Akathiszt nagy szent Eutim tisztelendő atyához

/Fordította: Lakatos László atya/

Az örményországi Melitinében született. Áldozópappá szentelték, és kolostorfőnök lett. Később Palesztinába ment, és Jeruzsálem környékén sok pogányt térített meg. Harcolt a tévtanítók ellen is. 473-ban halt meg.

Ünnepe: január 20.

Tropár, 4 hang

Vigadj pusztaság, mely nem szülsz, * örvendj, mely terméketlen voltál,* mert megszaporodtak gyermekeid a lelki óhajok férfija által, * ki jámborságban az erények legtökéletesebbikét, * az önmegtagadást sarjadzotta. * Az ő esedezéseiért, Krisztus Istenünk, * üdvözítsd a mi lelkünket!

1. konták

A mindentudó Istentől még születésed előtt Magának szolgául kiválasztott, gyermektelen szülők ékes gyümölcse, aki a vigasztalással egy nevet viselsz, és valóban sokak számára jelentél meg vigasztalásul, kérdd az Urat, Akinek hűségesen szolgáltál, hogy mentsen meg minket minden gonosztól, hogy örömmel énekeljük neked: Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

1. ikosz

Az angyali rend szolgálatára ígértek meg téged szüleid még születésed előtt, ezt a nagy ígéretet teljesítve, anyád: Dioniszia elvitt téged gyermekkorodban testvéréhez Eudoxiosz paphoz, ő pedig elvitt téged Otriosz melitinéi püspökhöz, beszélve neki a látomásról és Isten hangjáról, amely születésedet hirdette. Ezen örvendezve, a püspök felkiáltott:

Üdvözlégy boldogságos gyermek, mert valóban Isten Lelke nyugszik rajtad. * Üdvözlégy, aki Isten csodás gondviseléséből ifjú korodtól a világot elhagytad. * Üdvözlégy, aki megszeretted a csendet és a hallgatagságot. * Üdvözlégy, tanítóidnak Ákosnak és Szinodiosznak nagy vigasztalása. * Üdvözlégy, aki Egyházunk ékességének mutatkoztál. * Üdvözlégy, mert anyád, az Egyháznak hűségesen szolgáló boldogságos Dioniszia diakonisszává lett. * Üdvözlégy, aki lelki és testi tisztaságban nevelkedtél. * Üdvözlégy, aki életedet megosztás nélkül az Úrnak adtad át. * Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

2. konták

Látva a melitinéi Egyház püspöke az isteni könyvek megismerésére való, úgyszintén buzgó szűzi és erényes életedet, ó Eutim, pappá tett téged, átadta neked az elöljáróságot és törődést a kolostorokról. Te pedig, ó boldogságos, elszomorodtál ezen, aki szeretted a hallgatagságot, és, hogy csendben énekeld Istennek angyali módon: Alleluja.

2. ikosz

Az istenes bölcsesség értelmével felvilágosítva, ó Eutim, megvilágosodva, hogy lelked üdvössége miatt hasznosabb a magányos hallgatagság, mint az elöljáróság, elrejtőztél a csöndes kikötőbe, a fáráni kolostorban, és ott jártál kedvében Istennek, ezért neked ilyeneket hangoztatunk:

Üdvözlégy legalázatosabb minden szerzetesnél. * Üdvözlégy, akit elöljáróvá tettek fölöttük. * Üdvözlégy gondoskodó a kolostorokról. * Üdvözlégy a szerzetesi életről gondoskodó. * Üdvözlégy, aki meggyűlölted az emberi dicséreteket. * Üdvözlégy, aki ezért a fáráni kolostorba futottál. * Üdvözlégy, aki egy magányos cellában laktál. * Üdvözlégy, aki ott kezeid munkáiból táplálkozva Istennek szüntelen dicséretet adtál. * Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

3. konták

A testvéri szeretet erejével volt összekötve Eutim és Teoktiszt atya, mint akiknek két testben egy lelkük és egy akaratuk volt, megszokták, hogy minden évben Úrjelenés ünnepe után a nyolcadik napon kimenjenek a kutilliai pusztába, ahol egészen Krisztus fényes feltámadásáig tartózkodtak, testüket böjttel sanyargatva, lelküket pedig megörvendeztetve az énekkel: Alleluja.

