Akathiszt a seregek Urához

/Fordította: Lakatos László atya/

1. konták

Kiválasztott hadvezér, és a tüzes szellemek Ura, a seregek Atya-Istene! Én, mint Általad teremtett szolgád, lelki énekeket ajánlok Neked hálaadással. Te pedig, aki magad vagy a kimeríthetetlen jóság forrása, minden bajtól szabadíts meg engem, aki hangoztatom: * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam

1. ikosz

A főangyalok, angyalok, kezdetek, hatalmasságok, trónok, uralmak, mennyei erők, kerubok és szeráfok, és a teljes világ Alkotója, bírója és Ura, nyisd meg nekem, amint Mózesnek, kételkedő értelmemet és nyelvemet csodálatos neved dicsőítésére, hogy ilyeneket hangoztassak Neked:

Uram, Istenem, nagy és csodás Úr. * Uram, Istenem, aki az erővel mindenek felett uralkodó vagy. * Uram, Istenem, erős, teremtő Bárány, * Uram, Istenem, Alfa, örökké létező kezdet. * Uram, Istenem, véget nem ismerő Ómega. * Uram, a halhatatlan lelkek seregének Istene. * Uram, Istenem, a világok szent Teremtője. * Uram, Istenem, az alvilág és a halál erős legyőzője. * Uram, Istenem, a királyok halhatatlan Királya. * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam.

2. konták

Megismerve Uram, Istenem, Atyám, született Fiadban, és a Tőled származó életteremtő Lélekben háromszemélyű istenségedet, hittel, reménységgel, és szeretettel énekelem Neked, az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek: Alleluja.

2. ikosz

Uram, az Általad, legtisztább neved dicséretére nekem adományozott értelmet neked szentelem, és a szív meghatottságában hangoztatom:

Uram, szenteltessék meg a te neved. * Uram, jöjjön el a te országod. * Uram, legyen meg a te akaratod bennem bűnösben is. * Uram, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. * Uram, ne vigyél engemet kísértésbe. * Uram, szabadíts meg engem a gonosztól. * Uram, emlékezzél meg rólam országodban. * Uram, mielőtt, a vég előtt meg nem halok, üdvözíts engem. * Uram, oltalmazz meg engem a sötét alvilágtól. * Uram, méltass engem a fényes Paradicsomra. * Uram, taníts meg engem, hogy akaratodat cselekedjem. * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam.

3. konták

Uram, Aki a magasságból Mózest és Áront erővel ruháztad fel, a gőgös fáraó megszégyenítésére engem is felöltöztettél teljes fegyverzetedbe, az ördögi cselvetés ellen való állásra, hogy legyőzzem azok ravasz álnokságát, hálás szívvel és meghatott lélekkel énekeljem Neked mindörökre: Alleluja.

3. ikosz

Uram, a jóságnak kimondhatatlan gazdagságát bírván, Ádámot a Paradicsomkertbe, Ábrahámot Háránba, Mózest a csipkebokorból hívtad, hívj azért engem is dicsőséged szemléletére, hogy látván Téged, értelmesen így énekeljek Neked:

Uram, Istenem, hármas az istenségben. * Uram, Istenem, csodálatos a lényegben. * Uram, Istenem, teljesen megszentelt az Igében. Uram Istenem, életteremtő a Lélekben. * Uram, Istenem, csodálatos a tanácsban. * Uram, Istenem, titokzatos a gondviselésben. * Uram, Istenem, erősséges a teremtésben. * Uram, Istenem, bölcs a kormányzásban. * Uram, Istenem, igaz az ítéletben. * Uram, Istenem, nagyirgalmú a megfizetésben. * Uram, Istenem, angyalok megelevenítője. * Uram, Istenem, embereket lélekkel felruházó. * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam.

4. konták

Az angyalok Istentől való elpártolásának viharát a mennyben lecsendesítve, Mihály, és hadserege, harcot vívtak a kígyóval, és levetette azokat a földre. Örvendjetek azért egek, íme, most van üdvösség, és erő, és Istenünknek, és Krisztusának Országa, amiért hálásan énekeljük a Teremtőnek és Istennek: Alleluja.

