, fogadd el az én bűnbánatomat is, bűnösét!

Uram, Uram, aki a halottakat feltámasztottad, támaszd fel bűnök által meghalt lelkemet! * Uram, Uram, elesettek felkelése, emelj fel engem is, elesettet!

Uram, Uram, én örömem, add meg nekem, hogy örvendezzek kegyelmednek!

13. konták

Ó, irgalmas és jóságos Uram, Istenem, bajban levők oltalmazója és reménytelenek reménye, jóságod szemével tekints az én szomorúságomra és fájdalmamra, és ments meg engem irgalmasságodért, aki éneklek neked: Alleluja!

Újra az 1. ikosz és az 1. konták.