3. ikosz

A tökéletes magányosság kívánságát bírván, a szent testvérek találtak egy barlangot, és megörvendtek azon, mintha az Úr mutatta volna azt a helyet, és nem térve vissza újra a kolostorba, abban a barlangban laktak, növényekkel táplálkozva. Látva az ilyen bölcs szerzetesi elrendezkedést, így hangoztatjuk neked, ó Eutim atya:

Üdvözlégy, aki a magányosság miatt a kolostort elhagytad. * Üdvözlégy, aki a szent barátság kötelékei által Teoktiszttel összekötve, vele együtt az egyedüli Istenhez való imádságban tartózkodtál. * Üdvözlégy, mert menedékhelyetek ismeretes lett az emberek előtt: tódultak hozzátok az üdvösséget és a betegségektől gyógyulást szomjazók. * Üdvözlégy, mert a hozzád folyamodókat, ó Eutim atya, barátodhoz Teoktiszthez irányítottad, nem akarván nélkülözni a hallgatagságot. * Üdvözlégy, mert kis idő múlva itt cellák létesültek, és barlangotok, amely előbb a vadállatok menedékhelye volt, templommá alakult. * Üdvözlégy, mert a testvériség megszokta, hogy gondolatait előtted feltárja. * Üdvözlégy, mert tanítottad őket az igazi szerzetesi útra. * Üdvözlégy, mert az üdvösséget főleg az alázatosságba és engedelmességbe helyezted. * Üdvözlégy, mert tanítottál a saját akaratának megtagadására. * Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

4. konták

Akik elfutottak a világi zavargások viharától, boldogok, akik Eutim cellájának födele alá rejtőztek! Mert ott békét és hallgatagságot találtak, de még inkább téged, ó tisztelendő atya, a bölcs tanítót, aki megtanítja, hogy mindenért hálásan kell Istennek hangoztatni: Alleluja.

4. ikosz

Hallván a testvériség, tanításaidat, ó Eutim atya, szívében meghatódott, lelkében pedig a menny felé törekedett, neked pedig, lelkük orvosának ezt hangoztatták:

Üdvözlégy bölcs oktató. * Üdvözlégy, aki a lelki erőtlenségeket ingyen gyógyítod. * Üdvözlégy, aki felhívsz, hogy őrizzük meg a megtartóztatást. * Üdvözlégy, aki tanítasz, hogy erősítsük meg a halálra való emlékezést. * Üdvözlégy, aki megparancsoltad a szerzeteseknek, hogy ne húzódozzanak a testi munkáktól. * Üdvözlégy, aki tanítod, hogy mindenben kövessék szent Pál apostolt. * Üdvözlégy, aki megtanítasz, hogy féljünk az örök tűztől. * Üdvözlégy, aki felhívsz, hogy főleg a mennyország dicsőségét szeressük. * Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

5. konták

Istentől kiválasztott csillagként jelentél meg ó szent Eutim, amikor a szaracénok vezére: Aszpevet beteg fiúgyermekével fel kívánta venni Krisztus szent hitét: mert ó atya, megjelentél neki álomban, és megparancsoltad neki, hogy jöjjön hozzád, a pusztába, és gyógyulást talál. Miután pedig a szaracén katonákkal eljöttek hozzád, meggyógyítottad a beteg gyermeket Terevont. Mindnyájan hittek Krisztusban, és felvévén tőled a szent keresztséget, örömmel énekelték Istennek: Alleluja.

5. ikosz

Látván és hallván ezeket, sok beteg kezdett özönleni hozzád az ingyenes orvoshoz, ó boldogságos Eutim, és gyógyulást nyerve dicsőítettek téged azon az egész vidéken. Te pedig ó szent, nem tűrve a dicsőséget, titokban elhagytad a cellát, magaddal vévén egyet tanítványaid közül Dometiánt, kimentél a pusztába a Holt tenger mellé, és egy régi cellát találva a Marda hegynél, ott telepedtél le. Onnan pedig átköltöztél a barlangba, amelyben egykor Dávid rejtőzött el Saul színe elől, és ott, ó Eutim kolostort alapítottál. Az általad művelt csodák által megnőtt dicsőséged, és újra elmentél, találva egy kis barlangot Teoktiszt cellája közelében, letelepedtél benne halálodig. Mi pedig látva ezt a szeretetedet a hallgatagság iránt, meghatottsággal örvendezünk neked:

Üdvözlégy, aki igen megszeretted a pusztai életet. * Üdvözlégy, aki sok hitetlent Krisztus hite felé fordítottál. * Üdvözlégy, a manicheista gonosz hit leleplezője. * Üdvözlégy az igazhitű keresztények megerősítője az igaz hitben. * Üdvözlégy, aki csodáiddal dicsőítetted meg Istent. * Üdvözlégy, aki az emberi dicséret ellenzője voltál. * Üdvözlégy, aki sok kolostort, sőt a Nagy Kolostort alapítottad meg. * Üdvözlégy, mert megtöltötte az Úr, áldásod után a kenyér, bor és olaj szűkölködését. * Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

6. konták

Az igazi bűnbánat és engedelmesség hirdetője voltál, ó nagy Eutim, szintén kimondtad, hogy szükségtelen a saját kolostorából elfutni jobbat keresve, hanem jó a saját cellájában maradni és eltűrve a szerzetesi élet minden nehézségét Istennek énekelve: Alleluja.

6. ikosz

Prófétai lélekkel felragyogva, ó Eutim, szemlélted, hogy a szent edények őrzője, Anasztáz pátriárka lesz, amikor ő hozzád jött, hasonlóan más csodákat is tettél, sok tanítással oktattad a testvériséget és értelmessé tetted. Bennünket, bűnösöket és haszontalanokat is tégy értelmessé, és taníts meg, hogy életed példája által Isten előtt kedves dolgokat cselekedjünk, akik neked így énekelünk:

Üdvözlégy a jövendőket, mint jelenvalókat látó látnok. * Üdvözlégy sok beteget meggyógyító. * Üdvözlégy, aki sok tanítással tanítványaidnak a bűnbánat példáját megmutattad. * Üdvözlégy, aki meggyőzöl, hogy nem a hely, hanem a lelki elrendezettség viszi az üdvösségre az üdvözülni akarókat. * Üdvözlégy, mert imádságoddal esőt hoztál le az egekből. * Üdvözlégy, mert az Úr mindig meghallgatta imádságaidat. * Üdvözlégy, mert könyörgéseid által az Úr megadta a nagy gyümölcstermést annak a földnek. * Üdvözlégy, mert imádságaid által megsokasodtak az igazi szerzetesek kolostorodban. * Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

7. konták

Meg akarván szilárdítani az igaz hitet, elvetted, ó Eutim atya, püspökeik tanítványaitól: Istvántól és Jánostól a negyedik egyetemes zsinat határozatainak leírását, amely Kalkedonban volt, amely leleplezte Dioszkurosz alexandriai pátriárka hamisságát. Ezzel elterjedt az egész palesztin pusztában, hogy a nagy Eutim követi a kalkedoni zsinatot. Ennek örvendezve, énekelték a szerzetesek: Alleluja.

7. ikosz

Az igazság új ellensége, a tévtanító Teodóz, hamis szavakkal megrágalmazva a kalkedoni zsinatot, magához vonzott sokakat, még Eudoxia császárnőt is, és sok hamissággal jutott fel a pátriárkai trónra, ahonnan üldözni kezdte az igaz hit megtartóit, főleg tévtanításának hálójába kívánva vonzani Eutim atyát. Mi pedig, téged ó atya, mint az igazhitűség rendíthetetlen falát látva, így hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy az igazhitűség oszlopa. * Üdvözlégy, a tévtanító szelektől megingathatatlan fal. * Üdvözlégy, aki a tévelygő pusztalakó Gerázimot újra az igaz hithez fordítottad. * Üdvözlégy, aki sok testvérrel a pusztába távolodtál el. * Üdvözlégy, aki újra visszatértél a kolostorba Teodóz hamis pátriárka bukása után. * Üdvözlégy, mert isteni tűztől körülvéve, angyaloktól láttattál liturgiát végezve. * Üdvözlégy, aki a testvériséget szorgalmasan oktattad, hogy tiszta lelkiismerettel és istenfélelemmel lépjenek Krisztus szent Titkaihoz. * Üdvözlégy, aki látod, hogy a testvérek közül kicsoda hogyan járul az áldozáshoz. * Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