4. ikosz

Hallván és látván az angyali rendek győzedelmedet az ördög fölött a mennyben, nagy éneket énekeltek, hogy a Mindenható Úr országol, és győzelmet adott vértanúinak, és ők is legyőzték az ördögöt a Bárány vérével és bizonyságának szavával, és nem szerették lelküket mindhalálig. Emiatt örvendezve hívlak Téged:

Uram, legyenek hallhatóak csodáid, amelyek a mennyben és földön vannak. * Uram, legyenek nyilvánvalóak irgalmad mindenben. * Uram, győzd le az ellenem harcoló ellenségeket. * Uram, küldd el nyilaidat, és tüzesítsd meg azokat. * Uram, győzd le a szellemi ördögöt. * Uram, alázd meg a gőgös Ammont. * Uram, verd meg a gonosz Amalekot. * Uram, fullaszd meg az ősi fáraót. * Uram, kötözd meg az alvilági őskígyót. * Uram, ments meg engem, mint Mózest és Áront. * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam.

5. konták

A jóságnak Istentől kiárasztott patakjával, amely egyszülött Fiad isteni vérének sugaraiban árad ki, és megújítja a világot, újítsa meg belső részeimben is az igaz Lelket, a tiszta szívet, a jóságos gondolkodást, hogy az igazak lelkeivel és szellemeivel énekeljem Istenemnek a győzelmi éneket: Alleluja.

5. ikosz

Amint látva téged, ó Isten, Izaiás próféta a trónon felmagasztalva, felkiáltott: Ó én átkozott! Én, átkozottabb, mit tudok hozzád kiáltani, csak ilyeneket:

Uram, Istenem, Magasságos, hallgasd meg kiáltásomat. * Uram, Istenem, Jóságos, tisztítsd meg szívemet. * Uram, Istenem, Szentséges, szenteld meg lelkemet. * Uram, Istenem, Mindenható, világosítsd meg gondolatomat. * Uram, Istenem, Erős, erősítsd meg kezeimet és lábaimat. * Uram, Istenem, Örökkévaló, aki kezdettől az örökkévalóságba hívsz engem. * Uram, Istenem, ó Legbölcsebb, tégy értelmessé engem. * Uram, Istenem, Tökéletes, tégy tökéletessé engem. * Uram, Istenem, Korlátlan Uralkodó, irányíts engem. * Uram, Istenem, Legigazságosabb, tégy igazzá engem. * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam.

6. konták

A próféták jövendölései és látomásai előre hirdették nekünk * Uram, Fiad megtestesülésének titkát, és a Szentlélek kiáradását a hívekre: ezt az eseményt látva, elcsodálkozom, és istenfélelemmel tisztelve megfoghatatlan üdvgondozásodat, énekelem: Alleluja.

6. ikosz

Ragyogtasd fel * Uram, jóságod világosságát a hitetlenség, vagy bálványimádás sötétségében levőkre, és világosítsd meg a hitetlenek szívét istenismereted evangéliumi sugaraival, hogy Általad a sötétségből a világosságra, és a bálványimádásból az istenismeretre vezetve, így énekeljék Neked:

Uram, Istenem, aki szellemekké teszed Angyalaidat. * Uram, Istenem, aki a Főangyaloknak erősséget adsz. * Uram, Istenem, aki a Kezdeteknek békességet adsz. * Uram, Istenem, aki a Hatalmasságoknak erőt adsz. * Uram, Istenem, aki az Erőknek csodákat mutatsz, * Uram, Istenem, aki az Uralmakkal bölcsekké teszed a királyokat. * Uram, Istenem, aki az értelmes Trónokon nyugszol. * Uram, Istenem, aki okosakká teszed a Kerubokat. * Uram, Istenem, aki lángolókká teszed a Szeráfokat. * Uram, Istenem, aki tanítod a prófétákat. * Uram, Istenem, aki megszenteled az apostolokat, * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam.

7. konták

Minden embert üdvözíteni akarván, és az igaz ismeretre eljuttatni, jó Pásztort adtál, Egyszülött Fiadat, Urunk Jézus Krisztust. Ő lelkét adta a juhokért, ezért, üdvözítsd Uram a te népedet, és áldd meg örökségedet, hogy mindnyájan egy szívvel és egy szájjal énekeljék Neked: Alleluja.

7. ikosz

Csodálatosak Uram tetteid, és a bűnösök számára megközelíthetetlen arcod fényessége, de az idők teljességére jónak láttad, hogy megmutasd nekünk arcod kívánatos képét Urunk Jézus Krisztusnak az istenembernek hasonlatosságában, ezért, félelemmel így hívlak téged:

Uram, küldd le fényességedet a Hitre. * Uram, tárdd fel igazságodat a Reménységre. * Uram, közöld tüzedet a Szeretetre. * Uram, leheld lelkedet a prófétálásra. * Uram, ajándékozz bölcsességet az istenismeretre. * Uram, adj imádságot az Istennel való közösségre. * Uram, sokasítsd meg az erőt a láthatatlan ellenségek legyőzésére. * Uram, tedd őket, mint a port a szél színe előtt. * Uram, szenteld meg a jó és gonosz tudását. * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam.

8. konták

Félelmetes az élő Isten kezébe esni, ezért, amint Dávid próféta, eléd, a világosság forrásához és az élet magadója elé borulva, lelkem mélyéből meghatottan hangoztatom Neked: könyörülj rajtam Isten, nagy irgalmad szerint, és számíts engem választott nyájadhoz. Hogy udvaraidban énekeljem neked a világ Üdvözítőjének: Alleluja.

8. ikosz

Egészen kívánság, egészen édesség, élet és boldogságunk vagy Uram, ezért, én méltatlan, elmerülök jóságod mélységében, és lelkem mélyéből énekelem Neked:

Uram, ne fossz meg engem mennyei javaidtól. * Uram, ments meg engem az örök kínoktól. * Uram, oltalmazz meg engem az ördögi cselszövésektől. * Uram, ments ki engem az ellenséges hálókból. * Uram, fordítsd el tőlem a bajokat és támadásokat. * Uram, gyógyíts meg engem a szomorúságokból és betegségekből. * Uram, erősíts meg a szükségben és szomorkodásban. * Uram, ne engedj engem a kétségbeesésig. * Uram, ments meg engem a kegyetlenségtől. * Uram, takarj be engem minden rossztól. * Uram, adj nekem jó véget. * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam.

9. konták

Az egész angyali sereg szüntelen hangon hangoztatja:

Szent, szent, szent, a seregek Ura, tele van az ég és a föld dicsőségeddel, ezeket követve, amennyire lehet, mi is, mulandó ajkainkkal a földön, el nem hallgató énekekkel énekeljük Neki: Alleluja.

9. ikosz

Láthatóvá lévén egykor Babilonban a Nabukodonozor istentelen király parancsára a tüzes kemencébe vetett ifjak, mert a kemence közepében lévén, énekelték és áldották az Urat. Áldott vagy Uram, atyáink Istene! Mi is, sokat vétkezettek, Neked így hangoztatjuk:

Áldott vagy * Uram, mert megteremtettél engem. Áldott vagy * Uram, mert életre keltettél engem. Áldott vagy * Uram, mert fiaddá fogadtál engem. Áldott vagy * Uram, mert a Paradicsomkert kapuit megnyitottad számomra. Áldott vagy * Uram, mert méltattál engem, hogy a mennyország részestársa legyek. Áldott vagy * Uram, mert győzelmet adtál nekem a halál fölött. Áldott vagy * Uram, mert a kígyó fejét széttapostad. Áldott vagy * Uram, mert az Evangélium világosságával világosítottál meg engem. * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam.

10. konták

Üdvözíteni akarván az eltévelyedett embert, elküldted seregek Istene, Atyja, egyszülött Fiadat, hogy emberi testet vegyen magára, és kereszthalálával irgalmasságra változtassa igazságos ítéletedet, ezért, leborulok Előtted egyszülött Fiaddal, és életteremtő Lelkeddel, énekelve: Alleluja.

10. ikosz

Mennyei Király, seregek Istene, Atyja! Mindent Igéddel teremtettél, és Lelkeddel betöltöttél, javak kincstára és az élet megadója, tekints le az irgalom szemeivel a mennyekből, szent lakodból gyermekeidre, amely Neked ilyen dicséreteket hoz:

Uram, te vagy a világoknak mindenható teremtője. * Uram, te vagy a legbölcsebb alkotó. * Uram, te vagy a hatalmas parancsoló. * Uram, te vagy az édességes Üdvözítő. * Uram, te vagy a legkívánatosabb vigasztaló. * Uram, te vagy a királyok legigazságosabb királya. * Uram, te vagy az atyák legirgalmasabb Atyja. * Uram, te vagy a Szentlélek leküldője. * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam.

11. konták

A mi énekünk nem elégséges Neked, mindenek Teremtő Ura, mert minden, mint semmi van előtted. Ezért, Istenem, mint teremtményed, Istent dicsérő éneket énekelek Neked: Alleluja.

11. ikosz

Világosság megadója, és a századok Teremtője, Uram, istenismereted fényességében vezess engem, hogy, mint a sokszemű kerubok, és a hatszárnyú szeráfok, akik fönséges trónod mellett állnak, szüntelen dicsőítésekkel magasztalnak Téged, én is, méltatlan, ilyen hálaadó énekeket hozzak Neked:

Uram, Istenem, a Lélek csodálatos forrása. * Uram, Istenem, az élet irgalmas osztogatója. * Uram, Istenem, a világosság kegyes felragyogtatója. * Uram, Istenem, a kegyelem jóságos megadója. * Uram, Istenem, istenségre nézve megfoghatatlan. * Uram, Istenem, lényegre nézve mindenütt jelenlevő. * Uram, Istenem, értelemre nézve, mindent látó. * Uram, Istenem, a Lélek szerint mindent halló. * Uram, Istenem, a Lélekkel mindent megszentelő. * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam.

12. konták

Lelkek, és minden test Istene, Előtted borul le, és Előtted remeg minden mennyeinek, földinek és földalattinak térde, és minden nyelv megvallja, hogy te vagy az istenek Istene, és az uralkodók Ura, ezért, leborulva Előtted, félelemmel és remegéssel, mint teremtőnknek, és Istenünknek énekeljük: Alleluja.

12. ikosz

Énekelve isteni fölségedet, tisztességedet és dicsőségedet, amelyet a harmadik égig felragadtatott Apostol látott, ezt mondta csodálkozásban: Ó, Isten bölcsességének és értelmének mélysége, és gazdagsága! A jámborság nagy ragaszkodásával Előtted leborulva imádkozom:

Uram, Atyánk, fogadj fiadnak engem szeretett Fiadhoz. * Uram, Atyánk, tégy engem tökéletessé életteremtő Lelked által. * Uram, Atyánk, végy körül engem fényességes angyalaiddal. * Uram, Atyánk, oltalmazz meg engem szent igazaid imádságai által. * Uram, Atyánk, tégy velem nagy irgalmasságod szerint, és ne törvénytelenségeim szerint. * Uram, Atyánk, én, mint ember vétkeztem, te pedig, mint irgalmas Isten, könyörülj rajtam, látva lelkem erőtlenségét. * Uram, Istenem, seregek Atyja, könyörülj rajtam.

13. konták

Ó, jóságos és irgalmas Isten, seregek Atyja. Fogadd el most ezt a kis imádságunkat, amint elfogadtad Ábel alázatos áldozatát, számlálj bennünket is kegyelmed fiaihoz, és tégy bennünket mennyországod örököseivé, hogy a Szentlélekben minden szenttel énekeljük Neked: Alleluja.

Újra az 1. ikosz, és az 1. konták