8. konták

Különös és értelmetlen, hogy az Eutichesz tévtanítása által elcsábított Eudokia császárnő értelmével ingadozni kezdett, nem tudva melyik hitvallást tartsa. Oszlopos Simeon atya által elküldetve Eutimhez, és elnyerve tanításait, hogy a negyedik egyetemes zsinatot kell tartania, felvilágosodott értelmével, Istennek énekelve: Alleluja.

8. ikosz

Teljesen Istenben voltál, ó boldogságos Eutim, életed ragyogása által új tanítványokat vonzván magadhoz: így, Száva atya, amikor még ifjú volt, eljött hozzád üdvösséget keresve, és sokan mások, elfordítván szemeiket az élet tengerének hullámzásától, hozzád, a csendes kikötőhöz járulva. Te pedig, atyai szeretettel fogadtál mindenkit, előre látva, hogy ezek az Egyház oszlopai lesznek. Ezért, így hangoztatjuk neked, ó atya:

Üdvözlégy, mert sok világító futott hozzád. * Üdvözlégy, mert összegyűjtöd, mint a kotlós szárnyai alá azokat, akik a szerzetesi küzdelmeket keresik. * Üdvözlégy, mert az ifjú Szávában előre láttad a szerzetesség nagy tanítóját. * Üdvözlégy, aki a két nitriai pusztalakót: Mártirt és Illést befogadtad. * Üdvözlégy, mert ezekben előre láttad Jakab apostol, az Úr testvére, jeruzsálemi pátriárka trónjának utódait. * Üdvözlégy, mert ezeket mindig magaddal vitted a pusztába. * Üdvözlégy, mert ott, ezeket a nagy férfiakat részesítetted Krisztus Szent Titkaiban. * Üdvözlégy, aki megszeretted tanítványaidat, és atyailag vigyáztál rájuk. * Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

9. konták

Az egész angyali természet örömmel telt el, látva angyalhoz hasonló életedet, ó nagy Eutim, és megsokasodtak körülötted a szerzetesek kolostorai, akik angyali rendben dicsőítették Istent, és énekelték Neki: Alleluja.

9. ikosz

A sokat beszélő szónokok nem tudják méltóan magasztalni előrelátásod ajándékát, ó atya, mert minden jövendőt, mint jelenvalót látva, sokat jövendöltél. Meghajtván térdeinket, a kedveltjét így felmagasztaló Isten nagysága előtt, ájtatosan mondjuk:

Üdvözlégy, aki sokféle ajándékra lettél méltatva az Úrtól. * Üdvözlégy csodálatos jövőbelátó. * Üdvözlégy, aki megjövendölted, a szent edényeket őrző Anasztáznak a pátriárkai méltóságot. * Üdvözlégy, mert, miután ez a jövendölés bekövetkezett, mindnyájan csodálkoztak. * Üdvözlégy, aki Eudokia császárnőt az igaz hitben megerősítetted. * Üdvözlégy, aki neki előre megmondtad közeli halálát. * Üdvözlégy, aki megparancsoltad neki, hogy készüljön elmenetelére. * Üdvözlégy, mert ez a jövendölés beteljesedett, és a boldogságos Eudokia, sok templom alapítónője hamarosan elpihent az Úrban. * Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

10. konták

Az üdvösséget szomjazóknak, ó Eutim atya, olyan voltál, mint a tűzoszlop, amely vezeti ezen élet sötétségében vándorlókat a mennyei Kánaán földjére, akik örömmel éneklik Istennek: Alleluja.

10. ikosz

Imádságaid és tanításaid falával, még inkább angyalhoz hasonló életed példájával vetted körül tanítványaidat a testnek, világnak és az ördögnek kísértéseitől. Látva ilyen gondoskodásodat gyermekeidről, szeretettel hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy szellemi juhaid jó pásztora. * Üdvözlégy atya, aki örvendezel sok gyermekeden. * Üdvözlégy, aki Teoktiszt buzgó tanítványodat és böjtölő társadat a betegségben meglátogattad és megvigasztaltad. * Üdvözlégy, akinek az utolsó üdvözletet szeretettel adtad. * Üdvözlégy, aki az általad megjövendölt, Teoktiszt temetésén jelenlevő Anasztáz pátriárkával találkoztál. * Üdvözlégy, aki a vele való kedves beszélgetésekben gyönyörködtél. * Üdvözlégy, aki Száva atyát magaddal vitted a pusztába. * Üdvözlégy, aki neki, a szomjúságtól az úton elgyengültnek imádságoddal a földből vizet fakasztottál. * Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

11. konták

Imádságos éneket végeztél szokás szerint, ó boldogságos Eutim, eltávolodva a pusztába az Úrjelenés utáni nyolcadik napon. Elközeledvén pedig kimúlásod, ó atya, és látván ezt, a kolostorban akartál lenni, készülve elmeneteledre, Istennek mindenért hálaadással énekelve: Alleluja.

11. ikosz

Fényt sugárzó életed, ó nagy Eutim, a végéhez közeledett, és készültél szőlőskerted gyümölcseit a Házigazdának bemutatni. Látván, hogy közel van kimúlásod, összegyűjtötted a kolostor papjait, hogy mindenkinek utolsó utasításokat adj. Sírtak pedig mindnyájan, mint atyjuktól elváló gyermekek, de azt mondták neked:

Üdvözlégy a sok juhnak nagy pásztora. * Üdvözlégy, aki megtartottad az igaz hitet, és erre tanítottad a tévelygőket. * Üdvözlégy, aki utolsó tanításodként adtad gyermekeidnek, hogy a szeretet leronthatatlan köteléke maradjon meg bennük. * Üdvözlégy, aki azt mondtad, hogy szeretet nélkül lehetetlen az erényeket tökéletessé tenni. * Üdvözlégy, aki újra azt mondtad, hogy minden erény a szeretettel és alázatossággal erős. * Üdvözlégy, aki megtanítottad, hogy minden kolostori hagyományt és rendeletet sohase hagyjanak el. * Üdvözlégy, aki megparancsoltad, hogy a kolostor kapuit sohase zárják be az idegenek miatt. * Üdvözlégy, aki megparancsoltad, hogy a szegényekről is gondoskodjanak. * Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

12. konták

„Ha Isten előtt bizalmat találok, azt a kegyelmet fogom kérni, hogy lélekben mindig veletek legyek,” mondtad utolsó szóként tanítványaidnak, ó boldogságos Eutim, ők pedig, sírva kimúlásodon, ezzel a szóval vigasztalódtak, és az Úrnak meghatottsággal hangoztatták: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve munkáidat, küzdelmeidet és adományaidat, amelyeket a kevés években találtál Istennél, dicsőítünk téged, ó szent tisztelendő atya, és szeretettel hangoztatjuk neked:

Üdvözlégy, aki ifjúságodtól egész életedet az Úrnak adtad át. * Üdvözlégy, aki erőtől-erőre növekedtél. * Üdvözlégy az értelemmel a magasságokba röpülő sas. * Üdvözlégy, aki lent, földi kolostorokat alapítottál az angyaloknak. * Üdvözlégy, aki az Úr Krisztustól a jövőbelátás adományára lettél méltatva. * Üdvözlégy a gyógyulások elfogyhatatlan forrása. * Üdvözlégy nagy férfiak tanítója. * Üdvözlégy lelki gyermekeidnek a halál után is hűséges oltalmazója. * Üdvözlégy nagy Eutim tisztelendő atya.

13. konták

Ó, csodálatos és dicsőséges Eutim atya! Fogadd el tőlünk, haszontalanoktól ezt a kis imádságot, és ne vesd meg a bűnös ajkakat, amelyek bátorkodnak dicsőíteni fáradságaidat, küzdelmeidet és csodáidat, kegyelmesen tekints minden üdvösséget keresőre, imádkozva értünk Istenhez, hogy tisztuljunk meg a földi hiúságoktól, és tiszta szívvel énekeljük Neki: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták.